středa 17. října 2018

Platy učitelů v meziválečném Československu

V období meziválečného Československa je zapotřebí rozlišovat mezi učiteli tzv. národních škol (obecné a měšťanské školy, které odpovídají současné základní škole), kteří neměli vysokoškolské vzdělání, a středoškolskými profesory, kteří byli absolventy VŠ. Plat učitelů národních škol se skládal z těchto položek:
- služné obdoba dnešní tarifní části platu)
- činovné (příplatek podle lokalizace školy a ocenění náročnosti práce na konkrétní škole; obecně platilo pravidlo: čím větší obec/město, tím vyšší příplatek)
- výchovné (přídavky na nezaopatřené děti - nezaopatřené bylo dítě mladší 18 let; pokud žák studoval na veřejné střední škole, pak bylo výchovné vypláceno max. do jeho 21 let; pokud studoval i na veřejné vysoké škole, pak max. do jeho 24 let - u obou případů byl nutný řádný prospěch - v praxi student nesměl propadat, resp. musel řádně skládat předepsané zkoušky)
- služební a ředitelské příplatky

Po ukončení učitelského ústavu pobíral tzv. učitelský čekatel na obecné škole po tři roky plat 9 760 až 12 300 Kč ročně (podle umístění školy). Po získání tzv. definitivy po třech letech byli učitelé rozřazeni do 11 platových stupňů s automatickým postupem po třech letech. Služné na obecných školách se pohybovalo od 9 000 do 27 600 Kč ročně, na měšťanských školách bylo o 780 až 1 080 Kč vyšší. Činovné představovalo dalších 2 640 až 4 800 Kč ročně navíc. Výchovné na jedno nezaopatřené dítě bylo 1 800 Kč ročně, při více dětech 3 000 Kč ročně. Pro srovnání: dělník pobíral cca 350 Kč měsíčně, nižší úředník měl plat cca 750 až 1 500 Kč měsíčně + činovné, nižší armádní důstojník 850 až 1450 Kč měsíčně + činovné.

Důležité bylo pro učitele získání definitivy, což by se dalo přirovnat k dnešní smlouvě na dobu neurčitou, která byla vázána na konkrétní pracovní místo v konkrétní škole. Do té doby totiž mohl být učitel přeložen na školu jinou, a to po celé ČSR. Nesmíme zapomínat na fakt, že učitelé byli pravidelně hodnoceni školními inspektory a hodnotila se nejenom pedagogická práce, ale také např. péče o školní sbírky či činnost mimo školu, dokonce i soukromý život (zda učitel např. mimomanželským poměrem nepůsobí místní skandál).

Údaje o platech jsou čerpány z trilogie Kárník Zdeněk: České země v éře První republiky. Praha 2002-2003

Mgr. Magdaléna Šustová
vedoucí Odd. dějin školství
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
www.npmk.cz

pondělí 15. října 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Zákon o svobodném přístupu k informacím - odpovědi

V tomto příspěvku budeme průběžně zveřejňovat odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které podala Pedagogická komora.

MŠMT
NÚV
NIDV

ČŠI

CERMAT

Průměrné platy učitelů výrazně zaostávají za ostatními vysokoškolskými profesemi

Český statistický úřad publikoval statistické údaje o hrubých platech a mzdách za první pololetí roku 2018. Zatímco u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců činil průměrný měsíční plat 43 263 Kč a mzda dokonce 54 399 Kč, v případě učitelů je to pouhých 33 368, což je na úrovni platů zaměstnanců se středoškolským vzděláním s maturitou.
neděle 14. října 2018

Evropské dotace pro organizace přímo zřízené MŠMT

Pedagogická komora požádala ministerstvo školství o informace k výši finančních prostředků, které obdržely organizace přímo zřízené MŠMT z evropských fondů v rámci OP VK a OP VVV. Část z peněz rozděluje MŠMT svým přímo zřízeným organizacím (například NÚV, ČŠI, NIDV, CERMAT...) v režimu výzev IPN (individuální projekt národní) bez možnosti, aby se o ně ucházeli jiní žadatelé, jak je tomu obvyklé u ostatních výzev.

- V rámci OP VK obdržely organizace přímo zřízené MŠMT celkem:
568 155 229,29
- V rámci OP VVV obdržely organizace přímo zřízené MŠMT celkem:
3 102 399 620,13
- Celková alokace OP VVV činí 91 021 217 827,34 Kč, z toho bylo uzavřeno v právních aktech: 60 694 067 920,86

sobota 13. října 2018

NIDV: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Pedagogická komora si vyžádala informace k projektu OP VVV Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který realizuje NIDV (organizace přímo zřízená ministerstvem školství). Tento projekt částečně nahrazuje projekt Implementace kariérního systému učitelů (IMKA), který byl zastaven po neschválení novely školského zákona s kariérním řádem. Další informace o projektu SYPO naleznete zde...

Charta projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Celkové náklady: 348 415 000

Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím dílčích cílů uvedených v kapitole 2.2, s nimiž koreluje i rozsah projektu uvedený níže.

Rozsah projektu zahrnuje tři klíčové oblasti:

- Vytvoření podpůrných struktur profesních sítí pro metodické kabinety, stálou konferenci ředitelů (kabinet vedení) a krajské metodiky ICT. Jejich ověření, řízení a personální zabezpečení. Do této oblasti náleží vytvoření ekonomických, provozních a personálních podmínek činnosti jednotlivých sítí v průběhu realizace projektu, definování kvalifikačních požadavků na jejich členy, definování postupu výběrů členů, vlastní výběr, komunikační a organizační pravidla v rámci jednotlivých sítí, pilotní ověření jejich činnosti a implementace ověřeného modelu. Nejvýznamnější a rozsahem největší z těchto sítí jsou metodické kabinety, které budou členěny podle jednotlivých vzdělávacích oblastí v souladu s RVP. Síť metodických kabinetů bude vybudována a pilotně ověřena pro tři oborové kabinety (Matematika a její aplikace, Informatika a ICT a Český jazyk a literatura). Následně bude vybudována celá síť dvanácti oborových kabinetů a tři kabinety uvedené výše budou doplněny o zbývajících devět kabinetů (Společenskovědní vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Pracovní činnosti; Prvostupňové vzdělávání; Cizí jazyky; Přírodovědné vzdělávání; Hudební a výtvarná výchova; Tělesná výchova a výchova ke zdraví a Umělecké vzdělávání). Všechny kabinety s výjimkou jediného budou členěny do národní, krajské a oblastní úrovně. Cílem národního kabinetu je na centrální (celostátní) úrovni reflektovat záměry MŠMT, poznatky z šetření ČŠI, závěry plynoucí z výsledků mezinárodních šetření a zejména soustřeďovat a komunikovat podněty z krajského a oblastního kabinetu. Krajskou a oblastní úroveň kabinetů budou realizovat přímo v oblasti příslušného kraje členové krajského a oblastního kabinetu – aktivní učitelé. Součástí činnosti každého člena oblastního kabinetu bude síťování, hospitační činnost a podpora činnosti metodických sdružení/předmětových komisí přímo ve školách. Kabinet Umělecké vzdělávání bude aplikován pouze na národní a krajské úrovni. Síť krajských ICT metodiků (v rámci kabinetu ICT) bude pokrývat všechny kraje ČR. V každém kraji bude obsazeno 0,5 pracovního úvazku. Stálá konference ředitelů (kabinet vedení) bude provozována pouze na národní úrovni, ovšem činnost bude probíhat v jednotlivých krajích. Stálá konference ředitelů bude vnitřně členěna na sekce odpovídající druhům škol, na které projekt cílí (MŠ, ZŠ, SŠ).

- Vytvoření a ověření modelu uceleného, průběžného a modulárního systému podpory pro zajištění profesního rozvoje cílových skupin (vedení škol, učitelů, uvádějících učitelů, začínajících učitelů). Příprava odborného personálu sítě metodických kabinetů od krajské úrovně po oblastní úroveň, přípravu odborného personálu pro hodnocení kvality DVPP (hodnotitelé, administrátoři, zástupci vzdělávacích institucí) a vlastní školení cílových skupin (učitelé a ředitelé) pro podporu začínajících učitelů. Školení bude zajištováno v rámci celého cyklu od přípravy obsahu školení, tvorby studijních opor a materiálů, přes organizační zajištění školení a přípravu lektorského a tutorského týmu až po vyhodnocení školení a certifikaci absolventů. Do této oblasti spadá i ověření dalších forem podpory cílových skupin mimo DVPP, jako například workshopů, konzultací, partnerských kooperací apod.

- Ověření systému řízení kvality DVPP, který bude obsahovat přípravu návrhu a pilotáž systému řízení kvality DVPP, které je jednou z hlavních součástí profesního rozvoje pedagogů. Pilotáž bude probíhat na vzdělávacích programech pro vedení škol. Hodnocení bude zaměřeno na instituce poskytující DVPP, lektory a vlastní vzdělávací programy. Do pilotáže bude zapojeno 10 institucí různých zřizovatelů a právních forem v rámci celé ČR.

pátek 12. října 2018

Seznam členů pracovní skupiny společného a speciálního vzdělávání MŠMT

Pedagogická komora podala na MŠMT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď zveřejňujeme... (Skupina v roce 2018 pracovala především na novele vyhlášky č. 27 o inkluzi nebo změnách ve školském zákoně a zákoně o pedagogických pracovnících.)

Pracovní skupina společného a speciálního vzdělávání

Vedoucí skupiny: Mgr. Ivana Blažková, oddělení speciálního vzdělávání MŠMT.

Externí členové skupiny:
 • Mgr. Milada Kondlerová, ředitelka Základní a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234,
 • Mgr. Martina Michalíková, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4,
 • Mgr. Iva Doležalová, vedoucí SPC Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4,
 • PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně sekce III Národního ústavu pro vzdělávání,
 • Mgr. Jan Korda, ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6,
 • PaedDr. Petr Petráš, hlavní metodik SPC Národního ústavu pro vzdělávání,
 • Mgr. Lenka Mejdrová, zástupkyně ředitele Střední školy a základní školy Žamberk, pracovnice PPP Ústí nad Orlicí,
 • PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP Ústí nad Orlicí,
 • Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor České školní inspekce,
 • PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy J. Gutha Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22,
 • Mgr. Jiří Novák, Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z.s.,
 • Mgr. Pavla Katzová, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s.,
 • PhDr. Lenka Felcmanová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s., 
 • Mgr. Martin Šimáček, META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů,
 • Mgr. Martin Odehnal, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • PhDr. Marcela Bernardová, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • PaedDr. Stanislav Drbout, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • Mgr. Radek Sárközi, Pedagogická komora, z.s.,
 • Mgr. Alexandr Bednář, Asociace logopedů ve školství, z.s.,
 • Mgr. Tomáš Habart, Člověk v tísni,
 • Mgr. Lubomír Martinec, Národní ústav pro vzdělávání.

čtvrtek 11. října 2018

středa 10. října 2018

Učitelé hrozí stávkou kvůli penězům, které navzdory slibům nedostali

Ve středu 10. října 2018 vyšel na serveru iDNES článek Učitelé hrozí stávkou kvůli penězům, které navzdory slibům nedostali. Vybíráme z něj několik citací... „Členové nás ke stávce tlačí od září, kdy vláda nesplnila slib, že zvýší platy. Ale nejprve chceme jednat s ministry a poslanci. Pokud budou jednání neúspěšná, je vyhlášení stávkové pohotovosti na místě,“ sdělil iDNES.cz prezident Pedagogické komory Radek Sárközi. „Chápu určitou netrpělivost, ale nechci proti nám (pracovníkům školství) postavit společnost. Nevím, jestli požadavky Pedagogické komory nezačne veřejnost vnímat jako přemrštěné. Myslím, že to, co nyní vláda navrhla ve státním rozpočtu, je maximum toho, co se dalo vyjednat,“ uvedl předseda školských odborů František Dobšík. „Potvrzuji, že platy vzrostou od 1.1. 2019 o deset procent v tarifní části a o pět procent v netarifní části. Dále porostou i v dalších dvou letech tak, aby průměrný plat učitelů byl na konci 45 tisíc korun. Vzhledem k tomu, co se pro rok 2019 a další období podařilo vyjednat (včetně zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům), není podle mého názoru důvod pro stávku,“ uvedl pro iDNES.cz Plaga. Postup učitelů naopak našel zastání u místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. „Naprosto učitele chápu, je jim neustál jen slibováno zvyšování, ale tyto sliby nejsou plněny. Upozorňovali jsme na to, že se vláda se svým závazkem na zvýšení platu učitelů od začátku září hodlá o několik měsíců opozdit. Porušuje tím i jednomyslně přijaté usnesení Sněmovny. Požadavek učitelů tak považujeme za adekvátní,“ uvedla Pekarová Adamová.

úterý 9. října 2018

Pedagogická komora navrhuje zvýšení učitelských platů o 20 procent

Vláda nesplnila usnesení Poslanecké sněmovny, které doporučovalo navýšit platy učitelů od letošního září o 15 procent. Místo toho navrhuje zvýšení tarifní části platu o 10 % a prostředků na netarifní části platu o 5 % od 1. ledna 2019. Státní rozpočet byl na konci září v přebytku skoro 17 miliard korun, premiér tudíž finance k dispozici má. Pokud vláda nestihne zvýšit platy učitelů do konce tohoto roku, Pedagogická komora navrhne kompenzovat čtyřměsíční odklad navýšením platů o dalších 5 %.

„Chceme, aby se platy pedagogů od ledna zvýšily o 20 procent,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „zatím jsme oslovili s tímto návrhem poslance, kteří mohou předložit příslušný pozměňovací návrh při schvalování státního rozpočtu, uvažujeme i o stávce na podporu našeho požadavku.“

Část z těchto prostředků navíc by pokryla zvýšení příplatků pro třídní učitele, o kterém mají poslanci hlasovat na konci října. „Třídnictví je jedna z nejhůře placených prací, vychází na pouhých 20 korun za hodinu,“ upozorňuje Radek Sárközi, „měsíčně dostanete na jednoho žáka pouhých 13 korun, přitom s inkluzí a GDPR přibyla třídním učitelům spousta práce.“ Na Slovensku dostávají učitelé za třídnictví 5 % navíc k tarifu, u nás to jsou necelá 2 procenta.

Ministerstvo školství nedávno zveřejnilo statistiku, která ukazuje vývoj výdajů na školství. „Pokud srovnáte celkové výdaje na školství v roce 2011, byly vyšší než roku 2016,“ informuje Radek Sárközi. Vzhledem k hrubému domácímu produktu činily loni výdaje na školství jen o jednu desetinu procentního bodu více než roku 2008. „O školství jako prioritě politici pouze mluví, ale statistiky dokazují, že pravdou je opak a že je školství dlouhodobě hluboce podfinancované.“

Platy ve školství činily v první polovině roku 2018 pouhých 29 375 hrubého měsíčně, tedy výrazně méně, než je průměrná mzda v České republice. Patnáct let starý slib, že budou učitelé pobírat 130 % průměrné mzdy, je stále v nedohlednu. V současnosti mají učitelé 107,7 % celorepublikového průměru. Ovšem učitelky mateřských škol dostávají pouze 91,4 %, což je značně podprůměrný plat.

„Protože se do průměru započítávají i platy ředitelů škol, dosáhne ve skutečnosti řadový učitel na průměrný plat až na konci své profesní kariéry, kdy má odpracováno 32 let,“ dodává Radek Sárközi, „nástupní platy jsou mnohem nižší a čerstvé absolventy pedagogických fakult spíše odrazují.“ Plat učitelky v mateřské škole začíná na částce 19 850 korun. Učitelé základní a střední školy nastupují za 25 470 hrubého měsíčně.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


sobota 6. října 2018

Výdaje na školství vzhledem k HDP

Pedagogická komora získala od MŠMT přehled výdajů na školství vzhledem k hrubému domácímu produktu. Podíl výdajů na školství vzhledem k hrubému domácímu produktu byl nejvyšší v roce 2011, kdy činil 4,3 % HDP. Od té doby soustavně klesal až na nejnižších 3,6 % v roce 2016. Loni mírně vzrostl na 3,9 % HDP.

"Snad se výdaje na české školství konečně odrazily ode dna a nadále porostou," komentuje data Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, "abychom se dostali na průměr Evropské unie, tedy přes 5 % HDP, museli bychom školský rozpočet navýšit minimálně o čtvrtinu."


Platy ve školství za první pololetí roku 2018

Pedagogická komora získala od MŠMT informační datovou svodku Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. – 2. čtvrtletí 2018 včetně příloh. Z rozsáhlého dokumentu vybíráme nejdůležitější údaje o platech.

Regionální školství

V regionálním školství bylo v přepočtu zaměstnáno 253,6 tis. osob. Průměrné měsíční nominální mzdy/platy zaměstnanců včetně vedoucích zaměstnanců regionálního školství (za všechny zřizovatele) dosáhly celkem 27 975 Kč. Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců (placených jen ze st. rozpočtu včetně ESF) ve veřejném regionálním školství byl 30 074 Kč. Průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců (placených jen ze st. rozpočtu včetně ESF) ve veřejném regionálním školství byl 17 319 Kč. Průměrné měsíční mzdy/platy zaměstnanců regionálního školství meziročně vzrostly o 13,8 % (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování), u učitelů regionálního školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) meziročně vzrostly o 13,4 %. Průměrná měsíční mzda/plat učitelů v regionálním školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) dosáhla 33 368 Kč.

Veřejné vysoké školy

Na veřejných vysokých školách bylo v přepočtu zaměstnáno 41,1 tis. zaměstnanců, Zaměstnanci veřejných vysokých škol pobírali v průměru 37 841 Kč. Meziroční nárůst průměrné měsíční mzdy financované ze státního rozpočtu činil 9,0 %.

Celorepublikové srovnání

Ve školství (bez státní správy) pracovalo celkem 295,7 tis. zaměstnanců. Průměrná měsíční nominální mzda/plat zaměstnanců ve školství (bez státní správy) dosáhla 29 375 Kč. Meziroční nárůst průměrné měsíční mzdy/platu ve školství (bez státní správy) činil 3 349 Kč, tj. 12,9 %.

Nominální hodnota průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců dosáhla v celém národním hospodářství ČR celkem za 1. – 2. čtvrtletí 2018 na přepočtené počty výše 31 062 Kč. (Údaje ČSÚ) Porovnáváme-li průměrné měsíční mzdy/platy ve školství s průměrnou mzdou všech zaměstnanců v celé ČR, pak průměrný měsíční plat zaměstnanců regionálního školství (veřejných zřizovatelů placených ze státního rozpočtu včetně ESF) za 1. – 2. čtvrtletí 2018 činí 90,6 % celorepublikového průměru. V případě učitelů regionálního školství (placených ze státního rozpočtu včetně ESF) se jednalo o 107,7 % celorepublikového průměru, z toho u učitelů mateřských škol 91,4 %, u učitelů základních škol 111,7 %, u učitelů středních škol 114,4 %, u učitelů vyšších odborných škol 116,8 %, u učitelů konzervatoří 112,9 % a u učitelů škol a školských zařízení nazývaných z důvodu návaznosti jako školy a školská zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 116,8 %.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

pátek 5. října 2018

Pedagogická komora - přihláška do spolku

Členství ve spolku Pedagogická komora je nejefektivnější cesta, jak prosadit pozitivní změny v českém školství. Pokud máte zájem o členství ve spolku Pedagogická komora, prosím, vyplňte tuto online přihlášku.

Aktuální cíle spolku (celé stanovy):
 • Propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace
 • Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe
 • Navýšení rozpočtu školství na průměr zemí EU (% z HDP), což je o 25 % více než nyní
 • Narovnání platů pedagogů na průměr EU (relace k ostatním stejně kvalifikovaným zaměstnancům), což je o 50 % více než nyní
 • Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)
 • Přijetí zákona o Pedagogické komoře, která bude oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací pedagogických pracovníků
Od října 2017 evidujeme již 2.000 přihlášek - učitelů (80 %), ředitelů (15 %) a dalších pedagogických pracovníků.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Revize rámcových vzdělávacích programů

Revize rámcových vzdělávacích programů by měla začít vyhodnocením přínosů a problémů spojených s přechodem na dvoustupňové kurikulum (RVP-ŠVP). To se ale nestalo. Dalším krokem by měla být diskuze o Národním programu vzdělávání, který stále neexistuje, přestože to požaduje školský zákon. Ani to se neděje. Místo toho se začalo zprostředka - máme novou verzi vzdělávací oblasti ICT, "analýzy" k průřezovým tématům, pracuje se na očekávaných výsledcích učení v matematice od mateřských škol až po maturitní obory SŠ. Víme, že v nové verzi RVP nebude učivo. A to je vše. Zbytek probíhá v utajení... Pedagogická komora usiluje o odtajnění revize rámcových vzdělávacích programů.

Oficiální informace:
Ankety:
Další informace:
RVP (aktuální)

čtvrtek 4. října 2018

Revize rámcových vzdělávacích programů (pracovní skupiny NÚV)

Pedagogická komora zaslala Národnímu ústavu pro vzdělávání žádost o následující informace (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím):
1) Které pracovní skupiny v roce 2018 působí nebo působily na NÚV (včetně pracovních skupin, které se zabývají revizí rámcových vzdělávacích programů a jejich částí).
2) Jména a příjmení osob v jednotlivých pracovních skupinách (včetně informace o organizaci, kterou daná osoba zastupuje, nebo která ji do dané pracovní skupiny vyslala).
3) Jméno a příjmení pracovníka NÚV, který danou pracovní skupinu vede (včetně kontaktu na něj).

Národní ústav pro vzdělávání odpověděl na otázky č. 1 a 3. Otázku č. 2 nezodpověděl (Pedagogická komora se proti neposkytnutí této informace odvolala k MŠMT).

Odborné skupiny pro revizi RVP
 • Matematika: Eva Zelendová, eva.zelendova@nuv.cz, Miroslav Bartošek, miroslav.bartosek@nuv.cz
 • Chemie: Martina Černá, martina.cerna@nuv.cz
 • ICT: Daniela Růžičková, daniela.ruzickova@nuv.cz
 • Zeměpis, geografie: Josef Herink, josef.herink@nuv.cz
 • Umění a kultura: Markéta Pastorová, marketa.pastorova@nuv.cz
 • Přírodopis, biologie: Jakub Holec, jakub.holec@nuv.cz
 • Český jazyk: Ivana Kolářová, ivana.kolarova@nuv.cz, Miloš Mlčoch, milos.mlcoch@nuv.cz
 • Literární výchova: Petr Koubek, petr.koubek@nuv.cz
 • Cizí jazyk, druhý cizí jazyk: Jitka Tůmová, jitka.tumova@nuv.cz
 • Dějepis: Josef Herink, josef.herink@nuv.cz
 • Výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ: Alena Hesová, alena.hesova@nuv.cz
 • Osobnostní a sociální výchova: Dagmar Vorlíková, dagmar.vorlikova@nuv.cz
 • Fyzika: Jaroslav Fidrmuc, jaroslav.fidrmuc@nuv.cz
 • Bezpečnost a obrana: Petr Polívka, petr.polivka@nuv.cz
 • Tělesná výchova: Petr Polívka, petr.polivka@nuv.cz
 • Výchova ke zdraví: Jan Tupý, jan.tupy@nuv.cz
 • Předškolní vzdělávání: Hana Splavcová, hana.splavcova@nuv.cz
 • Primární vzdělávání: Hana Havlínová, hana.havlinova@nuv.cz
Oborové skupiny NÚV

středa 3. října 2018

Poslanci třídní učitele nepodpořili, vláda navrhuje zvýšení o pouhých 100 korun

Poslanci opět odložili projednávání novely, která měla zvýšit příplatky třídním učitelům na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně. Návrh klubu KDU-ČSL začala Poslanecká sněmovna projednávat už v červenci, hlasování v prvním čtení bylo ale několikrát odloženo. Včera jeho zařazení na 3. 10. 2018 odmítla většina poslanců za ANO 2011, ČSSD, SPD i KSČM (hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování). Ostatní poslanecké kluby ho sice podpořily, ale jejich hlasy nestačily. Nejbližší možný termín projednávání bude až za měsíc. Ministerstvo školství návrh podpořilo, vláda k novele zaujala neutrální stanovisko.

„Neustálé odkládání hlasování znamená, že se nestihne novela přijmout včas, aby mohla platit od ledna příštího roku, což je její účinnost,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, která se na vzniku novely podílela, „poslanci různých stran sice navenek deklarují, že jsou pro zvýšení příplatků, ale tímto třídní učitele fakticky potopili…“

Pokud nebude tato novela zákoníku práce schválena, nelze pro třídní učitele, kterých je přes 65 000, nárokovat 2 miliardy korun ze státního rozpočtu. Průměrné platy učitelů tak nadále zůstanou na poslední příčce v rámci zemí Evropské unie. Odpovídající příplatek nedostanou ani učitelé, kteří ke své práci navíc vykonávají různé specializované činnosti – ten chce novela zvýšit na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně (v současnosti činí 1 000 až 2 000 korun a od roku 2003 se nezvyšoval).

V návrhu nařízení vlády, které má platit od 1. ledna 2019 a právě prochází připomínkovým řízením, činí minimální částka tzv. zvláštního příplatku, který pobírají nejen třídní učitelé, nově 500 Kč měsíčně, což je o pouhých 100 Kč více než v současnosti.

„To je velmi chabá záplata,“ konstatuje Radek Sárközi, „v současnosti má třídní učitel za svou práci navíc pouze 20 korun na hodinu, což je hluboko pod minimální mzdou, po navýšení to bude 25 korun, což je přibližně 17 Kč měsíčně na jednoho žáka ve třídě.“ 

Při průměrných mzdách přes 30 000 korun, činí tento příplatek necelá 2 %. Na Slovensku přitom třídní učitelé pobírají 5 % k tarifu. To by v České republice odpovídalo minimálně částce 1 500 korun. Nařízení vlády, ale určuje, že třídní učitelé mohou dostávat maximálně 1 300 korun měsíčně.

Na takto vysoký příplatek ovšem školy nedostávají peníze. Zvláštní příplatek pobírá většina třídních učitelů v jeho spodní půlce. Navíc je jim poměrně krácen, pokud nepracují na plný úvazek. „Aktuálně nám píše řada učitelů, že jim ředitelé od září příplatky snížili, protože nemají finance,“ upozorňuje Radek Sárközi.

Původní návrhy Pedagogické komory na zvýšení příplatků pro třídní učitele na 3 000 korun měsíčně si osvojil senátor Václav Homolka (KSČM) a zvýšení specializačního příplatku na až 3 000 Kč měsíčně senátor Zdeněk Papoušek (nestraník za KDU-ČSL). Senát loni oba návrhy schválil, ale Poslanecká sněmovna je nakonec odmítla, protože byly součástí komplexní novely školského zákona s kariérním řádem, proti níž podepsalo petici 21 609 učitelů z 1 150 škol. Proto je nyní novela předkládána znovu samostatně.

Poslanecký klub ČSSD připravil vlastní novelu, která překvapivě navrhovala snížení specializačního příplatku na polovinu oproti současnosti. U příplatku za třídnictví měla být snížena jeho horní hranice. Po kritice ze strany Pedagogické komory byl tento návrh v tichosti stažen. „Jsem rád, že Kateřina Valachová uznala chybu a svůj nesmyslný návrh na snížení příplatků stáhla,“ říká Radek Sárközi, „je vidět, že bez obřího úřednického aparátu ministerstva školství za zády, nedokáže sama zpracovat novelu, která by nepoškodila učitele.“

Pedagogická komora, z.s., má přes 2 000 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v ČR. Usiluje o pozitivní změny ve vzdělávání. Spolek Pedagogická komora oslovil ministerstvo školství s žádostí, aby mu byl přidělen status externího připomínkového místa ke školské legislativě.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Z pléna Poslanecké sněmovny (2. 10. 2018):

úterý 2. října 2018

Vyšší příplatky pro třídní učitele znovu odloženy

Poslanecké kluby ANO 2011, ČSSD, KSČM, SPD nepodpořily (většina jejich poslanců hlasovala proti nebo se zdrželi) zařazení projednávání zvýšení příplatků pro třídní učitele na středu 3. 10. 2018. Většina poslanců KDU-ČSL, STAN, TOP09, ODS a Pirátů (ovšem nikoliv všichni) byla naopak pro zařazení tohoto bodu. Hlasování v prvním čtení se tudíž opět odkládá...

"Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhuje zařadit bod 41, sněmovní tisk 159, ve středu 3. 10. ve 14.30. Takže vlastně ve stejnou dobu, kdy byl tuto chvíli schválen jiný bod. (Hlasy ze sálu: Nebyl!) Nebyl schválen, omlouvám se, je to hlasovatelné. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu 41, sněmovní tisk 159, ve středu ve 14.30. Kdo je proti V hlasování číslo 183 přihlášeno 172, pro 51, proti 3. Tento návrh nebyl přijat." 
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/019schuz/s019292.htm#h183

Hlasování
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=68236

Pedagogická komora oslovila poslance s dotazem, proč nehlasovali pro zařazení tohoto bodu. Jejich odpovědi postupně zveřejňujeme...

pondělí 1. října 2018

Pedagogická komora usiluje o odtajnění revize rámcových vzdělávacích programů

Pedagogická komora je znepokojena přetrvávajícím nedostatkem informací o stavu a průběhu revize rámcových vzdělávacích programů, kterou zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Přestože se na revizi pracuje déle než rok, zveřejněno bylo jen minimum údajů. Školy nemají informace, co a proč se bude měnit. Učitelé z praxe, kteří chtějí s revizí pomoci, nevědí, na koho se obrátit. Řada významných spolků sdružujících pedagogy nebyla oslovena, aby se do revize zapojili jejich zástupci.

Vedení Pedagogické komory obeslalo MŠMT i NÚV s dotazy k revizi, ale odpovědi byly neúplné. Proto jsme zaslali na obě instituce oficiální žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Ptáme se, jaké pracovní skupiny při NÚV vznikly, kdo se jich účastní, kterou organizaci zastupuje, kolik jednání již proběhlo, jak je revize financována a jaké je přesné zadání z MŠMT,“ uvedl Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Ministerstvo školství si vyžádalo na zodpovězení dotazů delší čas. Národní ústav pro vzdělávání zatím zodpověděl pouze část první žádosti. Odpověď na hlavní dotaz ale odmítl. Pedagogická komora se proti tomuto rozhodnutí odvolala k MŠMT a je připravena domáhat se informací soudní cestou. Zatím jsme obdrželi pouze seznam pracovních skupin a jejich garantů z řad zaměstnanců NÚV. Z tohoto seznamu vyplývá, že neexistuje koncepční pracovní skupina, která by se zabývala celou revizí komplexně. Ustavily se jen dílčí týmy k jednotlivým vzdělávacím oborům. Při MŠMT vznikla Rada pro revize rámcových vzdělávacích programů, ale její složení je utajováno.

Odpověď z Národního ústavu pro vzdělávání na žádost Pedagogické komory (pracovní týmy a kontakty na jejich garanty)
NÚV: Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

neděle 30. září 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Společné vzdělávání (inkluze)

Pedagogická komora usiluje o odbornou revizi inkluze: usnadnění vzniku speciálních tříd v běžných školách; výuka žáků se závažnějšími diagnózami speciálními pedagogy; umožnění společné výuky žáků s různými speciálními potřebami v jedné třídě; zvýšený normativ na žáka s konkrétní diagnózou místo byrokratického systému přidělování podpůrných opatření; asistenti, speciální pedagogové a psychologové jako kmenoví zaměstnanci školy, nikoliv časově omezené částečné úvazky navázané na konkrétního žáka přes podpůrná opatření; možnost odmítnout žáka, pokud škola nemá k jeho kvalitnímu vzdělávání podmínky (nejdříve podmínky, nikoliv naopak, jak je tomu nyní); respektování diagnóz od lékařů pracovníky poraden; rozhodující slovo mají mít vždy zákonní zástupci žáka (rodiče)... Pedagogická komora navrhla změny ve vyhlášce o inkluzi
Oficiální informace ke společnému vzdělávání (inkluzi)

sobota 29. září 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší příplatky pro třídní učitele

Pedagogická komora zpracovala návrh novely zákoníku práce, který zavádí nový příplatek za třídnictví ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně a zvyšuje stávající specializační příplatek na stejnou částku. Návrh si osvojila skupina poslanců KDU-ČSL. Novela se týká přes 65 000 třídních učitelů. Náklady na zvýšení příplatků činní 2 miliardy korun ročně. Na Slovensku dostávají třídní učitelé 5 % navíc k tarifu, v ČR mají v současnosti necelá 2 %. Aktuálně pobírají třídní učitelé  tzv. zvláštní příplatek (na běžných školách činí 400 až 1300 Kč měsíčně). Specializační příplatek činí 1000 až 2000 Kč měsíčně. Příplatky jsou přiznávány v nižší polovině intervalu, protože na něj školy nemají dostatek financí. Vzhledem k tomu, že tyto činnosti vyžadují 20 hodin práce měsíčně navíc, pobírá třídní učitel 20 Kč za hodinu, což je hluboko pod minimální i zaručenou mzdou. Jde o 13 Kč měsíčně na jednoho žáka ve třídě... V tomto příspěvku budeme postupně mapovat celý legislativní proces...
Poslanci třídní učitele nepodpořili, vláda navrhuje zvýšení o pouhých 100 korun
Další informace
Protinávrh Kateřiny Valachové a poslanců ČSSD na snížení příplatků oproti současnosti

pátek 28. září 2018

Činnost a úspěchy Pedagogické komory v uplynulém školním roce

Spolek Pedagogická komora byl oficiálně zaregistrován v říjnu 2017. Jeho vzniku předcházelo založení stejnojmenné facebookové skupiny a webu www.pedagogicka-komora.cz v únoru 2017. Nejprve jsme oslovili stávající tzv. kamenné asociace ke spolupráci, místo odpovědi ale začaly organizace jako je CZESHA a její členské spolky nebo ČMOS PŠ přijímat usnesení a vydávat prohlášení, že Pedagogická komora není třeba. Řadoví učitelé, ředitelé škol a další pedagogičtí pracovníci si ale myslí opak, jinak by neměla Pedagogická komora přes 2 000 členů ze všech typů i stupňů škol a všech pedagogických profesí.

Pokud se vám činnost Pedagogické komory líbí, můžete se stát jejími členy a podpořit tak naše aktivity, ať už aktivní činností nebo jen pasivně. Čím více bude mít Pedagogická komora členů, tím větší vyjednávací sílu bude mít vůči vládě. A tím rychleji se nám podaří prosadit pozitivní změny ve vzdělávání a zlepšení pracovních podmínek pro všechny pedagogy. 

Vyšlo v Učitelských novinách.

čtvrtek 27. září 2018

Poslanci budou hlasovat o vyšších příplatcích pro pedagogy

V úterý 18. září 2018 (aktualizace: hlasování bylo přesunuto na 3. 10. 2018) bude Poslanecká sněmovna hlasovat v prvním čtení (bod 41) o novele zákoníku práce (sněmovní tisk 159), kterou připravila Pedagogická komora ve spolupráci s poslancem Markem Výborným. Návrh předložila skupina poslanců KDU-ČSL. Novela navyšuje specializační příplatek na 2500 až 3500 Kč měsíčně a zavadí nový příplatek za třídnictví ve výši 2500 až 3500 Kč měsíčně.

MŠMT k návrhu zaujalo kladné stanovisko, vláda jako celek stanovisko neutrální. Novela se týká přes 65 000 třídních učitelů. Náklady na zvýšení příplatků činní 2 miliardy korun ročně. Na Slovensku dostávají třídní učitelé 5 % navíc k tarifu, v ČR mají v současnosti necelá 2 %. Aktuálně pobírají třídní učitelé  tzv. zvláštní příplatek (na běžných školách činí 400 až 1300 Kč měsíčně). Specializační příplatek činí 1000 až 2000 Kč měsíčně. Příplatky jsou přiznávány v nižší polovině intervalu, protože na něj školy nemají dostatek financí. Vzhledem k tomu, že tyto činnosti vyžadují 20 hodin práce měsíčně navíc, pobírá třídní učitel 20 Kč za hodinu, což je hluboko pod minimální i zaručenou mzdou. Jde o 13 Kč měsíčně na jednoho žáka ve třídě...

1. § 133 včetně nadpisu zní:
㤠133
Příplatek pedagogického pracovníka
(1) Pedagogickému pracovníkovi 45), který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady 47), se poskytuje příplatek ve výši 2 5003 500 Kč měsíčně.
(2) Učiteli za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně.

Třídní učitelé si zaslouží více peněz

V MF DNES vyšel 18. 9. 2018 komentář Radka Sárköziho Třídní učitelé si zaslouží více peněz.

středa 26. září 2018

Přijímací zkoušky na SŠ v Radioforu

Ve středu 26. 9. 2018 od 12.33 hovořil Radek Sárközi o přijímacích zkouškách na SŠ v pořadu Radioforum (Český rozhlas Plus). Kdo se hodí na maturitní obor? Studium s maturitou už by nemělo být pro všechny. Příslušný návrh chce v příštích týdnech předložit ministr školství z hnutí ANO Robert Plaga. Měl by to stát určovat?

úterý 25. září 2018

Pedagogická komora je proti zpřísňování jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Pedagogická komora je proti omezování pravomocí ředitelů středních škol vybírat si své budoucí žáky. Plánované stanovení nepodkročitelného minima u jednotných testů z češtiny a matematiky, které organizuje Cermat, připravuje školy o další kousek svobody i zodpovědnosti. Jde o projev nedůvěry ze strany zřizovatelů i státu.

Návrh Asociace krajů ČR je pravým opakem zahraničních zkušeností. Ani před rokem 1989 nebyly v ČR přijímací zkoušky tak striktní, jak je tomu v současnosti. Žák mohl být přijat na gymnázium nebo jinou střední školu s maturitním oborem i bez absolvování testů, když měl výborný prospěch na ZŠ nebo byl úspěšný například v olympiádě z matematiky.

Hrozí, že motivovaní zájemci o konkrétní obor nesloží přijímačky z matematiky, přestože se z ní na dané škole nemusí maturovat.  Stát přitom v současnosti není schopen zajistit, aby na všech základních školách vyučovali matematiku aprobovaní učitelé. U jednotných přijímacích zkoušek jsou znevýhodněni žáci, které vyučoval nekvalifikovaný pedagog, nebo žáci se špatným rodinným zázemím.

Ministr školství Robert Plaga se před třemi týdny vyjádřil v pořadu Českého rozhlasu 20 minut Radiožurnálu, že si umí představit úplné zrušení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Další zpřísňování současných podmínek je ale pravým opakem.

Pedagogické komoře byla ze strany ministerstva školství přislíbena účast v pracovní skupině, která se zabývá změnami v přijímacím řízení na střední školy, ale tato skupina se doposud nesešla, a ani není znám oficiální termín nejbližšího jednání.

"Ministr Robert Plaga by měl svým podřízeným zadat zpracování analýzy, jak probíhá přijímací řízení na SŠ v ostatních členských státech EU, aby byla diskuze o změnách věcná a poučená," navrhuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Pedagogická komora, z.s., zastupuje více než 2 000 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v ČR.

Pedagogická komora momentálně organizuje anketu mezi svými členy. Z průběžných výsledků vyplývá toto:

pondělí 24. září 2018

Nepřesnosti v reportáži České televize

V neděli 23. 9. 2018 odvysílala Česká televize v pořadu Události reportáž Poslanci budou řešit návrh, který by výrazně zvýšil příplatky třídním učitelům.

Oceňujeme, že reportáž ukazuje náročnost práce třídního učitele, ale vše ostatní je v ní špatně. ČT informuje o návrhu Pedagogické komory, aniž by byla zmíněna. Uveden není ani ten, kdo novelu zvyšující příplatky podal - poslanci KDU-ČSL. Poslanci budou o návrhu hlasovat až příští týden, nikoliv tento týden. Ministr školství Robert Plaga vystupuje proti návrhu, přestože MŠMT zaujalo k novele kladné stanovisko a vláda jako celek neutrální stanovisko. Hovoří o nesystémovosti novely, ale zároveň říká, že v roce 2020 navrhne totéž. Zlatým hřebem je, že v reportáži vystupuje paní Seidlová ze školských odborů, které neměly na novele žádný podíl. Naopak, když si loni senátor Václav Homolka osvojil obdobný návrh Pedagogické komory na zvýšení příplatků na 3 000 Kč, vystupovalo vedení ČMOS PŠ proti! Více informací k tématu příplatky naleznete zde.

neděle 23. září 2018

Anketa: Aktuální problémy školství

Členové spolku Pedagogická komora obdrželi v sobotu 22. 9. 2018 odkaz na on-line dotazník k aktuálním problémům českého školství. Ptáme se na maturitu, přijímací zkoušky, konkurzy na ředitele škol, finance pro školství a mnohé další otázky. Výstupy z ankety poskytneme kolegům, MŠMT, politikům, médiím i širší veřejnosti. Pokud se chcete do tohoto šetření zapojit a zatím nejste členy našeho spolku, vyplňte si prosím nejprve přihlášku do spolku Pedagogická komora. Výsledky minulé ankety naleznete zde.

Pokud jste e-mail s odkazem na dotazník neobdrželi, zkontrolujte si spam, případně napište na e-mail info@pedagogicka-komora.cz. Doporučujeme všem členům Pedagogické komory nastavit si ve svém e-mailu, aby všechny zprávy, které obsahují v předmětu "Pedagogická komora", nepadaly do spamu. Při rozesílce na 2 000 mailů mohou anitispamové filtry automaticky vyhodnotit zprávu jako spam, i když jím není...

pátek 21. září 2018

Pedagogická komora podporuje změny v inkluzi

Pedagogická komora podporuje revizi inkluze, o kterou usiluje ministr školství Robert Plaga.  Spolek Pedagogická komora uspořádal mezi svými členy anketu, z níž vyplývá, že pro současnou podobu inkluze, jak ji prosadila ministryně Kateřina Valachová, jsou pouhá 2 % respondentů. Na řadu nedostatků v nastavení společného vzdělávání upozorňovali pedagogové z praxe již před přijetím aktuálně platné legislativy, ale tehdejší vedení ministerstva školství v čele s Kateřinou Valachovou jejich odborné výtky ignorovalo.

„Analýza, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo školství, ukazuje, že poměr žáků navštěvujících speciální školy je v České republice nižší nežli ve Finsku,“ upozorňuje prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvujících speciální třídy ZŠ poklesl v ČR od roku 2010, kdy činil 48,8 %, na loňských 28,5 %. Dříve bylo pravidlem, že žáka se závažnějšími speciálními vzdělávacími potřebami vyučoval speciální pedagog, který k tomu má kvalifikaci. Nyní je tato odborná práce vysokoškolsky vzdělaných specialistů masově nahrazována pomocí asistentů, kterým stačí 120hodinový kurz. O zřízení speciální třídy nemůže rozhodovat ředitel školy samostatně, ale musí žádat krajský úřad. Spádová škola musí přijmout žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, i když nemá podmínky k odborné péči o něj. Ty se snaží zajistit až dodatečně přes tzv. podpůrná opatření, což je administrativně náročný proces, který trvá řadu měsíců. Žák zůstává dlouhou dobu bez odborné péče a někdy se až s odstupem let zjistí, že mu zvolené podpůrné opatření nepomohlo. Do speciální školy pak přechází často pozdě a frustrovaný dlouhodobým neúspěchem v běžné škole.

Spolek Pedagogická komora se zapojil do přípravy změn ve vyhlášce o speciálním vzdělávání, která měla původně platit od 1. září 2018. Po tlaku některých neziskových organizací byla novela vyhlášky odložena, na což upozornil ministr Plaga v rozhovoru pro Učitelské noviny. Ministr zmiňuje organizace jako ČOSIV nebo OSF či úřad ombudsmana, které proti změnám intervenovaly u premiéra. Na prezentaci změn v inkluzivní vyhlášce, kterou uspořádalo MŠMT, vystoupili proti novelizaci zástupci dalších organizací, jako jsou Rodiče za inkluzi, Rytmus nebo Člověk v tísni.

Pedagogická komora vyzývá výše zmíněné organizace, aby zveřejnily počty svých členů a aby uvedly, jaký podíl z nich tvoří speciální pedagogové a učitelé a kolik z nich každodenně pracuje přímo ve třídách s inkludovanými žáky. Veřejnost má právo být informována, jaký počet lidí tyto organizace reálně zastupují a jakou odbornost a praktické zkušenosti s výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají.

Spolek Pedagogická komora zastupuje více než 2 000 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v ČR. Sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky všech stupňů i typů škol. Usiluje o pozitivní změny ve vzdělávání a zlepšení pracovních podmínek pro všechny pedagogy. V rámci Pedagogické komory vznikl pracovní tým, který sdružuje učitele a speciální pedagogy z praxe. Výstupy z práce tohoto týmu byly poskytnuty ministerstvu školství.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.czstředa 19. září 2018

Školství vládní prioritou není

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2019. Výdaje na školství mají činit 195,7 miliardy korun. Podle vlády je to důkazem, že je školství její prioritou. Pedagogická komora s touto interpretací nesouhlasí.

„Ministerstvo školství uvádí, že výdaje na školství budou rekordní, ale to je obvyklé – suma peněz, která jde na danou oblast, je většinou vyšší, než byla loni,“ upozorňuje prezident pedagogické komory Radek Sárközi, „školství se odrazilo ode dna, ale prioritou stále není, to by muselo dostat o desítky miliard více.“

Z mezinárodních srovnání vyplývá, že čeští učitelé mají nejnižší platy vzhledem k ostatním vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům v EU, jejich výše činí pouhých 60 %. Ve výdajích na školství vzhledem k hrubému domácímu produktu je Česká republika na chvostu OECD. Nejlépe na tom byla ČR v roce 2011 s 4,3 % HDP pro školství, nejhůře v roce 2016 s pouhými 3,7 % (průměr EU i OECD je přes 5 % HDP). Výdaje na pomůcky a učebnice dlouhodobě stagnují a jsou násobně nižší než v sousedních zemích. V roce 2018 se průměrné mzdy v zemi přiblíží průměrným platům učitelů, takže se opět vzdálí slib z roku 2003, že učitelé budou pobírat 130 % průměrných mezd v ČR.

MŠMT sděluje, že v roce 2019 vzrostou tarifní platy učitelů o 15 %, ale ministr školství Robert Plaga vždy uvádí, že vzrostou pouze o 10 % a že 5 % půjde na netarifní část platů. (Poznámka: Po upozornění J. Wagnera z Pedagogické komory MŠMT tiskovou zprávu opravilo.) Dosavadní zkušenosti ukazují, že se těchto 5 % nemusí k učitelům vůbec dostat. Příkladem může být situace z loňska, kdy se v listopadu tarify zvýšily o 15 %, ale ostatní složky platu se snižovaly, nebo byl dokonce školám snížen limit zaměstnanců (ředitelé škol museli snižovat úvazky nebo propouštět).

Z pedagogických pracovníků jsou na tom nejhůře učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin, jejichž tarifní plat je hluboko pod průměrnou mzdou. Ani platy ředitelů škol neodpovídají náročnosti jejich práce a zodpovědnosti, kterou mají, proto se stále častěji hlásí do konkurzů na ředitele jen jeden zájemce.

„Důsledkem dlouhodobého podfinancování je, že ředitelé škol marně shánějí učitele určitých aprobací, takže výuka probíhá stále častěji neaprobovaně, nebo že školy musejí přijímat nekvalifikované zaměstnance,“ uvádí Radek Sárközi.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz
sobota 15. září 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vysvědčení v zahraničí i ČR

Pokoušíme se shromáždit ukázky vysvědčení ze zahraničí a slovních vysvědčení z ČR. Posílejte nám prosím různá vysvědčení na e-mail info@pedagogicka-komora.cz, děkujeme. Vysvědčení vždy zanonymizujte, aby nebylo možné identifikovat žáka nebo učitele, ale napište nám věk žáka a ročník, který navštěvuje.