úterý 21. května 2019

Pedagogická komora nesouhlasí s novelou zákona o pedagogických pracovnících

Ministr školství Robert Plaga avizoval, že v nejbližší době předloží vládě novelu zákona o pedagogických pracovnících. Pedagogická komora s navrženými změnami nesouhlasí. Novelu kritizují i školské odbory nebo děkani pedagogických fakult. Pokud by byla novela přijata, mohl by na druhém stupni základních škol vyučovat žáky kromě vystudovaných učitelů jakýkoliv pracovník s vysokoškolským vzděláním v libovolném oboru.

„Kvůli inkluzi výrazně vzrostly nároky na stávající učitele, nedokážu si představit, že by to zvládal člověk, který nemá žádné pedagogické vzdělání, naopak by bylo zapotřebí, aby ve třídách s žáky s těžšími diagnózami vyučoval speciální pedagog,“ komentuje novelu Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Změna je v rozporu s výsledky šetření České školní inspekce, která zjistila, že nekvalifikovaní učitelé vyučují méně kvalitně než kvalifikovaní a aprobovaná výuka je kvalitnější než neaprobovaná.

„V souvislosti s novelou se hovoří o tom, že přivede odborníky do škol, ale to je značně iluzorní, za stávajících podmínek se do školství žádní odborníci nepohrnou, nebo si to na chvíli vyzkouší a brzy odejdou,“ říká Radek Sárközi, „novela nijak neomezuje, že by například inženýr mohl vyučovat jen matematiku, může klidně učit češtinu a dějepis… skutečná odbornost spočívá v tom, že se student pět let cíleně připravoval na povolání učitele.“

Podle návrhu by nekvalifikovaný učitel musel do tří let absolvovat doplňující pedagogické studium, tzv. pedagogické minimum, jehož rozsah činí pouhých 250 hodin. Nově by toto studium neposkytovaly výhradně vysoké školy, jak je tomu dnes. Mohla by ho nabízet jakákoliv organizace, které k tomu ministerstvo školství udělí akreditaci.

„Dnes garantují kvalitu doplňujícího pedagogického studia pracoviště pedagogických fakult, nově by ho mohla nabízet jakákoliv komerční firma nebo nezisková organizace,“ upozorňuje Radek Sárközi.

V zákoně není ošetřeno, co se stane, když si pracovník školy nestihne do tří let pedagogické minimum doplnit. Může přestoupit na jinou školu a začne se mu počítat nové tříleté období?

„V současnosti smí ředitel školy zaměstnat nekvalifikovaného člověka jen dočasně, v případě, že se o místo přihlásí kvalifikovaný učitel, musí mu ředitel dát přednost a nekvalifikovaného zaměstnance propustit, novela tomu ale zamezí, takže kvalifikovaní učitelé budou hůře hledat práci ve školství,“ informuje Radek Sárközi.

Pokud by byla novela zákona o pedagogických pracovnících schválena, nebudou už pedagogické fakulty zapotřebí. Studenti si raději zvolí obory, které je zajímají a kde nebudou muset navíc studovat didaktiku, psychologii, pedagogiku a trávit čas na praxích ve školách. Protože i bez studia učitelství budou moci kdykoliv nastoupit jako učitelé do škol, jen si doplní pedagogické minimum.

Pedagogická komora navrhovala, aby byl do zákona doplněn popis funkce třídního učitele, jak je tomu na Slovensku, a aby byl zaveden samostatný příplatek za třídnictví ve výši alespoň 2 500 korun. Tyto návrhy nebyly ze strany MŠMT akceptovány.

Vyjádření Radka Sárköziho: „Ministr školství Robert Plaga by měl prosazovat zatraktivnění učitelské profese, skokové zvýšení platů ve školství, snížení administrativy a zlepšení pracovních podmínek pedagogů, aby se do škol vrátili ti, co z nich odešli za lepším. Místo toho chce umožnit, aby mohl učit každý. Novela zákona o pedagogických pracovnících dělá z výjimky pravidlo. To bude mít negativní dopad na profesi učitele i její prestiž, ale především na kvalitu výuky.“

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

sobota 18. května 2019

Diskuze o platech učitelů

V pátek 17. 5. 2019 hovořili Janek Wagner z Pedagogické komory, z.s., a František Dobšík, předseda ČMOS PŠ, v pořadu Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře na stanici Český rozhlas Radiožurnál. Tématem byly platy učitelů a jejich vývoj.

pátek 17. května 2019

Učitelé slíbených 15 procent navíc stále nemají

Spolek Pedagogická komora uspořádal anketu, v níž zjišťoval, jak se učitelům zvýšil plat ve srovnání s loňským dubnem. Z ankety vyplývá, že vládou slibované navýšení platů o 15 procent u naprosté většiny pedagogů doposud nenastalo. Jen 2,3 % respondentů uvedlo, že se jim plat meziročně zvýšil o 15 a více procent. O více než 10 procent se zvýšil plat 21,5 % pedagogů. 10 procent respondentů pobírá plat stejný jako loni. U některých učitelů došlo dokonce ke snížení oproti roku 2018.

„Vláda celý loňský rok veřejnosti tvrdila, že platy učitelů porostou o 15 procent, ale podle statistiky ministerstva školství to nakonec bylo jen necelých 11 procent, obávám se, že podobná situace nastane i za letošní rok,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Průměrná mzda v České republice vzrostla v roce 2018 o 8,1 %, průměrný plat učitelů včetně ředitelů škol byl vyšší o 10,9 %. „Loni rostly platy učitelů jen o 3 procentní body rychleji než u ostatních zaměstnanců, to rozhodně nelze nazvat prioritou, spíše se jedná o valorizaci,“ uvádí Radek Sárközi.

Průměrné platy učitelů činí v současnosti 109,6 % průměrné mzdy v celém státě. Slib Petry Buzkové (ČSSD) z roku 2003, že vzrostou na 130 %, stále nebyl splněn. Usnesení Poslanecké sněmovny z prosince roku 2017, aby se platy učitelů zvýšily na 130 % celorepublikového průměru, vláda ignoruje.

„Ministr školství uvádí, že průměrný plat učitelů byl loni 35 000 korun hrubého, většina učitelů ale tuto částku na výplatní pásce nenajde, protože zahrnuje i platy ředitelů škol, ve skutečnosti dostávají učitelé o několik tisícovek méně,“ informuje Radek Sárközi, „průměrný věk učitele je skoro 50 let, takže částky zvyšuje i to, že velká část učitelů dosáhla na maximální možný tabulkový plat.“

Důležitější kritérium než průměrný plat je plat nástupní. Ten v případě učitelů základních a středních škol začíná na částce 28 020 Kč hrubého. U učitelek mateřských škol to je pouhých 21 840 Kč.

„Nástupní platy čerstvé absolventy do škol nenalákají, tarifní tabulky jsou navíc postaveny tak, že učitel na platový postup čeká až osm let,“ dodává Radek Sárközi.

Kvůli nízké hladině platů ve školství ředitelé marně shánějí nejen učitele ale i nepedagogické zaměstnance.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.czčtvrtek 16. května 2019

Výsledky práce předsedy školských odborů Františka Dobšíka za 15 let jsou tristní

František Dobšík byl zvolen předsedou ČMOS PŠ v roce 2003. Následující tabulka porovnává stav školství v současnosti s rokem 2003. Tímto tempem by trvalo 60 let, než by vláda splnila slib, že učitelé dostanou 130 % průměrné mzdy...V roce 2003 tehdejší ministryně školství Petra Buzková (ČSSD) slíbila, že platy učitelů budou činit 130 % průměrné mzdy v České republice. Od té doby se stav zlepšil pramálo. Vinu nese především pasivní vedení školských odborů, v jejichž čele stojí František Dobšík již 15 let.
 • Během 15 let několikanásobně poklesl počet členů školských odborů (ze 70 000 na 18 000).
 • Klesl rovněž podíl školství na hrubém domácím produktu (z 4,3 % HDP na 3,9 % HDP).
 • Průměrné platy učitelů se k cíli 130 % průměrné mzdy v ČR přiblížily o pouhé 4 procentní body (ze 105,4 % na 109,6 %).
Zdroje: 

středa 15. května 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství

Průběžně mapujeme ohlasy na otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který vznikl na půdě Pedagogické komory... Prosíme o šíření tohoto otevřeného dopisu mezi kolegy z vaší školy i jiných škol. Podepisovat ho můžete prostřednictvím tohoto formuláře do konce května 2019. Od 10. 12. 2018 se k otevřenému dopisu připojilo více než 3.800  pedagogů.
Pedagogická komora, z.s., je v současnosti největší školský spolek v České republice. Má více než 2 500 členů, z nichž většinu tvoří učitelé všech stupňů škol (ředitelů škol sdružujeme 400). V minulosti zorganizovali zakladatelé Pedagogické komory úspěšnou výzvu senátorům (7 400 signatářů) a petici za nepřijetí kariérního řádu (21 609 podpisů z 1 150 škol). Jednáme s ministry, premiérem, poslanci i senátory. Tlumočíme názory pedagogů z praxe novinářům. Účastníme se pracovních skupin MŠMT (např. skupiny pro společné vzdělávání, která navrhla změny v inkluzivní vyhlášce). Jako první jsme upozornili již v únoru, že školám chybí peníze na nenárokové části platu kvůli přednostnímu financování inkluze krajskými úřady - výsledkem bylo, že MŠMT poslalo letos na podzim krajům navíc 1 miliardu korun. Výrazně jsme se podíleli na zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách a uvolnění podmínek pro vznik přípravných tříd na ZŠ nebo na zafinancování překrývání učitelek v MŠ již od roku 2019. Aktuálně navrhujeme zvýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti na minimálně 2 500 Kč měsíčně a zvýšení platů všech pedagogických pracovníků od ledna 2019 o 20 %. Souhrnné informace o činnosti Pedagogické komory ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

pondělí 13. května 2019

Návštěvnost facebookové stránky Pedagogické komory roste

V březnu 2019 výrazně vzrostla návštěvnost naší facebookové stránky Pedagogická komora, zapsaný spolek. V porovnání s jinými stránkami si vedeme skvěle! Pedagogická komora je rovněž na Twitteru.


5 nejzávažnějších systémových problémů českého školství

Spolek Pedagogická komora byl vyzván, aby v rámci přípravných prací na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ identifikoval pětici nejzávažnějších systémových problémů českého školství. Materiál byl zaslán členům pracovního týmu MŠMT ke Strategii a organizátorům příslušného šetření Expertní identifikace priorit ve vzdělávání žáků v MŠ, ZŠ a SŠ v České republice.

5  nejzávažnějších systémových problémů českého školství podle Pedagogické komory:

1) Špatné pracovní podmínky učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
2) Chybí systémové zapojení pedagogů z praxe do přípravy změn ve vzdělávání a rozhodování o změnách ve školství je netransparentní
3) Dlouhodobé podfinancování školství
4) Současné nastavení společného vzdělávání (inkluze) rozvrací výuku a má negativní dopady na kvalitu vzdělávání
5) Nekoncepční rozhodování, které není založeno na analýzách, statistikách, ověřování v praxi a zahraničních zkušenostech

Co je podle Vás prioritně nutné do roku 2030 zlepšit ve vzdělávání žáků v mateřských, základních a středních školách?

neděle 12. května 2019

Týden škol v černé byl nejúspěšnější akcí Pedagogické komory

Radek Sárközi zodpověděl otázky webu Česká škola již 17. dubna 2019. Protože doposud nebyl tento rozhovor zveřejněn (a zřejmě ani nebude...), publikujeme odpovědi alespoň na internetových stránkách Pedagogické komory.
Jak hodnotíte akci Týden škol v černé? Byla úspěšná?

Týden škol v černé hodnotím jako naši nejúspěšnější akci od doby, kdy spolek Pedagogická komora vznikl. Jedná se o součást kampaně Školy zůstávají v černé, která začala Dnem učitelů v černé. Obě akce jsme koordinovali s kolegy ze Slovenské komory učitelů a chceme v tom pokračovat, protože se nám spolupráce osvědčila. Podpořili jsme i stávkující učitele v Polsku. Největší přínos Týdne škol v černé vidím v tom, že se na řadě škol spolu domluvily celé sborovny, pedagogové se společně vyfotili v černém oblečení a fotografii zveřejnili (buď přímo na webu školy, nebo nám ji zaslali e-mailem). To, že se učitelé nebáli takto veřejně vstoupit a upozornit na konkrétní problémy ve školství, je velmi důležitý první krok, na který chceme navázat dalšími akcemi. U řady učitelů převládly v minulosti pocity marnosti a rezignace. Díky aktuálním akcím Pedagogické komory začínají pedagogové vzájemně spolupracovat a školy se postupně aktivizují. Jsem rád, že si učitelé začínají uvědomovat, že za ně lepší pracovní podmínky nikdo nevybojuje, musí se ozývat sami, a to veřejně a velmi hlasitě.

Kolik škol (učitelů) se akce účastnilo?

Do akce se zapojili pracovníci z přibližně tisícovky škol. Přesnou evidenci počtu škol či učitelů jsme nedělali. Někdo se ozval přes Facebook, někdo vyplnil formulář na webu Pedagogické komory, někdo poslal fotku. Fotografie mohou školy posílat až do konce dubna, některé z nich jsou k dispozici na webu Pedagogické komory (www.pedagogicka-komora.cz), většinu najdete v naší facebookové skupině Pedagogická komora – diskuze o školství… nebo na naší facebookové stránce Pedagogická komora, zapsaný spolek.

Byl mediální ohlas akce odpovídající?

S mediálním ohlasem jsem nadmíru spokojen. Pedagogická komora se díky Dnu učitelů v černé a Týdnu škol v černé dostala do hlavních zpráv televizí Nova, Prima i ČT. Velký rozhovor odvysílala rovněž DV TV nebo ČT24. Jsem rád, že se řada učitelů nebála vystoupit na kameru v televizních reportážích. Dostali jsme prostor i v Českém rozhlase a ještě vyjde několik článků v časopisech. Takový ohlas neměla ani petice proti kariérnímu řádu s 21 609 podpisy. Za nejdůležitější považuji, že se nám podařilo do médií dostat i jiná témata, než jsou platy ve školství. Například problémy s inkluzí, přebujelou byrokracií, nedostatkem financí na pomůcky, netransparentním rozhodování na ministerstvu školství apod. Chtěli jsme hlavně informovat rodiče dětí, že politici školství zanedbávají a že ve skutečnosti není prioritou.

Máte nějaké reakce z ministerstva školství?

sobota 11. května 2019

pátek 10. května 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

MŠMT začalo pracovat na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. V tomto rozcestníku budeme postupně mapovat vznik tohoto zásadního koncepčního dokumentu. Své dotazy můžete zasílat přímo na oficiální e-mail MŠMT: edu2030@msmt.cz.

Oficiální zdroje informací:
Další informace a diskuze:

úterý 30. dubna 2019

Stanovisko ředitelů SOŠ k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Pedagogická komora obdržela prostřednictvím datové schránky Stanovisko ředitelů SOŠ k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Vedení Pedagogické komory se zaslaným stanoviskem souhlasí. Stejné připomínky uváděli členové Pedagogické komory, kteří se zapojili do našeho on-line připomínkování návrhu novely nařízení vlády.

neděle 28. dubna 2019

Pedagogická komora v diskuzi na TV Prima

V pořadu Partie na TV Prima dnes diskutovali ministr školství Robert Plaga a poslanec Václav KlausZmíněna byla i Pedagogická komora a naše kampaň #skolyvcerne. Na obrazovce se objevily i některé návrhy z otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství. Celý pořad si můžete pustit zde.sobota 20. dubna 2019

Připomínkování legislativy

Členové spolku Pedagogická komora mohou do konce dubna připomínkovat aktuální návrhy změn ve vyhláškách a nařízení vlády, které se týkají především inkluze, asistentů a zástupců ředitele.

Mediální ohlas akce Pedagogické komory Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)


V tomto rozcestníku budeme průběžně mapovat mediální ohlas akce Pedagogické komory Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019). Pracovníci škol budou v průběhu celého týdne informovat veřejnost o nejzávažnějších problémech ve školství, jejichž řešení politici neustále odkládají.
#skolyvcerne (Facebook) #skolyvcerne (Twitter)

čtvrtek 18. dubna 2019

Školský výbor Senátu projedná otevřený dopis politikům za záchranu českého školství

V úterý 23. dubna 2019 projedná školský výbor Senátu otevřený dopis politikům za záchranu českého školství. Otevřený dopis Pedagogické komory podepsalo přes 3 800 pedagogů. Připojily se k němu i celé školy a organizace jako Společnost pro předškolní výchovu nebo Společnost učitelů českého jazyka a literatury. Konkrétní návrhy obsažené v otevřeném dopise podpořili jednotlivci i školy v rámci akcí Pedagogické komory Den učitelů v černé a Týden škol v černé, do kterých se zapojili učitelé z tisícovky škol.

„Chceme o obsahu otevřeného dopisu jednat se senátory, poslanci a ministry, oslovili jsme i premiéra,“ říká Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „věřím, že po projednání ve školském výboru Senátu se bude otevřeným dopisem zabývat i vláda.“

Otevřený dopis začíná slovy: „Vážení členové vlády, poslanci a senátoři, české školství se kvůli dlouhodobému podfinancování a řadě nedomyšlených změn ocitlo na pokraji kolapsu. Pokud nemá zcela zkolabovat, je třeba naslouchat pracovníkům škol a okamžitě začít řešit konkrétní problémy, na které pedagogové již řadu let marně upozorňují.“ 

Ukončen je následující výzvou: „Proto vyzýváme všechny politiky k jednání a urychlené nápravě. O tom, zda bude naše země v budoucnu prosperovat, se rozhoduje teď. Doposud stálo školství přes proklamace o jeho prioritě na okraji zájmu. Pojďme to společně změnit a zachránit české školství pro budoucí generace.“

Návrhy Pedagogické komory na záchranu českého školství jsou rozděleny do sedmi oblastí.
• Navýšit školský rozpočet na průměr zemí Evropské unie
• Zapojit pedagogické pracovníky do přípravy změn ve školství
• Snížit administrativní zátěž škol a jejich pracovníků
• Provést odbornou revizi inkluze
• Napravit nespravedlnosti v odměňování pedagogických pracovníků
• Podpořit pedagogy v jejich náročné práci
• Zvýšit platy pedagogů na 130 % průměrné mzdy

Přílohu otevřeného dopisu tvoří vzkazy politikům od jednotlivých signatářů, které čítají skoro 150 stran textu, a vzkazy organizátorům z Pedagogické komory.

Pedagogická komora je s 2 500 členy největší školský spolek v České republice. Radek Sárközi zaslal ministru školství Robertu Plagovi žádost, aby MŠMT udělilo Pedagogické komoře statut externího připomínkového místa ke školské legislativě.


Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.czZ textu otevřeného dopisu vybíráme citace k jednotlivým bodům:

čtvrtek 11. dubna 2019

Fotografie z akce Pedagogické komory Týden škol v černé

Postupně shromažďujeme fotografie, které nám školy i jednotlivci zasílají v rámci kampaně Školy zůstávají v černé na e-mail skolyvcerne@pedagogicka-komora.cz, nebo je zveřejňují ve facebookové skupině Pedagogické komory.
Pokud jste se z nějakého důvodu nestihli zapojit do aktuální akce Pedagogické komory Týden škol v černé, máte možnost se k ní přihlásit až do konce dubna. Forma záleží na vás. Můžete se s kolegy domluvit, pořídit si společnou fotografii v černém oblečení a zaslat nám ji na e-mail, jak už to udělala celá řada škol i pedagogů. Můžete o akci informovat na webu své školy. Můžete vytvořit nástěnku s informacemi o akci ve sborovně nebo u vstupu do školy. Můžete vyvěsit černou vlajku. Můžete vylepit letáček na vstupní dveře školy. Můžete o akci informovat na facebooku školy nebo svém osobním. Možností je mnoho…

pondělí 8. dubna 2019

Začala akce Pedagogické komory Týden škol v černé

V pondělí 8. dubna 2019 spustila Pedagogická komora akci Týden škol v černé, která potrvá až do 14. dubna. Jedná se o součást kampaně Školy zůstávají v černé, která navazuje na předchozí aktivity Den učitelů v černé a Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství.

Cílem akce Týden škol v černé je upozornit rodiče, že politici zanedbávají školství, což má negativní dopady na kvalitu vzdělávání dětí. Ve školství se nahromadila řada problémů, jejichž řešení ministerstvo školství i celá vláda neustále odkládají.

Pracovníci škol se k akci mohou připojit nošením černého oblečení a zveřejňováním společných fotografií s kolegy v černé. Školy se mohou zapojit umístěním informací o akci Týden škol v černé na své internetové stránky, vyvěšením černé vlajky, vytvořením informační nástěnky apod. Rodiče mohou učitele podpořit tím, že ocení jejich náročnou práci a osloví poslance, senátory a především členy vlády, aby se začali špatnou situací ve školství urychleně zabývat.

Dlouhodobé podfinancování českého školství způsobilo personální krizi ve školách. Chybí učitelé fyziky, informatiky, angličtiny, chemie… „Ministerstvo školství chce nedostatek kvalifikovaných učitelů „vyřešit“ tím, že na základních školách umožní učit lidem bez pedagogického vzdělání, což jednak sníží prestiž učitelské profese, ale především to bude mít negativní dopady na kvalitu výuky, jak zjistila Česká školní inspekce,“ říká Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory. „Co vláda navrhne po tomto kroku? Aby pacienty v nemocnicích léčili inženýři? Nebo aby budovy projektovali psychologové?“ upozorňuje na absurditu chystané novely zákona o pedagogických pracovnících.

Školám chybí peníze rovněž na nákup pomůcek, učebnic nebo vybavení počítačovou technikou. „Pomalu se stává pravidlem, že si učitelé nebo vychovatelky školních družin musejí nakupovat materiál a pomůcky ze svého, aby měly děti s čím pracovat,“ dodává Sárközi.

Špatně nastavená inkluze má negativní dopady nejen na řadu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rovněž na jejich spolužáky a kvalitu výuky. Stále více učitelů uvažuje o tom, že školství opustí kvůli minimální podpoře ze strany státu v této oblasti.

Zbytečná administrativa zatěžuje učitele, kterým pak nezbývá čas na přípravu zajímavější výuky. Ministerstvo školství se brání zapojení pedagogů z praxe do přípravy změn. Školská legislativa vzniká netransparentně – nejsou zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin, ani jejich složení.

„Pokud se politici nepostaví problémům ve školství čelem a nezačnou je řešit a pokud vláda nezačne jednat se zástupci Pedagogické komory, uvažujeme o vyhlášení stávkové pohotovosti,“ říká Radek Sárközi, „spíše by ale měli stávkovat rodiče, protože o vzdělání jejich dětí tu jde především…“ Peníze pro školství jsou investicí do budoucí prosperity České republiky.

Do akce Týden škol v černé se zapojily kromě českých škol rovněž školy na Slovensku, kde probíhá obdobná kampaň. „Česká Pedagogická komora se Slovenskou komorou učitelů úzce spolupracuje a snažíme se naše aktivity vzájemně koordinovat, slovenští učitelé mají obdobné problémy jako ti čeští,“ vysvětluje Radek Sárközi. Pedagogická komora je největší školský spolek v České republice a působí na tisícovce škol.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Blanka Moravcová (učitelka): „Oblékám se dnes do černé, abych upozornila veřejnost, že od roku 2016 vládne ve školství nezvladatelný chaos a prosím všechny rodiče, aby učitele svých dětí podpořili. Odmítáme, aby naše děti, žáci a studenti byli dál pokusnými králíky nekoncepčního řízení resortu, aby jejich vzdělávání bylo ohrožováno neověřenými experimenty a neustálým nedostatkem peněz nejen na kvalitní učitele, ale i na pomůcky, knihy a další vybavení škol. Máme toho dost!“

„Naše základní škola podpoří od 8. 4. do 12. 4. akci Pedagogické komory nazvanou Týden škol v černé, která má za cíl poukázat na neřešené problémy v dnešním školství. Každý, komu není lhostejný osud českého školství, se může k akci připojit.“

Související odkazy:


sobota 6. dubna 2019

Učitelé sobě (konference) materiály

V tomto příspěvku budeme postupně zveřejňovat fotografie, prezentace a další materiály z konference Pedagogické komory Učitelé sobě, která se uskutečnila v sobotu 6. 4. 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.


Děkujeme organizátorům konference Učitelé sobě.
 • Radek Sárközi
 • Janek Wagner
 • Jana Navrátilová
 • Pavel Vaněk
 • Jaroslav Mikulec
 • Milena Mottlová

pátek 5. dubna 2019

Školy zůstávají v černé. Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)

Pedagogická komora vyhlásila kampaň Školy zůstávají v černé, která se koná v průběhu celého dubna 2019. Cílem je upozornit veřejnost na problémy českého školství. Množství problémů neustále roste, ale vláda je neřeší. Proto žádáme o podporu všechny občany, kterým leží budoucnost českého školství na srdci, aby se jakýmkoliv způsobem zapojili do připravovaných akcí.

V návaznosti na otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo již 3.700 pedagogů, a akci Den učitelů v černé, do níž se zapojili učitelé z tisícovky českých škol a která měla obrovský mediální ohlas, připravujeme Týden škol v černé. Ten bude probíhat od 8. do 14. dubna 2019.

„Pokud se premiér a příslušní ministři v průběhu dubna nesejdou nad problémy českého školství se zástupci Pedagogické komory, což je největší školský spolek v České republice, k jednání a nedomluvíme se na konkrétních krocích k nápravě současného stavu a termínech jejich realizace, vyhlásíme v květnu stávkovou pohotovost,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory.
Jednotlivci se do akce Týden škol v černé mohou zapojit tím, že budou pracovat v černém oblečení, s černou páskou na ruce nebo jiným viditelným černým doplňkem. Školy mohou vyvěsit černé vlajky, jak už to některé udělaly v rámci Dne učitelů v černé.

Vyfoťte se společně s kolegy v černém oblečení, dejte fotografie na web školy a pošlete je na e-mail skolyvcerne@pedagogicka-komora.cz. Pokud budete fotografie zveřejňovat, přidejte k nim hashtag #skolyvcerne.

Uživatelé Facebooku si mohou již nyní změnit osobní fotografii na černobílou a nahradit foto na pozadí smutečním obrázkem s černým rámečkem a vlastním vzkazem. Lze využít i texty, které připravila Pedagogická komora (naleznete je zde). Školy i jednotlivci, kteří chtějí akci podpořit, tak mohou učinit pomocí tohoto formuláře. Plakát na nástěnku ve sborovně.

Problémy škol nelze zredukovat na nízké platy učitelů, jejichž výše odpovídá pouhým 60 procentům všech vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v České republice, což je nejméně ze států Evropské unie. Nástupní platy pedagogů jsou nízké a platový postup je minimální. Absolventi pedagogických fakult jdou raději pracovat mimo školství, kde mzdy rostou mnohem rychleji.

Kvůli dlouhodobému podfinancování, kdy jde na školství o 25 procent méně financí vzhledem k hrubému domácímu produktu, než činí průměr EU, chybí školám peníze na pomůcky pro žáky, vybavení škol počítačovou technikou nebo na pomocný personál. Místo toho, aby se učitelé připravovali na výuku a vymýšleli zajímavé hodiny, musejí trávit spoustu času administrativou.

Současné nastavení inkluze je zcela nefunkční. Ministerstvo školství stále odkládá novelu příslušné vyhlášky, která byla připravena už loni v květnu. Přitom šlo jen o kosmetické změny. Novelu školského zákona, která se měla projednávat v srpnu 2018, MŠMT odložilo na neurčito.

Ministerstvo školství pracuje zcela netransparentně. Změny jsou připravovány bez účasti učitelů z praxe. Složení pracovních skupin není veřejné. Nejsou k dispozici zápisy z jednání. Obdobná je situace v případě revize rámcových vzdělávacích programů, kterou zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání, organizace přímo řízená MŠMT.

Radek Sárközi k tomu dodává: "Cílem kampaně Pedagogické komory Týden škol v černé je informovat média a veřejnost i o jiných tématech, než je výše platů. Školství má spoustu dalších problémů, jejichž řešení politici neustále odkládají. Proto je časový rozsah větší. Aby byl prostor vše vysvětlit. A proto se zaměřujeme i na rodiče dětí, kteří by měli učitele podpořit. Jde především o jejich budoucnost."

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Další pozadí na FB profily...

čtvrtek 4. dubna 2019

Vyjádření k materiálu Pirátské strany Budoucnost vzdělávání 2030

Radek Sárközi byl osloven, aby se vyjádřil k materiálů Pirátské strany Budoucnost vzdělávání 2030.

„Vážím si toho, že jsem byl osloven Pirátskou stranou, abych se vyjádřil k dnes zveřejněné koncepci vzdělávání do roku 2030. Pedagogická komora je apolitický a demokratický spolek, proto nemohu hovořit za její členy, kterých je přes 2 500 a každý z nich má své vlastní politické preference i názory na školství. Vyjádřím se tudíž jen sám za sebe. Oceňuji, že piráti zveřejnili své vize a předložili je k veřejné diskuzi. Kéž by toto udělaly všechny politické strany. Šlo by o první krok k nalezení shody napříč politickým spektrem, kam má české školství směřovat v příštích letech. Nutnou podmínkou je navýšení finančních prostředků pro školství alespoň na 5 % HDP. Tento bod je třeba splnit co nejdříve. Nemůžeme čekat až do roku 2030, už v roce 2000 bylo pozdě…“ 

Více informací naleznete v tomto článku.

AKCE: České školství nad propastí? Panelová diskuze (6.4.2019)

Zveme vás na panelovou diskuzi České školství nad propastí? Akutní problémy vzdělávání a jejich řešení..., která se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019 od 14:30 do 16:00 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1). Akci organizuje Pedagogická komora, z.s., v rámci konference Učitelé sobě.

Účast na panelové diskuzi potvrdili:
 • Jiří Růžička (Senát, místopředseda)
 • Libuše Ludíková (předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult, UP Olomouc)
 • Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy, zástupce školské tripartity)
 • Radko Sáblík (člen expertního týmu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030)
 • Radek Sárközi (prezident spolku Pedagogická komora)
 • Vít Šimral (Magistrát HMP, pražský radní pro školství)úterý 2. dubna 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)

Cílem aktuální kampaně Pedagogické komory Školy zůstávají v černé. Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019) je informovat média a veřejnost i o jiných tématech, než je výše platu učitelů.

Školství má spoustu dalších problémů, jejichž řešení politici neustále odkládají - inkluze, byrokracie, nekoncepčnost, ignorování zkušeností pedagogů z praxe, netransparentnost rozhodování o změnách, chybějící finance na pomůcky apod.

Časový rozsah je větší, aby byl prostor vše vysvětlit. Nově se zaměřujeme i na rodiče dětí, kteří by měli učitele podpořit. Jde především o jejich budoucnost. Kvalitní vzdělání je investice s největší mírou návratnosti.

Navazujeme na úspěšnou akci Den učitelů v černé (28.3.2019), do níž se zapojili učitelé z tisícovky škol. Chtěli bychom, aby se nyní zapojila většina škol v ČR. Pokud o sobě nedáme hlasitě vědět, politici budou problémy ve školství nadále přehlížet... Jestli ani tato akce nepřiměje vládu k jednání, budeme muset vyhlásit stávkovou pohotovost.

Pomozte nám šířit informace mezi kolegy i přáteli. :-)sobota 30. března 2019

Den učitelů v černé na webech škol

Některé školy publikovaly na svém webu informaci, že se zapojily do akce Pedagogické komory Den učitelů v černé. Připojíte se k nim? Pokud učitelé vaší školy přišli do práce v černém oblečení a informovali jste o tom na školním webu, dejte nám o tom vědět na e-mail: info@pedagogicka-komora.cz

Učitelé sobě (konference Pedagogické komory)

Zveme vás na konferenci Učitelé sobě.

Kdy: Sobota 6. dubna 2019 od 10:00 do 16:00
Kde: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 (aula) MAPA

Přihláška na konferenci
Událost na Facebooku

Poznejte osobně vedení a koordinátory spolku Pedagogická komora na naší první konferenci. 
Program konference Učitelé sobě

09:00 prezence
10:00 zahájení konference
10:30 Radek Sárközi: Změny ve školství v roce 2018 a 2019
11:00 Janek Wagner: Google pro školy
11:30 Štefan Klíma: Výsledky průzkumu k pracovní době učitelů
12:00 Téma dle přání přihlášených účastníků
12:30 Diskuze
13:00 Pauza na oběd
14:00 Vystoupení čestných hostů
14:30 České školství nad propastí? (akutní problémy vzdělávání a jejich řešení...) panelová diskuze
16:00 Ukončení konference

České školství nad propastí? (akutní problémy vzdělávání a jejich řešení...)

Účast na panelové diskuzi od 14:30 potvrdili:

- Jiří Růžička (Senát, místopředseda)
- Libuše Ludíková (předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult, UP Olomouc)
- Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy, zástupce školské tripartity)
- Radko Sáblík (člen expertního týmu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030)

- Radek Sárközi (prezident spolku Pedagogická komora)
- Vít Šimral (Magistrát HMP, pražský radní pro školství)


Čestní hosté

- Veronika Valíková (tisková mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury)
- Pavla Kubíčková (ředitelka PPP pro Prahu 10, členka rady Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden)
- Marek Tichý (režisér chystaného dokumentu Postiženi inkluzí)
- Gargulák Karel (MŠMT)


pátek 29. března 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela inkluzivní vyhlášky

MŠMT již více než rok připravuje novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Po opakovaném odložení předpokládané platnosti novelizované vyhlášky (září 2018, prosinec 2018, únor 2019...) ji ministr školství Robert Plaga předloží v nejbližších dnech k projednání ve vládě: Inkluzivní vyhláška jde do vlády. Omezí se počet asistentů. Tento rozcestník mapuje peripetie a diskuze kolem aktuální novelizace inkluzivní vyhlášky.

čtvrtek 28. března 2019

Mediální ohlas akce Pedagogické komory Den učitelů v černé

Průběžně mapujeme mediální ohlas akce Pedagogické komory Den učitelů v černé. Zde naleznete fotoalbum z akce Den učitelé v černé (fotografie můžete stále zasílat na e-mail info@pedagogicka-komora.cz)

Akce Pedagogické komory Den učitelů v černé

Ve čtvrtek 28. března 2019 přišla řada pedagogů do práce v černém, aby upozornili veřejnost na problémy českého školství, které politici odmítají řešit, a aby podpořili kolegy na Slovensku. Den učitelů v černé navazuje na akci Pedagogické komory otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo 3 700 pedagogů. Pokud se vláda nepostaví problémům ve školství čelem a nezačne je urychleně řešit, bude dalším krokem vyhlášení stávkové pohotovosti a případně i stávky po vzoru učitelů v Polsku. Na Slovensku se do akce zapojilo 1 100 škol, v České republice přišli dnes v černé učitelé na tisícovce škol. Více informací naleznete zde.


středa 27. března 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Den učitelů v černé

Vytvořili jsme rozcestník k akci Pedagogické komory Den učitelů v černé (28.3.2019), jejímž cílem je upozornit veřejnost na vleklé problémy českého školství, které politici dlouhodobě neřeší: 

Česká republika dává na školství o 25 % méně, než je průměr EU vzhledem k HDP; vláda ignoruje návrhy změn od učitelů z praxe, které jsou součástí otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství; odkládá se revize inkluze; platy učitelů loni vzrostly jen o 11 % místo 15 % (průměrná mzda v ČR se zvýšila o 8 %); připravuje se novela zákona o pedagogických pracovnících, která umožní učit na základních školách lidem bez pedagogického vzdělání, apod.
Celý loňský rok zaznívalo v médiích, že učitelům rostou platy o 15 %. Ve skutečnosti to bylo jen 11 %, jak vyplývá z aktuálních statistik MŠMT. Průměrné mzdy v ČR vzrostly o 8 %. K metě 130 % se učitelé přiblížili jen o 3 procentní body na aktuálních 110 %. Tímto tempem Achilles želvu v roce 2020 nedožene, jak požadovalo usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2017... Slib, že učitelé budou pobírat 130 % průměrné mzdy, padl již v roce 2003 z úst tehdejší ministryně školství Petry Buzkové (ČSSD). Zdroj: Aktuálně.cz

úterý 26. března 2019

Učitelské noviny o inkluzi

Se souhlasem redakce Učitelských novin zveřejňujeme odkaz na celý text článku  Radmila Švancara Mizející naděje (Učitelské noviny č. 7/2019), který komentuje aktuální dětí kolem inkluze.