úterý 26. září 2023

Usnesení z kulatého stolu k platům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků

Publikujeme celý text usnesení z kulatého stolu k platům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků.

USNESENÍ

KULATÝ STŮL 2 K PLATŮM UČITELŮ A OSTATNÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kulatý stůl se uskutečnil ve středu 21. 6. 2023 v budově Poslanecké sněmovny pod záštitou poslankyně Jany Berkovcové.
Diskuze navázala na kulatý stůl ze dne 13. 4. 2023 k novele zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona.

Účastníci kulatého stolu:

Jiří Nantl, náměstek MŠMT
Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT
Jana Berkovcová, poslankyně, členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuPS
František Dobšík, předseda ČMOS PŠ
Jiří Zajíček, předseda Unie CZESHA
Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů
Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory
zástupci dalších profesních organizací ve školství

Výstupy z kulatého stolu:

Přítomní zástupci školských organizací se shodli na následujících bodech:

1) V zájmu zachování dobrých vztahů ve školách i profesní soudržnosti mezi učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení žádáme, aby byla zachována jedna společná platová tabulka pro všechny pedagogické pracovníky. Nesouhlasíme s návrhem vytvořit dvě samostatné platové tabulky (pro učitele a pro ostatní pedagogické pracovníky).

2) Žádáme MŠMT, MPSV a MF, aby neprodleně projednaly se zástupci všech výše uvedených organizací chystané změny v platových tabulkách pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, a to dříve než bude návrh změn příslušného nařízení vlády zaslán do vnějšího připomínkového řízení.

3) Podporujeme bod V. z 200. usnesení Senátu ze 12. schůze konané dne 1. června 2023 přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

"Senát… V. požaduje, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajistilo, že celková garantovaná výše 130 % finančních prostředků určených na platy učitelů v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele, bude kopírovat předpokládanou aktuální průměrnou hrubou měsíční nominální mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, nebo, aby byl jasně a transparentně stanoven koeficient výpočtu zákonem garantované výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok tak, aby byla dosažena garance 130 % k predikci aktuálního roku;“


4) Žádáme paní poslankyni Janu Berkovcovou, aby tyto výstupy z kulatého stolu tlumočila na nejbližším jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 

úterý 19. září 2023

Radek Sárközi se omluvil paní poslankyni Renátě Zajíčkové

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal v neděli 17. září 2023 písemnou omluvu paní poslankyni Renátě Zajíčkové. Text omluvy zaslal Radek Sárközi zároveň panu ministrovi školství Mikuláši Bekovi.

úterý 12. září 2023

Zkontrolujte si svůj účet (upozornění pro členy spolku Pedagogická komora, z.s.)

Pedagogická komora, z.s., využívá sadu aplikací Google Workplace  pro neziskové organizace. Jde o Účet Google na doméně pedagogicka-komora.cz, který na rozdíl od běžného Účtu Google (například jmeno@gmail.com) vytváří a spravuje administrátor Pedagogické komory, z.s., podobně jako jsou spravovány školní účty.

Návod naleznete na webu Pedagogické komory.

Prosíme, ověřte si funkčnost vašeho účtu pro potřeby připravované valné hromady spolku.

Každý člen má pro potřeby identifikace a interní komunikace vytvořen účet ve tvaru jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz.úterý 5. září 2023

MŠMT: Odpovědi na otázky NPI k velké revizi RVP ZV

Zveřejňujeme Stanovisko Řídící pracovní skupiny MŠMT pro revizi RVP ZV, jehož obsahem jsou odpovědi na otázky, které zformuloval Národní pedagogický institut ČR. Tento dokument jsme si vyžádali na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

neděle 3. září 2023

Návrh školského rozpočtu na rok 2024 nedává smysl

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024. Kapitola 333 MŠMT má být o 11,6 miliard korun nižší oproti roku 2023. Velmi výrazně se má snížit i celkový počet zaměstnanců ve školství.

Podle původního návrhu měl být školský rozpočet na příští rok nižší o 29 milard korun, tedy o 6 %. Aktuální návrh počítá se snížením o 4,4 % oproti roku 2023.

Podle statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pracovalo v roce 2022 ve školství 285.554 zaměstnanců. Ministerstvo financí předpokládá, že v roce 2024 půjde pouze o 251.835 pracovníků. To by znamenalo o 33.719 plných úvazků méně!

„Počet dětí a žáků ve školách se každým rokem zvyšuje, roste i počet tříd, proto vůbec nedává smysl navrhovat snížení počtu pracovníků, naopak bude třeba zaměstnat další,“ komentuje návrh Ministerstva financí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Pokud srovnáme školský rozpočet na rok 2023 s návrhem (bez financí z EU a FM), má jít v roce 2024 na školství dokonce o 16,7 miliard korun méně. Vláda Petra Fialy se přitom ve svém programovém prohlášení zavázala k navyšování výdajů na vzdělávání:

„Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD. To zajistí zvyšování kvality vzdělávání od mateřských, základních, základních uměleckých, středních, vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří až po instituce poskytující celoživotní vzdělávání.“

Ministr školství Mikuláš Bek sdělil poslancům školského výboru, že učitelé dostanou v příštím roce o 3.000 Kč více než letos. Jak se budou vyvíjet platy ostatních pedagogických a nepedagogických pracovníků, není jasné.

„Slibované navýšení o 3.000 korun měsíčně jen kopíruje předpokládané zvýšení průměrné mzdy v České republice během letošního roku, učitelé tudíž na původně slíbených 130 % opět nedosáhnou,“ upozorňuje Radek Sárközi, „nejspíše se tomuto cíli jejich platy naopak o něco vzdálí, a to již třetím rokem...“

V roce 2021 pobírali učitelé 126,4 % průměrné mzdy v ČR. Predikce Ministerstva financí pro letošní rok činí pouhých 116,6 %. Když parlament schvaloval pozměňovací návrh pětice poslanců z jednotlivých vládních stran ke školskému zákonu, Pedagogická komora, z. s., upozorňovala, že tato změna sníží garanci objemu finančních prostředků na platy učitelů na pouhých 113,5 %.

„Z návrhu školského rozpočtu vyplývá, že chce ministr financí problém vyřešit masivním propouštěním zaměstnanců škol, pak ovšem nechápu, jak vláda zajistí jejich chod,“ podivuje se Radek Sárközi, „školy bez nepedagogických pracovníků nemohou fungovat, stejně jako bez pedagogů.“

Upravené programové prohlášení vlády z března 2023 uvádí: „Garantujeme kvalitní platové ohodnocení učitelů a udržíme jejich platy na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy. Důraz budeme klást na udržení 20% podílu nadtarifních složek platu a jejich efektivní využívání. Zajistíme vyšší platy pro ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky a garantujeme jejich navyšování podle růstu průměrné mzdy v ČR.“

Dle dat Českého statistického úřadu i MŠMT se reálné mzdy v prvním čtvrtletí roku 2023 snížily meziročně nejvíce v oblasti vzdělávání (o 10,7 %). Stejná situace nastala i v posledním čtvrtletí roku 2022, kdy dokonce klesly i nominální mzdy (o 0,3 %) ve vzdělávání, a to jako v jediné ze všech oblastí. Na pracovníky školství tudíž dopadla vysoká inflace nejvíce ze všech zaměstnanců – jejich reálné mzdy v minulém roce klesly o 16 %.

To je v kontrastu například s aktuálním vývojem na Slovensku, kde se v lednu zvýšily platy učitelů o 10 % a nyní v září znovu o 12 %. Ve srovnání se slovenskými pedagogy mají přitom čeští pedagogičtí pracovníci vyšší rozsah přímé pedagogické činnosti. Například učitelka mateřské školy na Slovensku pracuje přímo s dětmi 28 hodin týdně, zatímco v Česku je to 31 hodin týdně.

Pedagogická komora, z. s, nedávno zmapovala formou dotazníkového šetření postoje pracovníků škol k případným protestům. Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 93 % respondentů, do stávky by se zapojilo 72 % zaměstnanců.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Zdroje:

 

ČSÚ: Meziroční pokles reálných mezd (1. čtvrtletí 2023)