neděle 14. října 2018

Evropské dotace pro organizace přímo zřízené MŠMT

Pedagogická komora požádala ministerstvo školství o informace k výši finančních prostředků, které obdržely organizace přímo zřízené MŠMT z evropských fondů v rámci OP VK a OP VVV. Část z peněz rozděluje MŠMT svým přímo zřízeným organizacím (například NÚV, ČŠI, NIDV, CERMAT...) v režimu výzev IPN (individuální projekt národní) bez možnosti, aby se o ně ucházeli jiní žadatelé, jak je tomu obvyklé u ostatních výzev.

- V rámci OP VK obdržely organizace přímo zřízené MŠMT celkem:
568 155 229,29
- V rámci OP VVV obdržely organizace přímo zřízené MŠMT celkem:
3 102 399 620,13
- Celková alokace OP VVV činí 91 021 217 827,34 Kč, z toho bylo uzavřeno v právních aktech: 60 694 067 920,86

sobota 13. října 2018

NIDV: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Pedagogická komora si vyžádala informace k projektu OP VVV Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který realizuje NIDV (organizace přímo zřízená ministerstvem školství). Tento projekt částečně nahrazuje projekt Implementace kariérního systému učitelů (IMKA), který byl zastaven po neschválení novely školského zákona s kariérním řádem. Další informace o projektu SYPO naleznete zde...

Charta projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Celkové náklady: 348 415 000

Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím dílčích cílů uvedených v kapitole 2.2, s nimiž koreluje i rozsah projektu uvedený níže.

Rozsah projektu zahrnuje tři klíčové oblasti:

- Vytvoření podpůrných struktur profesních sítí pro metodické kabinety, stálou konferenci ředitelů (kabinet vedení) a krajské metodiky ICT. Jejich ověření, řízení a personální zabezpečení. Do této oblasti náleží vytvoření ekonomických, provozních a personálních podmínek činnosti jednotlivých sítí v průběhu realizace projektu, definování kvalifikačních požadavků na jejich členy, definování postupu výběrů členů, vlastní výběr, komunikační a organizační pravidla v rámci jednotlivých sítí, pilotní ověření jejich činnosti a implementace ověřeného modelu. Nejvýznamnější a rozsahem největší z těchto sítí jsou metodické kabinety, které budou členěny podle jednotlivých vzdělávacích oblastí v souladu s RVP. Síť metodických kabinetů bude vybudována a pilotně ověřena pro tři oborové kabinety (Matematika a její aplikace, Informatika a ICT a Český jazyk a literatura). Následně bude vybudována celá síť dvanácti oborových kabinetů a tři kabinety uvedené výše budou doplněny o zbývajících devět kabinetů (Společenskovědní vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Pracovní činnosti; Prvostupňové vzdělávání; Cizí jazyky; Přírodovědné vzdělávání; Hudební a výtvarná výchova; Tělesná výchova a výchova ke zdraví a Umělecké vzdělávání). Všechny kabinety s výjimkou jediného budou členěny do národní, krajské a oblastní úrovně. Cílem národního kabinetu je na centrální (celostátní) úrovni reflektovat záměry MŠMT, poznatky z šetření ČŠI, závěry plynoucí z výsledků mezinárodních šetření a zejména soustřeďovat a komunikovat podněty z krajského a oblastního kabinetu. Krajskou a oblastní úroveň kabinetů budou realizovat přímo v oblasti příslušného kraje členové krajského a oblastního kabinetu – aktivní učitelé. Součástí činnosti každého člena oblastního kabinetu bude síťování, hospitační činnost a podpora činnosti metodických sdružení/předmětových komisí přímo ve školách. Kabinet Umělecké vzdělávání bude aplikován pouze na národní a krajské úrovni. Síť krajských ICT metodiků (v rámci kabinetu ICT) bude pokrývat všechny kraje ČR. V každém kraji bude obsazeno 0,5 pracovního úvazku. Stálá konference ředitelů (kabinet vedení) bude provozována pouze na národní úrovni, ovšem činnost bude probíhat v jednotlivých krajích. Stálá konference ředitelů bude vnitřně členěna na sekce odpovídající druhům škol, na které projekt cílí (MŠ, ZŠ, SŠ).

- Vytvoření a ověření modelu uceleného, průběžného a modulárního systému podpory pro zajištění profesního rozvoje cílových skupin (vedení škol, učitelů, uvádějících učitelů, začínajících učitelů). Příprava odborného personálu sítě metodických kabinetů od krajské úrovně po oblastní úroveň, přípravu odborného personálu pro hodnocení kvality DVPP (hodnotitelé, administrátoři, zástupci vzdělávacích institucí) a vlastní školení cílových skupin (učitelé a ředitelé) pro podporu začínajících učitelů. Školení bude zajištováno v rámci celého cyklu od přípravy obsahu školení, tvorby studijních opor a materiálů, přes organizační zajištění školení a přípravu lektorského a tutorského týmu až po vyhodnocení školení a certifikaci absolventů. Do této oblasti spadá i ověření dalších forem podpory cílových skupin mimo DVPP, jako například workshopů, konzultací, partnerských kooperací apod.

- Ověření systému řízení kvality DVPP, který bude obsahovat přípravu návrhu a pilotáž systému řízení kvality DVPP, které je jednou z hlavních součástí profesního rozvoje pedagogů. Pilotáž bude probíhat na vzdělávacích programech pro vedení škol. Hodnocení bude zaměřeno na instituce poskytující DVPP, lektory a vlastní vzdělávací programy. Do pilotáže bude zapojeno 10 institucí různých zřizovatelů a právních forem v rámci celé ČR.

pátek 12. října 2018

Seznam členů pracovní skupiny společného a speciálního vzdělávání MŠMT

Pedagogická komora podala na MŠMT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď zveřejňujeme... (Skupina v roce 2018 pracovala především na novele vyhlášky č. 27 o inkluzi nebo změnách ve školském zákoně a zákoně o pedagogických pracovnících.)

Pracovní skupina společného a speciálního vzdělávání

Vedoucí skupiny: Mgr. Ivana Blažková, oddělení speciálního vzdělávání MŠMT.

Externí členové skupiny:
 • Mgr. Milada Kondlerová, ředitelka Základní a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234,
 • Mgr. Martina Michalíková, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4,
 • Mgr. Iva Doležalová, vedoucí SPC Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4,
 • PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně sekce III Národního ústavu pro vzdělávání,
 • Mgr. Jan Korda, ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6,
 • PaedDr. Petr Petráš, hlavní metodik SPC Národního ústavu pro vzdělávání,
 • Mgr. Lenka Mejdrová, zástupkyně ředitele Střední školy a základní školy Žamberk, pracovnice PPP Ústí nad Orlicí,
 • PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP Ústí nad Orlicí,
 • Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor České školní inspekce,
 • PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka Základní školy J. Gutha Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22,
 • Mgr. Jiří Novák, Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z.s.,
 • Mgr. Pavla Katzová, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s.,
 • PhDr. Lenka Felcmanová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s., 
 • Mgr. Martin Šimáček, META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů,
 • Mgr. Martin Odehnal, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • PhDr. Marcela Bernardová, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • PaedDr. Stanislav Drbout, Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s.,
 • Mgr. Radek Sárközi, Pedagogická komora, z.s.,
 • Mgr. Alexandr Bednář, Asociace logopedů ve školství, z.s.,
 • Mgr. Tomáš Habart, Člověk v tísni,
 • Mgr. Lubomír Martinec, Národní ústav pro vzdělávání.

čtvrtek 11. října 2018

středa 10. října 2018

Učitelé hrozí stávkou kvůli penězům, které navzdory slibům nedostali

Ve středu 10. října 2018 vyšel na serveru iDNES článek Učitelé hrozí stávkou kvůli penězům, které navzdory slibům nedostali. Vybíráme z něj několik citací... „Členové nás ke stávce tlačí od září, kdy vláda nesplnila slib, že zvýší platy. Ale nejprve chceme jednat s ministry a poslanci. Pokud budou jednání neúspěšná, je vyhlášení stávkové pohotovosti na místě,“ sdělil iDNES.cz prezident Pedagogické komory Radek Sárközi. „Chápu určitou netrpělivost, ale nechci proti nám (pracovníkům školství) postavit společnost. Nevím, jestli požadavky Pedagogické komory nezačne veřejnost vnímat jako přemrštěné. Myslím, že to, co nyní vláda navrhla ve státním rozpočtu, je maximum toho, co se dalo vyjednat,“ uvedl předseda školských odborů František Dobšík. „Potvrzuji, že platy vzrostou od 1.1. 2019 o deset procent v tarifní části a o pět procent v netarifní části. Dále porostou i v dalších dvou letech tak, aby průměrný plat učitelů byl na konci 45 tisíc korun. Vzhledem k tomu, co se pro rok 2019 a další období podařilo vyjednat (včetně zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům), není podle mého názoru důvod pro stávku,“ uvedl pro iDNES.cz Plaga. Postup učitelů naopak našel zastání u místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. „Naprosto učitele chápu, je jim neustál jen slibováno zvyšování, ale tyto sliby nejsou plněny. Upozorňovali jsme na to, že se vláda se svým závazkem na zvýšení platu učitelů od začátku září hodlá o několik měsíců opozdit. Porušuje tím i jednomyslně přijaté usnesení Sněmovny. Požadavek učitelů tak považujeme za adekvátní,“ uvedla Pekarová Adamová.

úterý 9. října 2018

Pedagogická komora navrhuje zvýšení učitelských platů o 20 procent

Vláda nesplnila usnesení Poslanecké sněmovny, které doporučovalo navýšit platy učitelů od letošního září o 15 procent. Místo toho navrhuje zvýšení tarifní části platu o 10 % a prostředků na netarifní části platu o 5 % od 1. ledna 2019. Státní rozpočet byl na konci září v přebytku skoro 17 miliard korun, premiér tudíž finance k dispozici má. Pokud vláda nestihne zvýšit platy učitelů do konce tohoto roku, Pedagogická komora navrhne kompenzovat čtyřměsíční odklad navýšením platů o dalších 5 %.

„Chceme, aby se platy pedagogů od ledna zvýšily o 20 procent,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „zatím jsme oslovili s tímto návrhem poslance, kteří mohou předložit příslušný pozměňovací návrh při schvalování státního rozpočtu, uvažujeme i o stávce na podporu našeho požadavku.“

Část z těchto prostředků navíc by pokryla zvýšení příplatků pro třídní učitele, o kterém mají poslanci hlasovat na konci října. „Třídnictví je jedna z nejhůře placených prací, vychází na pouhých 20 korun za hodinu,“ upozorňuje Radek Sárközi, „měsíčně dostanete na jednoho žáka pouhých 13 korun, přitom s inkluzí a GDPR přibyla třídním učitelům spousta práce.“ Na Slovensku dostávají učitelé za třídnictví 5 % navíc k tarifu, u nás to jsou necelá 2 procenta.

Ministerstvo školství nedávno zveřejnilo statistiku, která ukazuje vývoj výdajů na školství. „Pokud srovnáte celkové výdaje na školství v roce 2011, byly vyšší než roku 2016,“ informuje Radek Sárközi. Vzhledem k hrubému domácímu produktu činily loni výdaje na školství jen o jednu desetinu procentního bodu více než roku 2008. „O školství jako prioritě politici pouze mluví, ale statistiky dokazují, že pravdou je opak a že je školství dlouhodobě hluboce podfinancované.“

Platy ve školství činily v první polovině roku 2018 pouhých 29 375 hrubého měsíčně, tedy výrazně méně, než je průměrná mzda v České republice. Patnáct let starý slib, že budou učitelé pobírat 130 % průměrné mzdy, je stále v nedohlednu. V současnosti mají učitelé 107,7 % celorepublikového průměru. Ovšem učitelky mateřských škol dostávají pouze 91,4 %, což je značně podprůměrný plat.

„Protože se do průměru započítávají i platy ředitelů škol, dosáhne ve skutečnosti řadový učitel na průměrný plat až na konci své profesní kariéry, kdy má odpracováno 32 let,“ dodává Radek Sárközi, „nástupní platy jsou mnohem nižší a čerstvé absolventy pedagogických fakult spíše odrazují.“ Plat učitelky v mateřské škole začíná na částce 19 850 korun. Učitelé základní a střední školy nastupují za 25 470 hrubého měsíčně.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


sobota 6. října 2018

Výdaje na školství vzhledem k HDP

Pedagogická komora získala od MŠMT přehled výdajů na školství vzhledem k hrubému domácímu produktu. Podíl výdajů na školství vzhledem k hrubému domácímu produktu byl nejvyšší v roce 2011, kdy činil 4,3 % HDP. Od té doby soustavně klesal až na nejnižších 3,6 % v roce 2016. Loni mírně vzrostl na 3,9 % HDP.

"Snad se výdaje na české školství konečně odrazily ode dna a nadále porostou," komentuje data Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, "abychom se dostali na průměr Evropské unie, tedy přes 5 % HDP, museli bychom školský rozpočet navýšit minimálně o čtvrtinu."


Platy ve školství za první pololetí roku 2018

Pedagogická komora získala od MŠMT informační datovou svodku Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. – 2. čtvrtletí 2018 včetně příloh. Z rozsáhlého dokumentu vybíráme nejdůležitější údaje o platech.

Regionální školství

V regionálním školství bylo v přepočtu zaměstnáno 253,6 tis. osob. Průměrné měsíční nominální mzdy/platy zaměstnanců včetně vedoucích zaměstnanců regionálního školství (za všechny zřizovatele) dosáhly celkem 27 975 Kč. Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců (placených jen ze st. rozpočtu včetně ESF) ve veřejném regionálním školství byl 30 074 Kč. Průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců (placených jen ze st. rozpočtu včetně ESF) ve veřejném regionálním školství byl 17 319 Kč. Průměrné měsíční mzdy/platy zaměstnanců regionálního školství meziročně vzrostly o 13,8 % (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování), u učitelů regionálního školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) meziročně vzrostly o 13,4 %. Průměrná měsíční mzda/plat učitelů v regionálním školství (bez ohledu na zřizovatele a způsob odměňování) dosáhla 33 368 Kč.

Veřejné vysoké školy

Na veřejných vysokých školách bylo v přepočtu zaměstnáno 41,1 tis. zaměstnanců, Zaměstnanci veřejných vysokých škol pobírali v průměru 37 841 Kč. Meziroční nárůst průměrné měsíční mzdy financované ze státního rozpočtu činil 9,0 %.

Celorepublikové srovnání

Ve školství (bez státní správy) pracovalo celkem 295,7 tis. zaměstnanců. Průměrná měsíční nominální mzda/plat zaměstnanců ve školství (bez státní správy) dosáhla 29 375 Kč. Meziroční nárůst průměrné měsíční mzdy/platu ve školství (bez státní správy) činil 3 349 Kč, tj. 12,9 %.

Nominální hodnota průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců dosáhla v celém národním hospodářství ČR celkem za 1. – 2. čtvrtletí 2018 na přepočtené počty výše 31 062 Kč. (Údaje ČSÚ) Porovnáváme-li průměrné měsíční mzdy/platy ve školství s průměrnou mzdou všech zaměstnanců v celé ČR, pak průměrný měsíční plat zaměstnanců regionálního školství (veřejných zřizovatelů placených ze státního rozpočtu včetně ESF) za 1. – 2. čtvrtletí 2018 činí 90,6 % celorepublikového průměru. V případě učitelů regionálního školství (placených ze státního rozpočtu včetně ESF) se jednalo o 107,7 % celorepublikového průměru, z toho u učitelů mateřských škol 91,4 %, u učitelů základních škol 111,7 %, u učitelů středních škol 114,4 %, u učitelů vyšších odborných škol 116,8 %, u učitelů konzervatoří 112,9 % a u učitelů škol a školských zařízení nazývaných z důvodu návaznosti jako školy a školská zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 116,8 %.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

pátek 5. října 2018

Pedagogická komora - přihláška do spolku

Členství ve spolku Pedagogická komora je nejefektivnější cesta, jak prosadit pozitivní změny v českém školství. Pokud máte zájem o členství ve spolku Pedagogická komora, prosím, vyplňte tuto online přihlášku.

Aktuální cíle spolku (celé stanovy):
 • Propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace
 • Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe
 • Navýšení rozpočtu školství na průměr zemí EU (% z HDP), což je o 25 % více než nyní
 • Narovnání platů pedagogů na průměr EU (relace k ostatním stejně kvalifikovaným zaměstnancům), což je o 50 % více než nyní
 • Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)
 • Přijetí zákona o Pedagogické komoře, která bude oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací pedagogických pracovníků
Od října 2017 evidujeme již 2.000 přihlášek - učitelů (80 %), ředitelů (15 %) a dalších pedagogických pracovníků.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Revize rámcových vzdělávacích programů

Revize rámcových vzdělávacích programů by měla začít vyhodnocením přínosů a problémů spojených s přechodem na dvoustupňové kurikulum (RVP-ŠVP). To se ale nestalo. Dalším krokem by měla být diskuze o Národním programu vzdělávání, který stále neexistuje, přestože to požaduje školský zákon. Ani to se neděje. Místo toho se začalo zprostředka - máme novou verzi vzdělávací oblasti ICT, "analýzy" k průřezovým tématům, pracuje se na očekávaných výsledcích učení v matematice od mateřských škol až po maturitní obory SŠ. Víme, že v nové verzi RVP nebude učivo. A to je vše. Zbytek probíhá v utajení... Pedagogická komora usiluje o odtajnění revize rámcových vzdělávacích programů.

Oficiální informace:
Ankety:
Další informace:
RVP (aktuální)

čtvrtek 4. října 2018

Revize rámcových vzdělávacích programů (pracovní skupiny NÚV)

Pedagogická komora zaslala Národnímu ústavu pro vzdělávání žádost o následující informace (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím):
1) Které pracovní skupiny v roce 2018 působí nebo působily na NÚV (včetně pracovních skupin, které se zabývají revizí rámcových vzdělávacích programů a jejich částí).
2) Jména a příjmení osob v jednotlivých pracovních skupinách (včetně informace o organizaci, kterou daná osoba zastupuje, nebo která ji do dané pracovní skupiny vyslala).
3) Jméno a příjmení pracovníka NÚV, který danou pracovní skupinu vede (včetně kontaktu na něj).

Národní ústav pro vzdělávání odpověděl na otázky č. 1 a 3. Otázku č. 2 nezodpověděl (Pedagogická komora se proti neposkytnutí této informace odvolala k MŠMT).

Odborné skupiny pro revizi RVP
 • Matematika: Eva Zelendová, eva.zelendova@nuv.cz, Miroslav Bartošek, miroslav.bartosek@nuv.cz
 • Chemie: Martina Černá, martina.cerna@nuv.cz
 • ICT: Daniela Růžičková, daniela.ruzickova@nuv.cz
 • Zeměpis, geografie: Josef Herink, josef.herink@nuv.cz
 • Umění a kultura: Markéta Pastorová, marketa.pastorova@nuv.cz
 • Přírodopis, biologie: Jakub Holec, jakub.holec@nuv.cz
 • Český jazyk: Ivana Kolářová, ivana.kolarova@nuv.cz, Miloš Mlčoch, milos.mlcoch@nuv.cz
 • Literární výchova: Petr Koubek, petr.koubek@nuv.cz
 • Cizí jazyk, druhý cizí jazyk: Jitka Tůmová, jitka.tumova@nuv.cz
 • Dějepis: Josef Herink, josef.herink@nuv.cz
 • Výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ: Alena Hesová, alena.hesova@nuv.cz
 • Osobnostní a sociální výchova: Dagmar Vorlíková, dagmar.vorlikova@nuv.cz
 • Fyzika: Jaroslav Fidrmuc, jaroslav.fidrmuc@nuv.cz
 • Bezpečnost a obrana: Petr Polívka, petr.polivka@nuv.cz
 • Tělesná výchova: Petr Polívka, petr.polivka@nuv.cz
 • Výchova ke zdraví: Jan Tupý, jan.tupy@nuv.cz
 • Předškolní vzdělávání: Hana Splavcová, hana.splavcova@nuv.cz
 • Primární vzdělávání: Hana Havlínová, hana.havlinova@nuv.cz
Oborové skupiny NÚV

středa 3. října 2018

Poslanci třídní učitele nepodpořili, vláda navrhuje zvýšení o pouhých 100 korun

Poslanci opět odložili projednávání novely, která měla zvýšit příplatky třídním učitelům na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně. Návrh klubu KDU-ČSL začala Poslanecká sněmovna projednávat už v červenci, hlasování v prvním čtení bylo ale několikrát odloženo. Včera jeho zařazení na 3. 10. 2018 odmítla většina poslanců za ANO 2011, ČSSD, SPD i KSČM (hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování). Ostatní poslanecké kluby ho sice podpořily, ale jejich hlasy nestačily. Nejbližší možný termín projednávání bude až za měsíc. Ministerstvo školství návrh podpořilo, vláda k novele zaujala neutrální stanovisko.

„Neustálé odkládání hlasování znamená, že se nestihne novela přijmout včas, aby mohla platit od ledna příštího roku, což je její účinnost,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, která se na vzniku novely podílela, „poslanci různých stran sice navenek deklarují, že jsou pro zvýšení příplatků, ale tímto třídní učitele fakticky potopili…“

Pokud nebude tato novela zákoníku práce schválena, nelze pro třídní učitele, kterých je přes 65 000, nárokovat 2 miliardy korun ze státního rozpočtu. Průměrné platy učitelů tak nadále zůstanou na poslední příčce v rámci zemí Evropské unie. Odpovídající příplatek nedostanou ani učitelé, kteří ke své práci navíc vykonávají různé specializované činnosti – ten chce novela zvýšit na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně (v současnosti činí 1 000 až 2 000 korun a od roku 2003 se nezvyšoval).

V návrhu nařízení vlády, které má platit od 1. ledna 2019 a právě prochází připomínkovým řízením, činí minimální částka tzv. zvláštního příplatku, který pobírají nejen třídní učitelé, nově 500 Kč měsíčně, což je o pouhých 100 Kč více než v současnosti.

„To je velmi chabá záplata,“ konstatuje Radek Sárközi, „v současnosti má třídní učitel za svou práci navíc pouze 20 korun na hodinu, což je hluboko pod minimální mzdou, po navýšení to bude 25 korun, což je přibližně 17 Kč měsíčně na jednoho žáka ve třídě.“ 

Při průměrných mzdách přes 30 000 korun, činí tento příplatek necelá 2 %. Na Slovensku přitom třídní učitelé pobírají 5 % k tarifu. To by v České republice odpovídalo minimálně částce 1 500 korun. Nařízení vlády, ale určuje, že třídní učitelé mohou dostávat maximálně 1 300 korun měsíčně.

Na takto vysoký příplatek ovšem školy nedostávají peníze. Zvláštní příplatek pobírá většina třídních učitelů v jeho spodní půlce. Navíc je jim poměrně krácen, pokud nepracují na plný úvazek. „Aktuálně nám píše řada učitelů, že jim ředitelé od září příplatky snížili, protože nemají finance,“ upozorňuje Radek Sárközi.

Původní návrhy Pedagogické komory na zvýšení příplatků pro třídní učitele na 3 000 korun měsíčně si osvojil senátor Václav Homolka (KSČM) a zvýšení specializačního příplatku na až 3 000 Kč měsíčně senátor Zdeněk Papoušek (nestraník za KDU-ČSL). Senát loni oba návrhy schválil, ale Poslanecká sněmovna je nakonec odmítla, protože byly součástí komplexní novely školského zákona s kariérním řádem, proti níž podepsalo petici 21 609 učitelů z 1 150 škol. Proto je nyní novela předkládána znovu samostatně.

Poslanecký klub ČSSD připravil vlastní novelu, která překvapivě navrhovala snížení specializačního příplatku na polovinu oproti současnosti. U příplatku za třídnictví měla být snížena jeho horní hranice. Po kritice ze strany Pedagogické komory byl tento návrh v tichosti stažen. „Jsem rád, že Kateřina Valachová uznala chybu a svůj nesmyslný návrh na snížení příplatků stáhla,“ říká Radek Sárközi, „je vidět, že bez obřího úřednického aparátu ministerstva školství za zády, nedokáže sama zpracovat novelu, která by nepoškodila učitele.“

Pedagogická komora, z.s., má přes 2 000 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v ČR. Usiluje o pozitivní změny ve vzdělávání. Spolek Pedagogická komora oslovil ministerstvo školství s žádostí, aby mu byl přidělen status externího připomínkového místa ke školské legislativě.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Z pléna Poslanecké sněmovny (2. 10. 2018):

úterý 2. října 2018

Vyšší příplatky pro třídní učitele znovu odloženy

Poslanecké kluby ANO 2011, ČSSD, KSČM, SPD nepodpořily (většina jejich poslanců hlasovala proti nebo se zdrželi) zařazení projednávání zvýšení příplatků pro třídní učitele na středu 3. 10. 2018. Většina poslanců KDU-ČSL, STAN, TOP09, ODS a Pirátů (ovšem nikoliv všichni) byla naopak pro zařazení tohoto bodu. Hlasování v prvním čtení se tudíž opět odkládá...

"Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhuje zařadit bod 41, sněmovní tisk 159, ve středu 3. 10. ve 14.30. Takže vlastně ve stejnou dobu, kdy byl tuto chvíli schválen jiný bod. (Hlasy ze sálu: Nebyl!) Nebyl schválen, omlouvám se, je to hlasovatelné. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu 41, sněmovní tisk 159, ve středu ve 14.30. Kdo je proti V hlasování číslo 183 přihlášeno 172, pro 51, proti 3. Tento návrh nebyl přijat." 
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/019schuz/s019292.htm#h183

Hlasování
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=68236

Pedagogická komora oslovila poslance s dotazem, proč nehlasovali pro zařazení tohoto bodu. Jejich odpovědi postupně zveřejňujeme...

pondělí 1. října 2018

Pedagogická komora usiluje o odtajnění revize rámcových vzdělávacích programů

Pedagogická komora je znepokojena přetrvávajícím nedostatkem informací o stavu a průběhu revize rámcových vzdělávacích programů, kterou zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Přestože se na revizi pracuje déle než rok, zveřejněno bylo jen minimum údajů. Školy nemají informace, co a proč se bude měnit. Učitelé z praxe, kteří chtějí s revizí pomoci, nevědí, na koho se obrátit. Řada významných spolků sdružujících pedagogy nebyla oslovena, aby se do revize zapojili jejich zástupci.

Vedení Pedagogické komory obeslalo MŠMT i NÚV s dotazy k revizi, ale odpovědi byly neúplné. Proto jsme zaslali na obě instituce oficiální žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Ptáme se, jaké pracovní skupiny při NÚV vznikly, kdo se jich účastní, kterou organizaci zastupuje, kolik jednání již proběhlo, jak je revize financována a jaké je přesné zadání z MŠMT,“ uvedl Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Ministerstvo školství si vyžádalo na zodpovězení dotazů delší čas. Národní ústav pro vzdělávání zatím zodpověděl pouze část první žádosti. Odpověď na hlavní dotaz ale odmítl. Pedagogická komora se proti tomuto rozhodnutí odvolala k MŠMT a je připravena domáhat se informací soudní cestou. Zatím jsme obdrželi pouze seznam pracovních skupin a jejich garantů z řad zaměstnanců NÚV. Z tohoto seznamu vyplývá, že neexistuje koncepční pracovní skupina, která by se zabývala celou revizí komplexně. Ustavily se jen dílčí týmy k jednotlivým vzdělávacím oborům. Při MŠMT vznikla Rada pro revize rámcových vzdělávacích programů, ale její složení je utajováno.

Odpověď z Národního ústavu pro vzdělávání na žádost Pedagogické komory (pracovní týmy a kontakty na jejich garanty)
NÚV: Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti