čtvrtek 17. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 toto mimořádné opatření:

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platná mimořádná opatření

Jelikož se různá mimořádná opatření mění ze dne na den, zmapovali jsme v tomto rozcestníku pouze ta, která jsou aktuálně v platnosti (případně jejich účinnost nastane v nejbližší době) a týkají se přímo škol. Vždy je třeba zkontrolovat přesné datum účinnosti. Manuály z MŠMT nejsou závazné, proto je zde nenajdete...


úterý 15. září 2020

MŠMT: Informace pro ZŠ k nákupu techniky pro distanční vzdělávání

MŠMT publikovalo podrobné informace k nákupu techniky pro distanční vzdělávání na ZŠ z mimořádné dotace.

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020

Finanční prostředky je škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky. Jedná se zejména o:

a) přenosné digitální zařízení s možností internetového připojení, kterým je zejména notebook nebo tablet;

b) softwarové vybavení (např. licence nebo on-line služba využitelná při vzdělávání distančním způsobem či sloužící jako prostředek ke vzdělávání - výukový software, aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu);

c) příslušenství k přenosnému digitálnímu zařízení (např. dokovací stanice, externí kamera, mikrofon, náhlavní set, myš, klávesnice, konferenční systém či jeho prvky jako prostorový mikrofon či kamera).

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/stanoveni-dalsich-financnich-prostredku-pro-zakladni-skoly


úterý 1. září 2020

MŠMT: MANUÁL K PROVOZU ŠKOL

MŠMT zaktualizovalo MANUÁL K PROVOZU ŠKOL. Upozorňujeme, že je v manuálu nově jednoznačně vyznačeno, co jsou nezávazná doporučení a co musí škola dodržet povinně ze zákona.

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari
úterý 28. července 2020

Usnesení senátního výboru k situaci v mateřských školách

Na základě kulatého stolu, který uspořádala paní senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), přijal dne 24. července 2020 školský výbor Senátu usnesení k situaci v mateřských školách. Celý text usnesení naleznete zde.

Prvotním impulzem byl Otevřený dopis ředitelek MŠ k situaci v předškolním vzdělávání, který iniciovala Pedagogická komora, z. s. Prezentaci k dopisu, kterou na kulatém stole představila paní ředitelka Milena Mottlová, naleznete zde. Prezentaci České školní inspekce, kterou představil náměstek ČŠI Ondřej Andrys, najdete zde. Program kulatého stolu je k dispozici zde.


čtvrtek 16. července 2020

Senátorka Jaromíra Vítková: Vzdělávání a péče o děti v předškolním věku

„Předškolní vzdělávání má velký význam pro celkový rozvoj dítěte. V tomto období se dítě vyvíjí a nejrychleji učí. Je proto velmi důležité zkvalitňovat podmínky nejen pro děti, ale také pro učitele. Pedagogická komora iniciovala otevřené dopisy, ve kterých jsou shrnuty zásadní problémy předškolního vzdělávání. Proto jsem společně s Výborem pro vzdělávání iniciovala organizaci kulatého stolu v Senátu,“ sdělila senátorka Jaromíra Vítková.


Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu uspořádal kulatý stůl k "Otevřenému dopisu pedagogů mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání“. Kulatý stůl zahájil předseda výboru Jiří Drahoš a celou diskuzi moderovala senátorka Jaromíra Vítková. Důležitost tohoto tématu dokazuje i účast 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky. Na kulatý stůl byli přizváni odborníci z příslušných ministerstev, institucí a také zástupci mateřských škol a zřizovatelů.

„Na začátku prezentovaly ředitelky mateřských škol a zároveň iniciátorky dopisů největší úskalí předškolního vzdělávání, která uvádějí v otevřených dopisech. Velkým problémem je podfinancování předškolního vzdělávání. Dále iniciátorky dopisů poukázaly na velké počty dětí ve třídách na jednu učitelku, kdy v mateřské škole může být až 28 dětí (na výjimku) na učitelku. Iniciátorky dopisů usilují o posílení pracovní síly pro třídu během dne,“ sdělila senátorka.


Učitelky v mateřských školách jsou přetěžovány a velké procento je ohroženo syndromem vyhoření. Jako velký problém cítí ředitelky v tom, že při snížení počtu dětí ve třídě musí snížit také další nepedagogické pracovníky, což je komplikované například v jídelně. V neposlední řadě je problémem nadměrná administrativa, která ředitelky zahlcuje. Na kulatém stole zazněla také problematika dětských skupin nebo srovnání legislativy mateřských škol se slovenskou legislativou.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové (KDU-ČSL)

neděle 28. června 2020

Tištěná Petice za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách

Stáhněte si, vytiskněte, podepisujte a šiřte naši novou Petici za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách. Podpořte pracovníky mateřských škol a rodiče dětí, i pokud působíte jinde. Děkujeme :-)

Vážení signatáři,
rádi bychom vás požádali o zapojení do této petiční akce, jejímž cílem je prosadit pozitivní změny v oblasti předškolního vzdělávání dětí v mateřských školách. Mateřské školy bohužel stále zůstávají na okraji zájmu politiků, jak ukázala např. koronakrize. Tato tištěná petice s vlastnoručními podpisy je nejefektivnější cestou, jak upozornit vládu na dlouhodobě neřešené problémy mateřských škol. Pokud se nám podaří získat alespoň 10.000 podpisů, budou muset obsah petice projednat petiční výbory Poslanecké sněmovny i Senátu a následně může být petice prezentována přímo na plénu parlamentu.
Možná jste v minulém týdnu podpořili elektronickou PETICI ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH, která byla k dispozici on-line a jejíž obsah se shoduje s textem této tištěné petice, je však nutné podepsat zároveň tuto tištěnou petici, aby mohl být váš podpis započítán.
Prosíme o pomoc s šířením této tištěné petice mezi kolegyněmi, rodiči dětí a dalšími občany, aby se dostala co nejrychleji k co největšímu počtu signatářů, a to všemi prostředky (osobně, e-mailem, na sociálních sítích…). Další podobná příležitost dát veřejně najevo svůj postoj se již zřejmě nenaskytne, neboť organizování podobné petiční akce je velmi náročné. Proto této příležitosti využijte a pomozte nám přesvědčit minimálně 10.000 signatářů.

POKYNY K ŠÍŘENÍ A PODEPISOVÁNÍ PETICE

1. Vytiskněte celou petici (na každý podpisový arch se vejde přesně 20 podpisů, pokud předpokládáte, že získáte více podpisů, můžete si vytisknout další podpisové archy…). 
2. Sejděte se společně s kolegyněmi ze školy nebo je osobně jednotlivě obejděte a seznamte je s textem petice. Zároveň oslovte rodiče dětí a informujte je o obsahu petice a možnosti ji podepsat. Petici s podpisovými archy můžete rovněž vyvěsit na nástěnku (ve sborovně, u vstupu do školy apod.).
3. Kdo s obsahem petice souhlasí, nechť dopíše svoje příjmení a jméno, adresu trvalého bydliště (jedná se o povinný údaj ze zákona, jinak bychom ho nevyžadovali) a petici vlastnoručně podepíše (nejlépe modrou propiskou, nikoliv černě, aby bylo zřejmé, že se jedná o originál).
4. Na podpisový arch dolů pod tabulku s podpisy můžete uvést název a adresu vaší školy (jedná se o nepovinný údaj, ale petice díky němu bude věrohodnější…).
5. Doplňte prosím na petici údaj se součtem všech podpisů (ulehčíte tím petičnímu výboru sčítání signatářů petice).
6. Pošlete originál petice se všemi podpisy poštou na adresu zástupce petičního výboru: Radek Sárközi, Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4 – Háje
7. Prosíme o zaslání podepsaných petičních archů co nejdříve, neboť o prvním bodě petice může být rozhodnuto během několika málo následujících dnů. V ideálním případě odešlete petici poštou do konce června (nebo počátkem července).
8. Vyplňte prosím následující on-line dotazník, který výrazně pomůže petičnímu výboru s organizací této petiční akce: https://1url.cz/Nzada

pátek 26. června 2020

Vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky MŠ (2020)

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi požádal o statistiky z MŠMT, z nichž vyplývá, že naše loňská kampaň za vyšší platové třídy pro ředitelky samostatných mateřských škol byla velmi úspěšná. Skoro 1 400 ředitelů z celkového počtu 2 600 samostatných MŠ v České republice bylo nejpozději k září 2019 přeřazeno do 11. platové  třídy, nebo dokonce do 12. platové třídy. (Legislativa umožňuje za určitých podmínek zařazení i do 13. platové třídy.)

Pedagogická komora v loňském roce zpracovala vzorové žádosti o zařazení do vyšší platové třídy pro ředitelky samostatných mateřských škol (nejen) a zároveň obeslala zřizovatele MŠ s doporučením, aby těmto žádostem vyhověli, nebo aby sami iniciovali přeřazení ředitelů MŠ do vyšší platové třídy. Bohužel většina ředitelek samostatných MŠ si zažádala pouze o 11. platovou třídu. Doporučovali jsme podávat žádost raději rovnou o 12. platovou třídu, protože je její popis v příslušném nařízení vlády jednodušší a paradoxně snadněji splnitelný, než co je uvedeno u 11. platové třídy… Proto doporučujeme všem ředitelkám samostatných MŠ podat si nyní ke zřizovateli žádost o 12. platovou třídu, a to nejlépe během léta.

Finance pro školu na rok 2021 se totiž počítají podle stavu k 30.9.2020. Pokud bude v září nebo dříve zařazena ředitelka MŠ do vyšší platové třídy, MŠMT pošle škole od ledna 2021 odpovídající částku na 12. platovou třídu. Stejně můžete postupovat i v případě učitelek MŠ (pokud je přeřadíte nejpozději k září 2020 do vyšší platové třídy, obdržíte od ledna 2021 více peněz na tarifní část jejich platů).

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více samostatných MŠ, koordinovaně s dalšími ředitelkami (jelikož se každá žádost posuzuje samostatně, nelze poslat hromadnou žádost). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2020.
Příklady činností ředitelky samostatné MŠ v 12. platové třídě dle nařízení vlády (lze doplnit o další činnosti, které vykonáváte, a připojit k žádosti o vyšší platovou třídu jako přílohu)

čtvrtek 25. června 2020

MŠMT: Strategie 2030+ k připomínkování

Ministerstvo školství zveřejnilo návrh Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, který můžete připomínkovat formou komentářů zde:

Ve dnech 23. až 25. června 2020 pořádá MŠMT on-line konferenci k jednotlivým částem Strategie 2030+. Konference bude přenášena on-line na YouTube kanálu MŠMT a sledující budou moci klást své dotazy prostřednictvím chatu. Dotazy je možné klást na YouTube kanálu již nyní, před zahájením konference.


Informace z MŠMT: "Text "Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+", tak jak jej předala externí expertní skupina byl prezentován na listopadové konferenci a je ke stažení na webu MŠMT. Text a podněty od veřejnosti k němu pak sloužily jako základ pro tvorbu samotného textu Strategie 2030+. Dokument HSVP se po obsahové stránce již neupravoval a ve finální podobě bude jako příloha součástí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+."

pondělí 22. června 2020

PETICE ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Podepisujte, sdílejte a šiřte mezi kolegyněmi i rodiči tuto PETICI ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH. Potřebujeme co nejrychleji nasbírat alespoň 10 000 podpisů. Děkujeme... :-)

"My níže podepsaní občané České republiky v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím této petice žádáme premiéra, ministry vlády, poslance a senátory, aby zabránili schválení připravených negativních legislativních změn v oblasti předškolního vzdělávání a aby zároveň iniciovali a následně schválili novely, které povedou ke zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách..."


•    Během prvního dne získala petice podporu od tisícovky signatářů! Aktuální počet činí více než 3.300 signatářů.
•    Naši petici podpořili poslanci Jiří Mihola (KDU-ČSL) a Kateřina Valachová (ČSSD)
•    Ministryně financí navrhuje pravý opak požadavků z naší petice: Seškrtání výdajů pro dětské skupiny na úroveň MŠ (iDNES.cz)
•    Stát couvl, chůvy školkám neproplatí. Přestaneme přijímat dvouleté, varují ředitelky (Aktuálně.cz)
•    O petici informoval portál Vzdělávací služby nebo Jan Mikáč ve své Kartotéce (2020/30)
•    Novely ministra Plagy zhorší podmínky v mateřských školách (tisková zpráva)Vybrané citace z mnoha vzkazů od signatářů petice:


sobota 20. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Reakce z ministerstev

Zveřejňujeme oficiální reakce, které Pedagogická komora obdržela z ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.


Vybrané citace z odpovědi MŠMT
"Pedagogická komora poukazuje správně, že některá doporučení v manuálech nemají závazný charakter. Závazné jsou ty podmínky provozu, které plynou z právních předpisů, nebo z krizových respektive mimořádných opatření. Ty je potřebné bezezbytku naplnit. Ostatní doporučení je vhodné vnímat jako návod, který je možné adaptovat na místní podmínky."
"Co se týče doporučení k organizaci pohybu žáků před školou: Pokyny a doporučení k organizaci pohybu žáků před vstupem do školy jsou uvozeny slovy „minimalizovat velké shromažďování osob před školou“. Přestože může jít o veřejné prostranství, tak má škola několik možností, jak napomoci tomuto cíli. Přitom ředitel využívá pravomoci a nástroje, které má."
"Z právního pohledu pak nepovažujeme za správný názor potřeby změny vyhlášek MŠMT."
"K možnostem, jak organizovat práci zaměstnancům náležejícím do rizikové skupiny, MŠMT publikovalo doplnění informací obsažených v manuálech na https://www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitosti-zamestnancu-skol."
Vybrané citace z odpovědi MZ

"odbor kontroly Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) obdržel Vaši petici
za jednoznačná pravidla pro otevírání mateřských škol a nárok na ošetřovné pro rodiče dětí.
Sděluji Vám, že MZ nemá kompetence řešit tuto problematiku. Z textu petice vyplývá, že jste se také obrátil na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož pravomoci je řešení této problematiky, odkud očekávejte vyřízení.
Dále Vám sděluji, jsem část petice, která souvisí s hygienickými podmínkami
v mateřských školách, jsem dle příslušnosti postoupila k dalšímu postupu náměstkyni pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničce MZ."

neděle 14. června 2020

Novely ministra Plagy zhorší podmínky v mateřských školách

Ministerstvo školství zpracovalo novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání, která bude mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání v mateřských školách. Vedení Pedagogické komory, z. s., se změnami v legislativě nesouhlasí. Vláda problémy mateřských škol dlouhodobě přehlíží. Situace se nelepší, je naopak čím dál horší.

„Předškolní vzdělávání by mělo být prioritou,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „mateřské školy jsou ale zcela na okraji zájmu politiků, přestože investice do vzdělávání nejmladších dětí má nejvyšší efektivitu i dlouhodobou návratnost.“

Od 1. září 2020 mělo začít platit nové ustanovení, že v případě většího počtu dvouletých dětí, bude ve třídě mateřské školy kromě učitelky další nepedagogický pracovník, například chůva. Ministr školství Robert Plaga ale nyní předkládá vládě novelu vyhlášky, která daný paragraf ruší.

„Zatímco v dětských skupinách jsou nyní tři dospělé osoby na 13 a více dětí, v mateřských školách je pouze jedna učitelka na 23 dětí, což je celostátní průměr,“ upozorňuje Gabriela Lacková, ředitelka MŠ, „často se třídy mateřinek naplňují až do maxima 28 dětí.“

Od vyhlášky, která byla schválena již před čtyřmi roky a měla vejít v účinnost letos v září, si učitelky mateřských škol slibovaly významnou pomoc ve své náročné práci. Mnohdy totiž mají v jedné třídě děti od dvou do šesti let. Pokud by se chůva věnovala nejmladším dětem, mohla by se učitelka více soustředit na vzdělávání předškoláků.

Ministerstvo školství zároveň připravilo novelu nařízení vlády, která v důsledku více zatíží ředitelky menších mateřských škol. Podle této novely nebude moci být snížena míra přímé pedagogické činnosti zástupci ředitele. Bude tudíž muset s dětmi trávit 31 hodin týdně jako ostatní učitelky. Administrativa, které by se mohl věnovat, kdyby měl méně hodin ve třídě s dětmi, nyní padne na bedra ředitelky.

„Ředitelé mateřských škol vzdělávají děti až 20 hodin týdně a musí se na pedagogickou činnost připravovat stejně jako učitelky, na řízení školy jim tak zbývá minimum času,“ upozorňuje ředitelka MŠ Gabriela Lacková, „většinou na to padnou víkendy…“

Problematické je i další ustanovení vyhlášky, které mělo původně mateřským školám pomoci, ale naráží na špatné nastavení nového financování regionálního školství. To začalo platit v letošním roce. Při stanovení peněz na pedagogické pracovníky již nerozhoduje počet dětí ve škole, jak tomu bylo v minulých letech, nýbrž délka provozu mateřské školy, počet tříd a další kritéria. Pokud se jedná o platy kuchařek, je ovšem počet dětí klíčový.

„Ráda bych snížila počet dětí ve třídě, ale vlastně nemohu, protože tím škola přijde o peníze pro některé zaměstnance a musela bych jim to dorovnávat na úkor něčeho nebo někoho jiného,“ informuje Natália Toflová, ředitelka MŠ.

Vyhláška stanovuje, že za každé dítě do tří let se ve třídě sníží celkový počet dětí o dvě. Maximálně lze tímto způsobem snížit v jedné třídě počet dětí o šest. Snížení počtu dětí ale není škole nijak finančně kompenzováno. V důsledku to může znamenat, že děti do tří let, který je v současnosti v mateřských školách přibližně 45 000, nebudou jejich ředitelky raději přijímat vůbec, takže nakonec zůstanou doma.

ČŠI: Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu


pátek 12. června 2020

Kanadské školy a koronavirus

Všechny školy v Kanadě se zavřely koncem března. Uzavřeny zůstanou až do září. Výuka probíhá pouze na dálku. Rodiče podporují distanční výuku a spolupracují se školami.

Mnoho kanadských pedagogů poukazovalo na rozdíl způsobený nedostatkem počítačů mezi studenty ze socioekonomicky slabších rodin. Školy spolupracují s rodinami, které si nemohou počítač dovolit nebo nemají připojení k internetu, což je častý problém indiánských rezervací. Pedagogové mluví se studenty po telefonu nebo dovezou jim úkoly domů.

V provincii Ontario firma Venture X věnovala zdarma studentům Peel District 1000 chromebooků, které jsou nejpoužívanějšími laptopy v kanadských školách. Toronto patří k oblastem s největším počtem uprchlíku a přistěhovalců v Kanadě, proto v období pandemie nemělo mnoho znevýhodněných rodin přístup k počítači, případně několik studentů muselo sdílet jen jeden.

Například v Calgary žije 1 z 10 studentů na hranici chudoby. Některé skupiny jako Alberta Computers for Schools distribuují počítače studentům. V jiných provinciích zakoupily počítače pro studenty kmenové rady. Připojení k internetu je ale někde problém. Indiánské rezervace jsou finančně podporovány federální vládou, ostatní školy pak vládami jednotlivých provincií.

Studenti dostanou v červnu slovní hodnocení. Nikdo nepropadá. Známky se nedávají a prioritou všech škol je nyní duševní zdraví studentů a jejich rodin. To je v této situaci důležitější než výuka.

Dana Cogan vede tým mezinárodních aktivit Pedagogické komory a spravuje facebookovou skupinu Čeští učitelé v zahraničí sobě.

čtvrtek 11. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka on-line

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na stránky, které se zabývají on-line výukou. V diskuzi můžete kolegům doporučovat další...


středa 10. června 2020

Markéta Illová: Rozhovor pro Učitelské noviny

S laskavým svolením šéfredaktora Učitelských novin zveřejňujeme rozhovor s Markétou Illovou, která vede v Pedagogické komoře sekci základních škol a moderuje FB skupiny Učitelé češtiny sobě (PK) a Metodici prevence sobě (PK): Překážková dráha návratu do tříd. Pomohla soudržnost učitelské komunity (Učitelské noviny č. 21/2020).úterý 9. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka matematiky

Současná diskuze o výuce matematiky se zaměřuje na rozdíly mezi Hejného metodou a klasickou didaktikou, ale existuje více přístupů k výuce matematiky - metoda montessori, začít spolu, waldorfská pedagogika, tvořivá škola, daltonský plán atd.

pondělí 8. června 2020

Štefan Klíma: Jednotné přijímací zkoušky. Spravedlivé? Smysluplné?

Ministerstvo školství setrvalo na jednotných přijímacích zkouškách i v době, kdy jejich konání dle mého názoru naprosto pozbývají smyslu. Budou to přijímací zkoušky, které budou velmi diskutabilní a které nebudou zaručeně spravedlivé a troufám si tvrdit, že budou sociálně problematické.

Desetiletí řediteluji SOŠ a SOU. Rozhodně nejsem proti přijímacím zkouškám jako takovým. Po celou dobu organizujeme v naší škole přijímací řízení pro naprosto všechny obory – maturitní i učební. Nepřijímáme tedy žáky na základě prospěchu ze ZŠ. Přesto, nebo právě proto, máme školu plnou po střechu. Učební obory dokonce provozujeme na dvě směny, abychom mohli uspokojit zájem co nejvíce žáků.

Po zavedení jednotných přijímacích zkoušek se ukázalo, že prospěch žáků ze základních škol je opravdu dosti problematický, že známky mnohdy mají z různých základních škol jinou hodnotu. Je to však naprosto logické. Žáky nelze nanormovat. Ani výuku nemůžete zasadit do „České státní normy“. Stejně tak je přeci nesmyslné stanovit normu, jak by „měl vypadat žák“, kterému dovolíme studovat střední školu. Je opravdu nezbytně nutné, aby žáci všech středních škol uměli vyplnit testy, které jim stát předloží? Je známkou nekvality žáka to, že nedokáže vyplnit v jeden konkrétní den některé příklady? Je vůbec lidské zamknout dveře středních škol žákovi, kterému se například v osmé třídě vystřídali dva „matikáři“ a který měl tu smůlu, že půl roku se u něj matematika suplovala, protože ředitel přijal na místo matematikáře nekvalifikovaného inženýra, který v říjnu s prací učitele „sekl“? Jak všichni víte, sehnat následně náhradu je neřešitelný úkol. A vězte, že popisuji reálnou situaci, kterou zažila osoba mi blízká.

U odborných škol jsou kritéria úspěchu v předmětech český jazyk a matematika poměrně pomíjivé. Uvedu to na příkladu jednoho z našich maturitních oborů – střední pedagogická škola. Chceme od budoucích paní učitelek v MŠ, aby perfektně zvládaly češtinu a matematiku? Zcela jistě ano. Ale zároveň potřebujeme, aby s dětmi rády zpívaly, aby rozvíjely jejich sportovní dovednosti, aby je učily estetice a dalším odborným dovednostem. Proto je pro nás daleko důležitější, jestli má uchazečka hudební sluch, sportovní předpoklady či estetické cítění. Český jazyk, cizí jazyk i matematiku žáky naučíme. Ale pokud nemají hudební sluch, či jsou sportovně „mimo“, nepomůže nám ani sám svatý.
Smutný je také fakt, že se po zavedení JPZ ukázalo, že tato zkouška zvyšuje sociální nerovnost mezi uchazeči. Jak uvedl loňský výzkum, rodiče žáků devátých tříd v průměru investují do přípravy na JPZ 8.000,- Kč. To je poměrně značná částka a je jasné, že ne všichni rodiče si ji mohou dovolit. Opravdu tedy chceme zvyšovat sociální nerovnost pro dostupnost maturitního vzdělání??? Mimochodem, letos byl docela problém v době „uzavření škol a společnosti“ sehnat doučování na přijímací zkoušky.

V tomto roce se však k tomuto všemu přidává i psychická rovina. Bude jednotná přijímací zkouška pro všechny uchazeče stejně náročná? Bude tedy spravedlivá? Podívejme se na to pohledem rizikového žáka ve srovnání s žákem zdravým. Jak se asi takový žák bude cítit, když pojede na střední školu v den JPZ hromadnou dopravou, kde se bude tísnit s desítkami dalších cestujících? Jak se bude cítit v okamžiku, kdy vstoupí do třídy a v ní bude dalších 10 - 14 žáků? Bude mít stejné zdravotní podmínky v takovou chvíli?

Takový žák bude ve výrazně větším stresu. Jeho soustředění asi nebude moci být takové, jako u zdravého žáka.

Pokud MŠMT trvá na JPZ proto, že chce mít srovnatelná data, se kterými budeme moci dále pracovat, bude je tedy opravdu mít?

Prosil jsem několikrát pana ministra Plagu, aby se svým poradním týmem ještě jednou zvážili nutnost účasti všech škol na jednotné přijímací zkoušce. Výtečný by byl krok, kdy by rozhodl pan ministr, že školy se JPZ mohou účastnit dobrovolně. To by jistě přivítali ředitelé gymnázií. Ale pomohlo by to i ředitelům ostatních škol. Možná bychom byli překvapeni, jak málo škol by se následně JPZ zúčastnilo.

Ředitelé škol uměli zajistit přijímací zkoušky i před JPZ. Dokázali by to i nyní.

Je jasné, že ředitelé škol vše připravili, jak nejlépe uměli. Školy akci zvládnou. Zajištěno je vše, od dezinfekce, přes větrání učeben, až po měření teplot žáků. Zůstává však největší riziko zanesení viru do škol. Jen do naší školy se v pondělí sjede na 220 žáků z bydlišť od Aše až po Brno. Nezbývá než se modlit, že vše dobře dopadne. Dobře pro učitele škol, tudíž i pro maturanty a končící učně. A samozřejmě si moc přejeme, aby vše skončilo pozitivně pro žáky devátých tříd. Přejme jim, aby 16. června mohli jásat radostí při zhlédnutí výsledků přijímacího řízení na střední školy.

Štefan Klíma, ředitel ISŠ, vedoucí sekce SŠ (Pedagogická komora, z. s.)
(další články autora naleznete zde...)

neděle 7. června 2020

Distanční vzdělávání na základních školách by mělo být uzákoněno co nejdříve

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje čtvrteční usnesení Poslanecké sněmovny. Součástí usnesení je i výzva, aby vláda do konce tohoto školního roku zveřejnila plán komplexní podpory pro distanční výuku na školách a aby ministerstvo školství vytvořilo krizový manuál s přesným postupem a opatřeními, u nichž bude jednoznačně uvedeno, zda jsou právně závazná, nebo pouze doporučující.

„Usnesení je v souladu s naším stanoviskem, které jsme zaslali poslancům 11. května, proto ho samozřejmě vítáme,“ informuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

„Již v březnu jsme oslovili ministerstvo školství s návrhem, aby připravilo novelu školského zákona, která zlegalizuje distanční vzdělávání na základních školách,“ upozorňuje Markéta Illová, která v Pedagogické komoře vede sekci ZŠ, „bohužel jsme nedostali od ministra školství žádnou odpověď.“

Usnesení Poslanecké sněmovny uvádí jako nejzazší datum 31. srpen 2020. Do konce tohoto školního roku nelze změnu školského zákona stihnout, pokud by mělo vše probíhat klasickým připomínkovým řízením a schvalováním v obou komorách parlamentu. V příštím týdnu bude ovšem projednávat Senát maturitní novelu školského zákona.

„Senátoři by mohli schválit pozměňovací návrh, který umožní distanční výuku i na základních školách,“ doporučuje Radek Sárközi, „v tuto chvíli je distanční nebo kombinované vzdělávání umožněno zákonem výhradně na školách středních.“

Legalizace online výuky by výrazně pomohla nejen učitelům, ale i žákům a rodičům. Již od března fungují školy v právním vakuu, což způsobuje řadu problémů. Dochází ke zbytečným sporům mezi učiteli a rodiči, například ohledně zadávaných úkolů nebo jejich hodnocení.

„Vyjádření ministra školství Roberta Plagy byla velmi nešťastná, po týdnu mlčení, kdy jsme se všichni snažili přejít co nejrychleji na distanční výuku, náhle vyhlásil, že žáky máme hodnotit především slovně, vzápětí to ale bylo popřeno vyhláškou k vysvědčením,“ uvádí Markéta Illová, „mnoho žáků polevilo v učení, jakmile v médiích zaslechli, že se nebude distanční výuka klasifikovat.“

Ředitelé škol byli zahlceni dotazy rodičů, kteří se zajímali, kdy a zda vůbec bude moci jejich dítě nastoupit do školy. Pokyny se neustále měnily. Několik dní po vydání manuálů byly některé požadavky zpochybněny na webu ministerstva školství, kde jsou doporučení aktualizována průběžně, aniž by na změny byli učitelé upozorněni.

„Nejprve museli rodiče nahlásit své děti nejpozději do půlnoci 18. května, že začnou od pondělka chodit na první stupeň, následně ministerstvo školství vše změnilo, takže ředitelé mohou nyní školní skupiny doplňovat o nové zájemce,“ uvádí Markéta Illová, „pár dní po návratu žáků prvního stupně ministr Plaga umožnil navštěvovat školy všem žákům druhého stupně, s čímž před tím nikdo nepočítal, to všechno jsme museli vykomunikovat s rodiči.“

Vedení Pedagogické komory by ocenilo, kdyby vznikly jednoznačné pokyny, ve kterých  bude uvedeno, jak postupovat v případě vyhlášení karantény ve třídě nebo v celé škole. Ministerstvo školství by mělo oslovit zástupce profesních spolků ředitelů škol, učitelů i dalších pedagogických pracovníků a připravit nové manuály ve spolupráci s nimi. Pedagogická komora nabídla pomoc ministrovi školství již v březnu, ale bohužel ji nevyužil.

„Pokud by byla schválena změna školského zákona, která umožní distanční vzdělávání i na základních školách, určitě by měla širší využití, než pouze v případě současného nouzového stavu,“ dodává Radek Sárközi, „jistě by to ocenili například dlouhodobě nemocní žáci i jejich rodiče.“

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

• Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 4. 6. 2020

Citace ze školského zákona (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561):sobota 6. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Odborná stanoviska ke změnám v maturitách

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na odborná stanoviska profesních organizací ke změnám v maturitách, které přináší vládní novela školského zákona: zrušení povinné maturity z matematiky ve společné části maturitní zkoušky pro obory stanovené v nařízení vlády (což zároveň znamená i zrušení povinné maturity z cizího jazyka...), redukce společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka na didaktický test apod.

Ministr školství Robert Plaga veřejně deklaroval, že před tím, než předloží příslušnou novelu školského zákona vládě, zorganizuje MŠMT odbornou diskuzi o změnách maturitní zkoušky. Tento slib bohužel nesplnil... Novelu schválila Poslanecká sněmovna v době nouzového stavu, kdy byla přítomna pouze polovina z 200 poslanců. V červnu 2020 bude o novele hlasovat Senát...

Negativní stanoviska k aktuální novele školského zákona ohledně maturit publikovaly např. tyto organizace: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Hospodářská komora ČR, Jednota českých matematiků a fyziků, Matematický ústav Akademie věd ČR, Společnost Otakara Borůvky, Asociace češtinářů, Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE), Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA), Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy…Ze stanoviska Společnosti Otakara Borůvky vybíráme:


středa 3. června 2020

Petice za ošetřovné byla úspěšná

Vážení signatáři,

s radostí Vám oznamuji, že naše petice za ošetřovné byla úspěšná!

Poslanecká sněmovna a následně i Senát schválily novelu, která umožňuje žádat o ošetřovné i rodičům dětí, které nenavštěvují mateřskou školu, přestože byla otevřena.

Děkuji všem za zapojení do naší petiční akce.

S pozdravem

Mgr. Radek Sárközi
(za petiční výbor)

pondělí 1. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Školský výbor

V tomto rozcestníku budeme průběžně zveřejňovat zápisy z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny a Senátu...

Zápis z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny (13. května 2020)
- Informace ministra školství k otevírání škol, k termínu maturitních a přijímacích zkoušek na středních školách atd. a části bodu Různé (Uvolňování opatření ve speciálních školách a Uvolňování opatření ve školách) - strana 9 až 16

Zápis z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny (20. dubna 2020)
- Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 159) - strana 4 až 6 (vyšší příplatky za specializované činnosti a třídnictví)
- Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk 645) - strana 6 až 11 (změny v maturitě)
- Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 503) - pokračování jednání přerušeného v obecné rozpravě - strana 11 až 17 (nekvalifikovaní učitelé)
- Aktuální situace ve školských zařízeních v důsledku COVID 19, příprava na znovuotevření škol z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a pedagogických a nepedagogických pracovníků - strana 17 až 22

Zápis z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny (24. března 2020)
- Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (sněmovní tisk 786)

středa 27. května 2020

MŠMT: Aktualizované manuály pro školy

Ministerstvo školství zaktualizovalo manuály pro ZŠ a SŠ. Zároveň vydalo nový manuál pro speciální školy...
MŠMT upozorňuje na změny v manuálech

Pedagogická komora obdržela odpověď z ministerstva školství, ve které MŠMT upozorňuje na změny v manuálech pro školy.

Vážený pane magistře,
termín pro nahlášení žáků, kteří se budou účastnit vzdělávacích aktivit, tj.18. 5. 2020, vychází z metodického pokynu pro základní školy. Dostupný zde https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss. Nebyl stanoven mimořádným opatřením. Stanovení termínu je však nezbytné z hlediska naplnění mimořádného opatření (povinnost vytvoření neměnných skupin 15 žáků). Tento termín vychází z nutnosti předem zjistit skutečný zájem zákonných zástupců o osobní účasti žáků na vzdělávacích aktivitách a v návaznosti na tuto informaci zorganizování denního režimu vzdělávacích aktivit technicky i personálně.
Dle metodického materiálu MŠMT ředitelé škol měli informovat zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se na vzdělávacích aktivitách spolu s termínem pro vyjádření jejich zájmu. Tyto informace ředitelé škol také měli zveřejnit na webových stránkách školy. Manuál obdržely školy již 2. 5. případně 3. 5. 2020 a byl zveřejněn na webových stránkách MŠMT.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanovuje požadavek homogennosti skupin žáků na 1. stupni základní školy. Pokud zákonný zástupce projeví zájem o účast na vzdělávacích aktivitách po stanoveném termínu, je možné dítě přijmout v případě, že to umožňují podmínky konkrétní školy, zejména tedy pokud je místo ve skupině žáků. Takto bude nadále zachována homogennost skupiny. Žáci nesmějí přecházet mezi skupinami a skupiny se nesmí setkávat.
Závěrem uvádíme, že žáci 1. stupňů základních škol, kteří se neúčastní osobně vzdělávacích aktivit, jsou nadále vzdělávání skrze výuku na dálku.
S pozdravem
Hana Piskláková
MŠMTpondělí 25. května 2020

MŠMT: Další etapy rozvolňování ve školách (červen)

Ministr školství Robert Plaga dnes představil změny v harmonogramu postupného rozvolňování opatření ve školách...
Štefan Klíma: A dost, pane ministře

Vážený pane ministře,

po vypuknutí korona krize jste se nejdříve na dlouhé týdny odmlčel. To samé nemohli udělat učitelé (mohli, ale neměli na to povahu), kteří se ihned 11. března vrhli doslova po hlavě do neprobádaného území distanční výuky. Makali a dřeli, učili se a učili. Hledali nové metody a formy práce. Sháněli počítače a notebooky. Nenechali své žáky na pospas. Mnozí vstávali s prvním zakokrháním kohoutů a okamžitě se vrhali po hlavě do práce s žáky a končili v pozdních nočních hodinách. Velmi si vážím všech učitelů, kteří ukázali, že naše školství je na tom daleko lépe, než mnozí říkají. Před všemi učiteli se skláním a pomyslně odhazuji svůj širák v dál. Obrovské uznání si zaslouží i všichni zaměstnanci mateřských škol, kteří byli a jsou vystaveni největšímu nebezpečí, a přesto trpělivě odvádějí svoji práci v kolektivu až 28 dětí. Nikdo dosud neprokázal, že jejich práce je i v současnosti směrem k nákaze bezpečná. Dá se dokonce říci, že nikdo se s učiteli nebavil.

Uplynula drahná doba, a konečně jste se pane ministře začal objevovat ve médiích. Jenže, místo abyste začal vysvětlovat své kroky a svá opatření, odpovídal jste na dotazy vyhýbavě. Také jste se neustále odkazoval na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. To ale ještě nemělo býti to nejhorší.

Po zveřejnění prvních manuálů, jali se ředitelé škol řešit, jak je naplnit v praxi. Řešení většinou nejsou vůbec jednoduchá, protože to vypadá, že manuály tvořili lidé, kteří v praxi školu viděli možná zpovzdálí, či lidé, kteří řídí menší školy, které jsou možná na řízení jednodušší. Když už jsme vymysleli, jak zrealizovat návrat žáků do škol, přišly první změny. Ředitelé své krizové plány začali předělávat. Ani ne po týdnu se ukázalo, že některé body vlastně nelze zrealizovat, a tak jste prohlásil, že ty manuály jsou vlastně takové nezávazné. A aby nebylo všemu konec, opět jste na MŠMT vysvětlovali některé okolnosti jinak a jinak. Přišel první květnový víkend. A co čert nechtěl? Opět dochází ve vysvětlování ze strany MŠMT ke změnám. A objevují se první náznaky, takové pokusné balonky, že pustíme do škol nejen žáky prvních stupňů, devátých tříd a maturanty (na učně se ve vyjádření zapomnělo a zapomíná), ale že bychom mohli do škol pozvat žáky druhého stupně či žáky středních škol.

Aby bylo jasno, vůbec nemám nic proti tomu, aby se žáci vrátili do škol. Nikdo ale zaměstnancům škol nevysvětlil, proč je to možné tak najednou. A hlavně stále nevíme, a ukazují to i první případy škol, kde se vyskytli žáci nakažení koronavirem, jaké kroky mají školy v tomto případě udělat. A nevíme to ani dnes. To je první zásadní problém. Nebo je vám pane ministře jedno, co bude s maturanty v případě nákazy ve škole? Co bude s žáky devátých tříd, pokud budou muset do karantény? Vaším úkolem, pane ministře, je komunikovat s námi, s učiteli. A tento úkol se vám bohužel vůbec nedaří. Když jste nastoupil do funkce, celkem komunikace fungovala, co jste řekl, mělo i hlavu a patu a učitelé Vám fandili. Učitelé Vám věřili.

Druhým problémem je to, že většina vašich rozhodnutí od druhé poloviny dubna zbourala to, co se podařilo během krátké doby učitelům a rodičům vytvořit. Zničil jste důvěru rodičů ve školu. Zničil jste tak pracně vybudovaný vztah. Svými rozhodnutími a změnami opět stavíte veřejnost proti ředitelům škol, a proti učitelům. Možná si to neuvědomujete, ale je to prostě tak. Vidím to v každodenní praxi a slyším to od mnohých pracovníků ze škol. Tedy těch, kterých se vaše rozhodnutí týkají.

Opravdu všechny nápady z MŠMT jsou vykomunikované s praktiky? Kdyby ano, byla by situace ve školství jiná, o poznání lepší. Komu nasloucháte?

Dnešním rozhodnutím, kdy opět stavíte vše na hlavu, ředitelům jejich práci ještě více ztěžujete. Mohou tak opět všechny plány přepracovat. Všichni ředitelé to zvládnou, ale uvědomujete si, jak strašně jim jejich, již tak náročnou práci, komplikujete? Uvědomujete si, že mnozí rodiče si vysvětlí to, že některé školy se nebudou moci otevřít dalším žákům tak, že jejich učitelé jsou líní a nechce se jim pracovat? Vy prostě nechápete, že vytvářením neustálých změn zhoršujete situaci a vztahy ve školství. Bohužel. To, co byste měl budovat svými rozhodnutími, bortíte.

Pane ministře, my, učitelé, chceme učit naše žáky, chceme mít dobré vztahy s rodiči, chceme dělat svoji práci, jak nejlépe umíme. Chceme, aby veřejnost byla s našimi službami spokojena. Nestavte svými nedobře zváženými kroky rodiče proti školám. Zvažte lépe, které kroky jsou pro školství prospěšné.

Štefan Klíma, ředitel ISŠ, vedoucí sekce SŠ (Pedagogická komora, z. s.)
(další články autora naleznete zde...)

neděle 24. května 2020

Koronavirus a školství s nadhledem

Zveřejňujeme něco pro zasmání... Pokud máte jakékoliv další tipy na vtipy či parodie na téma koronavirus a školství, můžete je přímo napsat do komentářů k tomu článku, nebo vložit odkaz. Všem předem děkujeme. :-D


Vítání prvňáčků v pondělí 25. května ;-)


sobota 23. května 2020

Víkendové zamyšlení prvostupňové učitelky nad výukou na dálku

Zakončení posledního týdne čistě distanční výuky v naší zemi mě přimělo k víkendovému zamyšlení.

V březnu jsme stáli ze dne na den před úkolem vzdělávat, byť jsou školy z důvodu šířící se pandemie koronaviru uzavřeny. Nikdo na to učitele nepřipravoval, nikdo nedal žádný jasný návod, každý z pedagogů měl jinou představu, jiné možnosti, v potaz musel brát i jiné možnosti svých žáků, pro které bylo vyučování připravováno.

Vyřčené – nikdo nedal jasný návod je pro toto období stěžejní. Školství se dlouhodobě potýká s mnoha problémy, které se v minulosti neřešily nebo řešily částečně. Jak víme, ryba většinou smrdí od hlavy. V tomto období jsme byli svědky toho, že hlava v podobě ministra školství se od těla jaksi oddělila. V jeden čas to vypadalo, že hlava se dočista ztratila. Nebyla. Nekomunikovala se svým tělem. Ale poslouchala a proto zjistila, že se hledá. A našla se. A tím začalo období jiné. Hlava začala vydávat pokyny. Tu zmatené více, tu zmatené méně. Ale jak se známe, učitelé jsou lidé pomáhající a to by bylo, aby si neporadili, nepomohli.

Učitelé se totiž ukázali jako schopní, pružní, ochotní, vynalézaví, učenliví. Dělali pro svoje žáky krásné věci, které jindy dělají ve třídách, ale nyní se dostaly na vodní hladinu a byly vidět. Rodiče, byť sami v nelehké situaci oceňovali snahy učitelů zvládnout toto složité období. A učitelé to zvládli! Zvládli to s nimi i ředitelé a jejich zástupci. Hlava vydávala doporučení, dokonce se svěřila i se svým přáním přidat v červnu k 1. stupni i žáky stupně druhého. Na to si ještě počkáme. Uvidíme, jak moc si hlava bude chtít svoje přání prosadit. Prý je důležité, aby se žáci potkali. Jak nafouknout školy pro skupinky 15 žáků z původně početnějších tříd a kde vzít pedagogy, kteří se žáky v těchto neměnných skupinách budou, hlava neříkala.

Co vidím jako důležité je to, že se změnil postoj žáků ke škole. Žáci se do škol najednou těší. Tyto vynucené prázdniny způsobily to, že kdo se těší do školy, nebojí se to říci a není považován za nějakého šprta nebo prázdninového znuděnce. Oni se těší. A dokázali jste to vy - Vy všichni moji kolegové, kteří děláte pro své žáky maximum. Pochvala od představitelů státu, dokonce ani hlavy nepřišla. Proto bych byla ráda, aby Vás moje malé zamyšlení trochu zahřálo u srdce. Abyste prostě jen věděli, že to všechno, co pro děti děláte ze všech svých sil má smysl a děláte to dobře.

Jitka Nývltová Jirásková
Učitelka 1. stupně ZŠ, členka Pedagogické komory, z. s., a moderátorka facebookové skupiny Učitelky 1. stupně ZŠ sobě (PK)

Ministerské pokyny si protiřečí. Školám to v pondělí způsobí zbytečné problémy

V pondělí 25. května 2020 se školy otevřou pro žáky prvního stupně základních škol. Přípravy ale provází řada nejasností, které jsou způsobeny především rozporuplnými pokyny z ministerstva školství. Pedagogická komora, z. s., obdržela velké množství připomínek k manuálu MŠMT pro základní školy nejen od ředitelů škol, ale i učitelů.

„Robert Plaga prohlásí něco v médiích, ale nakonec se ukáže, že skutečnost je diametrálně odlišná,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „ministerstvo školství například vydalo zevrubné manuály pro školy, po kritice oznámilo, že jde o nezávazná doporučení, a pan ministr dokonce prohlásil, že by se ředitelé škol měli raději řídit zdravým rozumem, než oficiálními pokyny, to už je opravdu Kocourkov...“

V manuálech MŠMT ani na webu ministerstva školství stále není jednoznačně vyznačeno, co je pro školy povinné a co jsou pouhá nezávazná doporučení. Pedagogická komora proto zveřejnila na svých internetových stránkách rozcestník s platnými mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Vše ostatní v ministerských manuálech jsou jen doporučení, která školy dodržovat nemusí.

Zatímco pro pobyt žáků prvního stupně v základních školách platí velmi přísná pravidla, mateřské školy fungují po celou dobu skoro beze změn. Nejvíce vyniknou rozdíly srovnáním pokynů pro děti stejného věku v různých zařízeních.

„Šestileté dítě nemusí nosit roušku v celém areálu mateřské školy, ale stejně starý prvňáček si musí vzít roušku pokaždé, když opouští svou třídu,“ říká Zbyněk Mašek, ředitel ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín, „ve školní skupině může být maximálně 15 šestiletých žáků, ale u stejně starých předškoláků ve školce žádná omezení neplatí, takže ve třídě může být až 28 dětí, navíc se mohou třídy mateřských škol v průběhu dne různě spojovat, což je na prvním stupni základní školy naopak zakázáno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.“

Ministerstvo školství ve svých manuálech uvádí, že „škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou“. Okolí škol je ovšem veřejným prostranstvím, proto někteří ředitelé oslovili policii, aby jim pomohla s ranním náporem žáků.

„V pondělí do naší školy nastoupí 70 procent žáků prvního stupně, což je asi 300 dětí, plus rodičovský doprovod, ti všichni se během rána postupně shromáždí u školy,“ uvádí Hana Mikulcová, zástupkyně ředitele ZŠ Benešov Jiráskova, „proto jsme raději požádali o součinnost městskou policii, zejména kvůli řešení dopravní situace a zajištění celkové bezpečnosti před školou.“

Rodiče mohli žáky prvního stupně ZŠ přihlašovat pouze do půlnoci 18. května. Pokud to nestihli, zřejmě se již do konce školního roku jejich děti do školy za spolužáky nedostanou.

„Ptali jsme se kolegyň z různých škol, kolik žáků v pondělí očekávají, někde jsou to všichni, takže se třída bude muset rozdělit na dvě skupiny, bohužel třídní učitelka může být pouze s jednou z nich, ve druhé je buď asistent pedagoga, nebo jiný učitel, kterého žáci neznají, což někteří rodiče nesou nelibě, takže své děti zase odhlašují,“ informuje Jitka Nývltová, která moderuje facebookovou skupinu Pedagogické komory “Učitelky 1. stupně sobě”, kde je více než 5 000 diskutujících. „Jindy zase nenastoupí do třídy žádný žák, zaznamenali jsme i případ, že se z celé školy přihlásil pouze jeden,“ dodává.

„Myslím si, že by se pravidla pro mateřské školy a první stupeň základních škol měla sjednotit, ministerské manuály ředitele škol zbytečně vystresovaly, protože obsahují řadu pokynů, které jsou v praxi jen obtížně realizovatelné,“ doplňuje Radek Sárközi, „nakonec se ale potvrdilo, že nejsou právně závazné, takže školám nijak nepomohly, vlastně by se až tak moc nestalo, kdyby je ministerstvo školství vůbec nezpracovalo, stejně zůstává veškerá zodpovědnost na bedrech ředitelů škol...“


Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

• MŠMT: Manuál pro ZŠ s připomínkami ředitelů škol a učitelů
• MŠMT: Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru
• Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádná opatření
• Pedagogická komora: Reakce z ministerstev
• Učitelky 1. stupně ZŠ sobě (facebooková skupina Pedagogické komory, z. s.)

Výběr z připomínek ředitelů škol a učitelů k manuálu MŠMT pro základní školy