pondělí 6. dubna 2020

Štefan Klíma: Otevřený dopis pánům Hamáčkovi, Plagovi a Prymulovi

V Mladé Boleslavi, 6. 4. 2020

Vážený pane Hamáčku, vážený pane Prymulo, vážený pane Plago,

od víkendu sleduji obrovskou bouři nevole, která se vzedmula mezi rodiči a v učitelském stavu. Plánované zpřístupnění škol v polovině května vyvolalo značnou reakci. Rád bych se na situaci podíval očima obyčejného ředitele, učitele a rodiče žáků základní a střední školy v jedné osobě.
 1. Roušky – umíte si představit mechanismy, jak bude zajištěna výměna roušek v průběhu vyučování? Je vám jasné, že v květnu a v červnu bývají teploty kolem 30 stupňů Celsia a že tyto teploty a mnohdy i vyšší jsou v učebnách? Ve školách nejsou instalovány klimatizace! Jak budou zajišťovat výměnu roušek paní učitelky v MŠ a na prvním stupni ZŠ? Pokud má běžný vyučovací den žáka 6 hodin, chápete, že bude žák potřebovat nejméně 12 roušek? Uvědomujete si, že řada vyučovacích předmětů se bude v roušce jen velmi těžce vyučovat? Odborný výcvik na střední škole například v horkých provozech pekárny a cukrárny si už vůbec nedokážu představit. Jak se bude řešit nošení roušek u žáků s astmatem a s dalšími nemocemi? Jak budou učitelé zvládat po zdravotní stránce mluvit na žáky šest hodin denně? To jsou otázky, na které je potřeba znát správnou odpověď.
 2. Promoření učitelského stavu – chtěl bych podotknout, že průměrný věk učitelů je 47 let (statistický údaj nedávno zveřejněný). To znamená, že většina učitelů je v kritickém věku! Stejně tak je třeba si uvědomit, že velká část učitelů má zdravotní problémy související se školním stresem - vysoký tlak, či cukrovku. Již tak zdecimovaný učitelský stav může být tedy velmi ohrožen.
 3. Promoření žáků – podle reakce rodičů je jasné, že se 90 % rodičů o své potomky bojí a většina z nich uvádí, že děti do školy prostě nepošle. I kdyby byla úmrtnost či smrtnost na koronavirus 0,2 % populace, vezmete si na svědomí životy dětí? Jen proto, že nechcete naslouchat názoru obyčejných lidí?
 4. Organizace maturit – navrhuji, aby žáci zůstali doma a pokračovala distanční výuka. Oproti tomu maturantům umožněme odmaturování v červnu. Je třeba si uvědomit, že organizace maturit je velice sofistikovaná záležitost. Maturita, to není jen písemná a ústní část. To je také praktická maturita, která u některých oborů trvá více dní a realizuje se v odborných prostorech či u sociálních partnerů, a také to jsou obhajoby písemných maturitních prací z odborných předmětů. Školy mají připravené týmy zkoušejících. Obrovská lapálie však vypukne, pokud z těchto týmů vypadnou dva učitelé (například proto, že onemocní koronavirem kvůli promoření, či se dostanou do karantény). Nastává neřešitelná situace. Uvedu to na příkladu – ve škole se 400 žáky máme tři češtináře, kteří mohou zkoušet u maturit. Více učitelů ČJ škola nepotřebuje. Pokud onemocní jeden z nich, je situace řešitelná. Ale co budou školy dělat, pokud onemocní oba dva, nebo dokonce všichni tři budou v karanténě? Ta situace prostě nemá řešení. Může se tedy stát, že v jednom městě bude polovina škol schopna maturity zrealizovat, ale druhá polovina ne. A to neřešíme situaci, že celá škola bude v karanténě.
 5. Organizace závěrečných zkoušek – jedná se o velmi podobný scénář, jako u maturit. Je třeba na závěrečné zkoušky nezapomínat. Nelze zvládnout maturity i závěrečné zkoušky zároveň. I závěrečné zkoušky mají několik částí. Písemnou, kterou žáci vykonávají na počítačích. Praktická část probíhá tři dny. A samozřejmostí je i ústní část závěrečných zkoušek. Další z důvodů pro zachování distanční výuky do konce června a energii a čas věnovat klíčovým úkolům závěru školního roku.
 6. Organizace přijímacích zkoušek – jednotná přijímací zkouška je z našeho pohledu naprosto zbytným ale hlavně rizikovým faktorem. Tisíce žáků základních škol se promísí a navštíví střední školy. Virus je kapénková infekce a rizikovým faktorem není jen dýchání ale i dotyk. A cizí žáci se budou dotýkat ve škole všeho. To bude promořenost…. Většina škol je schopna realizovat přijímací řízení i bez JPZ. Optimálním se mi jeví řešení uvolnění rukou ředitelům škol a ponechání JPZ na dobrovolnosti. Jistě ji využijí gymnázia, kde mají například na jedno volné místo pět žáků se stejným nebo podobným prospěchem. Naopak, střední odborné školy rády využijí jiná kritéria, která lépe ukáží předpoklady žáků k přijetí na daný obor. Dalším faktorem pro zrušení povinnosti JPZ je i to, že bude v letošním roce sociálně nespravedlivá. Sociálně slabé rodiny nemají takové možnosti individuální přípravy. Nemají vybavení, někdy ani připojení k internetu a nemají ani finance na doučování. Podle posledních údajů věnuje průměrná rodina na přípravu k přijímacím zkouškám 8 tisíc korun! Problémem může být i logistika a zdravotní bezpečnost dopravy žáků do středních škol.
 7. Upravený rozvrh, či místo v učebnách – naše školy nejsou uzpůsobené na to, abychom žákům vyčlenili odpovídající prostor. Ve většině klasických učeben o rozměrech 6x9 metrů se učí obvykle třicet žáků. Naše školství není schopno zvládnout prostorově podmínku vzdálenosti 1 – 2 metrů. Stejně tak není možné ze dne na den předělat rozvrhy. Víte vůbec, že část učitelů učí na více školách? Nebo mají i jinou práci. Je třeba všechny návrhy dobře zkonzultovat s lidmi z praxe.
Závěrem bych shrnul návrhy, jak by bylo možné organizačně a bez zbytečného stresu zrealizovat závěr školního roku.

Jednotnou přijímací zkoušku jakožto povinnou zrušit a dát pravomoc ředitelům, aby přijímací zkoušky do konce května vyřešili sami. Současná verze bude hygienicky dost problematická. Například 300 cizích žáků na malém prostoru, žáků, kteří navíc pocestují třeba i přes půl republiky. Navíc sociálně to rozhodně nebude přijímací zkouška spravedlivá.

Cermat má JZZ připravenou, nechte vybrat ředitel škol, jestli chtějí tyto testy využít. Ředitelé nesou odpovědnost za chod školy, za to, že škola prosperuje. Pak mají mít i kompetence a rozhodovací pravomoci.

Pro maturity a závěrečné zkoušky bych stanovil červen. Klidně i s přesahem do července. Pro mnohé SOŠ a SOU vůbec nebude jednoduché vše časově a organizačně zvládnout.

A všechny ostatní žáky nechat tento školní rok dokončit distančně. Hodnocení druhého pololetí ponechat v kompetenci škol s tím, že bude přihlédnuto k dosavadní klasifikaci v průběhu druhého pololetí. Zároveň by učitelé mohli přihlédnout k hodnocení žáků v uplynulém pololetí. Pokud by žák nebyl s hodnocením spokojen, měl by právo požádat o přezkoušení.

Takto by se to asi dalo stihnout a zvládnout bez totálního stresu a hygienického rizika. Školy distanční výuku zvládají. Někde na výbornou, někde dobře, ale zvládají. A zvládají ji i žáci.

Myslím, že je nezbytně nutné myslet na zdraví nejen žáků, ale i učitelů. Je třeba dokončit pololetí bez zbytečného stresu a bez riskování zdravotních komplikací u učitelů. Nezapomeňme, že věkový průměr učitelů je výrazně nad 47 lety. To znamená, že více než polovina učitelů je ve velmi rizikovém věku. A to nemluvě o zdravotním stavu učitelů.

Proč tedy proboha zbytečně riskovat? Školy, učitelé i žáci jsou schopni zvládnout tříměsíční výpadek. Na to dám krk.

Přeji Vám klidné dny a moc Vás prosím, zvažujte Vaše rozhodnutí. Naslouchejte prosím obyčejným lidem, kteří to myslí dobře.

Mgr. Štefan Klíma

ředitel školy – Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
reditel@issmb.cz

K otevřenému dopisu se připojilo širší vedení Pedagogické komory, z.s.:

Jana Karvaiová, koordinátorka sekce speciálních pedagogů,
Jana Kunšteková, učitelka,
Lukáš Lanč, tajemník,
Hana Mikulcová, zástupkyně koordinátorky sekce speciálních pedagogů,
Radek Sárközi, prezident,
Janek Wagner, viceprezident, člen VV JSI

K otevřenému dopisu se můžete připojit pomocí online formuláře.

čtvrtek 2. dubna 2020

Výzkum: Jak se učitelům žije v karanténě

Cílem výzkumného šetření je zjistit souvislosti nové pedagogické situace, kdy se žáci neučí ve škole, ale v domácím prostředí. Výzkumný projekt přispěje k porozumění současné situace, k popisu toho, jaké cesty učitelé volí a jak zvládají nové způsoby vzdělávání. Dotazník obsahuje 36 položek. Jeho vyplnění Vám zabere 10 až 15 minut času. Při vyplňování se prosím, řiďte instrukcemi, které jsou uvedeny u každé otázky. Pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti k vyplňování, neváhejte nás kontaktovat. Dotazníkové šetření se bude opakovat zhruba ve 14denním intervalu podle toho, jak se bude situace vyvíjet, abychom zjistili, jak se vaše zkušeností mění a vyvíjejí.

úterý 24. března 2020

Pedagogická komora: Zrušte jednotné přijímací zkoušky, zachovejte maturity!

Vedení Pedagogické komory, z. s., je znepokojeno návrhy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které v pondělí 23. března prezentoval ministr školství Robert Plaga. Tyto návrhy nebyly prodiskutovány s odbornou veřejností a jsou principiálně vadné.

Přijímací zkouška je srovnávací. Maturitní zkouška je certifikační. Proto musí být kladen důraz především na maturitní zkoušku. Přijímací řízení lze dát plně do kompetence škol, které se v řadě případů obejdou bez jednotné přijímací zkoušky. Většině škol postačí vyhodnocení vysvědčení žáků, které lze doplnit o další kritéria. Případné přijímací pohovory je možné zrealizovat online nebo telefonicky.

„My máme na každé místo ve škole tři až čtyři přihlášky, ale stačí mi prospěch z osmičky a devítky a další podrobnosti. Místo pohovoru si ty žáky klidně obvolám,“
říká Štefan Klíma, ředitel mladoboleslavské SPgŠ a ISŠ, která má více než 400 žáků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opomíjí, že se v případě přijímacích zkoušek jedná o několik odlišných zkoušek: na osmiletá gymnázia, na šestiletá gymnázia a na čtyřletá gymnázia a ostatní typy středních škol. Zkušenosti z gymnázií jsou jen obtížně přenositelné na střední odborné školy i vzhledem k odlišnému zájmu o různé obory i o konkrétní školy.

V případě maturitní zkoušky je návrh na její zrušení, pokud nedojde k otevření škol do 1. června, a nahrazení průměrnou známkou ze tří posledních vysvědčení zcela devalvující pro certifikační charakter této zkoušky. Tento krok je nespravedlivý k dosavadním absolventům s maturitou i k žákům následujících ročníků. Máme sice zprávy z kanadské Alberty, kde k podobnému kroku také sáhli, tam ale není maturita kvalifikačním požadavkem pro výkon řady povolání.

Po devalvaci profese pedagoga v projednávané novele zákona o pedagogických pracovnících tak přichází další nedomyšlená devalvace maturitní zkoušky. Tento krok je možné vysvětlovat jako ryze populistický a prokazuje odtržení ministerstva školství od reality.

„Chápeme, že návrh byl připraven pod tlakem mimořádných okolností, ale mrzí nás, že ministerstvo školství dostatečně nekomunikuje s odbornou veřejností. Upozorňujeme na netransparentnost jeho práce již dlouho a kritika zaznívá i od dalších učitelských organizací,“ říká Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

neděle 22. března 2020

Z redakční pošty: Jsem zklamaný, že vaše stránky jsou tiskovým mluvčím dosud neviditelného ministra Plagy

Nyní (21. března 2020, 19:35) sleduji TV. Jak to, že všem se budou peníze jen sypat, jen o učitelích se nezmíní nikdo?

Nad státní pokladnou krouží stále více supů, kteří se chystají nemilosrdně drancovat státní rozpočet a přitom se vzájemně poplácávat křídly a chválit se, jak zachraňují naši ekonomiku. Školství – nic…

pátek 20. března 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Návrh na uzavření mateřských škol

V tomto rozcestníku naleznete odkazy k otevřenému dopisu členům vlády s návrhem na uzavření mateřských škol. Dopis již podepsalo více než 4 000 signatářů. Mateřské školy byly uzavřeny například v Polsku a na Slovensku. Dle platné vyhlášky je rozhodnutí o přerušení (omezení) provozu MŠ v kompetenci ředitele školy, nikoliv zřizovatele.

"Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá  MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení..." (MŠMT)

"Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd." (MŠMT)

MŠMT: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU

Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.
(MŠMT: Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání
§ 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.čtvrtek 19. března 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka on-line

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na stránky, které se zabývají on-line výukou. V diskuzi můžete kolegům doporučovat další...


středa 18. března 2020

Tematické FB skupiny Pedagogické komory

Kromě hlavní facebookové skupiny Pedagogická komora - diskuze o školství - učitelé, ředitelé..., která má nyní téměř 8.500 členů, a naší facebookové stránky Pedagogická skupina, zapsaný spolek, postupně zřizujeme nové tematicky zaměřené skupiny na Facebooku, které jsou určeny členům i nečlenům našeho spolku:
Benefitem FB skupin zřízených Pedagogickou komorou je, že případné výstupy z nich předáme nejen kolegům, ale rovněž politikům (ministrům, poslancům, senátorům, hejtmanům...), zřizovatelům škol, pracovníkům MŠMT a jím přímo zřízených organizací, médiím i široké veřejnosti. Za přijetí do skupiny prosím neděkujte. Raději vložte nějaký zajímavý příspěvek nebo tip pro ostatní kolegy. Díky tomu všichni zjistí, že je ve skupině nový aktivní člen.
 • Pedagogická komora, z.s., je rovněž na Twitteru...
Facebookové stránky o školství (porovnání počtu interakcí za uplynulý týden k 17. 3. 2020):


úterý 17. března 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Nouzový stav (koronavirus)

MŠMT: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU (17. 3. 2020)

Vláda ČR: Vyhlášení nouzového stavu (16. 3. 2020)

Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum (tisková zpráva)

"Vláda také dalším mimořádným opatřením nařídila krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, že musí v případě potřeby zajistit školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí."


INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
- základní umělecké školy (nově),
- zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
- jazykové školy (nově),
- jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Ministerstvo zdravotnictví... Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

čtvrtek 12. března 2020

Pedagogická komora doporučuje rozšířit mimořádné opatření o mateřské školy

Vedení Pedagogické komory, z. s., doporučuje Bezpečnostní radě státu rozšířit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k prevenci onemocnění koronavirem o mateřské školy.

„Hromadné vzdělávání neprobíhá pouze na základních, středních a vysokých školách, ale rovněž ve školách mateřských,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Ve třídě mateřské školy může být až 28 dětí, což není zásadní rozdíl oproti maximálnímu počtu 34 žáků ve třídách základních a středních škol. V mateřských školách činí průměrný počet 22 dětí na třídu. Řadu mateřských škol navštěvuje přes 100 dětí, jsou tudíž větší, než málotřídní základní školy, kterých je více než tisíc.

„Riziko šíření nákazy je v mateřských školách pravděpodobnější, protože se děti hygienickým návykům teprve začínají učit,“ říká učitelka v MŠ Lucie Horová, „zatímco žáci dojdou do základní školy sami, děti musí do školky každý den doprovázet dospělí, čímž se nebezpečí šíření viru dále zvyšuje.“

Řada učitelek mateřských škol zůstala se svými dětmi, které navštěvují základní školu, doma, což stěžuje zajištění provozu mateřských škol. Bohužel někteří rodiče, ačkoliv jsou doma se školákem nebo na rodičovské dovolené, dávají druhé dítě do mateřské školy, čímž ohrožují sebe i ostatní.

AKTUALIZACE: Na Slovensku a v Polsku byly mateřské školy uzavřeny.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, ministrovi školství a předsedovi vlády - návrh na uzavření mateřských škol (více než 3.900 signatářů)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání
§ 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.

středa 11. března 2020

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, ministrovi školství a předsedovi vlády - návrh na uzavření mateřských škol

Vedení Pedagogické komory, z.s., podporuje otevřený dopis vedoucí učitelky mateřské školy Mgr. et Bc. Lucie Horové, B.A., tedy návrh na uzavření mateřských škol. Důvodem je především zavádějící odůvodnění neuzavření těchto zařízení, které  kolektivy v těchto školách označuje jako nízko-početné. Mateřské školy jsou nuceny naplňovat kapacitu tříd až na 28 dětí, o které se zpravidla stará jen jedna učitelka, která u malých dětí nemůže zajistit plnění zásad správné hygieny. Dalším důvodem je i každodenní kontakt s velkým počtem rodičů, kteří své děti přivádějí a odvádějí a pomáhají jim například ve společných šatnách.

neděle 1. března 2020

Poradce ředitelky mateřské školy

V tomto rozcestníku naleznete články Radka Sárköziho, prezidenta spolku Pedagogická komora, zveřejněné v časopise Poradce ředitelky mateřské školy v roce 2019. Ve stejném časopise vyšel roku 2018 rozhovor s Radkem Sárközim Pedagogická komora pomáhá mateřským školám.


úterý 11. února 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících

V tomto rozcestníku mapujeme aktuální dění kolem vládní novely zákona o pedagogických pracovnících. Vedení Pedagogické komory s navrhovanými změnami zásadně nesouhlasí. Novela by měla být poslanci odmítnuta a vrácena MŠMT k přepracování a novému projednání v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení.


čtvrtek 6. února 2020

Pedagogická komora varuje před negativními dopady novely zákona o pedagogických pracovnících

Školský výbor Poslanecké sněmovny začal projednávat vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících. Chystané změny kritizují školské odbory, akademické senáty pedagogických fakult i Pedagogická komora. Uvedené organizace žádají poslance, aby novelu zamítli. Pedagogická komora, z. s., uspořádala anketu, v níž se 91,8 % z 3 843 učitelů vyjádřilo proti návrhu, že by žáky mohli učit lidé bez pedagogického vzdělání.

„Novela obsahuje řadu nedomyšlených změn, které by měly negativní dopady na školství,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „ministr Robert Plaga chystané změny bohužel předem neprojednal se školskými organizacemi, proto přímo oslovujeme poslance, abychom je na problematické pasáže upozornili.“

Novela umožní řediteli školy, aby přiznal nekvalifikovanému zaměstnanci bez pedagogického vzdělání kvalifikaci pro práci učitele, a to dříve, než ji ve skutečnosti získá. Stačí, když přislíbí, že do tří let absolvuje 250hodinové doplňující pedagogické studium. Kdokoliv s magisterským vzděláním tak bude moci učit všechny předměty na střední škole i na druhém stupni základních škol. (Například v USA, na rozdíl od České republiky, neaprobovanou výuku zákon neumožňuje.)

Zároveň ovšem platí ustanovení, že učitel, který kvalifikovaně vyučuje na 2. stupni ZŠ alespoň jednu hodinu, může zbylé hodiny do úvazku učit na 1. stupni. Novela tudíž umožní, aby pracovník bez pedagogického vzdělání legálně učil například v první třídě.

„Považuji tuto změnu za absurdní, obzvláště v souvislosti s další změnou, kterou novela přináší, a to že asistent pedagoga bude muset mít kurz v minimálním rozsahu 250 hodin,“
upozorňuje speciální pedagožka Jana Karvaiová, „učitel nebude muset mít žádné pedagogické vzdělání, kdežto jeho asistent ano...“

Novela dále specifikuje adaptační období pro začínající učitele, kdy mu bude na dobu dvou let přidělen uvádějící učitel. Pro uvádějícího učitele ovšem nezavádí žádný nárokový příplatek, ani snížení míry přímé vyučovací činnosti.

„Začínající učitel bude muset být dva roky veden jako nesamostatný, čímž spadne do nižší platové třídy,“ upozorňuje Radek Sárközi, „v případě učitelky mateřské školy je rozdíl mezi 9. a 8. tarifní třídou 5 900 korun měsíčně, což je více 70 000 korun ročně.“ V současnosti může ředitel školy přiznat zaměstnanci vyšší platovou třídu už po tříměsíční zkušební době, nebo dokonce ihned.

Novela v důsledku ohrozí kvalitu českého školství. Výroční zprávy České školní inspekce dokládají, že nekvalifikovaní používají moderní vyučovací metody méně často než kvalifikovaní učitelé. A že aprobovaná výuka je kvalitnější než neaprobovaná.

Ministerstvo školství neřeší hlavní příčinu, proč ředitelé škol marně shánějí učitele. Tou je dlouhodobé podfinancování českého školství. Čerství absolventi do škol nenastupují, protože si jinde vydělají výrazně více peněz. Školství v minulosti opustila řada kvalifikovaných učitelů, kvůli špatným pracovním podmínkám. Místo toho, aby MŠMT nabídlo pedagogům benefity, jako jsou vyšší příplatky za třídnictví, sabatikl nebo výsluhy, které by vystudované učitele ve školách udržely, usiluje o jejich nahrazení nekvalifikovanými pracovníky, které bude nutné nákladně doškolovat.

„Pochybuji, že novela přiláká do škol „odborníky z praxe“, když si vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec jinde vydělá v průměru o třetinu více než středoškolský učitel,“ upozorňuje viceprezident Pedagogické komory Janek Wagner, „a pokud bude na základní škole učit v rámci inkluze žáky se závažnými diagnózami, brzy ze školství stejně uteče, protože si s nimi nebude vědět bez pedagogického vzdělání rady.“

Pedagogická komora, z. s., je s více než 2 700 členy nejpočetnějším školským spolkem v České republice. K novele vydala velmi podrobné negativní stanovisko adresované poslancům.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících


pondělí 3. února 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší příplatky za třídnictví

Školský výbor Poslanecké sněmovny bude v únoru 2020 projednávat novelu zákoníku práce, která navyšuje specializační příplatek na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně a zavádí nový příplatek za třídnictví ve stejné výši. Novela vznikla již v roce 2018, ale teprve nyní byla schválena v prvním čtení. Pedagogická komora se výrazně podílela na vypracování podkladů pro tuto novelu. Vláda dala k novele neutrální stanovisko, MŠMT kladné. Obdobnou změnu v roce 2017 schválil Senát, ale nakonec nebyla poslanci přijata, protože šlo o součást novely zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem...sobota 1. února 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně

Školský výbor Poslanecké sněmovny bude v únoru 2020 projednávat vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících. Hlavní změnou je možnost dočasně uznat pedagogickou kvalifikaci pracovníkovi, který nemá pedagogické vzdělání. Ředitel školy tak bude moci udělat kvalifikovaného učitele ze zaměstnance, který nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon tohoto povolání, a to včetně učitelů všeobecných předmětů na SŠ i 2. stupni ZŠ. K novele se negativně vyjádřila řada organizací - Pedagogická komora, z. s., školské odbory (ČMOS PŠ), akademické senáty pedagogických fakult...


pátek 31. ledna 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Změny v maturitách (Poslanecká sněmovna)

Školský výbor Poslanecké sněmovny bude v únoru 2020 projednávat vládní novelu školského zákona, která se týká změn v maturitách. Návrh ponechává žákům volbu mezi cizím jazykem a matematikou, jak je tomu v současnosti, a společnou část maturity redukuje ve všech předmětech na didaktické testy. Navrhuje se tudíž změna stávajícího znění legislativy, podle které mají od roku 2022 maturovat všichni žáci povinně kromě češtiny rovněž z cizího jazyka a v oborech uvedených v příslušném nařízení vlády rovněž z matematiky. Slohové práce z češtiny by nehodnotil Cermat, ale učitelé na školách.


čtvrtek 30. ledna 2020

Novela školského zákona (poradenská zařízení)

Ministerstvo školství připravuje změny ve školském zákoně, které se týkají poradenských zařízení a spolupráce mezi nimi, školou, dalšími institucemi a rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela je ve vnějším připomínkovém řízení a bude ji projednávat školská tripartita.


sobota 21. prosince 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Diskuze o maturitách

V tomto rozcestníku mapujeme diskuze o změnách v maturitní zkoušce.středa 18. prosince 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Změny v maturitní zkoušce

V tomto příspěvku budeme průběžně mapovat chystané změny v maturitní zkoušce. Kromě poslanecké novely školského zákona byla vzápětí předložena velmi podobná vládní novela. V pátek 6. 12. 2019 začala oba návrhy na změnu školského zákona projednávat Poslanecká sněmovna v prvním čtení. Navrhuje se, aby společná část maturitní zkoušky z matematiky byla pro všechny školy volitelná, aby opravy slohových prací z češtiny byly v gesci školy (nikoliv Cermatu), aby společná část zkoušky z cizího jazyka, kterou organizuje Cermat, byla zredukována na didaktický test, atd.


čtvrtek 5. prosince 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

V tomto rozcestníku naleznete informace k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jehož připomínkování aktuálně probíhá (až do konce roku 2019).


středa 4. prosince 2019

Rozhovor s Radkem Sárközim (Vzdělávací služby)

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, odpovídal na otázky Vzdělávacích služeb týkající se nedávno proběhlé stávky a dalších problémů českého školství...


Jaké jiné priority než je otázka platová Vás tuto chvíli nejvíce tíží? Budete se tyto problémy snažit řešit, případně jak?

Většinu kolegů nejvíce trápí současné nastavení společného vzdělávání. Podařilo se nám přes účast v pracovní skupině MŠMT prosadit několik změn v inkluzivní vyhlášce. Například vypuštění odstavce, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvují přednostně běžné školy, nebo naopak rozšíření, které umožní fungování „vícedruhových“ speciálních škol pro žáky s různými druhy postižení. „Vícedruhové“ speciální třídy se nám bohužel prosadit nepodařilo. Už tak byly tlaky proti přijetí této novely, která bude účinná od 1. ledna 2020, značné. Viz stížnosti neziskovek adresované Radě Evropy. Protože MŠMT chystá novelu školského zákona ohledně inkluze, chceme se v příštím roce aktivně zapojit do jeho změn. Intenzivně se věnujeme zlepšování podmínek v mateřských školách. Po vypuštění garance míst pro všechny dvouleté děti v MŠ ze školského zákona, kterou se nám podařilo prosadit, usilujeme o další změny v legislativě v oblasti předškolního vzdělávání. Viz otevřený dopis ředitelek samostatných mateřských škol premiérovi, který organizovala Pedagogická komora. Původně ho podepsalo více než 500 ředitelek MŠ, stále se ale přidávají další signatáři. Už jich je kolem tisícovky. Rovněž jsme se zapojili do příprav Strategie vzdělávání do roku 2030+. Nechceme honit příliš mnoho zajíců najednou. Pokud ale vyvstane nějaký aktuální problém, určitě se jím budeme zabývat.

Blíží se okamžik nástupu reformy financování škol. Myslíte si, že vše proběhne bez problémů?

Problémy jsou už teď a bude to horší. Pedagogické komoře se podařilo k září 2019 prosadit přeřazení velké části ředitelek samostatných MŠ do vyšších platových tříd. Totéž i u dalších ředitelů, učitelek nebo vychovatelek školních družin. Díky tomu dostanou školy od ledna 2020 více peněz na tarifní část jejich platů. Myslím si, že naděje, které někteří vkládají do PHmax a celé reformy financování, zůstanou nenaplněny. Řada škol na tom bude nově hůře – především kvalitní plné školy, o které je zájem. Nový systém kvalitu trestá, což je jeho zásadní nedostatek. Původně byla reforma o rok odložena, protože na ni v rozpočtu chybělo 11 miliard korun a nebyla ani řádně připravena. Ty peníze tam ale nejsou ani na rok 2020 a ředitelé škol stále nevědí, jaká bude výše ONIV nebo kolik dostanou na odměny pro zaměstnance. Reforma zabetonuje současný stav a bude skoro nereálné zajistit například finance na překrývání učitelek v mateřských školách, pokud se to škole nepodařilo už letos v září. Netuším, kde škola vezme peníze na to, aby mohla přeřadit zaměstnance v průběhu roku z 8. do 9. platové třídy. I nový systém je závislý na počtu žáků/dětí, takže pověstný kritizovaný „hon za žákem“ nepřestane. A to hlavně proto, že nepedagogičtí zaměstnanci budou nadále financování přes normativ, který je vázán na počet žáků/dětí.


pondělí 2. prosince 2019

Pedagogická komora podporuje poslanecké návrhy na dodatečné navýšení rozpočtu pro školství

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje všechny pozměňovací návrhy poslanců k zákonu o státním rozpočtu na rok 2020, které dodatečně navyšují kapitolu školství.

„Oceňuji, že řada poslanců předložila konkrétní změny, které pomohou zmírnit výrazné podfinancování českého školství,“ uvedl Janek Wagner, viceprezident spolku Pedagogická komora.

Poslanci z různých politických stran navrhují dodatečně navýšit školský rozpočet o 3 až 5,5 miliardy korun, aby měli ředitelé škol k dispozici více peněz na netarifní části platů pedagogických pracovníků.

„Klíčové bude, zda se poslanci shodnou na jednom z návrhů a zda některý z opozičních návrhů podpoří komunisté nebo sociální demokraté,“ říká prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, „největší šanci na schválení má zřejmě společný návrh Kateřiny Valachové a Václava Votavy, ale musela by ho podpořit kromě poslanců ČSSD i celá opozice.“

Pedagogická komora oslovila v listopadu všechny poslance otevřeným dopisem, v němž doporučuje tři změny v rozpočtu na rok 2020 – navýšení financí na nadtarifní části platů učitelů o 5 miliard korun (především na odměny, které rozdělují ředitelé škol), zvýšení prostředků na příplatky za třídnictví o 2 miliardy korun a navýšení peněz na nákup pomůcek a učebnic pro žáky (ONIV) o 1,5 miliardy korun.

„Jsem rád, že někteří poslanci podklady Pedagogické komory využili,“ uvádí Radek Sárközi, „finance na odměny, ostatní neinvestiční náklady a třídnické příplatky dlouhou dobu stagnují a za posledních 10 let se nezvýšily ani o inflaci.“


Další poslanecké návrhy se týkají prostředků na navýšení kapacity mateřských škol, zvýšení platů vysokoškolských učitelů, 14. platovou třídu pro ředitele škol, více financí pro učitele soukromých a církevních škol, na platy a zázemí pro asistenty pedagoga, pro speciální školství, na volnočasové aktivity dětí a mládeže apod.

„Pedagogická komora podporuje i tyto pozměňovací návrhy, protože kam se v oblasti vzdělávání podíváme, tam chybí peníze,“ dodává Janek Wagner.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

neděle 1. prosince 2019

Poslanecké pozměňovací návrhy (státní rozpočet 2020)

V tomto příspěvku naleznete pozměňovací návrhy ohledně kapitoly 333 (ministerstvo školství) k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, které byly předloženy v rámci druhého čtení ve středu 27. listopadu 2019. Pedagogická komora podporuje všechny uvedené pozměňovací návrhy.

 • Kateřina Valachová (ČSSD) nadtarifní části platů učitelů (příplatky za třídnictví a specializované činnosti, ONIV)
 • Věra Kovářová (STAN) nadtarifní části platů učitelů, rekonstrukce a navýšení kapacit mateřských a základních škol
 • Jiří Mihola (KDU-ČSL) nadtarifní části platů učitelů, příplatky za třídnictví a ONIV
 • Lukáš Bartoň (Piráti) nadtarifní části platů učitelů a platy vysokoškolských učitelů
 • Martin Baxa (ODS) nadtarifní části platů učitelů
 • Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nadtarifní části platů učitelů, platy asistentů pedagogů a vybudování zázemí pro ně
 • Dominik Feri (TOP 09) navýšení financí pro regionální školství
 • Miroslav Kalousek (TOP 09) 14. platová třída pro ředitele škol
 • Marek Výborný (KDU-ČSL) volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • Radek Zlesák (ANO) volnočasové aktivity mládeže (společný návrh Radka Zlesáka, Antonína Staňka, Iva Pojezného, Lenky Kozlové, Miroslavy Rutové, Pavla Žáčka a Tomáše Martínka)
 • Mikuláš Ferjenčík (Piráti) soukromé a církevní školy
 • Helena Langšádlová (TOP 09) občanské vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení
 • Jan Hrnčíř (SPD) speciální školství (přesunutí financí z inkluzivního vzdělávání)
 • Martin Kupka (ODS) posílení kapacit škol
 • Olga Richterová (Piráti) školství a sociální problémy spojené s nedostupným bydlením
 • Václav Votava (ČSSD) společný návrh s Kateřinou Valachovou (viz výše)

Benefity pro členy spolku Pedagogická komora

Hlavním benefitem pro členy spolku Pedagogická komora je vzájemná výměna zkušeností, pomoc a podpora. Jsme profesní stavovskou organizací, která sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří se rozhodli táhnout společně za jeden provaz. Naším cílem je podpořit pozitivní změny ve vzdělávání a prosadit lepší pracovní podmínky ve školství. Členové spolku Pedagogická komora mohou navíc využívat konkrétní benefity buď pro sebe, nebo pro celou školu, na které působí. Přihláška do spolku Pedagogická komora

Aktuální akce

Minulé akce

sobota 30. listopadu 2019

Statistiky webu Pedagogická komora

V listopadu 2019 jsme zaznamenali rekordní návštěvnost tohoto webu Pedagogické komory i naší facebookové stránky Pedagogická komora, zapsaný spolek, a to především díky stávce, do které se Pedagogická komora zapojila...

- 1 212 916 (celkový počet zobrazení stránek od vzniku webu)
- 143 115 (počet zobrazení nejčtenějšího článku s tarifní tabulkou)
- 93 327 (počet zobrazení stránek za listopad 2019)úterý 26. listopadu 2019

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících

Vedení Pedagogické komory, z. s., zcela zásadně nesouhlasí se změnami, které jsou součástí vládního návrhu zákona, kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 503).

Poslanecká sněmovna by měla o této novele hlasovat na schůzi, která začíná 26. listopadu 2019. Doporučujeme všem poslancům, aby příslušnou novelu odmítli již v rámci prvního čtení a aby ji vrátili vládě a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k přepracování.

Pedagogická komora považuje vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících v její současné podobě nejen za naprosto zbytečnou, ale dokonce za velmi problematickou, protože znevažuje profesi učitele. Pokud by byla tato novela přijata, bude mít nedozírné negativní dopady – především na snížení prestiže učitelství jakožto povolání vyžadujícího splnění náročných kvalifikačních předpokladů. Výsledkem přijetí novely by bylo výrazné snížení kvality českého školství. Novela přináší školám a vzdělávacím institucím jen další zbytečnou administrativu navíc. Na rozdíl od předchozích návrhů tato novela nepočítá s žádným nárokovým příplatkem pro uvádějící učitele. Začínající učitelé v tzv. adaptačním období budou nově po dobu prvních dvou let zařazeni do nižší platové třídy.

Pedagogická komora uspořádala k této novele dotazníkové šetření mezi učiteli, do něhož se zapojilo 3 843 pedagogů, což je výrazně reprezentativní vzorek. 91,8 % respondentů se k vládnímu návrhu změn v zákoně o pedagogických pracovnících vyjádřilo takto:

„Nechceme, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to negativní dopady na kvalitu výuky, na což upozornila Česká školní inspekce, naopak by se měla zvýšit míra aprobovanosti výuky; je třeba definovat funkci třídního učitele v legislativě, jak je tomu na Slovensku, a to včetně příplatku za tuto náročnou práci v minimální výši 2 500 Kč měsíčně.“ Zdroj: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/vyhodnoceni-dotazniku-ke-stavkove.html

Konkrétní výtky k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících (celý text stanoviska)
1. Kvalifikované učitele s pedagogickým vzděláním nahradí nekvalifikovaní pracovníci bez pedagogického vzdělání, což bude mít zásadní negativní dopad na kvalitu českého školství
2. Adaptační období
3. Akreditace v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Závěrem

Vzhledem k výše uvedeným zásadním nedostatkům vládní novely zákona o pedagogických pracovnících, které jsou neopravitelné formou poslaneckých pozměňovacích návrhů, doporučuje vedení Pedagogické komory Poslanecké sněmovně, aby novelu odmítla již v rámci prvního čtení a vrátila ji MŠMT a vládě k výraznému přepracování a řádnému projednání v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení a školské tripartity.

Tento zákon by se měl do budoucna výrazně zjednodušit a zkrátit. Obsahuje totiž velmi zevrubný popis, kdy je daný pracovník považován za kvalifikovaného, načež ve dvou odstavcích vše zpochybní a umožní na výjimku zaměstnat pracovníka zcela nekvalifikovaného...

Naopak v zákoně chybí popis důležitých podpůrných profesí, které by mohly učitelům výrazně pomoci v jejich práci. Jedná se například o tyto profese: školní psycholog, školní speciální pedagog, sociální pedagog, školní sociální pedagog, umělecký terapeut a školní umělecký terapeut.

Zcela v zákoně chybí definice činnosti třídního učitele, která zůstává (na rozdíl do Slovenska) v české legislativě bohužel dlouhá léta neukotvena. Přitom třídnictví vykonává více než 65 000 učitelů, aniž by za tuto práci navíc byli adekvátně ohodnoceni.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

neděle 24. listopadu 2019

Stížnost na neprofesionální chování úředníků MŠMT

Pracovníci MŠMT aktuálně telefonicky kontaktují školy, aby zpětně změnily výkazy s počtem romských žáků/dětí, pokud uvedly nulu nebo nižší počet než minule. Zaznamenali jsme dokonce výhrůžky Českou školní inspekcí, což je zcela neprofesionální přístup ze strany úředníků MŠMT.

Proto Pedagogická komora podala stížnost, na kterou reagoval obratem ředitel příslušného odboru MŠMT i školský ombudsman. O jejím výsledku vás budeme informovat. Vedení škol by rozhodně nemělo na tento nátlak přistoupit. Pokud se problém týká i vaší školy, napište prosím buď na Pedagogickou komoru (info@pedagogicka-komora.cz), nebo rovnou podejte stížnost přímo na MŠMT (posta@msmt.cz). Někteří ředitelé škol to již učinili...

Na základě podnětu Pedagogické komory školský ombudsman přislíbil, že navrhne, aby MŠMT tyto telefonáty monitorovalo. Doporučujeme školám, aby si telefonáty z MŠMT nahrávaly.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Chaotické změny v inkluzivním vzdělávání

V tomto rozcestníku průběžně mapujeme řadu nekoncepčních změn ze strany MŠMT v nastavení inkluzivního vzdělávání, které aktuálně probíhají. Jedná se o novelizaci nařízení vlády, zrušení Národního ústavu pro vzdělávání, novelu inkluzivní vyhlášky, seškrtání financí na společné vzdělávání nebo plán na snížení počtu asistentů pedagoga o 2 600 v roce 2021.