středa 24. února 2021

Koronavirus se nově šíří především mezi dětmi a žáky

Počet dětí a žáků nakažených koronavirem, kteří navštěvují otevřené školy (mateřské školy, 1. a 2. ročník ZŠ) prudce roste. Aktuálně je o 38 % vyšší, než činí průměr ČR za všechny věkové kategorie. Zároveň je nejvyšší za celou dobu epidemie (od jara 2020).


Například počet dětí ve věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání v MŠ) i žáků ve věku 7 let (2. ročník ZŠ, kde probíhá prezenční výuka) pozitivně testovaných na COVID-19 je výrazně vyšší, než v případě žáků ve věku 13 let (distanční vzdělávání).

Roste i podíl dětí a nejmladších žáků na celkovém počtu nově nakažených v České republice (přepočteno na 100 000 obyvatel v daných věkových kategoriích). Stav k 21. únoru 2021: 07,57 % (0-3 let), 20,58 % (4-5 let), 22,47 % (6-7 let), 16,30 % (8-18 let), 20,40 % (19-64 let), 12,69 % (65 a více let).

Grafy zpracoval pro Pedagogickou komoru, z. s., M. Bauer s využitím veřejně dostupných údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR publikovaných na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Všechny grafy zachycují stav k 21. 2. 2021 (data jsou vždy přepočtena na 100 000 obyvatel dané věkové kategorie). Další informace naleznete zde...


úterý 23. února 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platná krizová opatření

Jelikož se různá krizová opatření mění ze dne na den, zmapovali jsme v tomto rozcestníku pouze ta, která jsou aktuálně v platnosti (případně jejich účinnost nastane v nejbližší době) a týkají se přímo škol. Vždy je třeba zkontrolovat přesné datum účinnosti. Manuály z MŠMT nejsou závazné, proto je zde nenajdete... Již neplatná opatření jsou škrtnuta.

pátek 19. února 2021

Ladislav Dušek (ÚZIS) prezentoval poslancům školského výboru statistiky ke koronaviru

Školský výbor Poslanecké sněmovny projednával ve středu 17. února 2021 téma mimořádná opatření ve vzdělávání v důsledku COVID-19. Zpravodajkou tohoto bodu byla Kateřina Valachová (ČSSD). Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek prezentoval poslancům aktuální statistiky ke koronaviru ve školách, u dětí a pedagogů. Na koronavirus bylo pozitivně testováno již 34.000 pedagogů, kteří se nakazili většinou ve škole. 

Za Pedagogickou komoru, z. s., se jednání účastnil jako host (on-line) Radek Sárközi. Dalšími projednávanými tématy byly: Výroční zpráva ČŠI, vystoupení ministra školství Roberta Plagy nebo kvalita internetového připojení pro distanční výuku. Členové školského výboru schválili usnesení, v němž žádají zajištění kvalitních ochranných prostředků pro zaměstnance škol a školských zařízení nebo jejich přednostní očkování.úterý 16. února 2021

Koronavirus řeší 43 % mateřských škol Královéhradeckého kraje

Díky podnětu Pedagogické komory, z. s., začala již čtvrtá krajská hygienická stanice zveřejňovat aktuální informace o výskytu koronaviru ve školách a školských zařízeních. Z prvního týdenního přehledu KHS Královéhradeckého kraje vyplývá, že je koronavirem aktuálně zasaženo 134 mateřských škol z celkového počtu 314 MŠ, což je 43 % mateřských škol v daném kraji.

Dobrý den,
posílám Vám odkaz na web KHS, kde budeme zveřejňovat data ohledně situace ve školách a školských zařízeních (www.khshk.cz – KORONAVIRUS – hned pod obrázkem ohledně očkování) - http://www.khshk.cz/khsdata/hdm/skolska_zarizeni_data_k_2021_02_12.pdf. Pokusíme se provádět aktualizaci každý pátek v odpoledních hodinách.
Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
asistentka ředitele
tisková mluvčí
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
www.khshk.cz

KHS: Statistiky ke školám v karanténě

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi oslovil na konci října 2020 všechny krajské hygienické stanice s žádostí o zaslání statistik k počtu škol v karanténě, a to od začátku tohoto školního roku do současnosti. V tomto rozcestníku naleznete data od jednotlivých KHS, které Pedagogické komoře zaslaly odpověď nebo přímo excelovské tabulky, které každý týden odesílají na Ministerstvo zdravotnictví. Ostatní KHS bohužel zatím neodpověděly.

Jak jsou tyto údaje dále vyhodnocovány, není známo, jelikož nejsou zveřejňovány ani příslušná data, ani žádné výstupy nebo analýzy z nich (např. formou grafů s vývojem počtu škol daného stupně v karanténě v různých týdnech). Pedagogická komora na základě zaslaných dat zpracovala výstupy k mateřským školám v tomto samostatném článku.

S ohledem na tuto odpověď Ministerstva zdravotnictví, kterou Pedagogická komora obdržela prostřednictvím datové schránky, nejsou zřejmě údaje ani systematicky shromažďovány, protože příslušné ministerstvo prodloužilo lhůtu k jejich poskytnutí ze 14 dní na 24 dní. Kdyby byly statistiky za celou Českou republiku průběžně analyzovány, muselo by je mít Ministerstvo zdravotnictví k dispozici ihned...

Statistiky ke školám v karanténě zaslané Pedagogické komoře jednotlivými KHS:

MŠMZ: Počty škol ve školním roce 2019/2020 (statistická ročenka - podle stupně škol a území)

pondělí 8. února 2021

KHS Středočeského kraje: Výskyt koronaviru ve školách

Po pražské krajské hygienické stanici začala zveřejňovat přehledy o výskytu koronaviru ve školách a školských zařízeních na podnět Pedagogické komory, z. s., rovněž plzeňská KHS a nově i KHS Středočeského kraje.

Vážený pane Sárközi,
informujeme Vás, že jsme na základě Vašeho podnětu začali zveřejňovat počty školských zařízení s výskytem onemocnění Covid-19 ve Středočeském kraji. Údaje naleznete na tomto odkazu http://www.khsstc.cz/dokumenty/vyskyt-covid-19-ve-skolskych-zarizenich-v-kraji-5932_5932_576_1.html
S pozdravem a přáním příjemného dne
Dana Šalamunová, MBA
tisková mluvčí
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
www.khsstc.cz


Dobrý den pane magistře,
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje začne na svých webových stránkách zveřejňovat informace o počtech školských zařízeních aktuálně zasažených onemocněním COVID-19 obdobně jako HS Hlavního města Praha, tzn. 1x týdně vždy v pátek. První statistika bude uveřejněna v tento pátek 22.1.2021 a bude zahrnovat aktuální údaje od 16.1.2021.
S pozdravem
Ing. Petra Langová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, 301 00 Plzeň

středa 3. února 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Revize RVP ZV

V tomto rozcestníku naleznete informace k aktuální revizi RVP ZV. Nový RVP ZV vydalo MŠMT ve formě opatření ministra Roberta Plagy. Ředitelé škol byli na nový text RVP ZV upozorněni prostřednictvím datové schránky dne 1. 2. 2021. Část změn je účinná již od 1. února 2021 (kapitola 11). Ostatní změny jsou pro školy dobrovolné od 1. 9. 2021. Povinně musí školy přejít na nový RVP ZV ve všech ročnících od 1. září 2023 (1. stupeň ZŠ), respektive od 1. září 2024 (2. stupeň ZŠ).

Nový RVP ZV zavádí vzdělávací obor Informatika s povinnou časovou dotací 2 hodiny na 1. stupni ZŠ a 4 hodiny na 2. stupni, a to na úkor přírodovědných, společenskovědních a uměleckých vzdělávacích oblastí, u nichž došlo ke snížení minimálního počtu hodin v rámcovém učebním plánu a k vypuštění některých očekávaných výstupů.

Stanovisko vedení Pedagogické komory, z. s.: Revize RVP ZV probíhá od počátku naprosto netransparentně. Škrty ve vzdělávacích oborech (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, výchova k občanství, hudební výchova, výtvarná výchova...) jsou nekoncepční. Proto ředitelům škol doporučujeme vyčkat a nepřecházet na nový RVP ZV dříve, než to bude povinné. Školy mohou již nyní posílit počet hodin ICT z disponibilní časové dotace (lze využít materiály, které vznikly v rámci pilotáže nového vzdělávacího oboru informatika), například formou volitelného vyučovacího předmětu zaměřeného na programování. Pedagogická komora navrhuje místo snížení hodinové dotace vzdělávacím oblastem vrátit zpět další cizí jazyk jako volitelný. Obsah vzdělávacích oborů nelze měnit pouze formou vypuštění některých očekávaných výstupů. Změny musí být promyšlené a důkladně prodiskutované s učiteli daných vyučovacích předmětů. Žádáme proto o zveřejnění podrobného zdůvodnění konkrétních změn v RVP ZV (především jednotlivých škrtů). 

pondělí 1. února 2021

Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků

V tomto rozcestníku naleznete informace k Otevřenému dopisu ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků, který k 11. lednu 2021 podepsalo již 1.181 ředitelů a ředitelek škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ...). Celkový počet signatářů otevřeného dopisu z řad vedoucích pracovníků škol a školských zařízení činí 1.289. 

AKTUALIZACE: K 1. únoru 2021 má otevřený dopis celkem 2.870 signatářů.

Dopis mohou podpořit nejen ředitelé škol, ale rovněž zástupci ředitele i další vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Podpořit názory ředitelů škol uvedené v tomto dopise mohou samozřejmě všichni pedagogičtí pracovníci. Stačí vyplnit podpisový formulář on-line, který naleznete níže... 

Otevřený dopis můžete podepisovat do 12. 2. 2021. Předem děkujeme za podporu a rozeslání tohoto odkazu kolegům, na které máte kontakty.


Signatáři otevřeného dopisu mohli uvést, kterých profesních organizací jsou členy. 

Abecední seznam organizací: