pátek 25. prosince 2020

MŠMT: Manuál pro školy platný do 10. 1. 2021

Ministerstvo školství vydalo nový manuál pro školy, který vychází z aktuálně platného krizového opatření vlády a skutečnosti, že se celá Česká republika opět ocitla v 5. stupni tabulky PES...úterý 22. prosince 2020

Tarifní tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky na rok 2021

Dne 21. 12. 2020 schválila vláda návrh ministra školství Roberta Plagy, aby tarifní část platu učitelů a dalších pedagogických pracovníků vzrostla v roce 2021 pouze o 4 % (oproti původnímu návrhu MPSV, který počítal s růstem 9 %). Tarifní tabulka pro ostatní zaměstnance (včetně nepedagogických pracovníků ve školách) zůstane v roce 2021 stejná jako v roce 2020. Minimální mzda v roce 2021 činí 15 200 korun měsíčně. Výši zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací naleznete zde.

 • Učitelky MŠ: 8. až 13. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 13. platová třída (obvykle 11. platová třída)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 9. až 14. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. až 14. platová třída (obvykle 13. platová třída)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 13. platová třída (obvykle 10. platová třída)
 • Vychovatelky školní družiny a další vychovatelé: 8. až 12. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Speciální pedagogové: 11. až 13. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 8. platová třída)
 • Pedagogové volného času: 8. až 13. platová třída

Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1300 Kč,
b) II. 750 až 2500 Kč...

pondělí 21. prosince 2020

Pedagogická komora nesouhlasí s růstem tarifů pouze o 4 procenta

Vedení Pedagogické komory, z. s., nesouhlasí s návrhem ministra školství Roberta Plagy, aby tarifní část platu učitelů a dalších pedagogických pracovníků vzrostla v roce 2021 pouze o čtyři procenta. Plně podporujeme původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, což je růst tarifů o devět procent.

Ministr školství se soustavně vyhýbá jednáním s reprezentativními školskými organizacemi. Školská tripartita byla svolána naposledy letos v srpnu.

„Pokud vláda Plagův návrh schválí, Pedagogická komora je připravena podniknout další kroky,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „v úvahu přichází vyhlášení stávkové pohotovosti nebo petice za odvolání ministra školství Roberta Plagy.“

Robert Plaga není dobrý ministr školství, zcela ztratil naši důvěru!

Více informací naleznete zde:
Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Stávková pohotovost mimo kolektivní vyjednávání

Vedení spolku požádalo právníka o výklad platné legislativy, zda může Pedagogická komora (sama bez školských odborů) vyhlásit stávkovou pohotovost ve školách. Ano, může. Postupně tudíž začneme činit kroky, které musí vyhlášení stávkové pohotovosti předcházet...

Obecně závazné právní předpisy neobsahují právní úpravu tzv. stávkové pohotovosti, jakkoliv se v praxi jedná o termín frekventovaný. Stávková pohotovost se tedy může týkat jak stávky v rámci kolektivního vyjednávání, tak stávky z jiných důvodů.

S ohledem na shora uvedené tedy není ani nijak stanoveno, jak stávkovou pohotovost vyhlásit, ani jakou má mít formu. V daném případě z logiky věci vyplývá, že stávková pohotovost by měla být odborovou organizací (pořadatelem) oznámena zaměstnancům (účastníkům), a to zejména co do okamžiku jejího vzniku a jejích podmínek (tj. od kdy, z jakých důvodů a příp. do kdy, resp. do splnění jakých podmínek, má trvat), jakož i její formy (např. viditelné označení účastníků pohotovosti apod.). Vyhlášení by mělo také definovat stávkový výbor a mělo by být učiněno směrem k zaměstnancům jako jejím účastníkům (k těm nejdříve), k médiím a samozřejmě k zaměstnavateli.

Stávkovou pohotovost může vyhlašovat jakákoliv odborová organizace a vzhledem k tomu, že tento institut není (na rozdíl od stávky v rámci kolektivního vyjednávání) nijak zákonně upraven, i jakýkoliv jiný subjekt. Jiný subjekt může na základě ústavního práva na stávku organizovat i jakoukoliv stávku, s výjimkou stávky v rámci kolektivního vyjednávání, která by měla být organizována výlučně odborovými organizacemi.


Aleš Buriánek

neděle 20. prosince 2020

Učitel naživo - neúspěšná akreditace magisterského studia

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na texty, které vyšly v souvislosti s neúspěšnou akreditací magisterského studia učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, na jejíž přípravě se podílela organizace Učitel naživo, z.ú.

Citace z výše uvedených textů:

čtvrtek 17. prosince 2020

Pedagogická komora žádá poslance o navýšení školského rozpočtu

Je třeba vyřešit škrt ve výši 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje poslanecké pozměňovací návrhy, které dodatečně navyšují rozpočet pro školství na rok 2021. Jedná se o finance pro vysoké školy, na platy asistentů pedagoga, ONIV nebo protidrogovou prevenci. Návrhy některých poslanců na škrty v rozpočtové kapitole MŠMT nebo přesuny peněz uvnitř  kapitoly 333 naopak prezident Pedagogické komory Radek Sárközi zcela odmítá.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) podal návrh na navýšení financí pro vysoké školy o 2 569 804 324 korun na celkovou částku 30 981 481 304 Kč. Poslanec Pavel Jelínek (SPD) navrhuje navýšit ONIV, ze kterých školy hradí učebnice nebo pomůcky pro žáky, ale rovněž náhradu mzdy během prvních 14 dní nemoci zaměstnanců (a řadu dalších položek), o 400 milionů korun na celkovou částku 1 800 000 000 Kč. Poslanec Dominik Feri (TOP09) podal tři návrhy: navýšení prostředků na platy asistentů pedagoga o 30 milionů korun, posílení financí na protidrogovou prevenci o 1 500 000 Kč a 100 milionů korun na podporu vysokoškolského výzkumu v oblasti světové pandemie koronaviru.

 

„V položce „ostatní neinvestiční výdaje“ se školy letos ocitly v červených číslech, protože jim kvůli častému pobytu zaměstnanců v karanténě skokově narostly výdaje z ONIV,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „nejhůře situace dopadla na mateřské školy, které skončily v karanténě opakovaně, což jim hrozí i v následujícím roce.“

 


Poslanecká sněmovna by měla o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat v pátek 18. 12. 2020. Plánované výdaje na školství v roce 2021 činí 239 655 319 850 Kč. Podíl školství na hrubém domácím produktu České republiky je pro rok 2020 odhadován na 3,18 % HDP (bez prostředků z evropských fondů). V roce 2021 by se měl zvýšit na 3,86 % HDP.

 

„Investice do školství, vzdělávání, vědy a výzkumu je nejefektivnější investicí, proto by do těchto oblastí mělo směřovat co nejvíce peněz, o prosperitě České republiky za 20 let se rozhoduje právě teď,“ říká Radek Sárközi, „české školství je bohužel dlouhodobě výrazně podfinancované a výdaje na vzdělávání stále nedosahují ani 5 % HDP, což je průměr států EU a OECD.“

 

Čím je dítě mladší, tím vyšší bude návratnost a efektivita finančních prostředků vynaložených na jeho výchovu a vzdělávání, což prokazují mezinárodní odborné studie. Bohužel Česká republika investuje nejméně právě do předškolního vzdělávání. Zatímco my dáváme na předškolní vzdělávání pouze 0,5 % hrubého domácího produktu, průměr EU a OECD činí 0,8 % HDP. Důsledkem je například vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol, kde je většinu času na až 28 dětí pouze jedna učitelka. Rovněž na prvním stupni základních škol je u nás počet dětí ve třídě výrazně vyšší, než činí průměr členských států Evropské unie.„Upozornil jsem poslance, na výrazný škrt 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga, který navrhl ministr školství Robert Plaga,“ uvádí Radek Sárközi, „pokud nebude dodatečně kompenzován, může přijít o místo více než 5 000 asistentů pedagoga, protože často pracují jen na částečný úvazek.“

 

V podkladech k návrhu státního rozpočtu na rok 2021 se uvádí, že úspora 1,2 miliardy korun bude dosažena snížením počtu asistentů pedagoga o 2 564 plných úvazků.  Pokud k propuštění asistentů pedagoga nedojde, budou se muset finance na jejich platy hledat v nenárokových složkách učitelských platů.

 

„Pro učitele to není dobrá zpráva – buď zůstanou ve třídě na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami sami bez pomoci asistentů, nebo se místa asistentů zafinancují na úkor učitelských platů,“ dodává Radek Sárközi.


Pedagogická komora, z. s.

www.pedagogicka-komora.czstředa 16. prosince 2020

Parlament projednává kontroverzní novelu zákona o pedagogických pracovnících

V tomto rozcestníku naleznete informace k projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících, proti které veřejně vystoupila řada organizací...Tisková konference proti novele zákona o pedagogických pracovnících (Poslanecká sněmovna, 15.12.2020 od 16 hodin) - na fotografii jsou zleva: Radek Sárközi (prezident Pedagogické komory), Antonín Staněk (poslanec ČSSD), Jiří Mihola (poslanec KDU-ČSL), Jan Picek (předseda Asociace děkanů pedagogických fakult), Stanislav Štech (bývalý ministr školství), František Dobšík (předseda ČMOS PŠ, školské odbory)

neděle 13. prosince 2020

Pedagogická komora varuje: Novela ohrožuje kvalitu vzdělávání

Změny v zákoně o pedagogických pracovnících umožní učit lidem bez pedagogického vzdělání nejen na SŠ, ale také na 1. stupni ZŠ

Pedagogická komora, z. s., vyzvala poslance, aby zamítli novelu zákona o pedagogických pracovnících, nebo ji vrátili vládě k přepracování. Hlavním nedostatkem návrhu je, že neobsahuje pojistky proti možnému zneužití. Novela umožní ředitelům škol, aby uznali kvalifikaci učitele lidem, kteří ji ve skutečnosti nemají. Rodič se tak ani nedozví, že jeho dítě učí člověk bez pedagogického vzdělání, protože bude z hlediska legislativy oficiálně považován za kvalifikovaného učitele.

„Prezentace novely ve stylu „odborníci z praxe do škol“ je zavádějící,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „pokud navržená změna projde, bude moci učit kdokoliv cokoliv, v návrhu totiž chybí pojistky, které by zabránily tomu, aby například vystudovaný architekt učil češtinu nebo politolog matematiku.“

Novela umožňuje, aby všechny všeobecně vzdělávací předměty na střední škole a 2. stupni ZŠ vyučovali lidé bez pedagogického vzdělání. Zprostředkovaně bude moci nekvalifikovaný dokonce učit i na 1. stupni ZŠ, pokud bude mít zároveň alespoň jednu hodinu na stupni druhém. To je vážným ohrožením kvality výuky.

„Amatér bez pedagogického vzdělání může při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou například žáci s autismem, lehkým mentálním postižením nebo dyslexií napáchat nenapravitelné škody,“ kritizuje novelu Jana Karvaiová, která vede v Pedagogické komoře sekci speciálních pedagogů.

Podle novely bude moci ředitel školy uznat pracovníkovi bez pedagogického vzdělání kvalifikaci na tři roky. Chybí ale pojistka, která by zabránila řetězení těchto tříletých výjimek donekonečna. V návrhu není uvedeno, že si pracovník musí kvalifikaci během tří let doplnit, nemusí tzv. pedagogické minimum ani začít studovat…

Kvalifikaci může nyní učitel získat úspěšným absolvováním studia učitelství, které nabízejí pedagogické fakulty i další vysoké školy, nebo doplňujícím pedagogickým studiem v minimálním rozsahu 250 hodin. Nově by k získání kvalifikace učitele stačil podpis ředitele školy.

„Představte si situaci, kdy se o volné místo učitele uchází kvalifikovaný učitel a zároveň čerstvý absolvent bez pedagogického vzdělání, podle novely bude moci ředitel školy zaměstnat nekvalifikovaného a kvalifikaci mu uznat,“ upozorňuje Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „tohle nyní zákon naštěstí neumožňuje, ředitel školy si musí vždy vybrat kvalifikovaného učitele.

Může docházet k tlaku na ředitele škol od zřizovatelů, aby zaměstnal známého bez pedagogického vzdělání, místo kvalifikovaného učitele. Podobným excesům aktuální znění zákona brání, čímž ochraňuje ředitele škol i učitele.

„Současné znění zákona o pedagogických pracovnících považuji za vyhovující, není třeba ho měnit,“ uvádí ředitel ZŠ Zbyněk Mašek, „chrání školství před případným přílivem nekvalifikovaných pracovních sil a garantuje kvalitu českého školství pro rodiče dětí.“

Podle výroční zprávy České školní inspekce, která prováděla hospitace přímo ve třídách během výuky, učí aprobovaní učitelé lépe než nekvalifikovaní. Častěji rovněž používají moderní vyučovací metody. Z mezinárodního šetření PISA vyplývá, že žáci aprobovaných učitelů dosahovali vyššího skóre v testech (o 32 bodů) než žáci nekvalifikovaných.


Učitelství patří mezi povolání regulovaná zákonem. Aby regulovanou profesi mohl pracovník vykonávat, musí nejprve splnit kvalifikační kritéria, což je například studium daného rozsahu a obsahu zakončené kvalifikační zkouškou. Podmínky stanovuje ministerstvo školství. Vysoké školy je musí splnit, aby získaly akreditaci studijního programu a mohly vzdělávat budoucí učitele. Novela ale tento základní princip, který platí v mnoha profesích, jako jsou například lékaři, kadeřnice, ošetřovatelé, kominíci, advokáti, chůvy nebo kosmetičky, záměrně obchází. Nekvalifikovaný bude moci být škrtem pera prohlášen za kvalifikovaného učitele.

Podle mimořádného šetření ministerstva školství si kvalifikaci nedoplňuje pouze 2,4 % učitelů 2. stupně ZŠ a 2,3 % učitelů SŠ. Přijímat kvůli těmto pracovníkům bez pedagogického vzdělání novelu, která je stejně nenutí si kvalifikaci dodělat, nedává žádný smysl.


„Jako aprobované učitelce češtiny a výchovy k občanství se mi samozřejmě nelíbí, že mě bude moci nahradit absolvent technické školy,“ říká učitelka ZŠ Markéta Illová, „ráda budu uvádějící učitelkou čerstvého absolventa pedagogické fakulty, ale proč bych měla ve svém volném čase a bez nároku na příplatek vysvětlovat inženýrovi bez pedagogického vzdělání vše, co jsem se naučila během pěti let vysokoškolského studia? Zastávám zároveň funkci metodika prevence, musela jsem kvůli tomu absolvovat specializační studium v rozsahu 250 hodin, proto si myslím, že by každý zájemce o práci učitele měl vystudovat alespoň pedagogické minimum, vždyť i asistent pedagoga musí mít podle novely kvalifikační kurz ve stejném rozsahu.“ 

čtvrtek 10. prosince 2020

Návrh platových tarifů pro pedagogické pracovníky na rok 2021

AKTUALIZACE: TARIFY VZROSTOU POUZE O 4 % (21.12.2020)

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes zveřejnilo k připomínkování návrh platových tarifů na rok 2021: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

V tarifní tabulce pro učitele a další pedagogické pracovníky se navrhuje zvýšení o 9 % oproti roku 2020. Na rozdíl od předchozích let MŠMT tento návrh předem neprojednalo ve školské tripartitě se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, protože ji ministr školství Robert Plaga již řadu měsíců nesvolává...

Vedení Pedagogické komory, z. s., s předloženým návrhem MPSV souhlasí. Opakovaně ovšem upozorňujeme na dlouhodobě neřešený problém, kdy tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky má mnohem méně platových stupňů (7) než tabulka pro nepedagogické pracovníky (12). V důsledku toho učitelé čekají na zvýšení tarifní části platu v některých případech až 8 let. Pedagogická komora v minulosti iniciovala, aby se tarif zvyšoval vždy po 3 až 4 letech praxe, jak je tomu u ostatních zaměstnanců, ale MŠMT příslušný návrh MPSV odmítlo... (Například v době První republiky se učitelům zvyšovaly platy vždy po třech letech praxe: Porovnání učitelských platů v roce 1928 a 2018.)

Pedagogická komora už v roce 2017 zpracovala návrh na zvýšení příplatků za specializované činnosti (metodik prevence, koordinátor ICT apod.) a zavedení nového příplatku za třídnictví - oba v minimální výši 2 500 Kč měsíčně. Příslušnou novelu zákoníku práce podal v roce 2018 jako poslanecký návrh Marek Výborný s dalšími poslanci za KDU-ČSL, ale doposud nebyl Poslaneckou sněmovnou projednán a stále čeká na tzv. 2. čtení ve Sněmovně. (Obdobný návrh podal poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL) jako pozměňovací návrh k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících, jejíž 2. čtení ve Sněmovně by mělo pokračovat 15. 12. 2020.)

 • Učitelky MŠ: 8. až 13. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 13. platová třída (obvykle 11. platová třída)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 9. až 14. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. až 14. platová třída (obvykle 13. platová třída)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 13. platová třída (obvykle 10. platová třída)
 • Vychovatelky školní družiny a další vychovatelé: 8. až 12. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Speciální pedagogové: 11. až 13. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 8. platová třída)
 • Pedagogové volného času: 8. až 13. platová třída

středa 9. prosince 2020

Výroční zprávy školských neziskovek za rok 2019

V tomto rozcestníku naleznete výroční zprávy za rok 2019, které zveřejnily na svých internetových stránkách neziskové organizace působící v oblasti školství a vzdělávání

Vybrané údaje a citace z výročních zpráv za rok 2019...

Nadace České spořitelny poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám a firmám:

 • EDUin, o.p.s. - 3 115 000 Kč
 • ČOSIV, z.s. - 1 500 000 Kč
 • Eduzměna, nadační fond - 6 500 000 Kč
 • SKAV, z.s. - 2 100 000 Kč
 • Učitelská platforma, z.s. - 600 000 Kč
 • Učitel naživo, z.ú. - 14 322 500 Kč
 • H-mat, o.p.s. - 3 000 000 Kč
 • Economia, a.s. - 2 000 000 Kč (Chytré Česko)

Nadace Open Society Fund Praha poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám:

 • ČOSIV, z.s. - 344 000 Kč
 • Eduzměna, nadační fond - 4 500 000 Kč
 • EDUin, o.p.s. - 228 600 Kč
Poznámka: Nadace OSF financovala v roce 2019 Nadační fond Eduzměna částkou 4 500 000 Kč, ale obratem získala od Nadačního fondu Eduzměna 5 352 000 Kč...

sobota 5. prosince 2020

MŠMT: Odpověď na otevřený dopis Jany Kavaiové k výuce na speciálních školách

 Z MŠMT přišla "odpověď" na otevřený dopis Jany Kavaiové ministrovi zdravotnictví za Pedagogickou komoru, z. s., v němž upozornila na řadu problémů při otevírání speciálních škol a tříd po jejich plošném uzavření kvůli koronaviru.

úterý 1. prosince 2020

Tištěná Petice za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách

Stáhněte si, vytiskněte, podepisujte a šiřte naši novou Petici za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách. Podpořte pracovníky mateřských škol a rodiče dětí, i pokud působíte jinde. Děkujeme :-) Již jsme shromáždili 3.000 podpisů z cílového stavu minimálně 10.000 podpisů.

Vážení signatáři,
rádi bychom vás požádali o zapojení do této petiční akce, jejímž cílem je prosadit pozitivní změny v oblasti předškolního vzdělávání dětí v mateřských školách. Mateřské školy bohužel stále zůstávají na okraji zájmu politiků, jak ukázala např. koronakrize. Tato tištěná petice s vlastnoručními podpisy je nejefektivnější cestou, jak upozornit vládu na dlouhodobě neřešené problémy mateřských škol. Pokud se nám podaří získat alespoň 10.000 podpisů, budou muset obsah petice projednat petiční výbory Poslanecké sněmovny i Senátu a následně může být petice prezentována přímo na plénu parlamentu.
Možná jste v minulém týdnu podpořili elektronickou PETICI ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH, která byla k dispozici on-line a jejíž obsah se shoduje s textem této tištěné petice, je však nutné podepsat zároveň tuto tištěnou petici, aby mohl být váš podpis započítán.
Prosíme o pomoc s šířením této tištěné petice mezi kolegyněmi, rodiči dětí a dalšími občany, aby se dostala co nejrychleji k co největšímu počtu signatářů, a to všemi prostředky (osobně, e-mailem, na sociálních sítích…). Další podobná příležitost dát veřejně najevo svůj postoj se již zřejmě nenaskytne, neboť organizování podobné petiční akce je velmi náročné. Proto této příležitosti využijte a pomozte nám přesvědčit minimálně 10.000 signatářů.

POKYNY K ŠÍŘENÍ A PODEPISOVÁNÍ PETICE

pondělí 30. listopadu 2020

Ministerstvo zdravotnictví: Počty dětí a pedagogů s koronavirem

Pedagogická komora, z. s., zaslala prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo zdravotnictví žádost dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím ohledně statistik ke školám v karanténě, které každý týden posílají krajské hygienické stanice na toto ministerstvo. Přestože si ministerští úředníci vyžádali prodloužení lhůty na odpověď ze 14 na 24 dní, poskytnutá data svým rozsahem a strukturou bohužel ani zdaleka nesplňují, o co jsme původně žádali... Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi podá proti tomuto postupu odvolání k nadřízenému orgánu, jak umožňuje příslušný zákon.


Citujeme z "odpovědi" Ministerstva zdravotnictví: "Požadovaná data nejsou předmětem systematického sběru ze strany Ministerstva zdravotnictví, které jimi tudíž nedisponuje. Důvodem je skutečnost, že v době vyhlášeného nouzového stavu z důvodu plošného komunitního šíření COVID-19 v ČR nemají předmětná data vliv na hodnocení epidemiologické situace, a to jak v lokálním, tak i v celostátním měřítku. Tento fakt je akcentován enormní vytížeností hygienických stanic v době plošného komunitního přenosu nákazy. Navíc proměnné vztahující se k požadovaným datům nejsou ani plně zakomponovány do elektronického systému pro infekční nemoci ISIN a jejich „manuální sběr“ není z výše uvedených důvodů reálný. Pokud tato data byla na přechodnou dobu Ministerstvem zdravotnictví centrálně shromažďována, dělo se tak v době lokálních rozdílů v šíření nákazy v zájmu již zmíněného hodnocení rizika nákazy v kontextu diferenciace protiepidemických opatření, z tohoto důvodu Vám můžeme poskytnout v příloze uvedený export dat ke dni 17.10.2020, který má Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti k dispozici."

sobota 28. listopadu 2020

Blogy o školství a vzdělávání

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na blogy k tématům školství a vzdělávání. Přidejte se a také začněte blogovat...

čtvrtek 26. listopadu 2020

Kanada opět zavírá část škol

V kanadské provincii Alberta budou od pátku 27. 11. 2020 do 11. 1. 2021 zavřené školy (7. až 12. třídy High school, což odpovídá českému druhému stupni ZŠ a SŠ). Vyučovat se bude pouze on-line. Rodiče mladších žáků (Kindergarten až Grade 6) mají možnost výběru - výuka on-line, nebo docházka do školy. Québec i další provincie vydaly pro školy obdobná nařízení. 

Žákům, pro které není angličtina mateřský jazyk, pomáhají nejen speciální pedagogové, ale i tlumočníci po telefonu či on-line, kteří spolupracují se školami. Zejména ve školách v provincii Ontario mají mnozí žáci problém se zapojením do on-line výuky kvůli jazykové bariéře. Rodiče jim často nemohou pomoci, protože sami neumějí anglicky.

V kanadských školách se obvykle používají chromebooky. Rodiče žáků je mohou zakoupit se slevou přímo od školy. Rodinám s nízkým příjmem je školy půjčují zdarma.

Dana Cogan, členka Pedagogické komory, která pracuje v Kanadě, moderátorka FB skupiny Pedagogické komory Čeští učitelé v zahraničí sobě

Alberta bans indoor gatherings, cancels in-person classes for older grades amid rapid rise in COVID-19 infections

úterý 24. listopadu 2020

Reakce na činnost spolku Pedagogická komora

Vážený pane Sárközi,
děkuji za zaslaný mail. Informace o existenci spolku Pedagogická komora propaguji od chvíle, kdy jsem ho sama zaregistrovala. Samozřejmě propagovat ho budu i nadále.
Jsem moc ráda, že tento spolek vznikl. Myslím si, že nejen na Facebooku vytváří zajímavé učitelské diskuzní fórum, zpřehledňuje vyhlášky a ustanovení, informuje o připravovaných akcích, přibližuje aktuální problémy ve školství a propaguje učitelské povolání.
Děkuji Vám také za Vaše postoje k aktuálním problémům v našem školství a důstojnou prezentaci učitelů v médiích.
S pozdravem
Jaroslava Mohylová

pátek 20. listopadu 2020

MŠMT: Informace k provozu škol od 25.11. a 30.11.2020

MŠMT rozeslalo ředitelům škol v noci z 19. na 20. listopadu 2020 prostřednictvím datových schránek tento manuál:

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.úterý 17. listopadu 2020

Výzva politikům k zastavení legislativních změn ve školství

Adresáti:
premiér a ministři Vlády ČR
poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
senátoři Senátu Parlamentu ČR

Výzva politikům k zastavení legislativních změn ve školství

Vedení Pedagogické komory, z. s., vyzývá premiéra, ministra školství i další členy vlády, poslance a senátory, aby neschvalovali žádné legislativní změny v oblasti školství s výjimkou těch, které přímo souvisí s opatřeními z důvodu koronavirové pandemie.

Ředitelé škol, učitelé i další pracovníci ve školství jsou přetížení neustálými změnami pravidel pro fungování škol, která vycházejí z aktuální epidemické situace. Vypořádat se s těmito změnami je pro pedagogy, rodiče i žáky velmi náročné. Proto školy nemají kapacity řešit zároveň další změny, které nesouvisí s opatřeními kvůli koronaviru.

Ministr školství Robert Plaga zahltil v průběhu roku 2020 pracovníky škol novelami vyhlášek, na jejichž přípravu a připomínkování nebyl prostor, což se negativně odrazilo na jejich kvalitě. Je to především chystaná novela inkluzivní vyhlášky (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných), proti níž se postavila celá řada organizací (např. ČOSIV) a která dle stanoviska sekce speciálních pedagogů v Pedagogické komoře nepřináší žádnou pozitivní změnu (všechny navrhované úpravy považujeme za negativní). Dále se jedná o navržené změny ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, které opět kritizovalo mnoho organizací (např. META) včetně Pedagogické komory.

neděle 15. listopadu 2020

Otevřený dopis k plošnému otevření speciálních škol a tříd dne 18. 11. 2020

Adresát:

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
mzcr@mzcr.cz
www.mzcr.cz

 

Otevřený dopis k plošnému otevření speciálních škol a tříd dne 18. 11. 2020

 

Vážený pane ministře,

 

rozhodli jsme se oslovit Vás i úředníky Ministerstva zdravotnictví formou otevřeného dopisu, neboť vláda při nastavování opatření ve školách nenaslouchá názorům pedagogů z praxe.

 

V tomto týdnu jste představil nový protiepidemický systém PES. Pedagogické pracovníky zarazilo hned několik věcí. Především to, že jste vyhlásil termín a způsob otevření škol dříve, než byla zveřejněna tabulka opatření. Na základě prezentovaných informací musíme konstatovat, že její autoři problematice speciálního školství bohužel příliš nerozumí. Nepovažujeme za vhodné otevírat plošně všechny speciální školy i speciální třídy v běžných školách již 18. listopadu 2020.

 

Prvním problémem je otázka zdraví žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti by nově museli navštěvovat prezenční výuku i v době „nejhorší“ situace pandemie. Opravdu jsou autoři protiepidemického systému přesvědčeni, že toto je pro všechny žáky speciálních škol a tříd jediné možné řešení a je to v jejich nejlepším zájmu? Někteří žáci (a není jich málo) mají těžké zdravotní vady, v některých případech dokonce kombinované. Velké množství žáků se zdravotním postižením patří mezi rizikové skupiny, jak je uvádí přímo Ministerstvo zdravotnictví. Navíc jsou mnozí velmi kontaktní a není možné udržet požadovaný „distanc“. Například když je přebalujeme, jsme s nimi v přímém kontaktu ve třídě, pomáháme je oblékat apod. Žáci s mentálním postižením, s PAS nebo s poruchami sluchu nemusí nosit roušky. Žáci ani pedagogové tak nebudou dostatečně chráněni.

 

Myslíme si, že nejlépe své žáky znají jejich učitelé a ředitelé daných škol. Měli by mít proto pravomoc ponechat žáky na distanční výuce, pokud s tím budou souhlasit rodiče žáků. Případně by mohlo jít o výuku kombinovanou. Rodiče žáků, kteří do školy nenastoupí k prezenční výuce, by měli mít možnost nadále čerpat ošetřovné. Rozhodně by neměli být nuceni dát své dítě do školy tím, že s plošným otevřením speciálních škol přijdou všichni rodiče o nárok na ošetřovné. Rodiče musí být těmi, kdo vyhodnotí, zda je pro jejich dítě aktuální situace bezpečná či nikoli. Stejnou možnost volby by měli mít všichni rodiče žáků v běžných školách, tedy nejen žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se učí v běžných třídách v rámci inkluzivního vzdělávání.

 

Druhým problémem je, že školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jak zní jejich oficiální označení, navštěvuje obrovská škála žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Je kardinální rozdíl mezi dítětem s dobrým intelektem a zároveň se smyslovým postižením (nebo tělesným či logopedickým) a dítětem s mentálním postižením. Neobstojí argument, že se všichni žáci ze speciálních škol špatně učí on-line, a tudíž je pro ně nutná výhradně prezenční výuka. Je třeba rozlišovat mezi jednotlivými typy speciálních škol i jejich žáky.

 

Tím, že nutíte žáky speciálních škol nastoupit na prezenční výuku, vystavujete nebezpečí nejen je a jejich rodiny, ale i pedagogy. V době, kdy byly speciální školy uzavřeny, byly počty pozitivně testovaných obdobně vysoké, jako jsou nyní, když tyto školy otevíráte. Není toto rozhodnutí postaveno pouze na snaze populisticky vyhovět nátlakovým skupinám, nikoliv na odborném posouzení epidemické situace?

 

Při současné distanční výuce, která ve speciálních školách probíhala pouhých 14 dní, se ukázalo, že je velké množství žáků schopno pracovat on-line. Dokonce to mnohým žákům vyhovuje více, protože při vypracovávání úloh nejsou nijak tlačeni časem a doma mají možnost rozvrhnout si práci v průběhu dne dle svých potřeb a možností rodiny. Tuto zpětnou vazbu jsme dostávali již na jaře. Velké množství rodičů si chválilo právě ten klid. Ano, jsou i rodiče, kteří chtějí, aby děti do školy chodily, protože jim jde především o socializaci dětí.  Škola je ovšem primárně vzdělávací instituce. Nejsme hlídací agentury. Nemůžeme suplovat to, že stát nabízí jen minimální množství tzv. odlehčovacích služeb za přijatelnou cenu. 

 

V této chvíli je jasné, že s danou situací, tedy nástupem všech žáků do speciálních škol a tříd od 18. 11. 2020, již nelze nic udělat, neboť to bylo rozhodnuto bez nás – pracovníků těchto škol. Nebyl nám poskytnut časový prostor k tomu, abychom mohli protiepidemický systém připomínkovat, ani nám to nebylo nabídnuto. Přesto věříme, že lze při případné příští úpravě jednotlivých položek tabulky PES umožnit, aby speciální školy mohly poskytovat nejen prezenční, ale i distanční výuku. A to i v rámci fialového, tedy nejkritičtějšího pásma. 

 

V Praze dne 15. listopadu 2020

 

Za sekci speciálních pedagogů Pedagogické komory, z. s.


Mgr. Jana Karvaiová

speciální pedagog


Pedagogická komora, z. s.

Kosmická 742/11

149 00 Praha 4 - Háje

IČO: 06538584

info@pedagogicka-komora.cz

ID datové schránky: m5xqie7

www.pedagogicka-komora.cz


Kontaktní údaje na MŠMT a na hygienické stanice (pro učitele a ředitele škol)

 

Kontaktní údaje MŠMT

Aktuální k 14. 11. 2020

Pokud jste nenašli odpovědi na vaše dotazy týkající se koronaviru, obraťte se na některou z linek MŠMT:
 • 773 752 601
 • 723 447 114
 • 770 158 757
 • 773 750 351

Linka pro ředitele škol: 771 139 410

Linky jsou v provozu každý všední den od 8.00 do 17:00 hodin.

Kontakty na hygienické stanice


Centrální linka hygieny: 1221

 • Hygienická stanice hl. m. Prahy: hdm@hygpraha.cz
 • KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz
 • KHS Jihočeského kraje: hdm-all@khscb.cz
 • KHS Plzeňského kraje: petra.langova@khsplzen.cz
 • KHS Karlovarského kraje: klara.coganova@khskv.cz
 • KHS Ústeckého kraje: jan.bechyne@khsusti.cz
 • KHS Libereckého kraje: hdm@khslbc.cz
 • KHS Královéhradeckého kraje: zaneta.moravkova@khshk.cz
 • KHS Pardubického kraje: lenka.labudova@khspce.cz
 • KHS kraje Vysočina: kamila.hodacova@khsjih.cz
 • KHS Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz
 • KHS Jihomoravského kraje: hdm@khsbrno.cz
 • KHS Olomouckého kraje: dana.vranova@khsolc.cz
 • KHS Zlínského kraje: ivana.lukasikova@khszlin.cz

Linky Státního zdravotního ústavu

 • 724 810 106
 • 725 191 367
 • 725 191 370 

Nejdůležitější odkazy a zdroje k nouzovému stavu a koronakrizi

 

Aktualizace k 16. 11. 2020: Doplněna Opatření PES pro oblast školství

sobota 14. listopadu 2020

MŠMT: O uzavření mateřské školy rozhoduje ředitel

Zveřejňujeme celou odpověď z MŠMT na dotaz prezidenta Pedagogické komory ohledně přerušení provozu mateřské školy, kterou jsme obdrželi na e-mail.
Vážený pane Sárközi,

stále platí, že v případě nenadále situace může ředitel mateřské školy její provoz v souladu s ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem omezit či přerušit. Tento postup může využít právě i v době vrcholící pandemie, pokud by se např. nedařilo zajistit řádný provoz mateřské školy, např. z důvodu zvýšené nemocnosti či karantény zaměstnanců, příp. též v období tzv. vedlejších prázdnin základních škol (podzimních, jarních, velikonočních). Organizace provozu mateřské školy včetně rozdělení do tříd a dalších skupin, provoz kroužků apod. je plně v rukou ředitele školy.​

Školu může uzavřít ředitel školy, je orgánem veřejné moci. V tomto případě mají rodiče také nárok na ošetřovné. V tuto chvíli naleznete informace na stránkách https://www.mpsv.cz/osetrovne.

Nadále však platí povinnost denní, minimálně čtyřhodinové, docházky pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání v souladu s ust. § 34 odst. 1 a § 34a školského zákona, samozřejmě vyjma případů, kdy je dítě nemocné či jinak krátkodobě omluvené v souladu se školním řádem. Pokud dítě nebylo nemocné ani mu nebyla nařízena karanténa, zodpovědnost za jeho zdravotní stav nese zákonný zástupce. Ředitel školy nemá pravomoc vyžadovat nad rámec jiných zákonných ustanovení dokládání zdravotního potvrzení.

Současně také nelze omezit docházku určité skupiny dětí do mateřské školy, aby se alespoň na nějakou přechodnou dobu snížil počet dětí ve třídě. Pokud je dítě do mateřské školy přijato a škola je v provozu, má dítě nárok na každodenní docházku. Je tedy na uvážení zákonných zástupců dětí, zda si dítě ponechají doma či pošlou do mateřské školy. Nelze diskriminovat některou ze skupin rodičů, aby své dítě do školy nedávaly.

Počty škol, případně učitelů či žáků, kteří prošli karanténou či nemocí, mají krajské hygienické stanice (resp. gesčně příslušné Ministerstvo zdravotnictví), které o karanténě z epidemiologického hlediska rozhodují. Ministerstvo zdravotnictví vydalo také metodiku pro postup při nařizování karantény ve školách (přikládám). Pro přesná čísla se proto obraťte na gesčně příslušné Ministerstvo zdravotnictví. Aktuální informace včetně kompletní statistiky lze nalézt na https://koronavirus.mzcr.cz/.​

S pozdravem

Mgr. Miluše Málková
ministerský rada
Oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 812 371
e-mail: miluse.malkova@msmt.cz
www.msmt.cz

Ministerstvo zdravotnictví: Počet škol v karanténě


Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi se před 14 dny obrátil na Ministerstvo zdravotnictví ČR s žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím ohledně počtu škol v karanténě. Ministerstvo informace ve standardní lhůtě neposkytlo a prodloužilo ji o dalších 10 dní... Celá odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR je k dispozici zde.

pátek 13. listopadu 2020

Kraj Vysočina: Čtvrtina mateřských škol v karanténě

Pedagogická komora, z. s., oslovila všechny krajské hygienické stanice s žádostí o poskytnutí statistik, v kolika mateřských školách byla od září 2020 vyhlášena karanténa. KHS v Jihlavě nejprve zaslala odpověď, v níž se mimo jiné uvádí:


"K Vaší výše uvedené žádosti KHS kraje Vysočina uvádí, že z důvodu nákazy onemocněním COVID-19 KHS kraje Vysočina nenařídila uzavřít žádnou mateřskou školu, základní školu ani základní školu zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona."

Po upozornění diskutujících ve facebookové skupině Pedagogické komory Učitelky MŠ sobě (PK), že v jejich mateřské škole na území Kraje Vysočina byla karanténa vyhlášena, požádal prezident Pedagogické komory Radek Sárközi znovu příslušnou hygienickou stanici o zaslání aktuálních údajů. Tentokrát KHS v Jihlavě statistiky obratem zaslala, a to k 30. říjnu 2020. Z údajů vyplývá, že byla v posledním říjnovém týdnu v Kraji Vysočina vyhlášena karanténa v 71 mateřských školách z 288, což je 25 % MŠ.


čtvrtek 12. listopadu 2020

MPSV: Ošetřovné při uzavření mateřské školy

Z odpovědi MPSV na dotaz prezidenta Pedagogické komory, z.s., k ošetřovnému při přerušení provozu mateřské školy z rozhodnutí ředitelky MŠ (nikoliv krajské hygienické stanice) vybíráme:


Pokud se týká uzavření mateřských škol, tak podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ZNP), platí, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože mateřská škola (dále jen „školka“) byla uzavřena z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Za „příslušný orgán“ se považuje jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která má pravomoc školku (příp. její část) uzavřít např. hygiena, statik, zřizovatel školky. Za „nařízení“ příslušného orgánu lze považovat jakýkoli právní akt vydaný na základě zmocnění obsaženém v zákoně, kterým se školka uzavírá. Pokud se týká „jiné nepředvídané události“, tak se vždy musí jednat o událost nepředvídanou, tj. událost, která znemožňuje provoz školky z objektivních, „vnějších“, předem nezjistitelných důvodů.

V případě, kdy ředitel/ka školky uzavře školku na základě svého rozhodnutí (příp. po konzultaci se zřizovatelem), vznikne nárok na ošetřovné pouze tehdy, pokud by toto uzavření bylo způsobeno objektivními důvody, např. pokud by onemocněl či v karanténě byl takový počet učitelek, že by nebylo možné provoz mateřské školky zajistit při dodržení všech přepisů upravujících podmínky jejího provozování. Takovouto situaci by bylo možno z hlediska provozu školky charakterizovat jako nepředvídanou (nelze předem určit, kdo kdy onemocní, případně komu bude kdy nařízena karanténa). Pokud se jedná o příčinu související s onemocněním COVID-19 (zde patří i karanténa učitelů znemožňující provoz MŠ), vyplácí se ošetřovné po celou dobu uzavření, v případě uzavření z jiného důvodu po dobu stanovenou v ZNP (9 dnů, nebo pro samoživitele 16 dnů).

Doporučuji rodičům sledovat webové stránky MPSV, kde průběžně aktualizujeme informace k ošetřovnému včetně odkazu na tiskopis žádosti a návodu k vyplnění, na adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Vážený pane prezidente, pokud je škola, mateřská škola (a další zařízení pro děti) otevřená, tzn., že dítě může do zařízení docházet, tak ošetřovné rodiči nenáleží, pokud dítě do zařízení z nějakého důvodu nepošle. Děkuji za Váš námět, ale aktuálně se o změně v této oblasti neuvažuje.


Celou odpověď z MPSV naleznete zde.

Mateřské školy a koronavirus

Někteří zřizovatelé mateřských škol oslovili rodiče, aby raději nechali své děti doma a neposílali je do mateřské školy, pokud nemusí...

středa 11. listopadu 2020

Počet mateřských škol v karanténě roste. Vláda by měla začít problém řešit

Pedagogická komora, z.s., oslovila jednotlivé krajské hygienické stanice s dotazem, v kolika mateřských školách byla od letošního září vyhlášena karanténa kvůli koronaviru. Z obdržených údajů vyplývá, že ve Zlínském kraji postihla karanténa v tomto školním roce již 41 % mateřských škol (155 MŠ), v Plzeňském kraji to bylo 29 % mateřských škol (81 MŠ). V posledním říjnovém týdnu se na území Hlavního města Prahy ocitlo v karanténě 109 mateřských škol (25,5 % MŠ), ve Středočeském kraji šlo o 155 mateřských škol (19 % MŠ).


Statistiky zahrnují mateřské školy, které byly buď uzavřeny zcela, nebo v nich byla vyhlášena karanténa alespoň v jedné třídě. Pokud přerušila provoz mateřské školy její ředitelka z jiného důvodu, například kvůli nedostatku personálu nebo minimálnímu počtu dětí, do statistik hygieny se škola nezapočítává.

„Překvapuje mě, že přestože počet mateřských škol v karanténě narůstá, vláda se tímto problémem vůbec nezabývá,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „myslím si, že odpovědní ministři by se měli snažit mateřským školám pomoci, protože některé se s karanténou potýkají opakovaně, nikoliv jejich problémy ignorovat.“

Například ředitelka mateřské školy Gabriela Lacková musela řešit karanténu již třikrát.

„Pomohlo by, kdyby epidemiologové i politici veřejně vyzvali rodiny, které nejsou nuceny posílat své děti do mateřské školy, aby je nechaly doma a omezily tím počet sociálních kontaktů,“ doporučuje Petra Gregorová, ředitelka MŠ.

Někteří ředitelé mateřských škol nebo jejich zřizovatelé tak již učinili. Například vedení magistrátů Ústí nad Labem a Hradce Králové požádalo rodiče, aby své děti do mateřských škol neposílali, pokud nemusí. Podobné výzvy zazněly i z městských částí Praha 6 nebo Praha 13.

„Další možností by bylo uzavření mateřských škol mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, nebo příslušnou krajskou hygienickou stanicí, ale s výjimkou pro děti všech pracujících rodičů, které by do mateřské školy mohly nadále docházet,“ navrhuje ředitelka MŠ Natália Toflová, „ostatní rodiny mají možnost během současné mimořádné situace nechat své děti doma a přispět tím k boji s epidemií.“

Pracovníci mateřských škol by ocenili, kdyby jim vláda zajistila ochranné prostředky, nejlépe kvalitní české respirátory nebo roušky z nanomateriálů, aby nemuseli používat doma šité roušky, které je dostatečně nechrání. Pomohlo by, kdyby třídy v mateřských školách musely být homogenní (v současné době se třídy ráno o odpoledne spojují). Opatření, která více chrání učitelky i děti, se zavádějí například v mateřských školách na Slovensku. Jinde v zahraničí jsou školy vybavovány čističkami vzduchu a UV sterilizátory.

Počet dětí ve třídách mateřských škol, kde jich může být až 28 najednou, by pomohlo snížit, kdyby rodiče měli nárok na ošetřovné, i když nebyla mateřská škola uzavřena. Tato možnost se osvědčila na jaře, kdy byla situace méně kritická než v současnosti, ale od července byla bohužel zrušena. Nyní rodiče, kteří své děti do mateřské školy neposílají, protože se bojí nákazy, nárok na ošetřovné nemají.


„Ministerstvo zdravotnictví by mělo začít zveřejňovat statistiky, které dostává z jednotlivých krajských hygienických stanic, aby je bylo možné analyzovat,“
dodává Radek Sárközi, „je třeba, aby ministerstvo školství začalo sbírat údaje přímo ze škol, bez toho nelze závažnost problému včas průběžně vyhodnocovat, pomohlo by to nejen nyní v případě mateřských škol, ale i po obnovení provozu základních a středních škol.“

Krajské hygienické stanice zaslaly Pedagogické komoře informace v různé formě. Některé poskytly podrobné statistiky za všechny školy, které zasílají každý týden na ministerstvo zdravotnictví, jiné se vyjádřily pouze obecně k počtu mateřských škol v karanténě, řada z nich bohužel neodpověděla vůbec nebo žádná data neposkytla. Jelikož byly informace zaslány v různé podobě, nejsou vzájemně srovnatelné.

Podle informací z mateřských škol hygiena v některých případech karanténu nevyhlásí, i když mají učitelky pozitivní nález na koronavirus. Navíc testování dětí neprobíhá důsledně. Někdy hygiena ředitele vůbec neinformuje o tom, že je pracovník mateřské školy nebo dítě v karanténě. Jedním z důvodů je, že jsou nyní hygienické stanice přetížené.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz


Příklady postupného nárůstu počtu mateřských škol, v nichž byla vyhlášena karanténa:

Hlavní město Praha
2. 10. 2020: 18 MŠ
16. 10. 2020: 49 MŠ
23. 10. 2020: 71 MŠ
30. 10. 2020: 109 MŠ

Středočeský kraj
41. týden: 44 MŠ
42. týden: 91 MŠ
43. týden: 140 MŠ
44. týden: 155 MŠ

Počty mateřských škol ve školním roce 2019/2020 (MŠMT)MŠMT: Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu).

pátek 6. listopadu 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Nová šetření k distanční výuce

 V tomto rozcestníku naleznete přehled nových šetření k distanční výuce...


Jak v nezvyklé situaci děti vnímaly své školní povinnosti? Dvě třetiny z nich (64,6 %) mělo pocit, že jim školních povinností přibylo. Myslí si to především ti starší z celého výzkumného vzorku – sedmáci a deváťáci. Dle vlastních odhadů věnovaly děti plnění školních povinností v průměru 2 a tři čtvrtě hodiny denně (dívky o cca 20 minut více než chlapci).

„Pociťovaný nárůst školních povinností nemusí znamenat, že jich skutečně přibylo. Může to souviset s tím, že děti začaly pracovat z domova více než dřív, a subjektivně tak získaly pocit větších nároků,“ doplňuje Petr Baďura.

České děti byly během jara 2020 hodně online, a to nejen kvůli plnění školních povinností na dálku. Jejich času za obrazovkami dominovalo také hraní počítačových her. Chlapci se jim věnovali v průměru 3 hodiny denně, děvčata pak výrazně méně – 1 hodinu a 10 minut denně. Dívky naopak porážely chlapce v času stráveném na sociálních sítích (2:44 hod. u dívek a 1:55 hod. u chlapců). Poměrně dost času trávili mladí Češi „v karanténě“ také sledováním filmů a videí – průměrně 2 a tři čtvrtě hodiny denně, přičemž tento údaj je shodný jak pro skupinu chlapců, tak pro skupinu dívek.

čtvrtek 5. listopadu 2020

Radek Sárközi odpovídal na dotazy portálu Vzdělávací služby

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z.s., v rozhovoru se Vzdělávacími službami na téma stávajícího nouzového stavu v ČR a jeho promítnutí do oblasti vzdělávání. Celý rozhovor si můžete přečíst zde. Výběr z odpovědí:

Pokud bude pokračovat současný chaos, budou se u nás vracet další a další vlny nákazy. Lidé si neváží toho, co mají a považují to za samozřejmost, dokud o to nepřijdou. Nyní spoustu běžných věcí dělat nesmí. Už dvakrát v tomto roce přišli žáci o možnost chodit do školy. Věřím, že si teď budou školy i učitelů mnohem více vážit.

Chybí mi osvětová kampaň v médiích, například proč a jak nosit roušky, proč je lepší profesionálně vyrobená nanorouška než ta ušitá doma, jak dodržovat rozestupy, co znamená minimalizovat počet kontaktů s dalšími lidmi. Možná to vypadá banálně, ale řada lidí nedodržuje základní preventivní pravidla, což prodlužuje období, kdy budou školy uzavřeny. Média jsou plná spekulací, polopravd a dezinformací. Vláda jim může čelit pouze masivní placenou kampaní, v níž ale musí vystupovat odborníci, nikoliv politici. Rovněž by se měly zveřejňovat podrobné statistiky. Obávám se, že některá důležitá data se ani nesbírají. Nechápu, proč MŠMT už na jaře neudělalo web pro rodiče, na kterém najdou přehledné informace o aktuálních opatřeních a tipy k distanční výuce.

Já bych byl rád, kdyby Robert Plaga zřídil krizový tým složený ze zástupců největších školských spolků (školské odbory, Pedagogická komora, CZESHA…) a dalších organizací (například rodičů, studentů apod.). Ale pan ministr bohužel s nikým nekomunikuje. Na jeho opatřeních je vidět, že nebyla konzultována s učiteli z praxe. Myslím si, že největší brzdou pozitivních změn ve školství je přímo on. Premiér měl Roberta Plagu odvolat už na jaře, protože vůbec nezvládá krizové řízení ani komunikaci. Snad to udělá co nejdříve a přijde nový ministr, který bude komunikovat se všemi aktéry ve vzdělávání.

sobota 31. října 2020

O situaci mateřských škol a distanční výuce v Radiožurnálu

Dvacet minut Radiožurnálu (30.10.2020 v 17:06)

Hostem je Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora. Jak dlouho ještě zůstanou v Česku uzavřené školy a jak dlouho budou žáci odkázáni jen na distanční výuku? Je zapotřebí uzavírat i takzvané speciální školy, které měly dosud výjimku? Existují spolehlivá data o tom, kolik pedagogů nemůže ze zdravotních důvodů vyučovat ani na dálku? Moderuje Tomáš Pancíř.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/radiozurnal/41/2020-10-30

středa 28. října 2020

Pedagogická komora: Vláda by měla uzavřít i speciální školy a třídy

Vedení Pedagogické komory, z. s., doporučuje, aby vláda co nejdříve uzavřela speciální školy a speciální třídy při běžných základních školách. Dokud se nezlepší epidemiologická situace, měla by na vysokých, středních a základních školách pokračovat distanční výuka.

„Vláda avizovala, že budou školy otevřeny, až když reprodukční číslo klesne pod hodnotu 0,8, ale toho se bohužel nedaří aktuálními opatřeními dosáhnout, proto budou muset zůstat školy zavřené i v listopadu,“ uvádí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „pomohlo by, kdyby se navíc uzavřely i speciální školy a třídy.“

Narozdíl od letošního jara zůstaly po tlaku některých neziskových organizací v říjnu otevřené školy a třídy podle § 16 odstavce 9 školského zákona, jak zní jejich oficiální označení. Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou tak nuceni své děti do těchto škol posílat, protože pro tyto žáky platí povinná školní docházka v prezenční formě.

„Pokud se rodiče bojí o zdraví dítěte nebo zdraví svých blízkých, a žáka proto do školy nepošlou, nemají narozdíl od jara nárok na ošetřovné,“ upozorňuje speciální pedagožka Jana Karvaiová, „škola v tomto případě žákovi ani nemusí poskytovat vzdělání distančním způsobem, jak je tomu v případě běžných základních škol, které zůstávají plošně uzavřeny.“

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří v rámci inkluze navštěvují běžné třídy, jsou nyní doma a vzdělávají se distančně. Žáci se stejnou diagnózou, kteří navštěvují speciální třídy nebo školy, ale tuto možnost nemají, což lze považovat za diskriminační.

V těchto školách pracují učitelé a další zaměstnanci, kteří často patří k rizikovým skupinám kvůli vysokému věku nebo zdravotnímu stavu. Ti obdrželi od vlády pouze deset kusů respirátorů, další si už budou muset pořizovat ze svého. Jelikož žáci nemusí nosit roušky, nelze v současnosti považovat ochranu pedagogů za dostatečnou, jak je tomu u jiných profesí.

„Na jaře jsme si distanční výuku vyzkoušeli a ověřili jsme, že i žáci ze speciálních tříd ji zvládají, občas dokonce lépe než žáci běžných tříd,“ dodává Jana Karvaiová, která vede sekci speciálních pedagogů v Pedagogické komoře, „navíc jsme se od září na tuto alternativu intenzivně připravovali, tudíž by nás nezastihla nepřipravené, jak tomu bylo na jaře.“

Mimořádná dotace na zakoupení notebooků, kterou základním školám poskytlo Ministerstvo školství na základě usnesení Poslanecké sněmovny, byla určena všem základním školám včetně speciálních. Většina rodin má k dispozici potřebnou techniku i internetové připojení a na on-line výuku jsou žáci připraveni.

„Pokud by přes špatný epidemiologický vývoj vláda nechtěla uzavřít speciální školy a třídy plošně, měla by alespoň umožnit ředitelům, aby o přechodu na distanční výuku rozhodli sami na základě aktuální situace v dané škole,“ navrhuje Radek Sárközi, „tento princip by se mohl využít i při postupném otevírání všech základních a středních škol, až se situace zlepší.“

V současné době musí mít zdraví přednost před vším ostatním. Uzavření speciálních škol a tříd by přispělo k dalšímu omezení vzájemných kontaktů, čímž by se snížilo riziko nákazy mezi učiteli a žáky i jejich rodinami.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz