úterý 30. dubna 2019

Stanovisko ředitelů SOŠ k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Pedagogická komora obdržela prostřednictvím datové schránky Stanovisko ředitelů SOŠ k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Vedení Pedagogické komory se zaslaným stanoviskem souhlasí. Stejné připomínky uváděli členové Pedagogické komory, kteří se zapojili do našeho on-line připomínkování návrhu novely nařízení vlády.

neděle 28. dubna 2019

Pedagogická komora v diskuzi na TV Prima

V pořadu Partie na TV Prima dnes diskutovali ministr školství Robert Plaga a poslanec Václav KlausZmíněna byla i Pedagogická komora a naše kampaň #skolyvcerne. Na obrazovce se objevily i některé návrhy z otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství. Celý pořad si můžete pustit zde.sobota 20. dubna 2019

Připomínkování legislativy

Členové spolku Pedagogická komora mohou do konce dubna připomínkovat aktuální návrhy změn ve vyhláškách a nařízení vlády, které se týkají především inkluze, asistentů a zástupců ředitele.

Mediální ohlas akce Pedagogické komory Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)


V tomto rozcestníku budeme průběžně mapovat mediální ohlas akce Pedagogické komory Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019). Pracovníci škol budou v průběhu celého týdne informovat veřejnost o nejzávažnějších problémech ve školství, jejichž řešení politici neustále odkládají.
#skolyvcerne (Facebook) #skolyvcerne (Twitter)

čtvrtek 18. dubna 2019

Školský výbor Senátu projedná otevřený dopis politikům za záchranu českého školství

V úterý 23. dubna 2019 projedná školský výbor Senátu otevřený dopis politikům za záchranu českého školství. Otevřený dopis Pedagogické komory podepsalo přes 3 800 pedagogů. Připojily se k němu i celé školy a organizace jako Společnost pro předškolní výchovu nebo Společnost učitelů českého jazyka a literatury. Konkrétní návrhy obsažené v otevřeném dopise podpořili jednotlivci i školy v rámci akcí Pedagogické komory Den učitelů v černé a Týden škol v černé, do kterých se zapojili učitelé z tisícovky škol.

„Chceme o obsahu otevřeného dopisu jednat se senátory, poslanci a ministry, oslovili jsme i premiéra,“ říká Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „věřím, že po projednání ve školském výboru Senátu se bude otevřeným dopisem zabývat i vláda.“

Otevřený dopis začíná slovy: „Vážení členové vlády, poslanci a senátoři, české školství se kvůli dlouhodobému podfinancování a řadě nedomyšlených změn ocitlo na pokraji kolapsu. Pokud nemá zcela zkolabovat, je třeba naslouchat pracovníkům škol a okamžitě začít řešit konkrétní problémy, na které pedagogové již řadu let marně upozorňují.“ 

Ukončen je následující výzvou: „Proto vyzýváme všechny politiky k jednání a urychlené nápravě. O tom, zda bude naše země v budoucnu prosperovat, se rozhoduje teď. Doposud stálo školství přes proklamace o jeho prioritě na okraji zájmu. Pojďme to společně změnit a zachránit české školství pro budoucí generace.“

Návrhy Pedagogické komory na záchranu českého školství jsou rozděleny do sedmi oblastí.
• Navýšit školský rozpočet na průměr zemí Evropské unie
• Zapojit pedagogické pracovníky do přípravy změn ve školství
• Snížit administrativní zátěž škol a jejich pracovníků
• Provést odbornou revizi inkluze
• Napravit nespravedlnosti v odměňování pedagogických pracovníků
• Podpořit pedagogy v jejich náročné práci
• Zvýšit platy pedagogů na 130 % průměrné mzdy

Přílohu otevřeného dopisu tvoří vzkazy politikům od jednotlivých signatářů, které čítají skoro 150 stran textu, a vzkazy organizátorům z Pedagogické komory.

Pedagogická komora je s 2 500 členy největší školský spolek v České republice. Radek Sárközi zaslal ministru školství Robertu Plagovi žádost, aby MŠMT udělilo Pedagogické komoře statut externího připomínkového místa ke školské legislativě.


Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.czZ textu otevřeného dopisu vybíráme citace k jednotlivým bodům:

„Již v programovém prohlášení vlády Miloše Zemana z roku 1998 stálo: „Prioritu vzdělávání vláda konkrétně promítne do své rozpočtové politiky posilováním kapitoly školství s cílem dosáhnout do roku 2002 jejího 6 % podílu na HDP.“ V roce 2011 směřovalo do školství 4,3 % hrubého domácího produktu, což je historické maximum. Od té doby výdaje postupně klesaly až na 3,6 % HDP v roce 2016. Veřejné výdaje na školství v běžných cenách byly v roce 2011 vyšší než v roce 2016 i v absolutních částkách. Průměr členských zemí Evropské unie činí 4,9 % HDP, OECD 5,2 % HDP. Je nutné skokově navýšit rozpočet českého školství minimálně o 25 %, abychom dosáhli alespoň průměru EU.“

„MŠMT a jím přímo zřízené organizace rozhodují často netransparentně… Nereprezentativní neziskové organizace s minimem členů, kteří ani nepracují přímo se žáky, lobbují u politiků i úředníků a daří se jim prosazovat změny, které mají negativní dopady na celé školství, zatímco varování před dopady těchto opatření od pedagogů z praxe bývají bagatelizována a zůstávají často nevyslyšena… Učitelé se o chystaných změnách dozvídají pozdě (většinou až po jejich schválení). Nové požadavky vnucené shora pak zcela oprávněně nepřijmou za své a často je plní jen formálně.“

„Ministerstvo školství, jím přímo řízené organizace i další subjekty zavalily školy administrativou. Řada údajů se vykazuje opakovaně různým institucím, přestože by si je mohly sdílet mezi sebou. Je třeba zjednodušit administrativu spojenou s čerpáním financí z evropských fondů. Česká školní inspekce by měla vyžadovat jen povinné informace vyplývající z legislativy, ostatní v současnosti požadovaná data by měly školy poskytovat výhradně dobrovolně.“

„Základem revize inkluze nesmí být snaha ušetřit finance. Musí dojít především k odborné revizi společného vzdělávání. Je třeba usnadnit vznik speciálních tříd v běžných školách, aby rozhodnutí o jejich zřízení bylo zcela v kompetenci ředitele školy, nikoliv krajského úřadu. Výuku žáků se závažnějšími diagnózami musí zajišťovat speciální pedagogové ve třídách s menším počtem dětí. Je nutné umožnit společnou výuku žáků s různými speciálními potřebami v jedné třídě, ať už běžné nebo speciální. Je třeba zavést zvýšený normativ na žáka s konkrétní diagnózou místo současného byrokratického systému přidělování podpůrných opatření. V současnosti škola začíná vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami až po přijetí dítěte, což kvůli dlouhým čekacím lhůtám v poradenských zařízeních trvá řadu měsíců (meziročně se zvýšil počet žáků se SVP skoro o 15 000). Žáci i jejich učitelé zůstávají dlouho bez patřičné podpory. Až po několika letech se může ukázat, že podpůrná opatření žákovi nepomohla. Pak už je mnohem obtížnější ztracené roky zpětně dohánět přeřazením žáka do speciální třídy nebo školy. Proto by měla platit zásada „nejprve kvalitní podmínky“. Pracovníci poradenských zařízení by měli pozorovat žáka ve školním prostředí, ale na to se jim v současném systému nedostává času. Je třeba obnovit Přílohu RVP ZV pro žáky s LMP, která výrazně navyšovala žákům s lehkým mentálním postižením počty hodin v oblasti Člověk a svět práce. Rozhodující slovo musí mít vždy zákonní zástupci žáka a nelze jim bránit vybrat si pro své dítě speciální třídu nebo školu, jak je tomu v současnosti. Pro kvalitní rozhodnutí je třeba poskytnout rodičům žáka dostatek informací. Měli by se svým dítětem osobně navštívit danou školu i výuku ve třídě, do které bude žák zařazen. Chybí efektivní systémová podpora nadaných žáků, dětí s jiným mateřským jazykem než je čeština nebo žáků ohrožených školním neúspěchem. Místo skutečného společného vzdělávání funguje současný systém jen jako pouhá společná docházka do běžné třídy. Inkluzi by měl být nadřazen mnohem důležitější cíl – přivést každého žáka k jeho osobnímu maximu. Pro některé děti je nejvhodnější cestou výuka ve speciální třídě, pro jiné vzdělávání v běžné třídě.“

„Ředitelé různých stupňů škol mají výrazně odlišné platy, přestože náročnost jejich práce je obdobná. Zatímco ředitelky MŠ jsou zařazovány nejčastěji do 10. tarifní třídy, ředitelé ZŠ a SŠ do 13. platové třídy. Všichni ředitelé by měli být minimálně ve 13. třídě, nebo by mělo být ředitelkám MŠ zařazení do nižší tarifní třídy kompenzováno dorovnáním platu. Zatímco ředitelky MŠ mají přímou pedagogickou činnost až 20 hodin týdně, ředitelé SŠ mohou mít jen 2 hodiny (dle velikosti školy). Míra přímé pedagogické činnosti by měla být u ředitelů různých stupňů škol stejná, a to 2 hodiny týdně. Velikost školy by měla být zohledněna počtem zástupců ředitele, nikoliv mírou přímé pedagogické činnosti ředitele školy. Obdobně se výrazně liší míra přímé pedagogické činnosti učitelek MŠ od učitelů ZŠ a SŠ. Je nepřípustné, aby se úvazky učitelek MŠ krátily, pokud není třída naplněna na výjimku přes 24 dětí, jak se nyní děje. Učitelky MŠ jsou zařazovány nejčastěji do 9. platové třídy, zatímco učitelé ZŠ a SŠ do 12. tarifní třídy. Učitelky MŠ by měly být zařazeny minimálně v 11. třídě, nebo by jim mělo být zařazení do nižší tarifní třídy kompenzováno dorovnáním platu. Rozhodně by se jim neměly odečítat roky praxe, jak je tomu nyní. Podmínky v mateřských školách by měly být obdobné, jaké mají dětské skupiny. Zatímco v MŠ je jedna učitelka sama na až 28 dětí ve třídě, v dětské skupině jsou tři dospělé osoby na maximálně 24 dětí. Proto navrhujeme, aby stát financoval minimálně dvě dospělé osoby ve třídě po celý čas provozu mateřské školy. Sjednotit by se měla rovněž přímá pedagogická činnost zástupců ředitele a vedoucích učitelek v MŠ i jejich zařazení do tarifních tříd. Nově by měla být stanovena přímá pedagogická činnost vychovatelek a asistentů pevně (nikoliv formou intervalu) a mělo by se omezit jejich zaměstnávání na částečné úvazky. Je nepřípustné, aby byly vychovatelky zařazovány pouze do 8. platové třídy a asistenti jen do 5. tarifní třídy, která je pod zaručenou mzdou.“

„Státní školství je v médiích častým terčem paušální kritiky, přestože v mezinárodních šetřeních TIMSS a PIRLS jsou čeští žáci nadprůměrní a v šetření PISA jsou kromě čtenářské gramotnosti na průměru států OECD. Vláda by měla propagovat učitelské povolání a politici by měli častěji veřejně oceňovat náročnou práci pedagogů. Zcela chybí ucelený program prevence syndromu vyhoření, kterým je ohrožena velká část učitelů. Pracovní podmínky pedagogů se stále zhoršují a nároky na ně rostou. V řadě zemí mohou učitelé po určité době čerpat rok placeného volna. Nezahrnujte učitele stále dalšími a dalšími povinnostmi, které není v lidských silách zvládnout, nebo začnou ze školství odcházet v mnohem větším počtu, než tomu bylo doposud. Roste počet hodin vyučovaných neaprobovaně, nebo dokonce nekvalifikovaně. Ředitelé marně shánějí učitele některých aprobací.“

„Již Špidlova vláda ve svém programovém prohlášení z roku 2002 uvedla: „Vláda se zavazuje zvýšit platy pedagogů na úroveň relativně srovnatelnou se zeměmi Evropské unie.“ Ministryně Petra Buzková v roce 2003 slíbila učitelům, že jejich platy budou od roku 2006 na úrovni 130 % průměrných mezd v zemi. Skutečnost je taková, že poměr platů českých učitelů vůči mzdám zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním v ČR je nejnižší mezi zeměmi Evropské unie i OECD a činí necelých 60 %.“


čtvrtek 11. dubna 2019

Fotografie z akce Pedagogické komory Týden škol v černé

Postupně shromažďujeme fotografie, které nám školy i jednotlivci zasílají v rámci kampaně Školy zůstávají v černé na e-mail skolyvcerne@pedagogicka-komora.cz, nebo je zveřejňují ve facebookové skupině Pedagogické komory.
Pokud jste se z nějakého důvodu nestihli zapojit do aktuální akce Pedagogické komory Týden škol v černé, máte možnost se k ní přihlásit až do konce dubna. Forma záleží na vás. Můžete se s kolegy domluvit, pořídit si společnou fotografii v černém oblečení a zaslat nám ji na e-mail, jak už to udělala celá řada škol i pedagogů. Můžete o akci informovat na webu své školy. Můžete vytvořit nástěnku s informacemi o akci ve sborovně nebo u vstupu do školy. Můžete vyvěsit černou vlajku. Můžete vylepit letáček na vstupní dveře školy. Můžete o akci informovat na facebooku školy nebo svém osobním. Možností je mnoho…

Důležitým aspektem celé akce Týden škol  černé je postupné budování profesní sounáležitosti na jednotlivých školách i napříč školami v celé zemi. Dokonce se nám daří kampaň koordinovat se Slovenskou komorou učitelů. Chceme posílit sebevědomí a odvahu pedagogů, aby se nebáli začít veřejně prezentovat své názory, návrhy na změny a oprávněné požadavky. Pracovníci škol vědí nejlépe, co ve školství systémově nefunguje. Jen oni dokážou konkrétní problémy pojmenovat a upozornit na ně rodiče, média, politiky a veřejnost. Pokud se nezačne o všech problémech veřejně mluvit, vláda nebude mít potřebu je řešit a bude se věnovat jiným oblastem, jejichž představitelé na sebe upozorňují mnohem hlasitěji.

pondělí 8. dubna 2019

Začala akce Pedagogické komory Týden škol v černé

V pondělí 8. dubna 2019 spustila Pedagogická komora akci Týden škol v černé, která potrvá až do 14. dubna. Jedná se o součást kampaně Školy zůstávají v černé, která navazuje na předchozí aktivity Den učitelů v černé a Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství.

Cílem akce Týden škol v černé je upozornit rodiče, že politici zanedbávají školství, což má negativní dopady na kvalitu vzdělávání dětí. Ve školství se nahromadila řada problémů, jejichž řešení ministerstvo školství i celá vláda neustále odkládají.

Pracovníci škol se k akci mohou připojit nošením černého oblečení a zveřejňováním společných fotografií s kolegy v černé. Školy se mohou zapojit umístěním informací o akci Týden škol v černé na své internetové stránky, vyvěšením černé vlajky, vytvořením informační nástěnky apod. Rodiče mohou učitele podpořit tím, že ocení jejich náročnou práci a osloví poslance, senátory a především členy vlády, aby se začali špatnou situací ve školství urychleně zabývat.

Dlouhodobé podfinancování českého školství způsobilo personální krizi ve školách. Chybí učitelé fyziky, informatiky, angličtiny, chemie… „Ministerstvo školství chce nedostatek kvalifikovaných učitelů „vyřešit“ tím, že na základních školách umožní učit lidem bez pedagogického vzdělání, což jednak sníží prestiž učitelské profese, ale především to bude mít negativní dopady na kvalitu výuky, jak zjistila Česká školní inspekce,“ říká Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory. „Co vláda navrhne po tomto kroku? Aby pacienty v nemocnicích léčili inženýři? Nebo aby budovy projektovali psychologové?“ upozorňuje na absurditu chystané novely zákona o pedagogických pracovnících.

Školám chybí peníze rovněž na nákup pomůcek, učebnic nebo vybavení počítačovou technikou. „Pomalu se stává pravidlem, že si učitelé nebo vychovatelky školních družin musejí nakupovat materiál a pomůcky ze svého, aby měly děti s čím pracovat,“ dodává Sárközi.

Špatně nastavená inkluze má negativní dopady nejen na řadu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rovněž na jejich spolužáky a kvalitu výuky. Stále více učitelů uvažuje o tom, že školství opustí kvůli minimální podpoře ze strany státu v této oblasti.

Zbytečná administrativa zatěžuje učitele, kterým pak nezbývá čas na přípravu zajímavější výuky. Ministerstvo školství se brání zapojení pedagogů z praxe do přípravy změn. Školská legislativa vzniká netransparentně – nejsou zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin, ani jejich složení.

„Pokud se politici nepostaví problémům ve školství čelem a nezačnou je řešit a pokud vláda nezačne jednat se zástupci Pedagogické komory, uvažujeme o vyhlášení stávkové pohotovosti,“ říká Radek Sárközi, „spíše by ale měli stávkovat rodiče, protože o vzdělání jejich dětí tu jde především…“ Peníze pro školství jsou investicí do budoucí prosperity České republiky.

Do akce Týden škol v černé se zapojily kromě českých škol rovněž školy na Slovensku, kde probíhá obdobná kampaň. „Česká Pedagogická komora se Slovenskou komorou učitelů úzce spolupracuje a snažíme se naše aktivity vzájemně koordinovat, slovenští učitelé mají obdobné problémy jako ti čeští,“ vysvětluje Radek Sárközi. Pedagogická komora je největší školský spolek v České republice a působí na tisícovce škol.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Blanka Moravcová (učitelka): „Oblékám se dnes do černé, abych upozornila veřejnost, že od roku 2016 vládne ve školství nezvladatelný chaos a prosím všechny rodiče, aby učitele svých dětí podpořili. Odmítáme, aby naše děti, žáci a studenti byli dál pokusnými králíky nekoncepčního řízení resortu, aby jejich vzdělávání bylo ohrožováno neověřenými experimenty a neustálým nedostatkem peněz nejen na kvalitní učitele, ale i na pomůcky, knihy a další vybavení škol. Máme toho dost!“

„Naše základní škola podpoří od 8. 4. do 12. 4. akci Pedagogické komory nazvanou Týden škol v černé, která má za cíl poukázat na neřešené problémy v dnešním školství. Každý, komu není lhostejný osud českého školství, se může k akci připojit.“

Související odkazy:


sobota 6. dubna 2019

Učitelé sobě (konference) materiály

V tomto příspěvku budeme postupně zveřejňovat fotografie, prezentace a další materiály z konference Pedagogické komory Učitelé sobě, která se uskutečnila v sobotu 6. 4. 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.


Děkujeme organizátorům konference Učitelé sobě.
 • Radek Sárközi
 • Janek Wagner
 • Jana Navrátilová
 • Pavel Vaněk
 • Jaroslav Mikulec
 • Milena Mottlová

pátek 5. dubna 2019

Školy zůstávají v černé. Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)

Pedagogická komora vyhlásila kampaň Školy zůstávají v černé, která se koná v průběhu celého dubna 2019. Cílem je upozornit veřejnost na problémy českého školství. Množství problémů neustále roste, ale vláda je neřeší. Proto žádáme o podporu všechny občany, kterým leží budoucnost českého školství na srdci, aby se jakýmkoliv způsobem zapojili do připravovaných akcí.

V návaznosti na otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo již 3.700 pedagogů, a akci Den učitelů v černé, do níž se zapojili učitelé z tisícovky českých škol a která měla obrovský mediální ohlas, připravujeme Týden škol v černé. Ten bude probíhat od 8. do 14. dubna 2019.

„Pokud se premiér a příslušní ministři v průběhu dubna nesejdou nad problémy českého školství se zástupci Pedagogické komory, což je největší školský spolek v České republice, k jednání a nedomluvíme se na konkrétních krocích k nápravě současného stavu a termínech jejich realizace, vyhlásíme v květnu stávkovou pohotovost,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory.
Jednotlivci se do akce Týden škol v černé mohou zapojit tím, že budou pracovat v černém oblečení, s černou páskou na ruce nebo jiným viditelným černým doplňkem. Školy mohou vyvěsit černé vlajky, jak už to některé udělaly v rámci Dne učitelů v černé.

Vyfoťte se společně s kolegy v černém oblečení, dejte fotografie na web školy a pošlete je na e-mail skolyvcerne@pedagogicka-komora.cz. Pokud budete fotografie zveřejňovat, přidejte k nim hashtag #skolyvcerne.

Uživatelé Facebooku si mohou již nyní změnit osobní fotografii na černobílou a nahradit foto na pozadí smutečním obrázkem s černým rámečkem a vlastním vzkazem. Lze využít i texty, které připravila Pedagogická komora (naleznete je zde). Školy i jednotlivci, kteří chtějí akci podpořit, tak mohou učinit pomocí tohoto formuláře. Plakát na nástěnku ve sborovně.

Problémy škol nelze zredukovat na nízké platy učitelů, jejichž výše odpovídá pouhým 60 procentům všech vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v České republice, což je nejméně ze států Evropské unie. Nástupní platy pedagogů jsou nízké a platový postup je minimální. Absolventi pedagogických fakult jdou raději pracovat mimo školství, kde mzdy rostou mnohem rychleji.

Kvůli dlouhodobému podfinancování, kdy jde na školství o 25 procent méně financí vzhledem k hrubému domácímu produktu, než činí průměr EU, chybí školám peníze na pomůcky pro žáky, vybavení škol počítačovou technikou nebo na pomocný personál. Místo toho, aby se učitelé připravovali na výuku a vymýšleli zajímavé hodiny, musejí trávit spoustu času administrativou.

Současné nastavení inkluze je zcela nefunkční. Ministerstvo školství stále odkládá novelu příslušné vyhlášky, která byla připravena už loni v květnu. Přitom šlo jen o kosmetické změny. Novelu školského zákona, která se měla projednávat v srpnu 2018, MŠMT odložilo na neurčito.

Ministerstvo školství pracuje zcela netransparentně. Změny jsou připravovány bez účasti učitelů z praxe. Složení pracovních skupin není veřejné. Nejsou k dispozici zápisy z jednání. Obdobná je situace v případě revize rámcových vzdělávacích programů, kterou zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání, organizace přímo řízená MŠMT.

Radek Sárközi k tomu dodává: "Cílem kampaně Pedagogické komory Týden škol v černé je informovat média a veřejnost i o jiných tématech, než je výše platů. Školství má spoustu dalších problémů, jejichž řešení politici neustále odkládají. Proto je časový rozsah větší. Aby byl prostor vše vysvětlit. A proto se zaměřujeme i na rodiče dětí, kteří by měli učitele podpořit. Jde především o jejich budoucnost."

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Další pozadí na FB profily...

čtvrtek 4. dubna 2019

Vyjádření k materiálu Pirátské strany Budoucnost vzdělávání 2030

Radek Sárközi byl osloven, aby se vyjádřil k materiálů Pirátské strany Budoucnost vzdělávání 2030.

„Vážím si toho, že jsem byl osloven Pirátskou stranou, abych se vyjádřil k dnes zveřejněné koncepci vzdělávání do roku 2030. Pedagogická komora je apolitický a demokratický spolek, proto nemohu hovořit za její členy, kterých je přes 2 500 a každý z nich má své vlastní politické preference i názory na školství. Vyjádřím se tudíž jen sám za sebe. Oceňuji, že piráti zveřejnili své vize a předložili je k veřejné diskuzi. Kéž by toto udělaly všechny politické strany. Šlo by o první krok k nalezení shody napříč politickým spektrem, kam má české školství směřovat v příštích letech. Nutnou podmínkou je navýšení finančních prostředků pro školství alespoň na 5 % HDP. Tento bod je třeba splnit co nejdříve. Nemůžeme čekat až do roku 2030, už v roce 2000 bylo pozdě…“ 

Více informací naleznete v tomto článku.

AKCE: České školství nad propastí? Panelová diskuze (6.4.2019)

Zveme vás na panelovou diskuzi České školství nad propastí? Akutní problémy vzdělávání a jejich řešení..., která se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019 od 14:30 do 16:00 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1). Akci organizuje Pedagogická komora, z.s., v rámci konference Učitelé sobě.

Účast na panelové diskuzi potvrdili:
 • Jiří Růžička (Senát, místopředseda)
 • Libuše Ludíková (předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult, UP Olomouc)
 • Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy, zástupce školské tripartity)
 • Radko Sáblík (člen expertního týmu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030)
 • Radek Sárközi (prezident spolku Pedagogická komora)
 • Vít Šimral (Magistrát HMP, pražský radní pro školství)úterý 2. dubna 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)

Cílem aktuální kampaně Pedagogické komory Školy zůstávají v černé. Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019) je informovat média a veřejnost i o jiných tématech, než je výše platu učitelů.


Školství má spoustu dalších problémů, jejichž řešení politici neustále odkládají - inkluze, byrokracie, nekoncepčnost, ignorování zkušeností pedagogů z praxe, netransparentnost rozhodování o změnách, chybějící finance na pomůcky apod.

Časový rozsah je větší, aby byl prostor vše vysvětlit. Nově se zaměřujeme i na rodiče dětí, kteří by měli učitele podpořit. Jde především o jejich budoucnost. Kvalitní vzdělání je investice s největší mírou návratnosti.

Navazujeme na úspěšnou akci Den učitelů v černé (28.3.2019), do níž se zapojili učitelé z tisícovky škol. Chtěli bychom, aby se nyní zapojila většina škol v ČR. Pokud o sobě nedáme hlasitě vědět, politici budou problémy ve školství nadále přehlížet... Jestli ani tato akce nepřiměje vládu k jednání, budeme muset vyhlásit stávkovou pohotovost.

Pomozte nám šířit informace mezi kolegy i přáteli. :-)