pátek 25. prosince 2020

MŠMT: Manuál pro školy platný do 10. 1. 2021

Ministerstvo školství vydalo nový manuál pro školy, který vychází z aktuálně platného krizového opatření vlády a skutečnosti, že se celá Česká republika opět ocitla v 5. stupni tabulky PES...úterý 22. prosince 2020

Tarifní tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky na rok 2021

Dne 21. 12. 2020 schválila vláda návrh ministra školství Roberta Plagy, aby tarifní část platu učitelů a dalších pedagogických pracovníků vzrostla v roce 2021 pouze o 4 % (oproti původnímu návrhu MPSV, který počítal s růstem 9 %). Tarifní tabulka pro ostatní zaměstnance (včetně nepedagogických pracovníků ve školách) zůstane v roce 2021 stejná jako v roce 2020. Minimální mzda v roce 2021 činí 15 200 korun měsíčně. Výši zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací naleznete zde.

 • Učitelky MŠ: 8. až 13. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 13. platová třída (obvykle 11. platová třída)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 9. až 14. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. až 14. platová třída (obvykle 13. platová třída)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 13. platová třída (obvykle 10. platová třída)
 • Vychovatelky školní družiny a další vychovatelé: 8. až 12. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Speciální pedagogové: 11. až 13. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 8. platová třída)
 • Pedagogové volného času: 8. až 13. platová třída

Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1300 Kč,
b) II. 750 až 2500 Kč...

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

2. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

3. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

pondělí 21. prosince 2020

Pedagogická komora nesouhlasí s růstem tarifů pouze o 4 procenta

Vedení Pedagogické komory, z. s., nesouhlasí s návrhem ministra školství Roberta Plagy, aby tarifní část platu učitelů a dalších pedagogických pracovníků vzrostla v roce 2021 pouze o čtyři procenta. Plně podporujeme původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, což je růst tarifů o devět procent.

Ministr školství se soustavně vyhýbá jednáním s reprezentativními školskými organizacemi. Školská tripartita byla svolána naposledy letos v srpnu.

„Pokud vláda Plagův návrh schválí, Pedagogická komora je připravena podniknout další kroky,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „v úvahu přichází vyhlášení stávkové pohotovosti nebo petice za odvolání ministra školství Roberta Plagy.“

Robert Plaga není dobrý ministr školství, zcela ztratil naši důvěru!

Více informací naleznete zde:
Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Stávková pohotovost mimo kolektivní vyjednávání

Vedení spolku požádalo právníka o výklad platné legislativy, zda může Pedagogická komora (sama bez školských odborů) vyhlásit stávkovou pohotovost ve školách. Ano, může. Postupně tudíž začneme činit kroky, které musí vyhlášení stávkové pohotovosti předcházet...

Obecně závazné právní předpisy neobsahují právní úpravu tzv. stávkové pohotovosti, jakkoliv se v praxi jedná o termín frekventovaný. Stávková pohotovost se tedy může týkat jak stávky v rámci kolektivního vyjednávání, tak stávky z jiných důvodů.

S ohledem na shora uvedené tedy není ani nijak stanoveno, jak stávkovou pohotovost vyhlásit, ani jakou má mít formu. V daném případě z logiky věci vyplývá, že stávková pohotovost by měla být odborovou organizací (pořadatelem) oznámena zaměstnancům (účastníkům), a to zejména co do okamžiku jejího vzniku a jejích podmínek (tj. od kdy, z jakých důvodů a příp. do kdy, resp. do splnění jakých podmínek, má trvat), jakož i její formy (např. viditelné označení účastníků pohotovosti apod.). Vyhlášení by mělo také definovat stávkový výbor a mělo by být učiněno směrem k zaměstnancům jako jejím účastníkům (k těm nejdříve), k médiím a samozřejmě k zaměstnavateli.

Stávkovou pohotovost může vyhlašovat jakákoliv odborová organizace a vzhledem k tomu, že tento institut není (na rozdíl od stávky v rámci kolektivního vyjednávání) nijak zákonně upraven, i jakýkoliv jiný subjekt. Jiný subjekt může na základě ústavního práva na stávku organizovat i jakoukoliv stávku, s výjimkou stávky v rámci kolektivního vyjednávání, která by měla být organizována výlučně odborovými organizacemi.


Aleš Buriánek

neděle 20. prosince 2020

Učitel naživo - neúspěšná akreditace magisterského studia

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na texty, které vyšly v souvislosti s neúspěšnou akreditací magisterského studia učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, na jejíž přípravě se podílela organizace Učitel naživo, z.ú.

Citace z výše uvedených textů:

Jan Picek, předseda Asociace děkanů pedagogických fakult: „Jakkoliv si uvědomujeme, že pedagogické fakulty mají řadu problémů k řešení, vyjádření pana ředitele Hřebeckého je neprávem očerňuje. Na svých stránkách EDUin mimo jiné uvádí, že jeho posláním „...je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru". Citace pana Hřebeckého, uvedená v tiskové zprávě je v přímém rozporu s takovýmito hodnotami, na nichž si EDUin zakládá. Žádáme proto pana ředitele o veřejnou omluvu.”

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o.p.s.: „Máme to černé na bílém. Vedle různých lobby betonářských, potravinářských a podobně tu máme i lobby pedagogických fakult, které se cítily ohrožené nástupem tohoto ambiciózního a dynamického modelu učitelské přípravy, kterému stěží dokáží konkurovat. MŠMT má ve Strategii 2030+ vepsanou stávající pregraduální přípravu učitelů jako jeden ze základních problémů, všichni ředitelé škol volají po větším podílu praxe. V Učiteli naživo je pedagogická praxe vedená špičkovými mentory ze škol násobně větší v porovnání s fakultami. Výsledek akreditace? Zamítnuto. A důvody jsou skutečně absurdní, že ani nemůžou být myšleny vážně… Až bude zase stát naříkat, jak má málo učitelů, tohle mu připomeňme!”

Vladimíra Spilková, Učitel naživo, z.ú., a Filozofická fakulta Univerzity Pardubice: „Navíc – předsedkyně hodnotící komise prof. Ludíková je současně předsedkyní Asociace děkanů Pedagogických fakult (předkládanou akreditaci lze považovat za konkurenční pro monopolní pozici pedagogických fakult), zpravodajka v Radě NAÚ pro učitelské programy prof. Šmelová je na PedF UP v Olomouci podřízenou této předsedkyně. Bez ohledu na specifické okolnosti provázející posuzování naší žádosti je třeba zdůraznit, že hodnocení akreditačních žádostí komisemi „sestavenými na jedno použití“ představuje i v jiných případech doslova ruletu štěstí. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti hodnotitele NAÚ, že složení komise významně ovlivňuje interpretaci kritérií, přísnost, a naopak vstřícnost v posuzování apod.”

čtvrtek 17. prosince 2020

Pedagogická komora žádá poslance o navýšení školského rozpočtu

Je třeba vyřešit škrt ve výši 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje poslanecké pozměňovací návrhy, které dodatečně navyšují rozpočet pro školství na rok 2021. Jedná se o finance pro vysoké školy, na platy asistentů pedagoga, ONIV nebo protidrogovou prevenci. Návrhy některých poslanců na škrty v rozpočtové kapitole MŠMT nebo přesuny peněz uvnitř  kapitoly 333 naopak prezident Pedagogické komory Radek Sárközi zcela odmítá.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) podal návrh na navýšení financí pro vysoké školy o 2 569 804 324 korun na celkovou částku 30 981 481 304 Kč. Poslanec Pavel Jelínek (SPD) navrhuje navýšit ONIV, ze kterých školy hradí učebnice nebo pomůcky pro žáky, ale rovněž náhradu mzdy během prvních 14 dní nemoci zaměstnanců (a řadu dalších položek), o 400 milionů korun na celkovou částku 1 800 000 000 Kč. Poslanec Dominik Feri (TOP09) podal tři návrhy: navýšení prostředků na platy asistentů pedagoga o 30 milionů korun, posílení financí na protidrogovou prevenci o 1 500 000 Kč a 100 milionů korun na podporu vysokoškolského výzkumu v oblasti světové pandemie koronaviru.

 

„V položce „ostatní neinvestiční výdaje“ se školy letos ocitly v červených číslech, protože jim kvůli častému pobytu zaměstnanců v karanténě skokově narostly výdaje z ONIV,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „nejhůře situace dopadla na mateřské školy, které skončily v karanténě opakovaně, což jim hrozí i v následujícím roce.“

 


Poslanecká sněmovna by měla o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat v pátek 18. 12. 2020. Plánované výdaje na školství v roce 2021 činí 239 655 319 850 Kč. Podíl školství na hrubém domácím produktu České republiky je pro rok 2020 odhadován na 3,18 % HDP (bez prostředků z evropských fondů). V roce 2021 by se měl zvýšit na 3,86 % HDP.

 

„Investice do školství, vzdělávání, vědy a výzkumu je nejefektivnější investicí, proto by do těchto oblastí mělo směřovat co nejvíce peněz, o prosperitě České republiky za 20 let se rozhoduje právě teď,“ říká Radek Sárközi, „české školství je bohužel dlouhodobě výrazně podfinancované a výdaje na vzdělávání stále nedosahují ani 5 % HDP, což je průměr států EU a OECD.“

 

Čím je dítě mladší, tím vyšší bude návratnost a efektivita finančních prostředků vynaložených na jeho výchovu a vzdělávání, což prokazují mezinárodní odborné studie. Bohužel Česká republika investuje nejméně právě do předškolního vzdělávání. Zatímco my dáváme na předškolní vzdělávání pouze 0,5 % hrubého domácího produktu, průměr EU a OECD činí 0,8 % HDP. Důsledkem je například vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol, kde je většinu času na až 28 dětí pouze jedna učitelka. Rovněž na prvním stupni základních škol je u nás počet dětí ve třídě výrazně vyšší, než činí průměr členských států Evropské unie.„Upozornil jsem poslance, na výrazný škrt 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga, který navrhl ministr školství Robert Plaga,“ uvádí Radek Sárközi, „pokud nebude dodatečně kompenzován, může přijít o místo více než 5 000 asistentů pedagoga, protože často pracují jen na částečný úvazek.“

 

V podkladech k návrhu státního rozpočtu na rok 2021 se uvádí, že úspora 1,2 miliardy korun bude dosažena snížením počtu asistentů pedagoga o 2 564 plných úvazků.  Pokud k propuštění asistentů pedagoga nedojde, budou se muset finance na jejich platy hledat v nenárokových složkách učitelských platů.

 

„Pro učitele to není dobrá zpráva – buď zůstanou ve třídě na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami sami bez pomoci asistentů, nebo se místa asistentů zafinancují na úkor učitelských platů,“ dodává Radek Sárközi.


Pedagogická komora, z. s.

www.pedagogicka-komora.czPoslanecké pozměňovací návrhy k zákonu o státním rozpočtu na rok 2021 (kapitola 333 MŠMT):

 

PN č. 7029 (Mikuláš Ferjenčík): Výdaje kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se navyšují celkem o částku  2 569 804 324 Kč  (Věda a vysoké školy o částku 2 569 804 324,-  na celkovou částku 51 586 116 155 Kč v vysoké školy o částku 2 569 804 324,- na celkovou částku 30 981 481 304 Kč).

 

PN č. 6970 (Pavel Jelínek): Zvýšit výdaje kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ukazateli „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ v položce ”Ostatní neinvestiční výdaje RgŠ ÚSC” o částku 400 000 000 Kč (na 1,8 mld. Kč).

 

PN č. 6809 (Dominik Feri): Zvýšit výdaje v kap. 333-Min. školství, mládeže a tělovýchovy v průřezovém ukazateli „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ na platy asistentů pedagogů. Dodatečné navýšení o 30 000 000 Kč.

PN č. 6811 (Dominik Feri): Zvýšit výdaje v kap. 333-Min. školství, mládeže a těl. v průřezovém ukazateli „Program protidrogové politiky“  s cílem podpořit preventivní protidrogovou politiku. Dodatečné navýšení o 1 500 000 Kč.

PN č. 6814 (Dominik Feri): Zvýšit výdaje v kap. 333-Min. školství, mládeže a těl. v ukazateli „Věda a vysoké školy - výzkum, experimentální vývoj a inovace“ na podporu vysokoškolského výzkumu v oblasti světové pandemie koronaviru.  Dodatečné navýšení o 100 000 000 Kč.


středa 16. prosince 2020

Parlament projednává kontroverzní novelu zákona o pedagogických pracovnících

V tomto rozcestníku naleznete informace k projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících, proti které veřejně vystoupila řada organizací...Tisková konference proti novele zákona o pedagogických pracovnících (Poslanecká sněmovna, 15.12.2020 od 16 hodin) - na fotografii jsou zleva: Radek Sárközi (prezident Pedagogické komory), Antonín Staněk (poslanec ČSSD), Jiří Mihola (poslanec KDU-ČSL), Jan Picek (předseda Asociace děkanů pedagogických fakult), Stanislav Štech (bývalý ministr školství), František Dobšík (předseda ČMOS PŠ, školské odbory)

neděle 13. prosince 2020

Pedagogická komora varuje: Novela ohrožuje kvalitu vzdělávání

Změny v zákoně o pedagogických pracovnících umožní učit lidem bez pedagogického vzdělání nejen na SŠ, ale také na 1. stupni ZŠ

Pedagogická komora, z. s., vyzvala poslance, aby zamítli novelu zákona o pedagogických pracovnících, nebo ji vrátili vládě k přepracování. Hlavním nedostatkem návrhu je, že neobsahuje pojistky proti možnému zneužití. Novela umožní ředitelům škol, aby uznali kvalifikaci učitele lidem, kteří ji ve skutečnosti nemají. Rodič se tak ani nedozví, že jeho dítě učí člověk bez pedagogického vzdělání, protože bude z hlediska legislativy oficiálně považován za kvalifikovaného učitele.

„Prezentace novely ve stylu „odborníci z praxe do škol“ je zavádějící,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „pokud navržená změna projde, bude moci učit kdokoliv cokoliv, v návrhu totiž chybí pojistky, které by zabránily tomu, aby například vystudovaný architekt učil češtinu nebo politolog matematiku.“

Novela umožňuje, aby všechny všeobecně vzdělávací předměty na střední škole a 2. stupni ZŠ vyučovali lidé bez pedagogického vzdělání. Zprostředkovaně bude moci nekvalifikovaný dokonce učit i na 1. stupni ZŠ, pokud bude mít zároveň alespoň jednu hodinu na stupni druhém. To je vážným ohrožením kvality výuky.

„Amatér bez pedagogického vzdělání může při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou například žáci s autismem, lehkým mentálním postižením nebo dyslexií napáchat nenapravitelné škody,“ kritizuje novelu Jana Karvaiová, která vede v Pedagogické komoře sekci speciálních pedagogů.

Podle novely bude moci ředitel školy uznat pracovníkovi bez pedagogického vzdělání kvalifikaci na tři roky. Chybí ale pojistka, která by zabránila řetězení těchto tříletých výjimek donekonečna. V návrhu není uvedeno, že si pracovník musí kvalifikaci během tří let doplnit, nemusí tzv. pedagogické minimum ani začít studovat…

Kvalifikaci může nyní učitel získat úspěšným absolvováním studia učitelství, které nabízejí pedagogické fakulty i další vysoké školy, nebo doplňujícím pedagogickým studiem v minimálním rozsahu 250 hodin. Nově by k získání kvalifikace učitele stačil podpis ředitele školy.

„Představte si situaci, kdy se o volné místo učitele uchází kvalifikovaný učitel a zároveň čerstvý absolvent bez pedagogického vzdělání, podle novely bude moci ředitel školy zaměstnat nekvalifikovaného a kvalifikaci mu uznat,“ upozorňuje Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „tohle nyní zákon naštěstí neumožňuje, ředitel školy si musí vždy vybrat kvalifikovaného učitele.

Může docházet k tlaku na ředitele škol od zřizovatelů, aby zaměstnal známého bez pedagogického vzdělání, místo kvalifikovaného učitele. Podobným excesům aktuální znění zákona brání, čímž ochraňuje ředitele škol i učitele.

„Současné znění zákona o pedagogických pracovnících považuji za vyhovující, není třeba ho měnit,“ uvádí ředitel ZŠ Zbyněk Mašek, „chrání školství před případným přílivem nekvalifikovaných pracovních sil a garantuje kvalitu českého školství pro rodiče dětí.“

Podle výroční zprávy České školní inspekce, která prováděla hospitace přímo ve třídách během výuky, učí aprobovaní učitelé lépe než nekvalifikovaní. Častěji rovněž používají moderní vyučovací metody. Z mezinárodního šetření PISA vyplývá, že žáci aprobovaných učitelů dosahovali vyššího skóre v testech (o 32 bodů) než žáci nekvalifikovaných.


Učitelství patří mezi povolání regulovaná zákonem. Aby regulovanou profesi mohl pracovník vykonávat, musí nejprve splnit kvalifikační kritéria, což je například studium daného rozsahu a obsahu zakončené kvalifikační zkouškou. Podmínky stanovuje ministerstvo školství. Vysoké školy je musí splnit, aby získaly akreditaci studijního programu a mohly vzdělávat budoucí učitele. Novela ale tento základní princip, který platí v mnoha profesích, jako jsou například lékaři, kadeřnice, ošetřovatelé, kominíci, advokáti, chůvy nebo kosmetičky, záměrně obchází. Nekvalifikovaný bude moci být škrtem pera prohlášen za kvalifikovaného učitele.

Podle mimořádného šetření ministerstva školství si kvalifikaci nedoplňuje pouze 2,4 % učitelů 2. stupně ZŠ a 2,3 % učitelů SŠ. Přijímat kvůli těmto pracovníkům bez pedagogického vzdělání novelu, která je stejně nenutí si kvalifikaci dodělat, nedává žádný smysl.


„Jako aprobované učitelce češtiny a výchovy k občanství se mi samozřejmě nelíbí, že mě bude moci nahradit absolvent technické školy,“ říká učitelka ZŠ Markéta Illová, „ráda budu uvádějící učitelkou čerstvého absolventa pedagogické fakulty, ale proč bych měla ve svém volném čase a bez nároku na příplatek vysvětlovat inženýrovi bez pedagogického vzdělání vše, co jsem se naučila během pěti let vysokoškolského studia? Zastávám zároveň funkci metodika prevence, musela jsem kvůli tomu absolvovat specializační studium v rozsahu 250 hodin, proto si myslím, že by každý zájemce o práci učitele měl vystudovat alespoň pedagogické minimum, vždyť i asistent pedagoga musí mít podle novely kvalifikační kurz ve stejném rozsahu.“ 

Novela stanovuje pro začínající učitele dvouleté adaptační období, ovšem bez nárokového příplatku pro uvádějícího učitele. Podle současného výkladu MŠMT bude začínající učitel pobírat během těchto dvou let nižší platovou třídu, protože je považován za nesamostatného. To v případě učitelek mateřských škol znamená, že přijdou měsíčně o 6000 korun.

„Pokud novela vstoupí v platnost v této podobě, spíš učitele odradí, než aby je nalákala,“ upozorňuje ředitelka MŠ Natália Toflová.

Novela rovněž mění pravidla pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nově by většina kurzů již nebyla akreditována MŠMT, což by znamenalo jejich zdražení (akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH) a zároveň by nemohla být garantována ani kontrolována jejich kvalita. Akreditace DVPP je základní podmínkou, aby mohl být kurz proplacen z evropských fondů.

„Velmi bych ocenil, kdyby politici přestali chrlit jednu nedomyšlenou změnu legislativy za druhou a překopávat věci, které fungují, žádná novelizace zákona o pedagogických pracovnících není třeba,“ říká ředitel ISŠ Štefan Klíma, který vede v Pedagogické komoře sekci středních škol, „podle mého názoru novela otevírá Pandořinu skříňku a je nebezpečná, protože ohrožuje kvalitu vzdělávání.“

Vládní novela zákona o pedagogických pracovnících přináší řadu negativních změn, na které upozornila nejen Pedagogická komora, ale rovněž ČMOS PŠ (školské odbory), Asociace děkanů pedagogických fakult, akademické senáty pedagogických fakult nebo bývalý ministr školství prof. Stanislav Štech.

Odkazy
Citace z návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
§ 9a
(1) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz
Kontakty: https://www.pedagogicka-komora.cz/p/kontakty-odkazy.html

Pedagogická komora je největším školským spolkem v České republice. Sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří pracují v MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ a VŠ (státní, soukromé i církevní školy).čtvrtek 10. prosince 2020

Návrh platových tarifů pro pedagogické pracovníky na rok 2021

AKTUALIZACE: TARIFY VZROSTOU POUZE O 4 % (21.12.2020)

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes zveřejnilo k připomínkování návrh platových tarifů na rok 2021: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

V tarifní tabulce pro učitele a další pedagogické pracovníky se navrhuje zvýšení o 9 % oproti roku 2020. Na rozdíl od předchozích let MŠMT tento návrh předem neprojednalo ve školské tripartitě se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, protože ji ministr školství Robert Plaga již řadu měsíců nesvolává...

Vedení Pedagogické komory, z. s., s předloženým návrhem MPSV souhlasí. Opakovaně ovšem upozorňujeme na dlouhodobě neřešený problém, kdy tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky má mnohem méně platových stupňů (7) než tabulka pro nepedagogické pracovníky (12). V důsledku toho učitelé čekají na zvýšení tarifní části platu v některých případech až 8 let. Pedagogická komora v minulosti iniciovala, aby se tarif zvyšoval vždy po 3 až 4 letech praxe, jak je tomu u ostatních zaměstnanců, ale MŠMT příslušný návrh MPSV odmítlo... (Například v době První republiky se učitelům zvyšovaly platy vždy po třech letech praxe: Porovnání učitelských platů v roce 1928 a 2018.)

Pedagogická komora už v roce 2017 zpracovala návrh na zvýšení příplatků za specializované činnosti (metodik prevence, koordinátor ICT apod.) a zavedení nového příplatku za třídnictví - oba v minimální výši 2 500 Kč měsíčně. Příslušnou novelu zákoníku práce podal v roce 2018 jako poslanecký návrh Marek Výborný s dalšími poslanci za KDU-ČSL, ale doposud nebyl Poslaneckou sněmovnou projednán a stále čeká na tzv. 2. čtení ve Sněmovně. (Obdobný návrh podal poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL) jako pozměňovací návrh k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících, jejíž 2. čtení ve Sněmovně by mělo pokračovat 15. 12. 2020.)

 • Učitelky MŠ: 8. až 13. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 13. platová třída (obvykle 11. platová třída)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 9. až 14. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. až 14. platová třída (obvykle 13. platová třída)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 13. platová třída (obvykle 10. platová třída)
 • Vychovatelky školní družiny a další vychovatelé: 8. až 12. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Speciální pedagogové: 11. až 13. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 8. platová třída)
 • Pedagogové volného času: 8. až 13. platová třída

Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1300 Kč,
b) II. 750 až 2500 Kč...


Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

2. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

3. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.středa 9. prosince 2020

Výroční zprávy školských neziskovek za rok 2019

V tomto rozcestníku naleznete výroční zprávy za rok 2019, které zveřejnily na svých internetových stránkách neziskové organizace působící v oblasti školství a vzdělávání

Vybrané údaje a citace z výročních zpráv za rok 2019...

Nadace České spořitelny poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám a firmám:

 • EDUin, o.p.s. - 3 115 000 Kč
 • ČOSIV, z.s. - 1 500 000 Kč
 • Eduzměna, nadační fond - 6 500 000 Kč
 • SKAV, z.s. - 2 100 000 Kč
 • Učitelská platforma, z.s. - 600 000 Kč
 • Učitel naživo, z.ú. - 14 322 500 Kč
 • H-mat, o.p.s. - 3 000 000 Kč
 • Economia, a.s. - 2 000 000 Kč (Chytré Česko)

Nadace Open Society Fund Praha poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám:

 • ČOSIV, z.s. - 344 000 Kč
 • Eduzměna, nadační fond - 4 500 000 Kč
 • EDUin, o.p.s. - 228 600 Kč
Poznámka: Nadace OSF financovala v roce 2019 Nadační fond Eduzměna částkou 4 500 000 Kč, ale obratem získala od Nadačního fondu Eduzměna 5 352 000 Kč...

Nadační fond Avast poskytl v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám:

 • EDUin, o.p.s. - 1 000 000 Kč
 • Eduzměna, nadační fond - 10 000 000 Kč
 • Otevřeno. z.s. - 3 000 000 Kč
 • Učitel naživo, z.ú. - 3 000 000 Kč

Eduzměna, nadační fond (přijaté finanční prostředky v roce 2019: 33 036 238 Kč) poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám:

 • Eduin, o.p.s. - 500 000 Kč
 • ČOSIV, z.s. - 300 000 Kč
 • Nadace OSF - 5 352 000 Kč
Eduin, o.p.s., hospodaření organizace v roce 2019:

 • přijaté finanční prostředky - 6 960 000 Kč
 • výnosy z aktivit Eduinu: - 1 226 000 Kč
 • náklady na činnost - 4 987 000 Kč

"V roce 2019 zaměstnávala společnost 2 zaměstnance. Jednoho na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele a druhého na základě pracovní smlouvy. Další zaměstnanci byli zaměstnáni na základě Dohod o provedení práce (v roce 2019 bylo uzavřeno celkem 47 těchto dohod)."

SKAV, z.s., hospodaření organizace v roce 2019:

 • členské příspěvky - 85 000 Kč
 • příspěvky od Nadace České spořitelny a Pomáháme školám k úspěchu - 3 098 000 Kč

Učitel naživo, z.ú., hospodaření organizace v roce 2019

 • výnosy - 26 441 000 Kč (z toho prodej služeb 1 859 000 Kč)
 • náklady - 26 349 000 Kč

"Do roku 2019, tedy do druhého roku existence naší organizace, jsme vstoupili s již více než 30členným týmem... Naše komunita kolem programu Učitel naživo dále rostla a v roce 2019 čítala už 140 aktivně zapojených členů... V roce 2019 v programu Učitel naživo absolvovalo dalších 20 studentů. Z toho 11 získalo oficiální učitelskou kvalifikaci díky akreditaci programu ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Většina z 35 absolventů programu už působí jako učitelé, další to mají v plánu."Učitelská platforma, z.s., hospodaření organizace v roce 2020 (výroční zpráva ani její obdoba ani kompletní údaje za rok 2019 nejsou k dispozici) viz transparentní účet:

 • členské příspěvky - 31 922 Kč
 • příspěvek Nadace České spořitelny - 880 000 Kč

ČOSIV, z.s., hospodaření organizace v roce 2019:

sobota 5. prosince 2020

MŠMT: Odpověď na otevřený dopis Jany Kavaiové k výuce na speciálních školách

 Z MŠMT přišla "odpověď" na otevřený dopis Jany Kavaiové ministrovi zdravotnictví za Pedagogickou komoru, z. s., v němž upozornila na řadu problémů při otevírání speciálních škol a tříd po jejich plošném uzavření kvůli koronaviru.

úterý 1. prosince 2020

Tištěná Petice za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách

Stáhněte si, vytiskněte, podepisujte a šiřte naši novou Petici za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách. Podpořte pracovníky mateřských škol a rodiče dětí, i pokud působíte jinde. Děkujeme :-) Již jsme shromáždili 3.000 podpisů z cílového stavu minimálně 10.000 podpisů.

Vážení signatáři,
rádi bychom vás požádali o zapojení do této petiční akce, jejímž cílem je prosadit pozitivní změny v oblasti předškolního vzdělávání dětí v mateřských školách. Mateřské školy bohužel stále zůstávají na okraji zájmu politiků, jak ukázala např. koronakrize. Tato tištěná petice s vlastnoručními podpisy je nejefektivnější cestou, jak upozornit vládu na dlouhodobě neřešené problémy mateřských škol. Pokud se nám podaří získat alespoň 10.000 podpisů, budou muset obsah petice projednat petiční výbory Poslanecké sněmovny i Senátu a následně může být petice prezentována přímo na plénu parlamentu.
Možná jste v minulém týdnu podpořili elektronickou PETICI ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH, která byla k dispozici on-line a jejíž obsah se shoduje s textem této tištěné petice, je však nutné podepsat zároveň tuto tištěnou petici, aby mohl být váš podpis započítán.
Prosíme o pomoc s šířením této tištěné petice mezi kolegyněmi, rodiči dětí a dalšími občany, aby se dostala co nejrychleji k co největšímu počtu signatářů, a to všemi prostředky (osobně, e-mailem, na sociálních sítích…). Další podobná příležitost dát veřejně najevo svůj postoj se již zřejmě nenaskytne, neboť organizování podobné petiční akce je velmi náročné. Proto této příležitosti využijte a pomozte nám přesvědčit minimálně 10.000 signatářů.

POKYNY K ŠÍŘENÍ A PODEPISOVÁNÍ PETICE

1. Vytiskněte celou petici (na každý podpisový arch se vejde přesně 20 podpisů, pokud předpokládáte, že získáte více podpisů, můžete si vytisknout další podpisové archy…). 
2. Sejděte se společně s kolegyněmi ze školy nebo je osobně jednotlivě obejděte a seznamte je s textem petice. Zároveň oslovte rodiče dětí a informujte je o obsahu petice a možnosti ji podepsat. Petici s podpisovými archy můžete rovněž vyvěsit na nástěnku (ve sborovně, u vstupu do školy apod.).
3. Kdo s obsahem petice souhlasí, nechť dopíše svoje příjmení a jméno, adresu trvalého bydliště (jedná se o povinný údaj ze zákona, jinak bychom ho nevyžadovali) a petici vlastnoručně podepíše (nejlépe modrou propiskou, nikoliv černě, aby bylo zřejmé, že se jedná o originál).
4. Na podpisový arch dolů pod tabulku s podpisy můžete uvést název a adresu vaší školy (jedná se o nepovinný údaj, ale petice díky němu bude věrohodnější…).
5. Doplňte prosím na petici údaj se součtem všech podpisů (ulehčíte tím petičnímu výboru sčítání signatářů petice).
6. Pošlete originál petice se všemi podpisy poštou na adresu zástupce petičního výboru: Radek Sárközi, Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4 – Háje
7. Prosíme o zaslání podepsaných petičních archů co nejdříve, neboť o prvním bodě petice může být rozhodnuto během několika málo následujících dnů. V ideálním případě odešlete petici poštou během prosince 2020 (nejpozději do konce ledna 2021).
8. Vyplňte prosím následující on-line dotazník, který výrazně pomůže petičnímu výboru s organizací této petiční akce: https://1url.cz/Nzada

Pokud chcete organizátory petice podpořit finančním darem, můžete tak učinit zasláním částky v libovolné výši na účet Pedagogické komory, z. s.: 
Číslo účtu: 5432123453/2010 (Fio banka, a.s.)
Variabilní symbol: nemusíte uvádět
Konstantní symbol: 4710
Specifický symbol: 2020