středa 19. září 2018

Školství vládní prioritou není

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2019. Výdaje na školství mají činit 195,7 miliardy korun. Podle vlády je to důkazem, že je školství její prioritou. Pedagogická komora s touto interpretací nesouhlasí.

„Ministerstvo školství uvádí, že výdaje na školství budou rekordní, ale to je obvyklé – suma peněz, která jde na danou oblast, je většinou vyšší, než byla loni,“ upozorňuje prezident pedagogické komory Radek Sárközi, „školství se odrazilo ode dna, ale prioritou stále není, to by muselo dostat o desítky miliard více.“

Z mezinárodních srovnání vyplývá, že čeští učitelé mají nejnižší platy vzhledem k ostatním vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům v EU, jejich výše činí pouhých 60 %. Ve výdajích na školství vzhledem k hrubému domácímu produktu je Česká republika na chvostu OECD. Nejlépe na tom byla ČR v roce 2011 s 4,3 % HDP pro školství, nejhůře v roce 2016 s pouhými 3,7 % (průměr EU i OECD je přes 5 % HDP). Výdaje na pomůcky a učebnice dlouhodobě stagnují a jsou násobně nižší než v sousedních zemích. V roce 2018 se průměrné mzdy v zemi přiblíží průměrným platům učitelů, takže se opět vzdálí slib z roku 2003, že učitelé budou pobírat 130 % průměrných mezd v ČR.

MŠMT sděluje, že v roce 2019 vzrostou tarifní platy učitelů o 15 %, ale ministr školství Robert Plaga vždy uvádí, že vzrostou pouze o 10 % a že 5 % půjde na netarifní část platů. (Poznámka: Po upozornění J. Wagnera z Pedagogické komory MŠMT tiskovou zprávu opravilo.) Dosavadní zkušenosti ukazují, že se těchto 5 % nemusí k učitelům vůbec dostat. Příkladem může být situace z loňska, kdy se v listopadu tarify zvýšily o 15 %, ale ostatní složky platu se snižovaly, nebo byl dokonce školám snížen limit zaměstnanců (ředitelé škol museli snižovat úvazky nebo propouštět).

Z pedagogických pracovníků jsou na tom nejhůře učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin, jejichž tarifní plat je hluboko pod průměrnou mzdou. Ani platy ředitelů škol neodpovídají náročnosti jejich práce a zodpovědnosti, kterou mají, proto se stále častěji hlásí do konkurzů na ředitele jen jeden zájemce.

„Důsledkem dlouhodobého podfinancování je, že ředitelé škol marně shánějí učitele určitých aprobací, takže výuka probíhá stále častěji neaprobovaně, nebo že školy musejí přijímat nekvalifikované zaměstnance,“ uvádí Radek Sárközi.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz
pondělí 17. září 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší příplatky pro třídní učitele

Pedagogická komora zpracovala návrh novely zákoníku práce, který zavádí nový příplatek za třídnictví ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně a zvyšuje stávající specializační příplatek na stejnou částku. Návrh si osvojila skupina poslanců KDU-ČSL. V tomto příspěvku budeme postupně mapovat celý legislativní proces...
Další informace
Protinávrh Kateřiny Valachové a poslanců ČSSD na snížení příplatků oproti současnosti

sobota 15. září 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vysvědčení v zahraničí i ČR

Pokoušíme se shromáždit ukázky vysvědčení ze zahraničí a slovních vysvědčení z ČR. Posílejte nám prosím různá vysvědčení na e-mail info@pedagogicka-komora.cz, děkujeme. Vysvědčení vždy zanonymizujte, aby nebylo možné identifikovat žáka nebo učitele, ale napište nám věk žáka a ročník, který navštěvuje.

středa 12. září 2018

Poslanci budou hlasovat o vyšších příplatcích pro pedagogy

V úterý 18. září 2018 bude Poslanecká sněmovna hlasovat v prvním čtení (bod 41) o novele zákoníku práce (sněmovní tisk 159), kterou připravila Pedagogická komora ve spolupráci s poslancem Markem Výborným. Návrh předložila skupina poslanců KDU-ČSL. Novela navyšuje specializační příplatek na 2500 až 3500 Kč měsíčně a zavadí nový příplatek za třídnictví ve výši 2500 až 3500 Kč měsíčně. MŠMT k návrhu zaujalo kladné stanovisko, vláda jako celek stanovisko neutrální.

1. § 133 včetně nadpisu zní:
㤠133
Příplatek pedagogického pracovníka
(1) Pedagogickému pracovníkovi 45), který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady 47), se poskytuje příplatek ve výši 2 5003 500 Kč měsíčně.
(2) Učiteli za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně.

úterý 11. září 2018

Poslanecká sněmovna bude hlasovat o přípravných třídách

Poslanecká sněmovna bude na své aktuální schůzi hlasovat ve druhém čtení (bod 9) o novele školského zákona (sněmovní tisk 115), která má zmírnit podmínky pro vznik přípravných tříd.

1. V § 47 odst. 1 první věta zní: „Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.“

pondělí 10. září 2018

Pedagogická komora - přihláška do spolku

Členství ve spolku Pedagogická komora je nejefektivnější cesta, jak prosadit pozitivní změny v českém školství. Pokud máte zájem o členství ve spolku Pedagogická komora, prosím, vyplňte tuto online přihlášku.

Aktuální cíle spolku (celé stanovy):
 • Propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace
 • Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe
 • Navýšení rozpočtu školství na průměr zemí EU (% z HDP), což je o 25 % více než nyní
 • Narovnání platů pedagogů na průměr EU (relace k ostatním stejně kvalifikovaným zaměstnancům), což je o 50 % více než nyní
 • Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)
 • Přijetí zákona o Pedagogické komoře, která bude oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací pedagogických pracovníků
Od října 2017 evidujeme již 2.000 přihlášek - učitelů (80 %), ředitelů (15 %) a dalších pedagogických pracovníků.

pátek 7. září 2018

Rozhovor s ministrem školství

MŠMT zveřejnilo rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou, který vyšel v Učitelských novinách. Z rozhovoru vybíráme...

V oblasti legislativy zůstává otevřená otázka vyhlášky o speciálním vzdělávání. Měla platit od 1. září. Proč byla odložena?

Objevily se hlasy, které změny kritizovaly, ale po pravdě řečeno, to pro mě nebyl hlavní důvod, proč vyhlášku posunout. Prvotní bylo, že jsem chtěl, aby novela vyhlášky přinesla zlepšení nejen legislativní a finanční, ale i věcné. A k tomu byla nutná diskuze zainteresovaných stran. U některých problémů řešení, které by bylo zlepšením, ještě nevidím – jde hlavně o skupinu žáků se závažnými poruchami chování a možnosti práce s nimi. Jinak jsme došli v řadě bodů ke shodě nad řešením některých problémů, která tuto oblast kultivují, míříme třeba k podpoře sdílených asistentů. Jistě, slyším z různých stran, že tam něco chybí nebo něco přebývá, ale podle mého je důležité, aby byla vyhláška vybalancovaná jak z pohledu škol speciálních, tak škol běžných. Je prostě lepší to udělat pořádně než brzo. Proto tu debatu vedeme a myslím, že se tým MŠMT velmi snaží a máme za sebou řadu věcných jednání.

Už před prázdninami jste se zmiňoval o aktivitě některých neziskových organizací, které se obracely se stížnostmi na orgány Evropy i na premiéra, říkal jste, že vám to komplikovalo život... 

Komplikovalo a ještě bude komplikovat, očekávám, že se tak budou chovat i dál. Považuji za naprosto neseriózní, aby účastník diskuze vzal nehotový text a stěžoval si na něj v době, kdy se o něm ještě jedná. To beru stále jako velký faul. Udělali to ve fázi přípravy vyhlášky, při které jsme záměry zcela otevřeně poskytli veřejnosti a přizvali k jednání širokou škálu odborníků a zainteresovaných organizací, dali jsme prostor i věcné kritice.

Abychom byli konkrétní – jednalo se o Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, Open Society Fund a s nimi i o ombudsmanku?

Ano, bohužel, je to tak. Máme na tento problém odlišný pohled. Podle mého debata o společném vzdělávání není debatou o rozsudku D. H. (pozn. red.: jde o rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007 ve věci skupiny ostravských Romů, kteří si stěžovali na diskriminaci ve vzdělávání), na kterém své argumenty tito lidé staví a straší jím. Rozsudek ve věci D. H. prostě existuje, je samozřejmě nutné se s ním vypořádat, ale není přece možné se na něj odvolávat při každém jednání o změnách ve vzdělávání, které se týkají na 70 000 dětí a žáků ve společném vzdělávání. Není přece možné argumentovat tím, že se nesmí změnit slovo ve vyhlášce či zákonu, jinak bude následovat trest právě s rozsudkem D. H. související. To je manipulace! Nehraju si na odborníka na inkluzi, nikdy jím nebudu, nejsem přívržencem ani jedné ze stran, ale tím spíš se na problémy dívám věcně, jsem připraven poslouchat všechny názory a hledat co nejlepší řešení. Trvá to možná déle, než bych chtěl, vím, že nakonec nebude ani nikdo zcela spokojen, tak to bývá. Pro mě je důležité, aby bylo toto řešení co nejvíce vybalancované a funkční.

sobota 1. září 2018

Benefity pro členy spolku Pedagogická komora

Členové spolku Pedagogická komora mohou využít benefity buď pro sebe, nebo pro školu, na které působí (pokud je členem spolku ředitel školy, může využít benefit pro celou školu jakožto instituci). Přihláška do spolku Pedagogická komora

Aktuální akce
Minulé akce

středa 29. srpna 2018

Pedagogická komora podporuje otevřený dopis vládě od Asociace ředitelů gymnázií a CZESHA

Pedagogická komora souhlasí s obsahem otevřeného dopisu, který vládě adresovala Renata Schejbalová (Asociace ředitelů gymnázií ČR) a Jiří Zajíček (Unie školských asociací ČR – CZESHA).

„Připojujeme se k výzvě, aby platy všech zaměstnanců škol vzrostly již od září, jak je uvedeno v usnesení Poslanecké sněmovny,“ uvedl prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, která má přes 2 000 členů a je největším školským spolkem v České republice. „V případě, že se navýšení platů pedagogů o 15 % do konce tohoto roku nestihne, budeme usilovat o kompenzaci dalším zvýšením financí na platy v roce 2019,“ dodává.

Pedagogická komora oslovila všechny poslance s dotazem, jak budou postupovat, pokud nebude splněno usnesení z prosince 2017: „Poslanecká sněmovna… doporučuje vládě České republiky, aby od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 procent a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 procent, pro dosažení průměrného platu učitele 130 procent průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020“.

Minulé vlády opakovaně nedodržely sliby, že bude školství jejich prioritou. Už v roce 1998 slíbila Zemanova vláda ve svém programovém prohlášení, že na školství půjde 6 % hrubého domácího produktu. Skutečnost je taková, že největší podíl na HDP mělo školství v roce 2011, kdy obdrželo 4,3 % HDP. Od té doby podíl klesal až na nejnižších 3,7 % v roce 2016.

Učitelské platy ve výši 130 % průměrné mzdy v zemi slíbila v roce 2003 učitelům tehdejší ministryně školství Petra Buzková. Ani tento slib nebyl dosud splněn. Platy českých učitelů jsou nejnižší v Evropské unii – vzhledem k průměrným mzdám vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců tvoří pouhých 56 %. Přitom už v roce 2002 se ve svém programovém prohlášení Špidlova vláda zavázala „zvýšit platy pedagogů na úroveň relativně srovnatelnou se zeměmi Evropské unie“.

„Pedagogická komora podpoří případnou stávku, která školám zajistí finance na úrovni vyspělých zemí, protože jen to může zabránit kolapsu českého školství,“ uvedl Radek Sárközi.

Pedagogická komora
www.pedagogicka-komora.cz

Volná místa pro děti v mateřských školách (29. 8. 2018)

Přinášíme první stovku mateřských škol s volnými místy z našeho dotazníku v podobě interaktivní mapy.

pondělí 27. srpna 2018

Odpovědi poslanců na dotaz Pedagogické komory

Pedagogická komora oslovila všechny poslance s dotazem, jak budou postupovat, pokud vláda nesplní usnesení Poslanecké sněmovny o navýšení platů učitelů o 15 % už od září 2018.
 • Jako opoziční poslanec budu interpelovat vládu proč svůj úkol nesplnila. Stanislav Juránek (KDU-ČSL)
 • Budu podporovat co nejrychlejší zvýšení platů učitelům. Jan Čižinský
 • Naše hnutí využije všech ústavních prostředků, které máme jako opozice k dispozici, k tomu, aby vláda splnila své sliby. Pavel Jelínek (SPD)
 • I mě pobuřuje, že vláda naslibuje, poslanci odsouhlasí, ale v realitě se nic nezmění, už jsem toto rozhořčení dnes komentovala do médií. Bohužel o zvyšování platů jako opoziční poslankyně nemohu rozhodovat, je to zcela na vládě. Od nás samozřejmě zaznívá apel, ale to je nyní tak jediné co můžeme reálně dělat. Nicméně jak vidíte dle usnesení sněmovny, které by mělo pro vládu mít váhu, protože vláda je odpovědna sněmovně, už jsme se snažili přimět vládu k přidání ve školství a stejně to vláda nedodrží (a nic jí nebránilo, aby tak učinila).  Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)
 • ODS udělá maximum pro to, aby návrh na zvýšení platu učitelům byl platný již od září. Zuzana Majerová Zahradníková
Zároveň jsme požádali o pomoc a podporu všechny senátory.

čtvrtek 23. srpna 2018

Statistiky o školství

MŠMT zveřejnilo statistiky o školství za rok 2017.

Metodiky a vyhlášky k reformě financování škol (PHmax)

MŠMT zveřejnilo metodiky k reformě financování regionálního školství (předškolní vzdělávání, ZŠ, SŠ, školní družiny), která byla o rok odložena. Videa a prezentace ze seminářů naleznete zde. V této souvislosti došlo k novelizaci řady vyhlášek:

pondělí 20. srpna 2018

Přehled nejdůležitějších hlasování v naší skupině na Facebooku

V naší facebookové skupině "Pedagogická komora - diskuze o školství..." probíhají následující důležitá hlasování...
Stále můžete hlasovat...

středa 1. srpna 2018

Chystané změny v přijímačkách na SŠ

MŠMT navrhlo změny ve vyhlášce o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Novela se zaměřuje především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podrobněji jsou chystané změny vysvětleny v důvodové zprávě.

pondělí 30. července 2018

Chystané změny v maturitách

Didaktický test z češtiny by měl být o 10 minut delší. Vyplývá to z návrhu novely příslušné vyhlášky MŠMT, který obsahuje řadu dalších drobných změn (všechny změny jsou vysvětleny v důvodové zprávě).

§ 5
(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 70 minut.

pátek 27. července 2018

Dotazník: Volná místa v mateřských školách

Žádáme ředitele a ředitelky mateřských škol, pokud máte v mateřské škole volná místa, vyplňte náš formulář a dejte tak vědět rodičům, kteří hledají místo pro své dítě. Výstupem bude interaktivní mapa, kterou budeme šířit na sociálních sítích.

neděle 22. července 2018

Pedagogická komora navrhla změny ve vyhlášce o inkluzi

Pedagogická komora se zapojila do činnosti pracovní skupiny speciálního vzdělávání MŠMT. Aktuálně tato skupina připravuje návrh změn ve vyhlášce č. 27/ 2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Sekce speciálních pedagogů a pracovní skupina pro revizi inkluze Pedagogické komory připravila on-line dokument k připomínkování tzv. inkluzivní vyhlášky, do kterého mohli všichni členové spolku dopisovat své návrhy. Zaslané návrhy zpracovala Jana Karvaiová. Výsledné návrhy zaslal Radek Sárközi do pracovní skupiny MŠMT a osobně je tam prezentoval. Řada z návrhů Pedagogické komory byla MŠMT zahrnuta do oficiálního návrhu změn ve vyhlášce č. 27/2016. Za nejdůležitější považujeme úpravy § 19 a § 20. Pokud bude vyhláška schválena, dojde ke snížení administrativní zátěže, což umožní věnovat více času žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

AKTUALIZOVÁNO: Pedagogická komora připomínkovala výsledný návrh změn ve vyhlášce, jak ho zveřejnilo MŠMT: Doporučení Pedagogické komory na změny v návrhu MŠMT novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

AKTUALIZOVÁNO: Dle sdělení MŠMT bude vyhláška dána do vnějšího připomínkového řízení v nejbližší době. Její platnost nebude od 1. září 2018, ale zřejmě až od 1. ledna 2019. (Příčinou náhlého odložení je nejspíše tlak proti některým změnám ve vyhlášce ze strany ČOSIV a dalších neziskovek...)

pátek 20. července 2018

Senátoři zrušili garanci míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Pedagogická komora slaví další úspěch v řadě. Včera 19. července 2018 senátoři schválili novelu školského zákona, která ruší garanci míst pro dvouleté děti v mateřských školách (ta měla platit od roku 2020). Děkujeme všem kolegům, kteří se aktivně zapojili a pomohli s prosazením této změny. (Součástí novely je i odklad reformy financování škol o 1 rok.)
 • Novela školského zákona (senátní tisk č. 305)
 • Jak hlasovali jednotliví senátoři (PRO: 48; PROTI: 5; ZDRŽEL SE: 4; NEPŘÍTOMEN: 23)
 • Videozáznam ze Senátu (od 6:28:30)
 • Stenozáznam ze Senátu
 • Poslanci zrušili garanci míst pro dvouleté děti v mateřských školách
 • Cesta novely parlamentem
 • Pedagogická komora nabídla premiérovi komplexní řešení péče o dvouleté děti
 • Pedagogická komora: Aktuální téma: Mateřské školy a předškolní vzdělávání
 • Dvouleté děti v MŠ od roku 2020 (nesouhlasná vyjádření)
 • Pedagogická komora:  Mateřské školy a předškolní vzdělávání – největší problémy a návrhy řešení
 • pátek 29. června 2018

  Poslanci zrušili garanci míst pro dvouleté děti v mateřských školách

  Dnes 29. června 2018 poslanci schválili novelu školského zákona, která ruší garanci míst pro dvouleté děti v mateřských školách (ta měla platit od roku 2020). Děkujeme všem kolegům, kteří se aktivně zapojili a pomohli s prosazením této změny. Pedagogická komora slaví velký úspěch.  (Součástí novely je i odklad reformy financování škol o 1 rok.)

  čtvrtek 14. června 2018

  MŠMT: Odpověď na dotaz k navýšení příplatku pro třídní učitele

  MŠMT odpovědělo na dotaz Pedagogické komory ohledně tzv. zvláštního příplatku, který pobírají především třídní učitelé, a jeho zvýšení ze 400 až 1 000 Kč měsíčně na 400 až 1 300 Kč (respektive ze 600 až 2 000 Kč měsíčně na 600 až 2 500 Kč).

  8XXVGL - Dotaz k navýšení příplatku pro třídní učitele

  Vážený pane magistře,

  se změnou NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dříve 564/2006 Sb.,)k 1. 1. 2018, MŠMT neobdrželo na nárůst horní hranice rozpětí u příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí žádné finanční prostředky ze strany Ministerstva financí, jelikož zaměstnavatel může zvýšení využít, pokud disponuje dostatečným objemem prostředků na platy. Zaměstnancům na vyšší příplatek bez rozhodnutí zaměstnavatele nevzniká žádné právo.

  pondělí 11. června 2018

  Valachová navrhuje snížení příplatků pro učitele. Pedagogická komora se od novely distancuje

  Pedagogická komora se distancuje od návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících, který zpracovala Kateřina Valachová a který 29. května předložila skupina poslanců ČSSD. Exministryně školství sdělila, že změny konzultovala s učiteli a řediteli škol. V důvodové zprávě se přímo uvádí, že byly „vydiskutovány a podpořeny většinou odborných asociací ředitelů škol, zástupců odborů i sociálních partnerů“.

  „Novela nebyla konzultována s nikým z Pedagogické komory, která je se skoro dvěma tisícovkami členů největším školským spolkem v České republice,“ informuje její prezident Radek Sárközi, „návrh poslankyně Valachové považuji za totální paskvil.“

  Poslanci ČSSD navrhují, aby se od 1. září 2019 snížil na polovinu specializační příplatek pro pedagogy, kteří se kromě výuky věnují například práci koordinátora ICT nebo tvorby školního vzdělávacího programu. Jeho současná výše činí 1 000 až 2 000 Kč měsíčně a nezměnila se od roku 2004, kdy byl zaveden. Kateřina Valachová požaduje jeho snížení na 500 až 1 000 Kč měsíčně.

  Novela zavádí nový příplatek za třídnictví ve výši 1 000 až 1 500 Kč měsíčně. V současnosti činí rozpětí tzv. zvláštního příplatku, který pobírají nejen třídní učitelé, 400 až 2 500 Kč měsíčně. Některým třídním učitelům tudíž hrozí jeho snížení, pokud by byl návrh ČSSD schválen.

  „Poslankyně Valachová musí vědět, že 23. května vláda projednávala obdobný návrh skupiny poslanců KDU-ČSL z 26. dubna, který vznikl ve spolupráci s Pedagogickou komorou,“ upozorňuje Radek Sárközi, „Poslanecká sněmovna o něm bude hlasovat v prvním čtení už na konci června.“ Tento návrh počítá s příplatkem pro třídní učitele ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně od 1. ledna 2019. Na stejnou výši by měl stoupnout i specializační příplatek. Návrh podpořil Svaz průmyslu a dopravy, který je členem školské tripartity. Jeho přijetí doporučilo i ministerstvo školství. Vláda jako celek k němu zaujala stanovisko neutrální. „Podávat v tuto chvíli paralelní návrh, který příplatky pro třídní učitele snižuje, je absurdní,“ dodává Radek Sárközi.

  čtvrtek 7. června 2018

  Vláda schválila pro školy a lékařské fakulty letos navíc 1,2 mld.

  Pedagogická komora jako první organizace oficiálně upozornila, že školám chybí v roce 2018 finanční prostředky na nenárokové části platu zaměstnanců: Bude inkluze financována na úkor platů pedagogů? Na schůzce s premiérem Babišem a ministrem Plagou jsme za Pedagogickou komoru zdůraznili, že se jedná o vážný problém, který je třeba rychle vyřešit. Robert Plaga přislíbil, že se sejde se zástupci Asociace krajů. Společně přesně vyčíslí, kolik školám chybí na tento rok peněz. A přijde si o ně říct na vládu. Svůj slib splnil. Ve středu 6. 6. vláda chybějící finance i díky našemu intenzivnímu tlaku školám dorovnala.

  úterý 5. června 2018

  AKTUÁLNÍ TÉMA: Reforma financování regionálního školství (normativy na žáka versus PHmax)

  Václav Klaus se skupinou poslanců navrhuje odklad reformy financování škol o 10 let (spíše jde tedy o její zrušení...). Roční náklady na reformu financování škol mají činit 11,5 miliard korun (při schvalování příslušné novely školského zákona bylo v důvodové zprávě uvedeno, že náklady budou 2,5 až 5 miliard). Ministr školství Robert Plaga nejprve navrhl odklad spuštění reformy financování škol o jeden rok (od roku 2020), protože nebyly zajištěny finanční prostředky, vzápětí ale vláda od odkladu ustoupila, protože se finance našly. Státní rozpočet na rok 2019 ovšem není schválen (ještě se ani nezačal připravovat)... AKTUALIZACE (30.5.2018): Reforma financování bude postupná, fungovat začne za dva roky, řekl Plaga + tisková zpráva MŠMT

  Aktuální informace k reformě financování škol podle PHmax
  Nové financování škol v médiích

  neděle 3. června 2018

  AKTUÁLNÍ TÉMA: MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  Předseda školského výboru Poslanecké sněmovny Václav Klaus společně se skupinou poslanců navrhl změny školského zákona v oblasti předškolního vzdělávání - zrušení povinného posledního ročníku a zrušení povinnosti pro všechny mateřské školy v ČR přijímat od roku 2020 dvouleté děti. Po projednání vládou (MŠMT) půjde novela školského zákona do prvního čtení v Poslanecké sněmovně a projedná ji školský výbor, následuje druhé a třetí čtení, pak bude postoupena Senátu a jeho školskému výboru a nakonec ji podepíše prezident ČR. Tento proces trvá obvykle minimálně 5 měsíců. V tomto příspěvku naleznete důležité informace k aktuální situaci v mateřských školách. Pedagogická komora nabídla premiérovi komplexní řešení péče o dvouleté děti - Mateřské školy a předškolní vzdělávání – největší problémy a návrhy řešení + Pozměňovací návrhy spolku Pedagogická komora k poslaneckému návrhu novely školského zákona

  AKTUALIZOVÁNO: 
  Víte, že...?