úterý 17. listopadu 2020

Výzva politikům k zastavení legislativních změn ve školství

Adresáti:
premiér a ministři Vlády ČR
poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
senátoři Senátu Parlamentu ČR

Výzva politikům k zastavení legislativních změn ve školství

Vedení Pedagogické komory, z. s., vyzývá premiéra, ministra školství i další členy vlády, poslance a senátory, aby neschvalovali žádné legislativní změny v oblasti školství s výjimkou těch, které přímo souvisí s opatřeními z důvodu koronavirové pandemie.

Ředitelé škol, učitelé i další pracovníci ve školství jsou přetížení neustálými změnami pravidel pro fungování škol, která vycházejí z aktuální epidemické situace. Vypořádat se s těmito změnami je pro pedagogy, rodiče i žáky velmi náročné. Proto školy nemají kapacity řešit zároveň další změny, které nesouvisí s opatřeními kvůli koronaviru.

Ministr školství Robert Plaga zahltil v průběhu roku 2020 pracovníky škol novelami vyhlášek, na jejichž přípravu a připomínkování nebyl prostor, což se negativně odrazilo na jejich kvalitě. Je to především chystaná novela inkluzivní vyhlášky (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných), proti níž se postavila celá řada organizací (např. ČOSIV) a která dle stanoviska sekce speciálních pedagogů v Pedagogické komoře nepřináší žádnou pozitivní změnu (všechny navrhované úpravy považujeme za negativní). Dále se jedná o navržené změny ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, které opět kritizovalo mnoho organizací (např. META) včetně Pedagogické komory.

Rovněž nesouhlasíme s bohužel již schválenou novelou maturitní vyhlášky (vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou), kterou MŠMT v říjnu na poslední chvíli zcela změnilo podobu a obsah maturitní zkoušky z cizího jazyka, a to daleko nad rámec příslušné novely školského zákona, která byla schválena v létě 2020 (rozšíření obsahu zkoušky o odbornou terminologii, monotematická zadání otázek k ústní části zkoušky, změny v písemné části zkoušky a především rozbití komplexnosti zkoušky zrušením známkování u jedné ze tří složek – didaktického testu). I tuto novelu kritizovala řada organizací (např. AMATE).

Na poslední chvíli v průběhu letních prázdnin byla s platností od 1. září 2020 rovněž schválena novela vyhlášky o předškolním vzdělávání (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), která zrušila financování chův k dvouletým dětem v mateřských školách ze státního rozpočtu, kvůli čemuž jsou ředitelky MŠ nyní nuceny tyto zaměstnance propouštět, a to v nelehké situaci, kdy je kvůli omezením z důvodu koronaviru značně obtížně najít si jiné zaměstnání. Proti této novele se postavily například školské odbory. Pedagogická komora zorganizovala petici s několika tisícovkami podpisů, jejímž prvním bodem bylo neschválení této změny ve vyhlášce. Druhým bodem petice bylo negativní stanovisko k další novele, kterou přes opakované protesty řady organizací MŠMT předkládá znovu a znovu – jedná se o novelu nařízení vlády (nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků), která zvyšuje míru přímé pedagogické činnosti u zástupců ředitele. Tato novelizace byla nakonec odložena, ale stále hrozí, že může kdykoliv dojít k jejímu schválení.

Aktuálně má být v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o pedagogických pracovnících, která v rozporu s odbornými analýzami i zahraničními zkušenostmi staví na roveň s kvalifikovanými učiteli, kteří 5 let studovali své aprobace, pracovníky bez pedagogického vzdělání, čímž zcela devalvuje celou profesi učitelství. Učitelství je regulovanou profesí, k jejímuž výkonu je nutné nejprve splnit dané kvalifikační předpoklady, předložená novela ale tento základní právní princip porušuje. Takový zásadní zásah do naší profese by v případě schválení napáchal nedozírné škody a výrazně by narušil prestiž a povolání a kvalitu výuky. Proto vyzýváme poslance, aby novelu zákona o pedagogických pracovnících neschválili, nebo aby z ní kritizované pasáže zcela vypustili. Pedagogická komora zveřejnila podrobné negativní stanovisko k této novele, stejně jako řada dalších organizací (např. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství). MŠMT rovněž zpracovalo tzv. návrh novely školského zákona k nastavení systému řízení a kontroly školských poradenských zařízení a k racionalizaci systému inkluzivního vzdělávání, který opět kritizovala řada organizací (např. asociace pracovníků SPC a PPP) a jehož znění vedení Pedagogické komory odmítá.

Proto žádáme vládu, aby nepřijímala žádnou novelu vyhlášky nebo nařízení vlády, kterou zpracovalo ministerstvo školství, pokud tato přímo nesouvisí s koronavirovou pandemií. Rovněž žádáme poslance a senátory, aby neschvalovali žádnou novelu zákona, kterou zpracovalo MŠMT, pokud tato novela přímo nesouvisí s koronavirovou pandemií. Školy nemají kapacity zvládnout nápor změn, který se na ně valí. Prosíme všechny politiky, aby nekomplikovali školám jejich práci v současné krizové době a aby zabránili přijetí výše uvedených změn ve školské legislativě.

Školství nyní potřebuje především výrazné navýšení finančních investic do technického vybavení, konektivity a personálního posílení. To je bohužel v rozporu s vládou předloženým návrhem státního rozpočtu na rok 2021. V něm se plánuje snížit finanční prostředky na asistenty pedagoga o 1,2 miliardy korun. Oceňujeme, že tento návrh přináší výrazné navýšení financí na ONIV, ale stále se jedná o velmi nízkou částku, která by měla činit minimálně trojnásobek prostředků na ONIV pro rok 2020. Navýšení financí je nutné především v případě mateřských škol. Investice do školství je nejefektivnější investice do budoucnosti České republiky a jejích občanů, proto by mělo jít o nejvyšší prioritu.

Přílohy:

V Praze dne 17. listopadu 2020

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Pedagogická komora, z.s.
Tel.: 775 165 203
radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz

Pedagogická komora, z. s.
Kosmická 742/11
149 00 Praha 4 - Háje
IČO: 06538584
info@pedagogicka-komora.cz
ID datové schránky: m5xqie7
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat