středa 8. září 2021

Revize RVP: Finanční náklady a průběh revizí (MŠMT)

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal na MŠMT dne 20. dubna 2021 prostřednictvím datové schránky oficiální žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která se týkala dosavadních finančních nákladů na revize RVP a průběhu prací na těchto revizích. Na tuto žádost MŠMT neodpovědělo. Proto byla 26.  července 2021 odeslána žádost znovu. Rozsáhlou odpověď z MŠMT, která byla zaslána až po urgenci, naleznete níže v samostatném souboru.


V odpovědi z MŠMT nejsou uvedeny finanční náklady na přípravu a ověření nového pojetí vzdělávacího oboru Informatika v RVP ZV, které byly financovány prostřednictvím evropských fondů. Jedná se o dva projekty OP VVV: PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení) a PRDG (Podpora rozvoje digitální gramotnosti). V zápisu z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV je uvedeno, že projekt PRIM obdržel částku 109 844 283,21 Kč a projekt PRDG získal částku 109 833 542,59 Kč. Celkem se jedná o 219 677 825,80 Kč.


pondělí 6. září 2021

Memorandum o spolupráci s FSV Univerzity Karlovy

Zástupci Pedagogické komory, z. s., a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze podepsali Memorandum o spolupráci. Zároveň proběhla první aktivita této spolupráce: strukturovaný rozhovor s prezidentem spolku Radkem Sárközim, jak MŠMT komunikuje s naší organizací a co by mělo MŠMT obecně v komunikaci zlepšit.

Memorandum o spolupráci (citace):

Část 2
Spolupráce mezi účastníky bude probíhat formou činností a zapojení se do výzkumu/šetření , které povedou ke konkrétním výstupům měřeným příslušnými výstupovými indikátory.

Část 3
Spolupráce na základě tohoto Memoranda může zahrnovat zejména tyto aktivity:
a) odborné konzultace k tématu formou telefonického, osobního nebo online rozhovoru,
b) zapojení do odborných diskusí v rámci dalších návazných aktivit, zejm. kulatých stolů či konferencístředa 25. srpna 2021

Vláda schválila zvýšení příplatku za třídnictví

Vláda schválila dne 16. srpna 2021 novelizaci nařízení vlády, kterým se zvyšuje příplatek za třídnictví (tzv. zvláštní příplatek) na 1500 až 3000 Kč měsíčně. Pedagogická komora, z. s., usiluje o navýšení tohoto příplatku již od roku 2017, a to z dosavadní hodnoty 500 až 1300 Kč na částku 2500 až 3500 Kč.
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., se mění takto:

V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1 500 až 3 000 Kč.“.

ČÁST B
Skupina prací vykonávaných pedagogickými pracovníky se zvýšenou mírou zvláštní neuropsychické zátěže
Práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole.“.

sobota 21. srpna 2021

ČRo: Vracejí se do školství bývalí učitelé?

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, v pořadu Ranní Plus (Český rozhlas). 


AKTUÁLNÍ TÉMA: Platná mimořádná opatření

Jelikož se různá mimořádná opatření mění ze dne na den, zmapovali jsme v tomto rozcestníku pouze ta, která jsou aktuálně v platnosti (případně jejich účinnost nastane v nejbližší době) a týkají se přímo škol. Vždy je třeba zkontrolovat přesné datum účinnosti. Manuály z MŠMT nejsou závazné, proto je zde nenajdete... Již neplatná opatření jsou škrtnuta.

pátek 20. srpna 2021

Senát: Usnesení k předškolnímu vzdělávání

Senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) prosadila v Senátu doprovodné usnesení k předškolnímu vzdělávání. Pedagogická komora, z. s., usiluje o zřízení mezirezortní skupiny již od roku 2017. Viz jednání zástupců našeho spolku s premiérem Andrejem Babišem, ministry Robertem Plagou (MŠMT) a Janou Maláčovou (MPSV) v roce 2018, vystoupení na kulatých stolech v Poslanecké sněmovně a Senátu k předškolnímu vzdělávání, které jsme iniciovali, nebo naše petice, otevřené dopisy, tiskové zprávy a články k tématu mateřské školy či dětské skupiny.

Senát

I. žádá vládu, aby zajistila ustavení Stálé mezirezortní skupiny pro předškolní vzdělávání za účasti Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí;

MŠMT: Informace k doučování

26. července 2021 zaslal Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., na MŠMT dotaz k doučování. Odpověď z MŠMT jsme obdrželi až 19. srpna 2021. Více informací naleznete na novém webu MŠMT https://doucovani.edu.cz. Zmiňovaná kritéria ČŠI pro skupiny škol A až D jsou k dispozici zde.

Vážený pane magistře,

Školy byly do jednotlivých kategorií rozřazeny na základě tematické inspekční činnosti České školní inspekce. ČŠI navrhla okruh 905 škol, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost z důvodu větších či menších problémů s aktivitou žáků v distanční výuce. Identifikované školy byly dále rozřazeny do 4 skupin (A-D) podle závažnosti (zejm. kvantity) problematických aspektů v dané škole (podíl problematicky zapojených žáků, absence v běžné výuce, slabé vzdělávací výsledky).

Finanční prostředky lze použít pouze v souladu s daným účelem na dohody konané mimo pracovní poměr, tedy pouze na ostatní osobní náklady vč. odvodů.

Dle našeho výkladu doučování, ve smyslu podzimního programu doučování, není standardní činností spadající pod druh práce „učitel“ sjednané v pracovní smlouvě učitele. Lze tedy uzavřít dohodu i se stávajícím učitel, a to na jiný druh činnosti - doučování.

Další informace, včetně vyjasnění pracovněprávních vztahů naleznete na stránkách metodické podpory k doučování https://doucovani.edu.cz

S pozdravem

Mgr. Aneta Nekvindová
oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
MŠMT ČR


neděle 25. července 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Revize RVP ZV

V tomto rozcestníku naleznete informace k aktuální revizi RVP ZV. Nový RVP ZV vydalo MŠMT ve formě opatření ministra Roberta Plagy. Ředitelé škol byli na nový text RVP ZV upozorněni prostřednictvím datové schránky dne 1. 2. 2021. Část změn je účinná již od 1. února 2021 (kapitola 11). Ostatní změny jsou pro školy dobrovolné od 1. 9. 2021. Povinně musí školy přejít na nový RVP ZV ve všech ročnících od 1. září 2023 (1. stupeň ZŠ), respektive od 1. září 2024 (2. stupeň ZŠ).

Nový RVP ZV zavádí vzdělávací obor Informatika s povinnou časovou dotací 2 hodiny na 1. stupni ZŠ a 4 hodiny na 2. stupni, a to na úkor přírodovědných, společenskovědních a uměleckých vzdělávacích oblastí, u nichž došlo ke snížení minimálního počtu hodin v rámcovém učebním plánu a k vypuštění některých očekávaných výstupů.

Stanovisko vedení Pedagogické komory, z. s.: Revize RVP ZV probíhá od počátku naprosto netransparentně. Škrty ve vzdělávacích oborech (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, výchova k občanství, hudební výchova, výtvarná výchova...) jsou nekoncepční. Proto ředitelům škol doporučujeme vyčkat a nepřecházet na nový RVP ZV dříve, než to bude povinné. Školy mohou již nyní posílit počet hodin ICT z disponibilní časové dotace (lze využít materiály, které vznikly v rámci pilotáže nového vzdělávacího oboru informatika), například formou volitelného vyučovacího předmětu zaměřeného na programování. Pedagogická komora navrhuje místo snížení hodinové dotace vzdělávacím oblastem vrátit zpět další cizí jazyk jako volitelný. Obsah vzdělávacích oborů nelze měnit pouze formou vypuštění některých očekávaných výstupů. Změny musí být promyšlené a důkladně prodiskutované s učiteli daných vyučovacích předmětů. Žádáme proto o zveřejnění podrobného zdůvodnění konkrétních změn v RVP ZV (především jednotlivých škrtů). 

sobota 10. července 2021

ÚZIS: Koronavirus a školy (prezentace)

Aktuální data z prezentace ředitele ÚZIS Ladislava Duška o výskytu koronaviru ve školách k červnu 2021.

"Retrospektivní analýza rizikových kategorií profesí prokázala u pedagogů vysoké riziko nákazy COVID-19 v zaměstnání a zařadila je mezi nadprůměrně rizikové profese. Za celé období sledování byla nákaza COVID-19 prokázána u 50 468 pedagogů a pracovníků ve školství, z toho u 1 422 osob ve věku 65+. Nejvyšší počet nakažených byl diagnostikován v říjnu 2020 (10 736), a to v období před 14.10.; od ledna 2021 opět počty nakažených narostly a měsíčně dosahovaly 7 – 8 tisíc. Data od března dále již ukazují významný pokles. Celkem 1 029 pedagogů bylo s COVID-19 hospitalizováno a 52 zemřelo."


čtvrtek 1. července 2021

středa 30. června 2021

ÚZIS: Preventivní testování žáků a zaměstnanců škol (prezentace)

Aktuální data z prezentace ředitele ÚZIS Ladislava Duška o preventivním testování na COVID-19 ve školách k červnu 2021.

"U dětí ve věku 5 – 11 let, které jsou ve škole nejdéle, prokázalo epidemické šetření KHS u 30 % ze všech zachycených nákaz souvislost se školou. Dále tento podíl nákaz souvisejících se školou klesá k 20 % (věková kategorie 12 – 15 let) a k 4 % (věková kategorie 16 – 19 let)."


čtvrtek 10. června 2021

Usnesení Podvýboru pro regionální školství Poslanecké sněmovny

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, se dne 25. května 2021 zúčastnil jako host jednání Podvýboru pro regionální školství Poslanecké sněmovny k Informaci MŠMT k plánu na narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru. V diskuzi navrhl tři body pro závěrečné usnesení, které přítomní poslanci následně schválili:

Podvýbor pro regionální školství

III. žádá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zmapovalo výpadky příjmů škol všech stupňů i typů, i všech zřizovatelů a jejich zvýšené náklady v souvislosti s covidovými opatřeními a na základě zpracované analýzy připravilo kompenzační program na jejich dorovnání;

VII. žádá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby bezodkladně vytvořila pracovní meziresortní skupinu pro otázky mateřských škol a dětských skupin v oblasti péče o děti a edukace, i dalších stupňů škol (např. v oblasti podpory žáků ze sociálně znevýhodněných rodin);

X. žádá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistilo financování školních psychologů systémově ze státního rozpočtu a posílilo síť i financování školních metodiků prevence a třídních učitelů;

středa 21. dubna 2021

Roste počet okresů, kde je u dětí do 10 let R vyšší než 1

Po částečném otevření mateřských škol a prvního stupně škol základních v pondělí 12. dubna 2021 začal stoupat počet okresů, v nichž je reprodukční číslo pro věkovou kategorii dětí do 10 let vyšší než jedna. Následující graf, který pro Pedagogickou komoru, z. s., zpracoval z veřejně dostupných údajů ÚZIS datový analytik M. Bauer, ukazuje, že hodnota R je u některé z věkových kategorií od 5 do 10 let vyšší než 1 už ve 30 okresech (z celkového počtu 81 okresů).

V 10 okresech je reprodukční číslo vyšší než 1 pro všechny věkové kategorie od 5 do 10 let. Jedná se o následující okresy: Praha, Benešov, Sokolov, Děčín, Louny, Olomouc, Přerov, Šumperk, Karviná, Nový Jičín.

"Při rozvolňování opatření ve školách by měla vláda zohledňovat nejen údaje za celou populaci, ale hygienici by měli vyhodnotit i data pro danou věkovou skupinu v konkrétním okrese," říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, "nepovažuji za rozumné otevření mateřských škol v některých krajích pro všechny děti, navíc bez jakýchkoliv protiepidemických opatření, neopakujme stejnou chybu."


V médiích se uvádějí jen údaje z preventivního antigenního testování ve školách, kdy byla během prvního týdne zachycena pozitivita pouze u 300 dětí. Klíčové jsou ovšem statistiky z PCR testování v rámci trasování, kde jsou počty pozitivně testovaných v dané věkové kategorii výrazně vyšší a bohužel opět začínají růst.

pondělí 19. dubna 2021

Koronavirus u dětí před částečným otevřením škol

Na základě veřejně dostupných údajů ÚZIS zpracoval datový analytik M. Bauer pro Pedagogickou komoru, z. s., grafy, které zachycují stav koronavirové nákazy u dětí před částečným otevřením škol v pondělí 12. dubna 2021, kdy se otevřely mateřské školy pro pětileté děti (předškoláci v počtu maximálně 15 dětí ve třídě), přípravné třídy, první stupeň ZŠ (týdenní rotační výuka) a speciální školy a třídy. Zároveň mohou děti rodičů IZS a dalších klíčových profesí opět navštěvovat své kmenové školy.


Po strmém nárůstu v průběhu února 2021 došlo po uzavření mateřských škol i 1. a 2. ročníku ZŠ v březnu k prudkému poklesu počtu nově pozitivně testovaných dětí ve věku 5 a 7 let. Zatímco na konci února 2021 byly počty nově nakažených dětí nad průměrem za celou ČR, nyní jsou opět pod průměrem. Žáci ve věku 13 let průměr kopírují. Hodnoty v první třetině dubna 2021 odpovídají číslům z přelomu listopadu a prosince 2020 nebo půlky října (což bylo v té době považováno za vysoký počet nově nakažených, kvůli němuž vláda uzavřela školy...).


Počet nově hospitalizovaných do 19 let byl i v dubnu 2021 stále velmi vysoký. Zlepšení před částečným otevřením škol 12. 4. 2021 je bohužel pouze velmi mírné.


Výše uvedený přehled ukazuje procentuální zastoupení pozitivně testovaných na covid-19 v dané věkové kategorii po jednotlivých krajích (kumulativně od počátku epidemie do současnosti).


Jaké procento nakažených skončilo v nemocnicích ukazuje přehled pro dané věkové kategorie v jednotlivých krajích (kumulativně od počátku epidemie do současnosti).


Před otevřením 1. stupně ZŠ a posledního ročníku mateřských škol 12. dubna 2021 byly počty nově nakažených dětí pod průměrem za celou ČR.


Žáci 2. stupně ZŠ a SŠ jsou aktuálně na průměru za celou ČR v počtu nově pozitivně testovaných.

čtvrtek 15. dubna 2021

MŠMT: Oficiální informace k otevření škol

V tomto rozcestníku naleznete oficiální informace k otvírání škol v pondělí 12. dubna 2021.

MŠMT: Telefonické dotazy (ředitelé škol):

771 139 410

771 139 398

MŠMT: Telefonické dotazy (všichni)

773 752 601

723 447 114

770 158 757

773 752 081

Linky jsou v provozu každý všední den od 8.00 do 17:00 hodin.

MŠMT: Písemné dotazy: koronavirus@msmt.cz

V případě ostatních dotazů, tj. zejména dotazů týkajících se očkování, rezervačního systému a problémů s přihlašováním, technických a medicinských dotazů, kontaktujte prosím infolinku 1221, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.pondělí 12. dubna 2021

Na očkování stále čeká 41 % pracovníků škol

Jaký je stav očkování učitelů a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků škol před otevřením mateřských škol a prvního stupně základních škol? K 10. dubnu 2021 byla naočkována z celkového počtu 330 000 pracovníků škol méně než polovina...

Celkem 126 466 pracovníků škol má alespoň jednu dávku (74 082 dostalo zatím pouze 1. dávku, 52 384 má již obě dávky). V centrálním rezervačním systému se zaregistrovalo celkem 214 726 zájemců o očkování z řad pracovníků ve školství.  Na první termín očkování tudíž stále čeká 41 % z nich. 

Vysokoškolští učitelé (akademičtí pracovníci) ani další pracovníci vysokých škol zatím nemají možnost se nechat přednostně naočkovat.


neděle 11. dubna 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Odvolání Roberta Plagy z funkce ministra školství

V médiích se objevily spekulace, že premiér uvažuje o odvolání Roberta Plagy z funkce ministra školství. Obratem vznikly dvě elektronické petice - jedna na podporu Roberta Plagy, druhá naopak požaduje, aby byl ministr školství odvolán. Část organizací, které působí ve školství, se postavila za Roberta Plagu, jiné podpořily jeho odvolání. 

Do diskuze pod tímto příspěvkem můžete napsat svůj názor na dosavadní působení Roberta Plagy ve funkci ministra. Měl by být odvolán? Měl by své funkci zůstat? Měl by rezignovat sám? Proč? Které jeho kroky hodnotíte kladně? Které z jeho kroků hodnotíte negativně? 


středa 7. dubna 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících

V tomto rozcestníku mapujeme aktuální dění kolem vládní novely zákona o pedagogických pracovnících. Vedení Pedagogické komory s navrhovanými změnami zásadně nesouhlasí. Novela by měla být poslanci zamítnuta a vrácena MŠMT k přepracování a novému projednání v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení.Zdroj: Dotazníkové šetření Pedagogické komory (stávková pohotovost)

pondělí 5. dubna 2021

Bezpečný a efektivní návrat dětí do škol

Návrhy spolku Pedagogická komora k postupnému otevírání škol

Vedení Pedagogické komory, z. s., zpracovalo návrhy k návratu dětí do škol. Postupné otevírání škol musí být především bezpečné, a to jak pro učitele, tak i pro děti a jejich rodiny. Zároveň musí být efektivní, aby školy i rodiče vše organizačně zvládli. Pravidla by měla být co nejjednodušší a zároveň flexibilní, aby bylo možné je snadno uzpůsobit podmínkám konkrétní školy.

Materiál zpracovaný ministerstvem školství, který navrhuje tři fáze otevírání škol, hodnotíme jako příliš komplikovaný. Řada problémů v něm není dořešena. Ředitelé škol například stále nevědí, jak bude organizováno preventivní testování dětí, které má probíhat přímo ve školách pomocí nosních testů. Panují pochybnosti o kvalitě antigenních testů. Po pracovnících škol se budou požadovat zdravotnické úkony, které mají jinak zakázány. Při testování nejmladších dětí mají asistovat jejich rodiče, což je v rozporu s platnými protiepidemickými opatřeními, která striktně omezují přítomnost dalších osob ve škole.

Vyvstávají i právní otázky: Jak může škola postupovat, když rodič dítěte odmítá preventivní testování nebo nošení roušky, ale vyžaduje přítomnost žáka na prezenční výuce? Zodpovědnost, aby do třídy mohli vstoupit jen žáci s negativním testem na koronavirus, bude přesunuta na učitele, přestože ti nemají žádnou pravomoc něco takového vymáhat. Za nezletilé odpovídají jejich zákonní zástupci.

Dosavadní protiepidemická opatření v mateřských školách byla prakticky nulová. MŠMT nově navrhuje velmi striktní omezení, která hodnotíme naopak jako přehnaná. Nelze se pohybovat ode zdi ke zdi. Občané tím ztrácejí důvěru v smysluplnost opatření. Navrhujeme, aby s otevřením škol pro žáky prvního stupně ZŠ a předškoláky v MŠ bylo omezeno umísťování dětí do škol určených pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému a dalších klíčových povoláních (včetně pracovníků škol). Děti rodičů IZS by měly navštěvovat své původní školy, ať už mateřské nebo základní. Třídy pro děti rodičů IZS by měly sloužit výhradně pro výjimečné případy, kdy nelze zajistit, aby žák navštěvoval svou kmenovou školu.

Velkou chybou v minulosti bylo, že při výskytu covid pozitivní osoby ve škole nebyla otestována celá třída na koronavirus a do karantény byl poslán například pouze spolužák z lavice. Bezpříznakové děti i pracovníci škol tak dál šířili nákazu ve škole i mimo ni (především ve svých domácnostech). Obzvláště to platí v případě nových mutací koronaviru, kdy stačí k rozšíření nákazy krátké sejmutí roušky během svačiny, oběda či přestávky. Je nutné důsledně trasovat a testovat, aby byli maximálně ochráněni rodinní příslušníci dětí, kteří mohou na nákazu koronavirem doplatit trvalými zdravotními problémy, nebo dokonce vlastním životem. Proto navrhujeme navýšit personální kapacity krajských hygienických stanic, aby trasování, testování i karantény byly důsledné. Prevence je vždy levnější a efektivnější než řešení důsledků nákazy v nemocnici.

Mnohem větší pravomoci by měli dostat ředitelé škol všech stupňů. Ti nejlépe dokážou vyhodnotit možnosti organizace vzdělávání na své škole. Vláda by měla určit pouze mantinely, které bude nutné dodržet. Například nařídit homogenní třídy a skupiny nebo stanovit maximální počet dětí ve třídě během prezenčního vzdělávání, případně celkový počet žáků, kteří mohou být zároveň ve škole. Ředitel školy by tak mohl rozhodnout, zda bude škola pokračovat v distanční výuce, případně kteří žáci budou moci docházet na prezenční výuku. Týdenní rotační princip celých tříd, jak ho navrhuje MŠMT, by byl pouze jednou z možností, jak výuku zorganizovat. V případě žáků prvního ročníku ZŠ preferujeme plnohodnotnou prezenční výuku. Tu mohou zajistit i málotřídní školy nebo další školy s nízkým počtem dětí ve třídách. Ředitelé středních, speciálních či základních uměleckých škol by rovněž měli mít možnost nastavit prezenční a distanční způsob výuky tak, aby to co nejlépe odpovídalo podmínkám konkrétní školy. Není nutné vše nastavovat plošně a jednotně. Ředitelé škol potřebují jasná vymahatelná pravidla stanovená legislativou a právní podporu, nikoliv jen obecné manuály s nezávaznými doporučeními, které již více než rok chrlí MŠMT.

Jelikož aktuální epidemická situace stále není dobrá, je nutné zajistit, aby byl návrat dětí k prezenční výuce zcela dobrovolný. Stát by neměl nutit rodiče, kteří se obávají o zdraví dětí nebo starších či nemocných příslušníků domácnosti, aby své potomky posílali do školy. A to ani ekonomicky. Proto by mělo být až do konce školního roku zachováno ošetřovné i pro rodiče dětí, kterým bude umožněno prezenční vzdělávání, jak tomu bylo před rokem.

Větší rozhodovací pravomoci by měli získat rovněž zřizovatelé škol. Namísto centrálního nákupu antigenních testů jednoho typu by měla vláda financovat i PCR testování, které je sice nákladnější, ale nabízí přesnější výsledky a včasnější zachycení infikované osoby. Snížit náklady na kvalitní PCR testy by mohl tzv. pooling. Tuto metodu smíchání více vzorků ze slin a jejich společnou analýzu úspěšně odpilotovala městská část Praha 9.

Velmi nás mrzí, že ministr školství Robert Plaga dlouhodobě nekonzultuje své kroky s pracovníky škol všech typů, opakovaně obchází školskou tripartitu a nejedná ani se zástupci rodičovské veřejnosti nebo studentů. Důsledkem jsou opatření, která nedávají smysl, nebo je lze v praxi realizovat jen velmi obtížně. Zbytečně tak přidělává práci tisícovkám ředitelů škol, desítkám tisíc učitelů a stovkám tisíc rodin. Příkladem nedomyšlených opatření mohou být povinné roušky v přípravných třídách základních škol, které navštěvují děti na stejném stupni vývoje, jako jsou předškoláci v mateřských školách, kteří roušky nosit nemusí. Nebo stanovení maximálního počtu dětí ve třídě MŠ na 15, přestože ve třídách ZŠ bude moci být nadále až 34 žáků. Nejhorší pro všechny aktéry vzdělávání je časté publikování oficiálních opatření na poslední chvíli.

Za absurdní považujeme aktuální pravidla pro pověřené školy (péče o děti rodičů IZS). Přes kritickou epidemickou situaci v nich celý březen platilo, že v jedné třídě může být až 30 dětí, a to ve věku od 2 do 10 let (děti původně navštěvující MŠ bez roušek). Děti se v těchto školách nemusejí testovat. Učitelé a další pracovníci škol IZS se začali povinně testovat až od 30. března 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediné školy, které jsou otevřené, mohlo v nich ministerstvo školství ověřit funkčnost chystaných opatření. To však z nepochopitelných důvodů neučinilo. Otevření škol tudíž proběhne rovnou naostro a plošně v celé ČR, což způsobí zcela zbytečně řadu problémů.

Je třeba se mnohem více věnovat osvětě. Především všude připomínat základní pravidla, která snižují riziko šíření nákazy – omezení počtu osobních kontaktů na minimum, nošení kvalitních respirátorů, časté mytí rukou, důsledné větrání interiérů, dostatečné rozestupy, preventivní očkování atd. Všichni občané by měli být těmito zásadami obklopeni, a to nejlépe ve formě jednoduchých infografik.

Preventivní očkování učitelů bohužel probíhá pomaleji, než se původně předpokládalo. Pracovníci škol, kteří se z nějakého důvodu nemohli zaregistrovat, již tuto možnost nemají. Druhou dávku vakcíny zatím dostalo méně než 10 % zájemců o očkování z řad pedagogů. V některých očkovacích centrech byla vakcinace pracovníků škol pozastavena. Je třeba prioritní očkování pedagogů obnovit, a to především v případě učitelů, kteří mají pracovat v otevřených školách.

Velmi bychom ocenili automatické zveřejňování anonymizovaných údajů k výskytu koronaviru ve školách a školských zařízeních, jak jsou shromažďovány jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi a dále zasílány na ministerstvo zdravotnictví. Žádáme o mnohem širší poskytování datových setů s údaji k nákaze koronavirem u dětí a pracovníků škol, které shromažďuje ÚZIS a další instituce. A to nejlépe způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo alespoň pro vybrané organizace a odborníky ve formě predikativních datasetů. Nyní nejsou zveřejňovány například počty testů v dané věkové kategorii, což vede ke zkreslení výsledků, kdy jsou známy jen absolutní počty nově pozitivně testovaných osob, nikoliv relativní poměr pozitivity testů u dětí nebo pedagogů.

Současný právní rámec pro distanční způsob vzdělávání považujeme za nedostačující. Je třeba urychleně novelizovat školský zákon. Například doplnit do zákona odkaz na vyhlášku, kterou se stanoví konkrétní povinné náležitosti distanční výuky pro daný typ školy.

Vzhledem k výše popsaným nedořešeným problémům považujeme plánované otevření škol od 12. dubna 2021 v takovém rozsahu, jak je popsáno v první etapě materiálu MŠMT “Návrat dětí do škol (duben 2021)”, za organizačně nezvladatelné a nebezpečné. Vše by se mělo nejprve velmi pečlivě připravit a vyzkoušet v rámci pověřených škol pro děti rodičů integrovaného záchranného systému, případně na málotřídních školách.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

• MŠMT: Návrat do škol (duben 2021) + 1. fáze návratu do škol (tabulka) + materiál s vysvětlením
• ÚZIS: Koronavirus a školství (prezentace)
Reakce Iniciativy Sníh na text „Vývoj epidemie SARS-CoV-2 u dětí v populaci České republiky” prezentovaný Středočeským krajem


Grafy zpracoval na základě veřejně dostupných dat ÚZIS pro Pedagogickou komoru, z. s., datový analytik M. Bauer.


sobota 3. dubna 2021

ÚZIS: Koronavirus a školství (prezentace)

Školský výbor Poslanecké sněmovny projednával ve středu 31. března 2021 aktuální epidemickou situaci ve školách. Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek prezentoval poslancům aktuální statistiky ke koronaviru ve školách, u dětí a pedagogů (stav k 28. 3. 2021). "Za celé období sledování byla nákaza COVID-19 prokázána u 48 014 pedagogů a pracovníků ve školství, z toho u 1354 osob ve věku 65+. Celkem 935 pedagogů bylo s COVID-19 hospitalizováno a 40 zemřelo." Z celkového počtu pedagogů, což je 191 221 učitelů, vychovatelů a akademických pracovníků VŠ, prodělalo covid již 25 %, což je výrazně více, než činí průměr za celou ČR.


V březnu 2021 výrazně poklesl počet pedagogů pozitivně testovaných na koronavirus, což bylo částečně způsobeno snížením množství testovaných osob z řad pedagogických pracovníků. Počet nově hospitalizovaných pedagogů byl v březnu druhý nejvyšší za celou dobu epidemie (jen o 6 osob nižší než v únoru 2021). Počet zemřelých pedagogů byl v březnu bohužel nejvyšší od počátku epidemie. K úmrtí došlo u 15 pedagogických pracovníků...


Diagnostická indikace (lékaři), epidemiologická indikace (rizikové kontakty v rámci trasování), preventivní (plošné antigenní testy).


Podíl dětí pozitivně testovaných na koronavirus je stále velmi blízko maximálním hodnotám za celou dobu epidemie. K výraznému poklesu došlo pouze u věkové skupiny 15 až 19 let, což jsou především žáci středních škol. I u nich je ovšem dvakrát vyšší, než činí průměr za celou ČR.


"Školy tvoří dle šetření krajských hygienických stanic v celkovém dlouhodobém přehledu významný počet ohnisek nákazy COVID-19, v absolutním počtu jde o nejčastější typ ohniska."

pátek 2. dubna 2021

MŠMT: Harmonogram otevírání škol ve 3 fázích

Pedagogická komora, z. s., získala aktuální verzi materiálu MŠMT s plánem postupného otevírání škol. To má probíhat ve třech fázích...

Konkrétní termíny pro jednotlivé fáze otevírání stanoví MZd s minimálně týdenním předstihem, aby se školy mohly na otevření připravit. Očekáváme několikatýdenní odstup mezi jednotlivými fázemi.

Plán pro jednotlivé ročníky je konstruovaný s ohledem na pravidla pro konstrukci matice PES, 1. fáze odpovídá redukci kontaktů pod úroveň 33 % běžného stavu, 2. fáze odpovídá redukci na úroveň ca 47 % běžného stavu. 3. fáze se zaměřuje především na povolení extrakurikulárních aktivit.

1. Fáze:

a. MŠ – jen povinné předškolní vzdělávání, tj. 130 000 dětí, ca 35 % ze všech dětí.

b. ZŠ - 1. stupeň rotačně, speciální školy/třídy a malé školy prezenčně: v jednom okamžiku ca 320 tisíc žáků ve škole (27 tis. ve spec. tř. 45 tis. v malých školách), tj. ca 32 % všech žáků ZŠ.

c. SŠ, VOŠ a konzervatoře – praktická výuka, týká se ca 180 tisíc žáků ve škole, tj. ca 45 % žáků, ovšem jen u praktických předmětů, tedy jen na zhruba 50 % výuky. Kontakty by tak měly být redukovány na ca 23 % běžného stavu.

d. VŠ – praktická výuka závěrečných ročníků, týká se ca 40 tisíc studentů, tj. 13 % běžného stavu na menší část výuky.

e. Studijní skupiny a individuální konzultace – odhadujeme vliv na úrovni maximálně jednotek procent celkového počtu žáků a studentů.

2. Fáze:

a. MŠ – jen povinné předškolní vzdělávání, tj. 130 000 dětí, ca 35 % ze všech dětí.

b. ZŠ - 1. a 2. stupeň + odpovídající tř. gymnázia a konzervatoře rotačně, speciální školy/třídy a malé školy prezenčně: v jednom okamžiku ca 540 tisíc žáků ve škole (27 tis. ve spec. tř., 45 tis. v malých školách), tj. ca 54 % všech žáků ZŠ.

c. SŠ, VOŠ a konzervatoře – praktická výuka, týká se ca 180 tisíc žáků ve škole, tj. ca 45 % žáků, ovšem jen u praktických předmětů, tedy jen na 50 % výuky. Kontakty by tak měly být redukovány na ca 23 % běžného stavu.

d. VŠ – praktická výuka všech ročníků, týká se ca 123 tisíc studentů, tj. 40 % běžného stavu na menší část výuky.

e. Studijní skupiny a individuální konzultace – odhadujeme vliv na úrovni maximálně jednotek procent celkového počtu žáků a studentů.

3. Fáze umožňuje, navíc extrakurikulární aktivity, nikoli zásadní nárůst objemu dětí, žáků a studentů v prezenční výuce.


Zdroj: MŠMT: Návrat do škol (31. 3. 2021)

pátek 19. března 2021

Hlavní změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících

Publikujeme přehled hlavních změn, které obsahuje aktuální verze vládního návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících. Jedná se o senátní verzi ze dne 18. 3. 2021, o níž bude následně hlasovat Poslanecká sněmovna... Poslanci mohou schválit buď původní sněmovní verzi, nebo senátní verzi, nebo ani jednu z nich.

1. Možnost písemného uznání předpokladu kvalifikace ředitelem školy studentům učitelských oborů působícím ve školách (SŠ a 2. stupeň ZŠ), kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu a kteří aktuálně pokračují v navazujícím magisterském studiu (mohou zprostředkovaně vyučovat i na 1. stupni ZŠ)

2. Doplnění studia pedagogiky (§ 7a + úprava § 22), aby mohli absolventi neučitelských magisterských oborů působící ve školách (SŠ a 2. stupeň ZŠ) získat plnou kvalifikaci studiem pedagogiky (120 hodin), které může kromě VŠ poskytovat jakákoliv komerční firma nebo nezisková organizace (mohou zprostředkovaně vyučovat i na 1. stupni ZŠ)

3. Možnost písemného uznání předpokladu kvalifikace ředitelem školy absolventům neučitelských magisterských oborů působícím ve školách (SŠ a 2. stupeň ZŠ), a to až na 3 roky a bez jakýchkoliv pojistek (mohou zprostředkovaně vyučovat i na 1. stupni ZŠ)


4. Garance celkového objemu financí na platy pedagogických pracovníků odpovídající 130 procentům průměrné mzdy v ČR (od 1. 1. 2023), z toho minimálně 1/6 na nenárokové části platů

5. Nová tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky (postupné zvyšování tarifní části platu pouze do 24 let praxe (7 platových stupňů), ostatní pracovníci mají platové tabulky s 12 stupni a maximem po 33 letech praxe

6. Zařazení "školského logopeda" mezi pedagogické pracovníky

7. Zařazení "sociálního pedagoga" mezi pedagogické pracovníky

8. Rozšíření výčtu pedagogických pracovníků o "školního speciálního pedagoga" a "školního psychologa"

9. Zakotvení pozice třídního učitele a jeho činností (garantován příplatek, ale bez stanoveného intervalu)

10. Zakotvení "adaptačního období" - 2 roky, začínající učitel, uvádějící učitel (garantován příplatek, ale bez stanoveného intervalu; snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti, ale bez stanoveného intervalu)

11. Asistenti pedagoga - zvýšení kvalifikačních požadavků (stávajících asistentů pedagoga se změna nedotkne)

12. Zrušení akreditací MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u kurzů, které nevedou k získání nebo zvýšení kvalifikace

13. Přesunutí paragrafů o příplatcích za specializované činnosti a za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah ze zákoníku práce do zákona o pedagogických pracovnících

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

čtvrtek 18. března 2021

ÚZIS: Nákaza COVID-19 ve školách (prezentace)

Školský výbor Poslanecké sněmovny projednával ve středu 17. března 2021 aktuální epidemickou situaci ve školách. Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek prezentoval poslancům aktuální statistiky ke koronaviru ve školách, u dětí a pedagogů. 

Po pracovnících integrovaného záchranného systému jsou nejvíce zasaženi koronavirem pedagogové. Z běžných povolání jsou učitelé nejohroženější profesí vůbec.

Profese bez zdravotníků

"Celkově bylo od května 2020 k 14. 3. 2021 identifikováno a doloženo 2 080 ohnisek (z toho připadá více než 600 ohnisek na únor 2021) ve školských zařízeních. Školy tvoří dle šetření krajských hygienických stanic v celkovém dlouhodobém přehledu významný počet ohnisek nákazy COVID-19, v absolutním počtu jde o nejčastější typ ohniska. Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, průměrně 4,7 identifikovaných pozitivních případů na jedno zařízení."

"Za celé období sledování byla nákaza COVID-19 prokázána u 45 840 pedagogů a pracovníků ve školství, z toho u 1 261 osob ve věku 65+. Celkem 841 pedagogů bylo s COVID-19 hospitalizováno a 31 zemřelo." Pozitivně testováno na koronavirus bylo tudíž 24 % pedagogů, což je vysoko nad průměrem za celou Českou republiku.

Pedagogové

Celkový počet pedagogů činí 191 221. Z toho je 160 136 učitelů v regionálním školství, 16 548 vychovatelů a 14 537 akademických pracovníků (učitelé veřejných VŠ se ovšem zatím k očkování registrovat nemohou, protože mají nižší prioritu než pracovníci v regionálním školství). V oblasti vzdělávání pracuje celkem 383 984 pedagogických i nepedagogických pracovníků. K očkování se zaregistrovalo 174 663 pracovníků školství, což je méně než polovina celkového počtu zaměstnanců dané prioritní skupiny.

Očkování proti koronaviru

středa 17. března 2021

Otevřený dopis senátorům k novele zákona o pedagogických pracovnících

Pedagogická komora, z. s., iniciovala Otevřený dopis ředitelů škol, učitelů a dalších pedagogických pracovníků k novele zákona o pedagogických pracovnících, který je adresován senátorkám a senátorům. Součástí textu otevřeného dopisu jsou návrhy na pět konkrétních změn v této novele. Aktuální počet signatářů otevřeného dopisu (od 16. 3. 2021) činí 1.200 pedagogů.


Otevřený dopis senátorům (návrhy Pedagogické komory):

  1. Snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů škol, metodiků prevence i dalších specializovaných činností, výchovných poradců, zástupců ředitele a uvádějících učitelů
  2. Vyšší příplatky za třídnictví, specializované činnosti a pro uvádějící učitele (jejich automatická valorizace)
  3. Opravy tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky (místo 7 platových stupňů nově 12, jak tomu je u všech ostatních profesí)
  4. Ponechání akreditací MŠMT u kurzů DVPP
  5. Vypuštění kontroverzního § 9a o uznávání kvalifikace učitele někomu, kdo ve skutečnosti nemá pedagogické vzdělání

sobota 13. března 2021

Platy na MŠMT v roce 2020

Zveřejňujeme informace o výši platů vedoucích pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které si Pedagogická komora, z. s., vyžádala na základě zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím. V roce 2020 pobíral ministr školství Robert Plaga plat v celkové výši 2 078 400 Kč (plus paušální náhrady ve výši 303 600 Kč). Náměstek MŠMT s nejvyšším platem (náměstek G) měl za rok 2020 plat v celkové výši 1 974 376 Kč (z toho tarifní část platu činila 694 620 Kč, nárokové netarifní složky platu činily 879 756 Kč a odměny 400 000 Kč). Ředitel odboru MŠMT s nejvyšším platem (ředitel 34) měl za rok 2020 plat v celkové výši 1 460 844 Kč (z toho tarifní část platu činila 585 804 Kč, nárokové netarifní složky platu činily 602 040 Kč a odměny 273 000 Kč). 


Ministr školství Robert Plaga

Náměstci MŠMT A až G

Ředitelé odboru MŠMT 1 až 34

pondělí 8. března 2021

Negativní stanovisko k novele zákona o pedagogických pracovnících (Senát)

Vedení Pedagogické komory, z. s., zpracovalo negativní stanovisko k novele zákona o pedagogických pracovnících, které bylo zasláno senátorkám a senátorům. Ve stanovisku se upozorňuje na tři nedostatky novely - nepřijatelný způsob uznávání kvalifikace učitele lidem, kteří ji ve skutečnosti nemají; nesrovnalosti ohledně platů učitelů v adaptačním období a příplatků pro uvádějící učitele; zrušení akreditace kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ministerstvem školství. Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících bude projednávat školský výbor Senátu na své schůzi 9. března 2021 a následně o budou o změnách hlasovat senátoři na plénu. Pokud Senát schválí úpravy novely, vrátí se k opětovnému hlasování do Poslanecké sněmovny.

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících

čtvrtek 4. března 2021

Novela zákona o pedagogických pracovnících ohrožuje kvalitu vzdělávání v ČR

Devět školských organizací společně oslovilo senátorky a senátory s návrhem na změnu ve vládním návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících. Žádají o vypuštění novelizačního paragrafu 9a odst. 1, který zní:

"§ 9a (1) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat."

Signatáři výzvy (organizace):

Asociace děkanů pedagogických fakult 

prof. RNDr. Jan Picek, CSc., předseda

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

František Dobšík, předseda

www.skolskeodbory.cz

Pedagogická komora, z. s.

Mgr. Radek Sárközi, prezident

www.pedagogicka-komora.cz

Jednota českých matematiků a fyziků

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně

www.jcmf.cz

Asociace češtinářů, z. s.

Mgr. Josef Soukal, předseda

www.ascestinaru.cz

Asociace učitelů angličtiny ČR (ATECR)

Dr. Jana Jílková, Ph.D., předsedkyně

atecr.weebly.com

AMATE (Asociace metodiků - Association of Teacher Educators)

za výbor: Mgr. Jana Čadová

www.amate.cz

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center

PaedDr. Petr Petráš, předseda

www.apspc.cz

Česká pedagogická společnost

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., předseda

www.cpds.cz

Signatáři výzvy (osobnosti):


středa 3. března 2021

ÚZIS: Počet dětí v nemocnicích kvůli nákaze COVID-19 prudce roste

Datový analytik M. Bauer zpracoval pro Pedagogickou komoru, z. s., týdenní údaje, které zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, do přehledných grafů. Z dat ÚZIS vyplývá, že v průběhu února 2021 došlo k prudkému nárůstu počtu dětí pozitivně testovaných na koronavirus a bohužel vzrostl i počet hospitalizovaných kvůli nákaze COVID-19. Aktuální počty dětí, které skončily kvůli koronaviru v nemocnici, jsou nejvyšší za celou dobu epidemie od jara 2020, a to ve všech věkových kategoriích.  Za tři únorové týdny vzrostl počet hospitalizovaných do 19 let o 84 % (přesné údaje za poslední týden nejsou zatím k dispozici).


Maxima za celou dobu epidemie dosáhl i počet nově pozitivně testovaných dětí ve věku od 4 do 8 let (tyto děti navštěvovaly otevřené mateřské školy nebo 1. a 2. ročníky základních škol). Zde jsou hodnoty vysoce nad celostátním průměrem za všechny věkové kategorie. Naopak v případě žáků ve věku od 9 do 18 let, kteří měli v lednu i únoru 2021 distanční výuku, jsou aktuální hodnoty blízko průměru za celou Českou republiku. Jedná se o údaje přepočtené na 100 000 obyvatel dané věkové kategorie, aby byly vzájemně srovnatelné.


V absolutních počtech nově nakažených do 19 let jsou všechny věkové kategorie rovněž na maximech od počátku epidemie. Oproti poslednímu lednovému týdnu bylo na konci února o 95 % více nově pozitivně testovaných na koronavirus.


V příštích dnech, než se projeví zpřísnění protiepidemických opatření platných od 1. března 2021, počet nakažených i hospitalizovaných dětí dále poroste…

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz