pondělí 17. června 2019

Nebezpečná novela

S laskavým svolením šéfredaktora Učitelských novin zveřejňujeme odkaz na celý text článku Radka Sárköziho Nebezpečná novela (Učitelské noviny č. 22/2019), který se zabývá aktuálním návrhem změn v zákoně o pedagogických pracovnících.


neděle 16. června 2019

Zástupcům ředitele nebude zvýšena míra přímé pedagogické činnosti

Spolek Pedagogická komora obdržel odpověď od náměstka Václava Pícla (MŠMT), v níž reaguje na naše stanovisko k aktuálním legislativním návrhům ministerstva školství. Ve stanovisku zaslaném vládě upozornila Pedagogická komora na problematické změny zákona o pedagogických pracovnících, nařízení vlády a některých vyhlášek.

V dopise se uvádí, že ministerstvo školství nakonec upustí od svého původního návrhu, který by v důsledku znamenal zvýšení míry přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele na některých školách, a to na dvojnásobek i více.

„Změna by měla negativní dopad především na ředitele škol, protože by museli převzít činnosti, které nyní delegují na své zástupce,“ upozornil Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, která kromě učitelů sdružuje více než 400 ředitelů škol.

MŠMT rovněž přehodnotilo pevné stanovení míry přímé pedagogické činnosti u asistentů pedagoga. V původním návrhu šlo o 36 hodin týdně, nově to bude 32 až 36 hodin týdně. Rozhodování zůstane v kompetenci ředitele školy, jak je tomu v současnosti, kdy příslušné nařízení vlády nabízí rozsah 20 až 40 hodin týdně.

„Myslím si, že by se podobným excesům dalo předejít, kdyby ministerstvo školství nepřestalo svolávat pracovní skupiny, jejichž jednání se dříve účastnili i zástupci profesních spolků pedagogů, škol a dalších organizací,“ komentuje situaci Radek Sárközi, „do přípravy změn by se měli více zapojit pedagogové z praxe, ale ministerstvo školství se tomu brání, některé pracovní skupiny, v nichž máme svého zástupce, se sešly naposledy před rokem.“

Stanovisko Pedagogické komory, že není třeba novelizovat zákon o pedagogických pracovnících, protože jeho stávající znění je vyhovující, ministerstvo neakceptovalo. Týká se návrhu, který chce učinit ze zaměstnávání učitelů bez pedagogického vzdělání na 2. stupni základních škol pravidlo. Namísto současného stavu, kdy je to možné pouze výjimečně. Návrh, aby doplňující pedagogické studium mohly poskytovat i jiné subjekty, než vysoké školy a jejich pracoviště, s nímž vyslovila Pedagogická komora nesouhlas, byl nakonec z novely zákona o pedagogických pracovnících vypuštěn.

„Oceňuji, že ministerstvo školství akceptovalo věcné návrhy Pedagogické komory,“ informuje Radek Sárközi, „některé změny v zákoně o pedagogických pracovnících ale nadále hodnotím negativně.“

Pedagogická komora doporučuje doplnit do zákona o pedagogických pracovnících pasáž definující činnost třídního učitele. Již dříve navrhla vytvoření nového příplatku za třídnictví ve výši minimálně 2 500 Kč měsíčně. Příslušná novela ale čeká v Poslanecké sněmovně na hlasování v prvním čtení již rok.

„Věřím, že návrhy Pedagogické komory budou nakonec schváleny,“ dodává Radek Sárközi, „na Slovensku se to podařilo a naši kolegové si je chválí.“

Pedagogická komora, z.s.

čtvrtek 13. června 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší příplatky pro třídní učitele

Pedagogická komora zpracovala návrh novely zákoníku práce, který zavádí nový příplatek za třídnictví ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně a zvyšuje stávající specializační příplatek na stejnou částku. Návrh si osvojila skupina poslanců KDU-ČSL. Novela se týká přes 65 000 třídních učitelů. Náklady na zvýšení příplatků činní 2 miliardy korun ročně. Na Slovensku dostávají třídní učitelé 5 % navíc k tarifu, v ČR mají v současnosti necelá 2 %. Aktuálně pobírají třídní učitelé tzv. zvláštní příplatek, který na běžných školách činí 500 až 1300 Kč měsíčně od roku 2019 (v roce 2018 to bylo 400 až 1300 Kč). Specializační příplatek činí 1000 až 2000 Kč měsíčně od roku 2003. Příplatky jsou většinou přiznávány v nižší polovině intervalu, protože na něj školy nemají dostatek financí. Vzhledem k tomu, že tyto činnosti vyžadují 20 hodin práce měsíčně navíc, pobírá třídní učitel 25 až 50 Kč za hodinu, což je hluboko pod minimální i zaručenou mzdou. Jedná se přibližně o 20 až 40 Kč měsíčně na jednoho žáka ve třídě... V tomto příspěvku budeme postupně mapovat celý legislativní proces...

Další informace
Protinávrh Kateřiny Valachové a poslanců ČSSD na snížení příplatků oproti současnosti

středa 12. června 2019

pondělí 10. června 2019

Změny v maturitách

Ministerstvo školství připravilo návrh novely školského zákona, kterým se mění model a hodnocení maturitní zkoušky. Návrh již prošel vnějším připomínkovým řízením. Následně ho projedná vláda, Poslanecká sněmovna a Senát (termíny nejsou v tuto chvíli známé)...

sobota 8. června 2019

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících v parlamentu

Vláda schválila návrh novely zákona o pedagogických pracovnících. Nyní čeká na projednání Poslaneckou sněmovnou a jejími výbory, kde může projít řadou změn díky pozměňovacím návrhům poslanců. Následně ho projedná Senát a jeho výbory, kde opět může dojít ke změnám. Výslednou podobu musí podepsat prezident republiky.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vedení Pedagogické komory s některými částmi této novely zásadně nesouhlasí a uvažuje o vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách mimo jiné i kvůli těmto změnám.

pátek 7. června 2019

Přípravné třídy ve vyhlášce č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Přípravné třídy


§ 7

(1) Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15.

(2) Ředitel školy může vyřadit dítě z přípravné třídy:
a) na žádost zákonného zástupce dítěte,
b) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě nedochází, nebo
c) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

(3) Ředitel přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu dítěte.

(4) Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.

(5) Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročník.

(6) Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dále zpráva obsahuje:
a) vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte,
b) případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším období,
c) další doporučení pro vzdělávání dítěte.

(7) Zprávu podle odstavce 6 předá škola na konci druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci dítěte a škole, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno do přípravné třídy. Zároveň se zpráva stává součástí dokumentace školy.

§ 7a

Maximální počet hodin výuky v přípravné třídě financovaný ze státního rozpočtu
Maximální týdenní počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu v přípravné třídě je
a) 22 hodin v případě počtu dětí ve třídě 10 a více, nebo
b) 14 hodin v případě počtu dětí ve třídě menším než 10.

§ 7b

Maximální počet hodin výuky ve třídě přípravného stupně základní školy speciální financovaný ze státního rozpočtu
Maximální týdenní počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného stupně základní školy speciální je
a) 40 hodin v případě počtu dětí ve třídě 4 a více, nebo
b) 10 hodin v případě počtu dětí ve třídě menším než 4.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-48#f2901428

čtvrtek 6. června 2019

Tematické FB skupiny Pedagogické komory

Kromě hlavní facebookové skupiny Pedagogická komora - diskuze o školství - učitelé, ředitelé..., která má přes 7.300 členů, a naší facebookové stránky Pedagogická skupina, zapsaný spolek, postupně zřizujeme nové tematicky zaměřené skupiny na Facebooku, které jsou určeny členům i nečlenům našeho spolku:
Benefitem FB skupin zřízených Pedagogickou komorou je, že případné výstupy z nich předáme nejen kolegům, ale rovněž politikům (ministrům, poslancům, senátorům, hejtmanům...), zřizovatelům škol, pracovníkům MŠMT a jím přímo zřízených organizací, médiím i široké veřejnosti. Za přijetí do skupiny prosím neděkujte. Raději vložte nějaký zajímavý příspěvek nebo tip pro ostatní kolegy. Díky tomu všichni zjistí, že je ve skupině nový aktivní člen.
  • Pedagogická komora, z.s., je rovněž na Twitteru...

středa 5. června 2019

Budou mít učitelé jednou za 10 let až roční volno pro vlastní vzdělávání?

Poslankyně Věra Kovářová (STAN) a skupina poslanců napříč politickými stranami předložila návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, kterým se zavádí "volno pro vlastní vzdělávání". Učitelé by mohli jednou za 10 let čerpat volno v délce 5 až 12 měsíců. V této době by dostávali plat ve výši jejich aktuální tarifní třídy a platového stupně.

Tento nový benefit, který je v zahraničí běžný, by mohl pomoci přilákat do škol učitele, kteří v minulosti odešli pracovat mimo školství, i čerstvé absolventy pedagogických fakult, kteří v současné době často do škol nenastupují nebo je brzy opouštějí. Především by ale pomohl stávajícím učitelům s delší praxí čelit syndromu vyhoření.

Do jednoho měsíce musí novelu projednat vláda. Následně návrh projedná Poslanecká sněmovna a její výbory, kde může projít změnami díky pozměňovacím návrhům poslanců. Nakonec ho projedná Senát a jeho výbory, kde opět může dojít ke změnám. Výslednou podobu zákona musí podepsat prezident republiky.

Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Víta Rakušana, Kateřiny Valachové, Terezy Hyťhové, Františka Váchy, Jany Krutákové, Jana Farského, Petra Pávka, Romana Onderky, Petra Dolínka a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Obdobný návrh obsahuje Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo přes 3 800 pedagogů.

úterý 4. června 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Pedagogická komora a Strategie vzdělávání 2030+

Pedagogická komora, z.s., se zapojila do přípravných prací na dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. V tomto příspěvku naleznete přehled našich aktivit v této oblasti. Členové Pedagogické komory (v některých případech i nečlenové spolku) mohli komentovat on-line dokumenty před jejich odesláním pracovnímu týmu MŠMT ke Strategii 2030+ nebo hlasovat v anketách.

pondělí 3. června 2019

Gramotnosti ve vzdělávání

Pedagogická komora byla oslovena panem ředitelem Radko Sáblíkem, členem expertního týmu MŠMT pro Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a gestorem SC1 Obsah vzdělávání a Strategie 2030+, aby se vyjádřila k tématu gramotností ve vzdělávání.

Materiál zaslaný expertní skupině zveřejňujeme zde: Gramotnosti ve vzdělávání.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

neděle 2. června 2019

Pedagogická komora připravuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

Ministryně financí Alena Schillerová navrhla, aby platy pedagogů rostly v příštím roce o 10 procent, místo původně slíbeného patnáctiprocentního navýšení. Ministr školství Robert Plaga předložil novelu zákona o pedagogických pracovnících, podle níž budou moci učit žáky 2. stupně základních škol lidé bez pedagogického vzdělání. Vláda se nehlásí k usnesení Poslanecké sněmovny, aby nejpozději v roce 2020 činily platy učitelů 130 % průměrné mzdy v ČR. Ministerstvo školství navrhuje zvýšit míru přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele. Neproběhla odborná revize inkluzivního vzdělávání. Za posledních 15 let činilo navýšení učitelských platů pouhých 5 procentních bodů oproti ostatním zaměstnancům – ze 105 % v roce 2003 na současných 110 % průměrné mzdy v České republice. Uvedené kroky by vedly ke snížení kvality vzdělávání. Proto vedení spolku Pedagogická komora začalo připravovat vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách.

Pedagogická komora nejprve zveřejnila otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který již podepsalo přes 3 800 signatářů. Následně zorganizovala akce Den učitelů v černé a Týden škol v černé, do nichž se zapojili učitelé z tisícovky škol.

„Cílem našich akcí je informovat veřejnost, především rodiče žáků, že politici školství zanedbávají, což má negativní dopady na kvalitu výuky,“ sdělil Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, chtěli jsme o akutních problémech ve školství jednat s panem ministrem Plagou, ale ten na opakované žádosti o osobní setkání nereaguje, nemáme tudíž jinou možnost, než vyhlásit stávkovou pohotovost.“

Legislativa umožňuje, aby stávkovou pohotovost nebo stávku vyhlásila profesní organizace pedagogů, nemusí to být přímo školské odbory. Vyplývá to z právního výkladu, který si nechala Pedagogická komora zpracovat. Stanovy Pedagogické komory obsahují ustanovení, že jednou z hlavních činností spolku je „ochrana hospodářských a sociálních zájmů členů“.

„Připravili jsme dotazník, kterým chceme nejprve zmapovat ochotu zaměstnanců škol podpořit stávkovou pohotovost, také nám pomůže specifikovat konkrétní požadavky,“ sděluje Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory.

Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

„Z odpovědí, které jsme doposud obdrželi, vyplývá, že stávkovou pohotovost by podpořilo devadesát procent respondentů,“ dodává Janek Wagner „výstupy z ankety předložíme k hlasování valné hromadě Pedagogické komory.“

V dubnu proběhla stávka učitelů v Polsku. Stávkující pracovníky škol na demonstracích podporovali rodiče žáků a skládali se na stávkový fond pro pedagogy. Podobná akce jako v České republice proběhla i na Slovensku, kdy se tamější učitelé oblékli do černého, aby vyjádřili nesouhlas s negativními změnami ve školství.

„Věřím, že ke stávce nakonec nebude muset dojít, nechceme organizovat nátlakové akce, chceme s vládou jednat, bohužel jsme k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách nuceni přístupem ministra Plagy, který se vyhýbá jednáním, a postojem vlády k našim návrhům,“ uzavírá Radek Sárközi.

Pedagogická komora má více než 2 500 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v České republice. Jeho zakladatelé zorganizovali v roce 2017 úspěšnou petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21 609 pedagogů z 1 150 škol.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Dotazník k požadavkům a vyhlášení stávkové pohotovosti
Návrh požadavků včetně podrobnějšího vysvětlení
Stávková pohotovost (právní výklad)

sobota 1. června 2019

Dotazník ke stávkové pohotovosti ve školách

Pedagogická komora mapuje názory zaměstnanců škol na případné vyhlášení stávkové pohotovosti. Proto prosíme všechny pedagogy o vyplnění tohoto dotazníku.

Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

Důvodem našich aktivit je aktuální návrh ministryně financí, aby v roce 2020 nerostly platy pedagogů o slíbených 15 %, nýbrž o pouhých 10 %. Dalším důvodem je návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který schválila vláda - návrh obsahuje několik sporných ustanovení, především to, že by nově mohli na 2. stupni ZŠ učit pracovníci bez pedagogického vzdělání. Vláda neplánuje splnit usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 z roku 2017, že nejpozději od roku 2020 mají platy učitelů činit 130 % průměrné mzdy v ČR. Ministr školství Robert Plaga doposud neodpověděl kladně ani záporně na žádost o osobní jednání k Otevřenému dopisu politikům za záchranu českého školství podpořeném akcemi Pedagogické komory Den učitelů v černé a Týden škol v černé. Neproběhla odborná revize inkluzivního vzdělávání.

(Členové spolku Pedagogická komora vyplňují samostatný dotazník, tento dotazník je určen nečlenům, ale budeme rádi, když se členy našeho spolu stanete - čím více členů budeme mít, tím spíše prosadíme pozitivní změny ve školství...) Přihláška do spolku Pedagogická komora

pátek 31. května 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Školství ve Finsku

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na články a videa o finském školství.

čtvrtek 30. května 2019

Analýza implementace společného vzdělávání

Ve středu 29.5.2019 uspořádalo MŠMT kulatý stůl, na kterém byla představena Analýza implementace společného vzdělávání za uplynulý rok. Spíše než o analýzu jde o výběr ze statistických dat, která byla shrnuta do stručné prezentace. Obdobná akce proběhla na MŠMT před rokem: První rok společného vzdělávání - hlavní závěry. Obou kulatých stolů se za Pedagogickou komoru zúčastnil Radek Sárközi.


úterý 28. května 2019

Inkluzivní vyhláška byla novelizována

V pondělí 27. května 2019 podepsal ministr školství Robert Plaga novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny nabudou účinnosti od 1. října 2019. Novelizace vyhlášky se tudíž bude vztahovat až na podpůrná opatření přidělená po tomto datu. 

V této souvislosti zveřejňujeme tabulku z nedávného šetření MŠMT, která mapuje, jak obtížně školy shánějí speciální pedagogy, školní psychology nebo asistenty pedagoga.
pondělí 27. května 2019

pátek 24. května 2019

Stanovisko k aktuálním legislativním návrhům MŠMT

Pedagogická komora zaslala vládě oficiální stanovisko, v němž se vyjadřuje k aktuálním legislativním návrhům ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o novelizace zákona o pedagogických pracovnících, vyhlášky o společném vzdělávání a nařízení vlády.

Vedení Pedagogické komory nesouhlasí s některými částmi návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících a doporučuje vládě vrátit ho ministru školství Robertu Plagovi k přepracování a doplnění.

„Nesouhlasíme s tím, aby zákon nově posvětil, že na základních školách mohou učit lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to značně negativní dopady na kvalitu výuky i prestiž učitelské profese,“ upřesňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „usilujeme o to, aby byl zákon doplněn o vymezení pracovní náplně třídních učitelů, jak to funguje již řadu let na Slovensku, a o zavedení nového příplatku za třídnictví ve výši alespoň 2 500 korun.“ Nyní třídní učitelé pobírají příplatek začínající na částce 500 korun, což je 25 korun za hodinu.

Pedagogická komora se postavila proti snahám ušetřit finance na zástupcích ředitele. Připravovaná novela nařízení vlády zcela ruší funkce „vedoucí učitel odborného výcviku“ a „zástupce ředitele pro praktické vyučování“ a zvyšuje zástupcům ředitele menších škol počet hodin, které musejí odučit.

„Na tento problém upozornili Pedagogickou komoru dopisem ředitelé středních odborných škol z Královéhradecka, návrh sklidil kritiku i mezi našimi členy, kteří se zapojili do jeho připomínkování, a v důsledku by znamenal mnohem více práce pro ředitele, protože zástupcům zvyšuje míru přímé pedagogické činnosti na dvojnásobek i více, pokud má škola více než jednoho,“ upozorňuje ředitel střední odborné školy Štefan Klíma, „jedná se o pokus ušetřit na tom nejhorším místě.“

Další výtky směřují ke změnám v oblasti společného vzdělávání. Pedagogická komora nesouhlasí se striktním vymezením míry přímé pedagogické činnosti u asistentů pedagoga na 36 hodin týdně. Doposud nařízení vlády umožňovalo, aby o tom rozhodoval ředitel školy v rámci rozpětí 20 až 40 hodin týdně. Navrhovaná změna bere ředitelům další kompetenci.

„Před rokem jsme připravili řadu připomínek k inkluzivní vyhlášce, ministerstvo školství je sice zapracovalo do návrhu novelizace vyhlášky o společném vzdělávání, ale od loňského září opakovaně odkládá její vydání,“ dodává Jana Karvaiová, vedoucí sekce speciálních pedagogů v Pedagogické komoře.

Stanovisko Pedagogické komory k aktuálním legislativním návrhům MŠMT (celý text)

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


středa 22. května 2019

Stávková pohotovost mimo kolektivní vyjednávání

Vedení spolku požádalo právníka o výklad platné legislativy, zda může Pedagogická komora (sama bez školských odborů) vyhlásit stávkovou pohotovost ve školách. Ano, může. Postupně tudíž začneme činit kroky, které musí vyhlášení stávkové pohotovosti předcházet...

Obecně závazné právní předpisy neobsahují právní úpravu tzv. stávkové pohotovosti, jakkoliv se v praxi jedná o termín frekventovaný. Stávková pohotovost se tedy může týkat jak stávky v rámci kolektivního vyjednávání, tak stávky z jiných důvodů.

S ohledem na shora uvedené tedy není ani nijak stanoveno, jak stávkovou pohotovost vyhlásit, ani jakou má mít formu. V daném případě z logiky věci vyplývá, že stávková pohotovost by měla být odborovou organizací (pořadatelem) oznámena zaměstnancům (účastníkům), a to zejména co do okamžiku jejího vzniku a jejích podmínek (tj. od kdy, z jakých důvodů a příp. do kdy, resp. do splnění jakých podmínek, má trvat), jakož i její formy (např. viditelné označení účastníků pohotovosti apod.). Vyhlášení by mělo také definovat stávkový výbor a mělo by být učiněno směrem k zaměstnancům jako jejím účastníkům (k těm nejdříve), k médiím a samozřejmě k zaměstnavateli.

Stávkovou pohotovost může vyhlašovat jakákoliv odborová organizace a vzhledem k tomu, že tento institut není (na rozdíl od stávky v rámci kolektivního vyjednávání) nijak zákonně upraven, i jakýkoliv jiný subjekt. Jiný subjekt může na základě ústavního práva na stávku organizovat i jakoukoliv stávku, s výjimkou stávky v rámci kolektivního vyjednávání, která by měla být organizována výlučně odborovými organizacemi.


Aleš Buriánek

úterý 21. května 2019

Pedagogická komora nesouhlasí s novelou zákona o pedagogických pracovnících

Ministr školství Robert Plaga avizoval, že v nejbližší době předloží vládě novelu zákona o pedagogických pracovnících. Pedagogická komora s navrženými změnami nesouhlasí. Novelu kritizují i školské odbory nebo děkani pedagogických fakult. Pokud by byla novela přijata, mohl by na druhém stupni základních škol vyučovat žáky kromě vystudovaných učitelů jakýkoliv pracovník s vysokoškolským vzděláním v libovolném oboru.

„Kvůli inkluzi výrazně vzrostly nároky na stávající učitele, nedokážu si představit, že by to zvládal člověk, který nemá žádné pedagogické vzdělání, naopak by bylo zapotřebí, aby ve třídách s žáky s těžšími diagnózami vyučoval speciální pedagog,“ komentuje novelu Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Změna je v rozporu s výsledky šetření České školní inspekce, která zjistila, že nekvalifikovaní učitelé vyučují méně kvalitně než kvalifikovaní a aprobovaná výuka je kvalitnější než neaprobovaná.

„V souvislosti s novelou se hovoří o tom, že přivede odborníky do škol, ale to je značně iluzorní, za stávajících podmínek se do školství žádní odborníci nepohrnou, nebo si to na chvíli vyzkouší a brzy odejdou,“ říká Radek Sárközi, „novela nijak neomezuje, že by například inženýr mohl vyučovat jen matematiku, může klidně učit češtinu a dějepis… skutečná odbornost spočívá v tom, že se student pět let cíleně připravoval na povolání učitele.“

Podle návrhu by nekvalifikovaný učitel musel do tří let absolvovat doplňující pedagogické studium, tzv. pedagogické minimum, jehož rozsah činí pouhých 250 hodin. Nově by toto studium neposkytovaly výhradně vysoké školy, jak je tomu dnes. Mohla by ho nabízet jakákoliv organizace, které k tomu ministerstvo školství udělí akreditaci.

„Dnes garantují kvalitu doplňujícího pedagogického studia pracoviště pedagogických fakult, nově by ho mohla nabízet jakákoliv komerční firma nebo nezisková organizace,“ upozorňuje Radek Sárközi.

V zákoně není ošetřeno, co se stane, když si pracovník školy nestihne do tří let pedagogické minimum doplnit. Může přestoupit na jinou školu a začne se mu počítat nové tříleté období?

„V současnosti smí ředitel školy zaměstnat nekvalifikovaného člověka jen dočasně, v případě, že se o místo přihlásí kvalifikovaný učitel, musí mu ředitel dát přednost a nekvalifikovaného zaměstnance propustit, novela tomu ale zamezí, takže kvalifikovaní učitelé budou hůře hledat práci ve školství,“ informuje Radek Sárközi.

Pokud by byla novela zákona o pedagogických pracovnících schválena, nebudou už pedagogické fakulty zapotřebí. Studenti si raději zvolí obory, které je zajímají a kde nebudou muset navíc studovat didaktiku, psychologii, pedagogiku a trávit čas na praxích ve školách. Protože i bez studia učitelství budou moci kdykoliv nastoupit jako učitelé do škol, jen si doplní pedagogické minimum.

Pedagogická komora navrhovala, aby byl do zákona doplněn popis funkce třídního učitele, jak je tomu na Slovensku, a aby byl zaveden samostatný příplatek za třídnictví ve výši alespoň 2 500 korun. Tyto návrhy nebyly ze strany MŠMT akceptovány.

Vyjádření Radka Sárköziho: „Ministr školství Robert Plaga by měl prosazovat zatraktivnění učitelské profese, skokové zvýšení platů ve školství, snížení administrativy a zlepšení pracovních podmínek pedagogů, aby se do škol vrátili ti, co z nich odešli za lepším. Místo toho chce umožnit, aby mohl učit každý. Novela zákona o pedagogických pracovnících dělá z výjimky pravidlo. To bude mít negativní dopad na profesi učitele i její prestiž, ale především na kvalitu výuky.“

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

neděle 19. května 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících

MŠMT připravuje novelu zákona o pedagogických pracovnících, která obsahuje několik kontroverzních změn: Na 2. stupni ZŠ by mohli až 3 roky učit VŠ vzdělaní odborníci bez pedagogického vzdělání, doplňující pedagogické studium by mohlo nabízet jakékoliv zařízením které k tomu získá akreditaci v rámci DVPP, nejen vysoké školy připravující učitele apod.
MŠMT k novele zákona o pedagogických pracovnících - vypořádání připomínek (str. 19)

Řediteli školy se umožní uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. st. ZŠ i SŠ na dobu nejdéle 3 let absolventům jakýchkoli magisterských studijních programů – během této doby 3 let a s podporou poskytovanou začínajícím učitelům v jejich adaptačním období si bude moci učitel doplnit tzv. pedagogickou způsobilost. Doplněna byla v tomto směru ustanovení § 7a a již existující  návrh § 9a; společné způsoby získání odborné kvalifikace byly vypuštěny z § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1. 
Tzv. kvalifikační studium pro učitele (tzv. DPS) budou moci nově – kromě vysokých škol a jejich programů CŽV – uskutečňovat také zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato kvalifikační studia projdou standardizací a modernizací. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ

sobota 18. května 2019

Diskuze o platech učitelů

V pátek 17. 5. 2019 hovořili Janek Wagner z Pedagogické komory, z.s., a František Dobšík, předseda ČMOS PŠ, v pořadu Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře na stanici Český rozhlas Radiožurnál. Tématem byly platy učitelů a jejich vývoj.

pátek 17. května 2019

Učitelé slíbených 15 procent navíc stále nemají

Spolek Pedagogická komora uspořádal anketu, v níž zjišťoval, jak se učitelům zvýšil plat ve srovnání s loňským dubnem. Z ankety vyplývá, že vládou slibované navýšení platů o 15 procent u naprosté většiny pedagogů doposud nenastalo. Jen 2,3 % respondentů uvedlo, že se jim plat meziročně zvýšil o 15 a více procent. O více než 10 procent se zvýšil plat 21,5 % pedagogů. 10 procent respondentů pobírá plat stejný jako loni. U některých učitelů došlo dokonce ke snížení oproti roku 2018.

„Vláda celý loňský rok veřejnosti tvrdila, že platy učitelů porostou o 15 procent, ale podle statistiky ministerstva školství to nakonec bylo jen necelých 11 procent, obávám se, že podobná situace nastane i za letošní rok,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Průměrná mzda v České republice vzrostla v roce 2018 o 8,1 %, průměrný plat učitelů včetně ředitelů škol byl vyšší o 10,9 %. „Loni rostly platy učitelů jen o 3 procentní body rychleji než u ostatních zaměstnanců, to rozhodně nelze nazvat prioritou, spíše se jedná o valorizaci,“ uvádí Radek Sárközi.

Průměrné platy učitelů činí v současnosti 109,6 % průměrné mzdy v celém státě. Slib Petry Buzkové (ČSSD) z roku 2003, že vzrostou na 130 %, stále nebyl splněn. Usnesení Poslanecké sněmovny z prosince roku 2017, aby se platy učitelů zvýšily na 130 % celorepublikového průměru, vláda ignoruje.

„Ministr školství uvádí, že průměrný plat učitelů byl loni 35 000 korun hrubého, většina učitelů ale tuto částku na výplatní pásce nenajde, protože zahrnuje i platy ředitelů škol, ve skutečnosti dostávají učitelé o několik tisícovek méně,“ informuje Radek Sárközi, „průměrný věk učitele je skoro 50 let, takže částky zvyšuje i to, že velká část učitelů dosáhla na maximální možný tabulkový plat.“

Důležitější kritérium než průměrný plat je plat nástupní. Ten v případě učitelů základních a středních škol začíná na částce 28 020 Kč hrubého. U učitelek mateřských škol to je pouhých 21 840 Kč.

„Nástupní platy čerstvé absolventy do škol nenalákají, tarifní tabulky jsou navíc postaveny tak, že učitel na platový postup čeká až osm let,“ dodává Radek Sárközi.

Kvůli nízké hladině platů ve školství ředitelé marně shánějí nejen učitele ale i nepedagogické zaměstnance.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.czčtvrtek 16. května 2019

Výsledky práce předsedy školských odborů Františka Dobšíka za 15 let jsou tristní

František Dobšík byl zvolen předsedou ČMOS PŠ v roce 2003. Následující tabulka porovnává stav školství v současnosti s rokem 2003. Tímto tempem by trvalo 60 let, než by vláda splnila slib, že učitelé dostanou 130 % průměrné mzdy...V roce 2003 tehdejší ministryně školství Petra Buzková (ČSSD) slíbila, že platy učitelů budou činit 130 % průměrné mzdy v České republice. Od té doby se stav zlepšil pramálo. Vinu nese především pasivní vedení školských odborů, v jejichž čele stojí František Dobšík již 15 let.
  • Během 15 let několikanásobně poklesl počet členů školských odborů (ze 70 000 na 18 000).
  • Klesl rovněž podíl školství na hrubém domácím produktu (z 4,3 % HDP na 3,9 % HDP).
  • Průměrné platy učitelů se k cíli 130 % průměrné mzdy v ČR přiblížily o pouhé 4 procentní body (ze 105,4 % na 109,6 %).
Zdroje: