středa 20. listopadu 2019

Veřejná sbírka na podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice

Dne 19. listopadu 2019 byla zahájena veřejná sbírka za účelem Shromáždění finančních prostředků na finanční podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice. Své finanční dary můžete zasílat na účet 5798905329/0800 vedený u České spořitelny. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Základní školy Edvarda Beneše Lysice (https://www.zslysice.cz) a zde.


Oznámení o konání veřejné sbírky

Tragická událost ze dne 14. 11. 2019 zasáhla nejen žáky a učitele naší školy či širokou veřejnost, ale zejména nejbližší příbuzné naší paní učitelky. Dnes 19. 11. byla zahájena veřejná sbírka za účelem „Shromáždění finančních prostředků na finanční podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice“. Přispívat lze na účet vedený u České spořitelny, a.s., č.ú.: 5798905329/0800 nebo do sběracích pokladniček, které jsou umístěny ve škole nebo v budově úřadu městysu Lysice.

úterý 19. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Chaotické změny v inkluzivním vzdělávání

V tomto rozcestníku průběžně mapujeme řadu nekoncepčních změn ze strany MŠMT v nastavení inkluzivního vzdělávání, které aktuálně probíhají. Jedná se o novelizaci nařízení vlády, zrušení Národního ústavu pro vzdělávání, novelu inkluzivní vyhlášky, seškrtání financí na společné vzdělávání nebo plán na snížení počtu asistentů pedagoga o 2 600 v roce 2021.

pondělí 18. listopadu 2019

Tarifní tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky (2020)

Publikujeme vládou schválené znění novely nařízení vlády s novými platovými tabulkami pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, které budou platné od 1. ledna 2020.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Sloučení NÚV s NIDV

Ministr školství  Robert Plaga rozhodl, že k 1. lednu 2020 dojde ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání s Národním institutem pro další vzdělávání, což jsou organizace přímo řízené MŠMT. V tomto rozcestníku budeme průběžně zveřejňovat informace o propouštění odborných pracovníků  NÚV a dalších problémech, které jsou s faktickým zrušením NÚV spjaty. Zásadní otázkou je, jak bude zajištěna implementace novely inkluzivní vyhlášky č. 27/2016, která je účinná rovněž od 1. ledna 2020 (ta byla doposud v gesci NÚV, ovšem většina jeho odborných pracovníků bude do konce tohoto roku propuštěna)...


"Ministr Robert Plaga - předal paní zpravodajce Kateřině Valachové podklady, které si vyžádala od NÚV, jedná se o přibližně 30 tis. stran (fyzicky i elektronicky). Ministerstvo nechtělo zdržovat dodání podkladových materiálů a záměrně tím blokovat projednávání, ale zpracování požadovaných výstupů bylo velmi náročné." (zápis z  25. schůze školského výboru Poslanecké sněmovny dne 2. 10. 2019)neděle 17. listopadu 2019

Dotazník ke stávce. Prosíme o vyplnění...

Rádi bychom zmapovali zapojení škol do středeční stávky (6. 11. 2019), kterou vyhlásilo vedení školských odborů (ČMOS PŠ) a podpořilo ji vedení Pedagogické komory. Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete dobře připravit případné další akce:

Předem vám děkujeme za vyplnění této ankety, ať již vaše škola stávkovala, nebo nikoliv. Všechny položky jsou nepovinné (není nutné vyplňovat každou). Všem, kteří uvedou svůj e-mail, zašleme vyhodnocení tohoto dotazníkového šetření.


čtvrtek 14. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávka zaměstnanců škol (ohlasy v médiích)

V tomto rozcestníku budeme průběžně mapovat mediální ohlas středeční stávky zaměstnanců škol (6. 11. 2019), kterou vyhlásily školské odbory (ČMOS PŠ) a k níž se připojila Pedagogická komora, z. s.pondělí 11. listopadu 2019

Pedagogická komora žádá poslance o navýšení financí pro školství

Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi odeslal dne 11. 11. 2019 otevřený dopis poslancům, v němž je žádá o navýšení kapitoly školství v zákoně o státním rozpočtu na rok 2020, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna. Pedagogická komora navrhuje posílit finance na příplatky pro třídní učitele a za specializované činnosti o 2 miliardy korun. Dále žádáme o navýšení prostředků na odměny, které rozdělují ředitelé škol, o 5 miliard korun, což by zajistilo v příštím roce růst platů učitelů o původně slíbených 15 %. Nutností bude zvýšit peníze, které jdou na pomůcky a učebnice pro žáky, o 1,5 miliardy korun. Součástí dopisu je i upozornění, že MŠMT plánuje propustit 2 600 asistentů pedagoga a snížit prostředky na inkluzi o 1,8 miliardy korun, což je naprosto nepřijatelné. Mělo by to velmi negativní dopad na kvalitu vzdělávání a v důsledku by tento krok spustil vlnu odchodů učitelů ze školství.

Aktuální návrh státního rozpočtu na rok 2020 v kapitole školství hodnotí Pedagogická komora jako pouze udržovací. Pokud by byl schválen v této podobě, nelze očekávat, že by nastartoval zlepšení kvality českého školství a výsledků vzdělávání českých žáků. Naopak se obáváme, že bude pokračovat zhoršování situace.

Pedagogická komora navrhuje tyto konkrétní změny:

1) Navýšení kapitoly školství o 2 miliardy korun na zvýšení nárokových příplatků za třídnictví a specializované činnosti (metodici prevence, logopedi, koordinátoři ICT…).

2) Navýšení kapitoly školství o 5 miliard korun určených na odměny pro zaměstnance škol, což umožní zvýšení platů pedagogických pracovníků o 15 % místo plánovaných 10 %.

3) Navýšení kapitoly školství o 1,5 miliardy korun určených na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), z nichž školy hradí například pomůcky pro žáky, učebnice, plavecký výcvik, vzdělávání učitelů, náhrady v době prvních 14 dní nemoci zaměstnanců apod.

Celý text otevřeného dopisu poslancům naleznete zde.

Financování inkluzivního vzdělávání

Závěrem si dovoluji upozornit Vás na změnu spočívající ve snížení financí na inkluzivní vzdělávání, kdy v rozpočtovém výhledu na roky 2021 a 2022 a materiálech k nim z MŠMT se plánuje výrazně snížit počet asistentů pedagoga. Jedná se propuštění 2 600 asistentů pedagoga, což je významné procento, a to už k roku 2021. Od školního roku 2016/2017 jsou v rámci nedomyšlené inkluze do přeplněných tříd s 30 žáky zařazovány přednostně i děti se závažnými speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení, psychiatrické diagnózy, závažná onemocnění...). Učitelům výrazně pomáhají při výuce těchto žáků asistenti pedagoga, kterých je již více než 17 000 (jedná se o přepočet na plné úvazky). Nově ale školy o tyto asistenty pedagoga přijdou, takže učitelé budou ve třídách na tyto žáky sami... V zahraniční je počet asistentů pedagoga mnohem vyšší než v České republice, snaha o jeho snižování je šetřením na tom nejhorším místě. Povede jen k dalšímu přetěžování učitelů a jejich odchodům ze školství. Učitelé opouštějí školství nejen kvůli finančním podmínkám, ale rovněž kvůli špatnému nastavení inkluzivního vzdělávání (skokové navýšení nároků na učitele bez speciálně-pedagogického vzdělání, nárůst byrokracie, žádné peníze pro učitele navíc za práci spojenou s poskytováním podpůrných opatření žákům se speciálním vzdělávacími potřebami…).

Citace z doprovodného materiálu MŠMT k návrhu státního rozpočtu (kapitola MŠMT):
Rok 2020 – mínus 400 milionů korun (omezení výdajů na společné vzdělávání v RgŠ)
Rok 2021 – mínus 1,4 miliardy korun (omezení výdajů na společné vzdělávání v RgŠ)

Přílohy:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/11/aktualni-tema-platy-ucitelu.html
https://1url.cz/oM8WM
https://1url.cz/XM8We
https://1url.cz/KM8qL

neděle 10. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Pedagogická komora podpořila...

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na aktivity jiných organizací, které Pedagogická komora podpořila.


sobota 9. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Pedagogická komora a stávka

Vedení Pedagogické komory podpořilo stávku, kterou vyhlásily školské odbory na středu 6. 11. 2019. Členové Pedagogické komory se do stávky aktivně zapojili a na mnoha školách přímo organizovali stávkové výbory. Pedagogická komora podpořila požadavek ČMOS PŠ na 10% růst tarifů a zároveň vyhlásila vlastní stávkové požadavky. O průběhu stávky jsme informovali rovněž média. Více informací naleznete v tomto rozcestníku...středa 6. listopadu 2019

Pedagogická komora pokračuje v kampani Školy v černé

Pedagogická komora dnes zahájila akci Měsíc škol v černé, jejímž cílem je upozornit na největší problémy českého školství. Od 6. listopadu 2019 mohou dát učitelé, ředitelé škol i další pedagogičtí pracovníci viditelně najevo svou nespokojenost s přístupem politiků k oblasti vzdělávání. Hlavním cílem je informovat rodiče žáků, že vláda školství dlouhodobě zanedbává.

„Oslovila mě řada učitelů, kteří z různých důvodů nechtěli nebo nemohli ve středu stávkovat, ale rádi by podpořili naše požadavky,“ říká prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, „proto jsem jim doporučil, aby alespoň vyvěsili na vstupní dveře školy informační letáky s podporou stávky a zároveň demonstrovali svou nespokojenost se stávající situací ve školství černým oblečením.“

V průběhu listopadu by se měli sejít zaměstnanci každé školy v černém oblečení a společně se vyfotografovat. Snímek pak pošlou premiérovi, členům vlády, poslancům a senátorům společně s popisem nejzávažnějších problémů, s kterými se musí každodenně potýkat ve své práci a jejichž řešení politici neustále odkládají.

V rámci kampaně Školy v černé zorganizovala Pedagogická komora již dvě úspěšné akce Den učitelů v černé a Týden škol v černé. Měsíc škol v černé na ně navazuje.

„Chceme využít nadcházející měsíc, abychom přesvědčili poslance, že je nutné výrazně navýšit kapitolu školství ve státním rozpočtu na rok 2020,“ uvádí Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „bez dostatečného množství financí se české školství nezlepší.“

Pedagogická komora usiluje o výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání, zvýšení příplatků za třídnictví a specializované činnosti (jako jsou například koordinátoři ICT nebo metodici prevence), vyšší transparentnost v rozhodování ministerstva školství nebo o zapojení pedagogů do přípravy legislativních novel.

Podrobně jsou problémy i návrhy řešení popsány v Otevřeném dopise politikům za záchranu českého školství, který podepsalo skoro 4 000 pedagogů. Premiér i ministr školství o nich ale odmítají se zástupci Pedagogické komory jednat.

„Pokud budou politici nadále ignorovat názory učitelů z praxe, jsme připraveni zorganizovat razantnější akce, jako jsou demonstrace, v úvahu připadá i časově neomezená stávka,“ upozorňuje Janek Wagner.

Stávkové požadavky Pedagogické komory:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství
- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
- 130 % průměrné mzdy pro učitele
- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících
- 15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)
- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou


„Na webu Pedagogické komory budeme zároveň zveřejňovat statistická data z oblasti vzdělávání, aby byla veřejnost zevrubně informována, jak si české školství stojí v mezinárodním srovnání,“ dodává Radek Sárközi.

Kampaň Měsíc škol v černé byla zahájena ve středu 6. listopadu 2019 a potrvá až do schválení státního rozpočtu na rok 2020 Poslaneckou sněmovnou.Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Další informace:

Aktuální témata na webu Pedagogické komory
Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
Školy v černé
Týden škol v černé
Den učitelů v černé

úterý 5. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platy učitelů

Nejaktuálnější mezinárodní statistiky v oblasti vzdělávání naleznete ve studii Education at a Glance 2019 (OECD). Nejnovější českou studii k platům učitelů zpracovala IDEA (CERGE-EI): Platy českých učitelů: nová naděje (2019), kde vznikla i toto starší interaktivní aplikace.

Platy českých učitelů jsou nejnižší v OECD (pokud srovnáváme platy učitelů s platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v dané zemi). To je hlavní důvod, proč v ČR chybí tisíce učitelů - odcházejí pracovat jinam, kde dostanou výrazně vyšší mzdu. Aby se platy českých učitelů dostaly alespoň na průměr OECD, musely by se zvýšit o 50 %.
pondělí 4. listopadu 2019

Stávka za kvalitní podmínky pro vzdělávání

STÁVKA ZA KVALITNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

STÁVKOVÉ POŽADAVKY:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství
- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
- 130 % průměrné mzdy pro učitele
- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících
- 15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)
- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou

www.pedagogicka-komora.cz

Všechny materiály Pedagogické komory ke stávce naleznete zde.

neděle 3. listopadu 2019

Pedagogická komora podporuje stávku a trvá na zvýšení platů o 15 procent

Vedení Pedagogické komory podporuje stávku zaměstnanců škol, kterou vyhlásily školské odbory na středu 6. listopadu 2019, a zároveň trvá na splnění původního slibu, že platy ve školství vzrostou příští rok o 15 procent. Přičemž 10 % půjde do tarifů a zbylých 5 % do nadtarifní části platů, kterou tvoří příplatky a odměny. Předkládáme návrh platové tabulky pro pedagogické pracovníky, která zahrnuje zvýšení tarifní části platů minimálně o 10 %, nikoliv o pouhých 8 %, jak navrhuje ministr školství Robert Plaga. Požadujeme, aby vláda urychleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny, že budou platy učitelů činit 130 % průměrné mzdy v ČR.

„Na internetových stránkách Pedagogické komory jsme zveřejnili podrobné informace pro zaměstnance škol, jak mají postupovat při vyhlášení stávky, a to i v případě, kdy na jejich škole nepůsobí odborová organizace,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „učitelé, ředitelé škol i další pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci by měli společně vystoupit a demonstrovat stávkou, že jsou jednotní a nenechají si od politiků vše líbit.“

Pedagogická komora uspořádala na přelomu školního roku anketu, v níž se vyjádřilo 94,5 % respondentů pro vyhlášení stávkové pohotovosti. Doporučujeme stávkujícím, aby konkrétní požadavky z této ankety vyvěsili na vstupní dveře školy, informovali o nich rodiče žáků a zaslali je premiérovi, ministrům, poslancům a senátorům.

„Stávkový požadavek školských odborů považujeme za naprosto minimalistický, původní slib zněl, že se pedagogickým pracovníkům zvýší platy o 15 procent, nyní to má být jen 8 procent do tarifů a další virtuální 2 procenta do nadtarifní části platu,“ vysvětluje viceprezident Pedagogické komory Janek Wagner, „oslovili jsme proto poslance, aby finance pro školství dodatečně navýšili formou pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu na rok 2020.“

Platy českých učitelů tvoří jen 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je nejméně ze států OECD a EU. V sousedním Německu je to 100 %, v Polsku 80 %. Abychom dosáhli německé úrovně, musela by vláda zvýšit učitelské platy minimálně o polovinu. V roce 2003 činily platy učitelů 105 % průměrné mzdy v ČR, nyní je to 110 %. Příslib 130 % zazněl poprvé již před 16 lety. K tomuto slibu se na konci roku 2017 oficiálně přihlásila Poslanecká sněmovna ve svém usnesení. Česká republika dává na školství o čtvrtinu méně, než je průměr vyspělých států světa. To je deficit ve výši 50 miliard korun ročně.

„Platy učitelů sice vzrostly od roku 2013 o 31 procent, ovšem průměrná mzda v České republice stoupla ve stejném období o 27 procent,“ doplňuje Radek Sárközi, „rozhodně tudíž nelze hovořit o masivním zvyšování, jak tvrdí premiér, jedná se spíše o valorizaci.“

Vedení Pedagogické komory zpracovalo návrh nové platové tabulky pro pedagogické pracovníky na rok 2020. Ta obsahuje jednak zvýšení tarifní části platů o 10 % a dále rozšíření počtu platových stupňů, aby byl stejný, jaký mají nepedagogičtí pracovníci.

„V současnosti musí učitel čekat na zvýšení platu až osm let, než se dostane do vyššího platového stupně,“ říká zástupkyně ředitele Hana Mikulcová, „v době První republiky měli učitelé zajištěno, že jim plat vzrostl vždy po třech letech, navíc měli nárok na různé příplatky, které v současnosti neexistují.“


Učitelé kromě výuky musejí zajišťovat řadu dalších činností, které nemají adekvátně zaplaceny. Například příplatek za třídnictví začíná na 500 korunách měsíčně, což je 25 Kč za hodinu, tedy hluboko pod minimální mzdou. Obdobně příplatek pro koordinátory ICT, metodiky prevence nebo koordinátory tvorby školního vzdělávacího programu činí pouhých 1 000 korun měsíčně a od roku 2003 se nezvyšoval. Vládní strany již více než rok blokují projednání zvýšení těchto příplatků v Poslanecké sněmovně.

Řadu let rovněž stagnují finance na pomůcky a učebnice. Zatímco v roce 2007 činily ostatní neinvestiční výdaje na jednoho žáka základní školy 1 028 korun, letos to bylo 1 136 korun ročně. Školy z těchto peněz musí platit i náhrady platu v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti zaměstnanců nebo kurzy pro pedagogy.

„Dlouhodobé podfinancování školství se projevuje na každém kroku, školám chybí podpůrný administrativní, technický i odborný personál, jako jsou psychologové, správci sítě nebo sekretářky,“ dodává Radek Sárközi, „bez masivní investice se české školství nemůže zlepšit.“

Čeští učitelé jsou soustavně přetěžování. V mateřských školách je až 28 dětí na jednu učitelku, jejíž nástupní plat činí 21 840 Kč hrubého. Na učitele prvního stupně připadá v Česku průměrně 19 žáků, zatímco v sousedním Polsku je to 11 žáků. V jedné třídě základní nebo stření školy může být až 34 žáků. Pracovní doba českého učitele činí více než 9 hodin denně, aniž by měl 20 hodin odpracovaných měsíčně navíc zaplaceno. Neexistuje program pro prevenci syndromu vyhoření u pedagogů. Stále narůstá administrativa. Obrovský nápor na učitele přinesla špatně nastavená inkluze. I z těchto důvodů ředitelé škol marně shánějí učitele, obzvláště některých vyučovacích předmětů.

„Věřím, že stávku podpoří i rodiče žáků, stejně jako tomu bylo letos na jaře v Polsku, kde rodiče demonstrovali společně s učiteli, a dokonce se jim skládali na stávkový fond,“ říká Janek Wagner, „hlavním cílem stávky je upozornit veřejnost, že politici neřeší problémy, které se ve školství postupně nastřádaly, což má negativní důsledky na kvalitu vzdělávání, tedy především na děti.“

Pedagogická komora, z. s., je největší školský spolek v ČR, který působí na tisícovce škol a sdružuje skoro 2 700 učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků. Pedagogická komora v minulosti organizovala Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání, Týden škol v černé, Den učitelů v černé, Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství nebo petici proti novele zákona o pedagogických pracovnících, kterou podepsalo 21 609 signatářů.

Aktuální informace ke stávce pedagogů:
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/11/aktualni-tema-stavka-pedagogu.html

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz


AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávka pedagogů

V tomto rozcestníku budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace k chystané stávce ve školách, kterou připravují školské odbory na středu 6. listopadu 2019 (podrobnosti budou zveřejněny v pondělí 4. 11. 2019 na tiskové konferenci ČMOS PŠ). Pedagogická komora podporuje stávku a trvá na zvýšení platů o 15 procent (tisková zpráva)

Důležité informace: V den stávky sice nedostanete plat, ale škole peníze zůstanou (ředitel vám může výpadek příjmů kompenzovat formou odměn). Za roční zvýšení platu o 1 % se vyplatí stávkovat 1 % roku, což je 2,5 pracovních dnů. Nestávkuje škola, ale každý zaměstnanec jednotlivě. Stávkovat může i ředitel školy. Právo na stávku zaručuje Ústava ČR. Oznámit zaměstnavateli, že vstupujete do stávky, stačí den předem, tedy v úterý 5. 11. 2019. Stávkovat můžete, i když ve škole nepůsobí odborová organizace. Začněte tím, že založíte stávkový výbor, který svolá všechny zaměstnance na společné jednání. Stávkovat mohou i nepedagogičtí pracovníci, ale stávkuje se za navýšení tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky o více než 8 % (předchozí návrh ministra školství Roberta Plagy na zvýšení tarifů všem stejně o 2 700 Kč byl pro většinu učitelů výhodnější...). Platy učitelů vzrostly od roku 2013 o 31 %, ovšem průměrná mzda v České republice stoupla ve stejném období o 27 %. V roce 2003 činily platy učitelů 105 % průměrné mzdy v ČR, nyní je to 110 %, přitom už v roce 2003 padl slib, že to bude 130 %. Návrhy platové tabulky pro pedagogické pracovníky (různé varianty).
E-mail z ČMOS PŠ adresovaný Pedagogické komoře
Vážený pane prezidente,
z pověření pana předsedy Františka Dobšíka Vám v příloze zasíláme informace k připravované celodenní stávce dne 6. 11. 2019. Uvítali bychom šíření těchto informací i mezi členy Pedagogické komory.
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Zuzana Faflíková
vedoucí sekretariátu ČMOS PŠ
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Senovážné náměstí 23
110 00  Praha 1
faflikova.zuzana@cmkos.cz
tel.: +420 234130205

Přílohy k e-mailu
Návrhy platové tabulky pro pedagogické pracovníky

V tomto článku naleznete různé varianty návrhů tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky na rok 2020. Podrobné informace o aktuální tarifní tabulce pro pedagogické pracovníky platné v roce 2019 naleznete zde. Informace o aktuální tarifní tabulce pro nepedagogické pracovníky v roce 2019 najdete tady.

Návrh Pedagogické komory na zvýšení tarifní části platů pedagogických pracovníků o 10 procent a rozšíření platové tabulky pro pedagogické pracovníky na stejný počet platových stupňů, jaký mají nepedagogičtí pracovníci.Aktuální návrh ministra školství Roberta Plagy na zvýšení tarifů pedagogických pracovníků o 8 procent.Předchozí návrh ministra školství Roberta Plagy na zvýšení tarifů pedagogických pracovníků o pevnou částku 2 700 Kč.čtvrtek 31. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávková pohotovost ve školách

V tomto rozcestníku naleznete aktuální informace ke stávkové pohotovosti ve školách.středa 30. října 2019

Výsledky ankety k tématu maturita a její změny

Vedení Pedagogické komory zorganizovalo dotazníkové šetření mezi členy spolku Pedagogická komora k tématu maturita a její změny. Respondenti mohli vybírat z nabízených odpovědí, případně doplnit jinou vlastní odpověď.

39,5 % pedagogů odpovědělo, že chtějí zachovat stávající model maturit, kdy si žáci mohou vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Pro povinnou matematiku na stanovených středních školách se vyslovilo 15,2 % respondentů. 77,3 % pedagogů chce, aby slohové práce z češtiny hodnotili učitelé na školách, a 51,6 % hlasujících preferuje, aby konkrétní témata a zadání slohových prací určovaly přímo školy, nikoliv Cermat. 65,7 % pedagogů chce, aby povinnou součástí maturit byla prezentace praktické dovednosti nebo teoretické práce, přičemž konkrétní téma by si volil žák dle svého zájmu a typu školy. 41,3 % respondentů si přeje, aby byla povinnou součástí maturit práce s počítačem. Společnou část maturit by zrušilo 39,7 % hlasujících.

Konkrétní otázky a odpovědi na ně

Poznámka: Odpověď s nejvyšším počtem procent je označena tučným písmem. Podtržením je vyznačena odpověď s nejčastěji zastoupenou konkrétní možností z výběru (s výjimkou „Nevím“ a „Jiné“).

Měla by být povinnou součástí maturit prezentace praktické dovednosti nebo teoretické práce? (Téma by si volil žák dle svého zájmu a typu školy...)
- ANO: 65,7 %
- NE (současný stav): 13,4 %
- Nevím: 18,8 %
- Jiné… 2,1 %Měla by být povinnou součástí maturit práce s počítačem?
- ANO: 41,3 %
- NE (současný stav): 32,5 %
- Nevím: 23,6 %
- Jiné… 2,6 %

Skladba maturitních předmětů by...
- měla být zachována v současné podobě (čeština + výběr cizí jazyk nebo matematika + volitelné předměty): 39,5 %
- se měla změnit, jak je plánováno (povinná matematika pro stanovené SŠ): 15,2 %
- se měla změnit směrem k ještě větší svobodě volby, než je tomu v současnosti (žáci by si nemuseli volit buď matematiku, nebo cizí jazyk): 22,4 %
- se měla změnit tak, že matematika bude nově povinná pro všechny SŠ bez výjimek: 6,4 %
- Nevím: 12,1 %
- Jiné… 4,4 %

Společná část maturit, kterou zajišťuje Cermat, by...
- měla být zachována: 25 %
- měla být zrušena: 39,7 %
- Nevím: 28,6 %
- Jiné… 6,7 %

Hodnotit maturitní slohové práce z češtiny…
- by měl Cermat, jak je tomu v současnosti: 9,2 %
- by měly školy, jak tomu bylo dříve: 77,3 %
- Nevím: 11,3 %
- Jiné… 2,2 %

Určovat konkrétní témata a zadání maturitních slohových prací z češtiny...
- by měl Cermat, jak je tomu v současnosti: 27,5 %
- by měly školy, jak tomu bylo dříve: 56,1 %
- Nevím: 12,8 %
- Jiné… 2,2 %

Má Cermat nadále zpracovávat pro společnou část maturity z cizího jazyka testy i z těch jazyků, které si v minulosti vybralo méně než 250 maturantů?
- ANO (současný stav): 22,9 %
- NE: 37,9 %
- Nevím: 38,6 %
- Jiné… 0,6 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky znalosti a dovednosti potřebné ke studiu na VŠ?
- ANO: 19,2 %
- NE: 44,6 %
- Nevím: 33,9 %
- Jiné… 2,3 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky znalosti a dovednosti potřebné k podnikání v činnostech, které vyžadují maturitu podle živnostenského zákona?
- ANO: 6,8 %
- NE: 41,1 %
- Nevím: 50,8 %
- Jiné… 1,3 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky alespoň minimální znalosti a dovednosti, které jsou potřeba v zaměstnáních požadujících středoškolské vzdělání s maturitou?
- ANO: 31,3 %
- NE: 29,9 %
- Nevím: 37,7 %
- Jiné… 1,1 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky hlavní cíle vzdělávání uvedené ve školském zákoně a RVP?
- ANO: 25,2 %
- NE: 21,5 %
- Nevím: 52,7 %
- Jiné… 0,6 %

Minimalizuje zavedení centrálního hodnocení maturitní zkoušky Cermatem možnost podvádět?
- ANO: 39,4 %
- NE: 16,1 %
- Nevím: 42,7 %
- Jiné… 1,8 %

Jsou maturitní didaktické testy Cermatu meziročně srovnatelné co do jejich obtížnosti?
- ANO: 18,9 %
- NE: 16,6 %
- Nevím: 63,7 %
- Jiné… 0,8 %

Jsou maturitní didaktické testy Cermatu kvalitní?
- ANO: 18,7 %
- NE: 26,1 %
- Nevím: 54,3 %
- Jiné… 0,9 %

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

úterý 29. října 2019

Přijímací řízení na střední školy a maturity v okolních státech

Se souhlasem Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny zveřejňujeme materiál Přijímací řízení na střední školy a maturity. Jde o odpověď na konkrétní poslanecký dotaz, která byla zpracována v požadovaném časovém rámci - tedy na základě zdrojů, které byly v daném termínu zpracování dostupné.  Upozorňujeme, že se nejedná o komplexní analýzu, které Parlamentní institut standardně zveřejňuje.

Pedagogická komora považuje údaje v odpovědi za přínosné pro věcnou diskuzi o změnách maturit a přijímacích zkoušek na střední školy. Proto jsme požádali o svolení materiál zveřejnit. Děkujeme, že nám to bylo Parlamentním institutem umožněno.

Doufejme, že MŠMT nechá zpracovat zevrubnou analýzu alespoň dodatečně, když tak neučinilo před zavedením jednotné přijímací zkoušky ani státních maturit...

sobota 26. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Ředitelky MŠ píšou premiérovi (mediální ohlas)

V tomto rozcestníku průběžně mapujeme mediální ohlasy na Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání. V pátek 11. října 2019 ráno se uskutečnilo jednání ředitelek samostatných MŠ, které zastupovaly více než 500 signatářů otevřeného dopisu, s premiérem Andrejem Babišem na Úřadu vlády ČR. Otevřený dopis vyšel v tištěných časopisech Průvodce ředitelky MŠ a Učitelské noviny. V elektronické podobě byl zveřejněn na webech Řízení školy, Pedagogická komora, Pedagogické.info, Česká škola a Eduin.
čtvrtek 24. října 2019

Vyhodnocení dotazníku ke stávkové pohotovosti ve školách

Vedení Pedagogické komory zorganizovalo dotazníkové šetření mezi učiteli, řediteli škol a dalšími pedagogickými pracovníky ohledně vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách. Nyní zveřejňujeme výsledky této ankety. Pro vyhlášení stávkové pohotovosti hlasovalo 94,5 % respondentů.

Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

Poznámka k bodu 7: Náměstek MŠMT Petr Pavlík byl k 30. 8. 2019 odvolán ze své funkce, tento požadavek byl tudíž již splněn.

Vyhodnocení odpovědí

Souhlasíte s vyhlášením stávkové pohotovosti na podporu některých z následujících požadavků? (Pro hlasovalo celkem 94,5 % respondentů.)1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020 (Pro hlasovalo celkem 98,1 % respondentů.)

Tento slib zazněl již v roce 2003, kdy činil průměrný plat učitelů 105,4 %, po 15 letech se zvýšil o necelých 5 procentních bodů na 109,6 % v roce 2018; nástupní platy ve školství jsou nízké a na postup v tarifní třídě čeká pedagog až 8 let, což odrazuje čerstvé absolventy od nástupu do školství; učitelé odcházejí pracovat mimo školství, průměrný věk učitelů roste.2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání (Pro hlasovalo celkem 97,7 % respondentů.)

Současná legislativa pro společné vzdělávání přetěžuje pedagogické pracovníky a klade na učitele až nesplnitelné pracovní nároky; přetěžuje školy a poradenská zařízení administrativními úkony, čímž jim nezbývá čas věnovat se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami; má negativní vliv na kvalitu výuky intaktních žáků; dětem s těžšími diagnózami neprospívá; ubývá speciálních tříd při běžných školách a je ohrožena existence škol speciálních; bude nutné novelizovat příslušnou část školského zákona.3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD (Pro hlasovalo celkem 97,6 % respondentů.)

Kvůli dlouhodobému podfinancování se české školství ocitlo v krizi; chybí peníze na vybavení škol ICT, pomůcky, učebnice a na podpůrný personál; ještě v roce 2011 činily výdaje na školství 4,3 % hrubého domácího produktu, nyní to je pouhých 3,9 % HDP; školství stále není rozpočtovou prioritou vlády, přestože investice do vzdělávání je nejefektivnější investicí s mnohonásobnou návratností; šetření na školství je šetřením na dětech a budoucích generacích i na prosperitě České republiky.4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících (Pro hlasovalo celkem 91,8 % respondentů.)

Nechceme, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to negativní dopady na kvalitu výuky, na což upozornila Česká školní inspekce, naopak by se měla zvýšit míra aprobovanosti výuky; je třeba definovat funkci třídního učitele v legislativě, jak je tomu na Slovensku, a to včetně příplatku za tuto náročnou práci v minimální výši 2 500 Kč měsíčně.5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství (Pro hlasovalo celkem 94,3 % respondentů.)

Premiér a ministři školství, financí i práce a sociálních věcí by měli osobně projednat jednotlivé návrhy se zástupci signatářů otevřeného dopisu.6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…) (Pro hlasovalo celkem 89,3 % respondentů.)

MŠMT preferuje názory jednotlivců a jednání s organizacemi bez širšího mandátu a bez odpovědnosti, které zaměstnávají teoretiky odtržené od praxe, před reprezentativními profesními a předmětovými spolky pedagogů, jejichž členové každodenně realizují změny ve školství, a tudíž nejlépe vědí, co v praxi funguje a co ne.7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka (Pro hlasovalo celkem 70,2 % respondentů.)

Oba náměstci se výrazně podíleli na prosazení současné podoby inkluzivního vzdělávání za exministryně Kateřiny Valachové a nyní brání pozitivním změnám ve školství. Rovněž prosazovali novelu zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem, s níž vyjádřilo nesouhlas 21 609 pedagogů z 1 150 škol podepsáním petice.8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd (Pro hlasovalo celkem 90,6 % respondentů.)

Ředitelům všech stupňů škol by měla být výrazně snížena míra přímé pedagogické činnosti, aby se mohli věnovat řízení školy; ředitelé by měli být zařazeni minimálně ve 13. tarifní třídě, učitelé ve 12., vychovatelé v 10., asistenti pedagoga v 8. platové třídě; je třeba navýšit počet stupňů v tarifní tabulce ze 7 na 12, aby byl stejný jako u nepedagogických pracovníků a v ostatních profesích.Celý tento článek ke stažení a vytištění (formát .doc)

Stávková pohotovost ve školách (další informace)

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/aktualni-tema-stavkova-pohotovost-ve.html
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/aktualni-tema-stavkova-pohotovost-ve_12.html
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/pedagogicka-komora-podporuje-vyhlaseni.html

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


čtvrtek 17. října 2019

Pedagogická komora upozorňuje na zavádějící údaje v dopise provozovatelů dětských skupin premiérovi

Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s., zaslala 14. 10. 2019 premiérovi a poslancům dopis, v němž reaguje na Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání ze dne 30. 9. 2019, který podepsalo více než 500 ředitelek samostatných mateřských škol.

Vedení spolku Pedagogická komora, považuje tuto reakci za neadekvátní, protože ředitelky mateřských škol ve svém otevřeném dopise nikterak nekritizují dětské skupiny, jejich provozovatele ani Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pouze upozorňují na skutečnost, že mateřské školy v současnosti navštěvuje 45 000 dětí do tří let a že podmínky pro tyto děti neodpovídají podmínkám, které byly nastaveny pro dětské skupiny. Ředitelky mateřských škol rozhodně neusilují o to, aby se podmínky v dětských skupinách zhoršily, ale naopak navrhují, aby se zlepšily podmínky pro dvouleté děti v mateřských školách.

„Považuji reakci paní předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí za přinejmenším nešťastnou,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „myslím si, že nepochopila, o co ředitelkám mateřských škol ve skutečnosti jde.“

Pedagogická komora již před rokem oslovila ministra školství Roberta Plagu, předsedu vlády Andreje Babiše a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby bylo předškolní vzdělávání pojato koncepčně a komplexně.

„Navrhli jsme při osobních jednáních s ministry a předsedou vlády, aby byla zřízena meziresortní pracovní skupina, v níž by zasedli k jednomu stolu zástupci sekce mateřských škol v Pedagogické komoře, zřizovatelů dětských skupin i dalších organizací, které se věnují předškolnímu vzdělávání a péči o nejmladší děti,“ upozorňuje Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „bohužel se tak doposud nestalo, což přináší řadu problémů, na které upozorňují ředitelky mateřinek ve svém dopise premiérovi.“

Pro děti stejného věku je třeba zajistit stejné podmínky. Nemělo by hrát roli, který druh zařízení navštěvují. Ať už je to dětská skupina, nebo mateřská škola, je nutné, aby v nich bylo o děti kvalitně postaráno, aby jejich pracovníci nebyli přetěžováni a aby všichni byli spokojení (rodiče, učitelky, ředitelky, chůvy i další zaměstnanci, a především děti).

Jelikož dopis předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí Daniely Celerýnové obsahuje řadu nepřesností, uvádíme je na pravou míru, aby nebyli politici, novináři ani široká veřejnost uvedeni v omyl. Vedení Pedagogické komory by ocenilo, kdyby debata pokračovala věcně a byla založena na ověřených faktech. Reakci provozovatelů dětských skupin považujeme za zbytečně vyhrocenou.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Komentář k jednotlivým bodům reakce Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslíneděle 13. října 2019

Školská legislativa: zákony, vyhlášky, nařízení vlády, výklady…

Zákony
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306

Vyhlášky

sobota 12. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Mateřské školy a dětské skupiny

V tomto článku průběžně mapujeme problematiku různých podmínek pro stejně staré děti v dětských skupinách (jeslích) a mateřských školách...


čtvrtek 10. října 2019

500 ředitelek mateřských škol oslovilo premiéra otevřeným dopisem

Více než 500 ředitelek samostatných mateřských škol se rozhodlo formou otevřeného dopisu upozornit předsedu vlády Andreje Babiše na některé problémy v oblasti předškolního vzdělávání. Autorkám dopisu vadí, že se ministr školství Robert Plaga nevěnuje mateřským školám a že zůstávají na okraji zájmu vlády. Ministerstvo školství dokonce navrhuje změny, které by místo zlepšení současného stavu naopak způsobily jeho zhoršení. Vysoká kvalita předškolního vzdělávání v České republice je vážně ohrožena.

Hlavní výtky směřují k tomu, že vláda nerozhoduje koncepčně. Zatímco ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje miliardovými částkami provoz a zřizování dětských skupin, které jsou určeny především pro děti do tří let, ministerstvo školství mateřským školám, kde je dvouletých dětí třikrát více, příliš nepomáhá. Dětské skupiny navštěvuje více než 14 000 dětí, v mateřských školách je 45 000 dětí do tří let.

„Mateřské školy mají mnohem horší podmínky než dětské skupiny,“ upozorňuje ředitelka Andrea Benešová, „zatímco v mateřinkách máme až 28 dětí ve třídě na jednu učitelku, v dětské skupině musí být od 13 dětí výše minimálně tři dospělé osoby.“

Velmi nízké jsou platy pracovníků mateřských škol. Nástupní tarifní plat učitelky činí v 8. platové třídě 21 840 Kč hrubého, což je přibližně 17 000 Kč čistého. Ředitelky mateřských škol pobírají většinou pouze 10. platovou třídu, zatímco ředitelé základních škol jsou obvykle zařazeni do 13. platové třídy. Řada ředitelek mateřských škol má přitom vysokoškolské vzdělání.

„Když se podíváte na tarifní tabulku, tak ředitelka mateřské školy v 10. platové třídě dostane po 32 letech praxe necelých pět tisíc korun navíc, podobně jsou na tom naše učitelky v 9. platové třídě, což není příliš lákavá perspektiva,“ uvádí ředitelka Natália Toflová.

Ředitelky samostatných mateřských škol zklamal přístup ministerstva školství, které navrhlo, aby menší mateřské školy do tří tříd nemohly mít funkci zástupce ředitele se sníženou mírou přímé pedagogické činnosti. Tento návrh ale naštěstí neprošel, protože proti němu vystoupila Pedagogická komora.

„Na rozdíl od ředitelů základních škol nemáme k ruce žádnou administrativní sílu, která by nám pomáhala s narůstající byrokracií,“ říká ředitelka Helena Kloudová, „přitom na malých mateřských školách musí být ředitelka až dvacet hodin ze čtyřicetihodinového pracovního týdne s dětmi, takže papírování řešíme hlavně o víkendech.“

Stát neřeší úbytek příjmů mateřských škol za děti v povinném předškolním vzdělávání a ze sociálně slabých rodin, které jsou od placení školkovného osvobozeny. Ve vyloučených lokalitách může být tento výpadek financí od rodičů velmi citelný, právě tam by ale mateřské školy potřebovaly naopak mnohem více peněz.

„Za některé pojištěnce hradí zdravotní pojištění stát, obdobně by to mohl dělat v těchto případech,“ navrhuje postup, který se osvědčil v jiné oblasti, ředitelka Kateřina Tomášová.

Ředitelky doporučují vládě zjednodušit současný složitý systém placení za pobyt dítěte v mateřské škole, kdy zákonný zástupce nárokuje zaplacené úhrady zpětně v daňovém přiznání za uplynulý rok.

„Rodiče platí každý měsíc pár stokorun, které jim stát následně vrací, kdyby vláda navýšila finance pro mateřské školy a další zařízení, nemuseli by zákonní zástupci nic doplácet a ušetřilo by se na úřednících,“ upřesňuje ředitelka Alena Poláková.

Signatářky otevřeného dopisu se chtějí sejít s politiky a situaci v oblasti předškolního vzdělání s nimi osobně prodiskutovat.

„Již se nám ozvala řada poslanců a senátorů, postupně se s nimi chceme setkat, snad společně najdeme řešení stávajících problémů mateřských škol,“ upřesňuje ředitelka Veronika Vápeníková.

„Jde nám především o kvalitní vzdělávání pro všechny děti,“ dodává ředitelka Alena Špíglová, „předškolní věk je klíčové období v životě dítěte. Máme svou práci rády, ale potřebujeme, aby vláda nastavila rovné podmínky všem a aby politici přestali přehlížet problémy mateřských škol. Bez peněz a podpory nelze vysokou kvalitu českých mateřinek udržet.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.czstředa 9. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Dětské skupiny (mikrojesle) a jesle

V tomto rozcestníku naleznete základní informace o dětských skupinách, mikrojeslích a jeslích. Dětské skupiny a mikrojesle spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a pracují v nich speciálně vyškolené chůvy. Aktuální novela příslušného zákona chce dětské skupiny přejmenovat na jesle. Dříve jesle spadaly pod Ministerstvo zdravotnictví a pracoval v nich zdravotnický personál, ale tyto organizace byly zrušeny. Některá soukromá nebo obecní zařízení mají ovšem nadále v názvu slovo "jesle". Mateřské školy spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pracují v nich učitelky.