úterý 24. března 2020

Pedagogická komora: Zrušte jednotné přijímací zkoušky, zachovejte maturity!

Vedení Pedagogické komory, z. s., je znepokojeno návrhy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které v pondělí 23. března prezentoval ministr školství Robert Plaga. Tyto návrhy nebyly prodiskutovány s odbornou veřejností a jsou principiálně vadné.

Přijímací zkouška je srovnávací. Maturitní zkouška je certifikační. Proto musí být kladen důraz především na maturitní zkoušku. Přijímací řízení lze dát plně do kompetence škol, které se v řadě případů obejdou bez jednotné přijímací zkoušky. Většině škol postačí vyhodnocení vysvědčení žáků, které lze doplnit o další kritéria. Případné přijímací pohovory je možné zrealizovat online nebo telefonicky.

„My máme na každé místo ve škole tři až čtyři přihlášky, ale stačí mi prospěch z osmičky a devítky a další podrobnosti. Místo pohovoru si ty žáky klidně obvolám,“
říká Štefan Klíma, ředitel mladoboleslavské SPgŠ a ISŠ, která má více než 400 žáků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opomíjí, že se v případě přijímacích zkoušek jedná o několik odlišných zkoušek: na osmiletá gymnázia, na šestiletá gymnázia a na čtyřletá gymnázia a ostatní typy středních škol. Zkušenosti z gymnázií jsou jen obtížně přenositelné na střední odborné školy i vzhledem k odlišnému zájmu o různé obory i o konkrétní školy.

V případě maturitní zkoušky je návrh na její zrušení, pokud nedojde k otevření škol do 1. června, a nahrazení průměrnou známkou ze tří posledních vysvědčení zcela devalvující pro certifikační charakter této zkoušky. Tento krok je nespravedlivý k dosavadním absolventům s maturitou i k žákům následujících ročníků. Máme sice zprávy z kanadské Alberty, kde k podobnému kroku také sáhli, tam ale není maturita kvalifikačním požadavkem pro výkon řady povolání.

Po devalvaci profese pedagoga v projednávané novele zákona o pedagogických pracovnících tak přichází další nedomyšlená devalvace maturitní zkoušky. Tento krok je možné vysvětlovat jako ryze populistický a prokazuje odtržení ministerstva školství od reality.

„Chápeme, že návrh byl připraven pod tlakem mimořádných okolností, ale mrzí nás, že ministerstvo školství dostatečně nekomunikuje s odbornou veřejností. Upozorňujeme na netransparentnost jeho práce již dlouho a kritika zaznívá i od dalších učitelských organizací,“ říká Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

neděle 22. března 2020

Z redakční pošty: Jsem zklamaný, že vaše stránky jsou tiskovým mluvčím dosud neviditelného ministra Plagy

Nyní (21. března 2020, 19:35) sleduji TV. Jak to, že všem se budou peníze jen sypat, jen o učitelích se nezmíní nikdo?

Nad státní pokladnou krouží stále více supů, kteří se chystají nemilosrdně drancovat státní rozpočet a přitom se vzájemně poplácávat křídly a chválit se, jak zachraňují naši ekonomiku. Školství – nic…

pátek 20. března 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Návrh na uzavření mateřských škol

V tomto rozcestníku naleznete odkazy k otevřenému dopisu členům vlády s návrhem na uzavření mateřských škol. Dopis již podepsalo více než 4 000 signatářů. Mateřské školy byly uzavřeny například v Polsku a na Slovensku. Dle platné vyhlášky je rozhodnutí o přerušení (omezení) provozu MŠ v kompetenci ředitele školy, nikoliv zřizovatele.

"Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá  MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení..." (MŠMT)

"Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd." (MŠMT)

MŠMT: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU

Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.
(MŠMT: Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání
§ 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.úterý 17. března 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Nouzový stav (koronavirus)

MŠMT: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU (17. 3. 2020)

Vláda ČR: Vyhlášení nouzového stavu (16. 3. 2020)

Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum (tisková zpráva)

"Vláda také dalším mimořádným opatřením nařídila krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, že musí v případě potřeby zajistit školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí."


INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
- základní umělecké školy (nově),
- zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
- jazykové školy (nově),
- jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Ministerstvo zdravotnictví... Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

čtvrtek 12. března 2020

Pedagogická komora doporučuje rozšířit mimořádné opatření o mateřské školy

Vedení Pedagogické komory, z. s., doporučuje Bezpečnostní radě státu rozšířit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k prevenci onemocnění koronavirem o mateřské školy.

„Hromadné vzdělávání neprobíhá pouze na základních, středních a vysokých školách, ale rovněž ve školách mateřských,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Ve třídě mateřské školy může být až 28 dětí, což není zásadní rozdíl oproti maximálnímu počtu 34 žáků ve třídách základních a středních škol. V mateřských školách činí průměrný počet 22 dětí na třídu. Řadu mateřských škol navštěvuje přes 100 dětí, jsou tudíž větší, než málotřídní základní školy, kterých je více než tisíc.

„Riziko šíření nákazy je v mateřských školách pravděpodobnější, protože se děti hygienickým návykům teprve začínají učit,“ říká učitelka v MŠ Lucie Horová, „zatímco žáci dojdou do základní školy sami, děti musí do školky každý den doprovázet dospělí, čímž se nebezpečí šíření viru dále zvyšuje.“

Řada učitelek mateřských škol zůstala se svými dětmi, které navštěvují základní školu, doma, což stěžuje zajištění provozu mateřských škol. Bohužel někteří rodiče, ačkoliv jsou doma se školákem nebo na rodičovské dovolené, dávají druhé dítě do mateřské školy, čímž ohrožují sebe i ostatní.

AKTUALIZACE: Na Slovensku a v Polsku byly mateřské školy uzavřeny.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, ministrovi školství a předsedovi vlády - návrh na uzavření mateřských škol (více než 3.900 signatářů)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání
§ 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.

středa 11. března 2020

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, ministrovi školství a předsedovi vlády - návrh na uzavření mateřských škol

Vedení Pedagogické komory, z.s., podporuje otevřený dopis vedoucí učitelky mateřské školy Mgr. et Bc. Lucie Horové, B.A., tedy návrh na uzavření mateřských škol. Důvodem je především zavádějící odůvodnění neuzavření těchto zařízení, které  kolektivy v těchto školách označuje jako nízko-početné. Mateřské školy jsou nuceny naplňovat kapacitu tříd až na 28 dětí, o které se zpravidla stará jen jedna učitelka, která u malých dětí nemůže zajistit plnění zásad správné hygieny. Dalším důvodem je i každodenní kontakt s velkým počtem rodičů, kteří své děti přivádějí a odvádějí a pomáhají jim například ve společných šatnách.

neděle 1. března 2020

Poradce ředitelky mateřské školy

V tomto rozcestníku naleznete články Radka Sárköziho, prezidenta spolku Pedagogická komora, zveřejněné v časopise Poradce ředitelky mateřské školy v roce 2019. Ve stejném časopise vyšel roku 2018 rozhovor s Radkem Sárközim Pedagogická komora pomáhá mateřským školám.