neděle 27. srpna 2023

Chaos v hygienických normách pro školy

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., okomentoval chystané změny v hygienických (i dalších) normách pro školy a dětské skupiny:

"Pokud bude schválena nová hygienická vyhláška pro školy Ministerstva zdravotnictví, dostane se do rozporu se stávající vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí pro dětské skupiny, která se nemění. Pro malé dětské skupiny od 5 do 12 dětí by pak platily přísnější hygienické normy než pro velké mateřské, základní a střední školy nebo pro dětské skupiny od 13 do 24 dětí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně novelizuje zákon o dětských skupinách, který má nově umožnit vznik sousedských dětských skupin pro maximálně 4 děti.

Ministerstvo vnitra již vydalo novelizaci vyhlášky s přísnějšími požárními normami. Kvůli ní hrozí zánik mnoha dětským skupinám.

Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně připravuje novou stavební vyhlášku, v níž se odkazuje na současnou hygienickou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví pro školy, z níž se ovšem minimální standardy budou škrtat.

Zatímco v nařízení vlády k zákoníku práce, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí zůstává požadavek na oddělené toalety pro zaměstnance (muže a ženy), v nové hygienické vyhlášce Ministerstva zdravotnictví se povinnost zajistit oddělené záchody pro žáky základních a středních škol (chlapce a dívky) ruší. V nařízení vlády zůstává stanoven minimální prostor na jednoho zaměstnance 2 metry čtvereční, v hygienické vyhlášce se minimální prostor na jedno dítě v zahradě i herní místnosti mateřské školy (4 metry čtvereční), na jednoho žáka v učebně základní školy (1,65 metrů čtverečních) nebo na jednoho žáka v učebně střední školy (2 metry čtvereční) zcela ruší.

Ministerstvo zdravotnictví dále chystá novelu vyhlášky, která přinutí školy i dětské skupiny měřit hladinu oxidu uhličitého ve třídách. V důsledku to znamená, že učebny budou muset být vybaveny nejenom měřáky, ale i vzduchotechnikou, aby byly nové normy dodrženy. To si vyžádá značné finanční náklady od zřizovatelů a majitelů.

Původní záměr ušetřit na výstavbě, rekonstrukcích a opravách budov tak dopadne zcela opačně... Jedním slovem Kocourkov!"Uvedené změny se týkají následujících právních předpisů:

sobota 26. srpna 2023

Změny hygienických norem pro školy v médiích

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na články, rozhovory nebo televizní reportáže o chystaných změnách v hygienických normách pro školy a dětské skupiny, které iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Pedagogická komora, z. s., s navrhovanými změnami zcela zásadně nesouhlasí!

pátek 25. srpna 2023

Připomínky k návrhu nové hygienické vyhlášky

Připomínky k „Návrhu vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin“

 

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/08/nova-hygienicka-vyhlasky-pro-skoly.html

 

Připomínky Pedagogické komory, z. s.:


Obecné připomínky:

 

1.    Výjimky stanové předsedou Legislativní rady vlády

 

"Na základě výjimky stanovené předsedou Legislativní rady vlády (č.j. 35491/2023-UVCR) není k tomuto návrhu zpracováno hodnocení dopadů regulace a bylo zkráceno meziresortní připomínkové řízení na 10 pracovních dní."

 

1.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme se zkrácením připomínkového řízení na pouhých 10 pracovních dní (do 28. 8. 2023), navíc v době dovolených. Výrazně to omezuje možnost kvalitně zpracovat odborné připomínky k jednotlivým změnám oproti současnému znění příslušné vyhlášky (změn je obrovské množství a nejsou v textu vyznačeny). Ke zkrácení lhůt není žádný důvod (kromě snahy omezit odbornou i veřejnou diskuzi o navrhovaných změnách). Zároveň upozorňujeme, že do příprav návrhu nové vyhlášky nebyli zapojeni zástupci školských organizací, což se velmi negativně projevilo v jeho textu.

 

1.2 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s tím, že k návrhu nové vyhlášky nebylo zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA). V případě schválení změn hrozí řada rizik, která je třeba zanalyzovat a odborně vyhodnotit. Nová vyhláška například výrazně zvyšuje riziko korupčního jednání (místo dosavadních jednoznačných pravidel, budou po jejich vyškrtnutí z vyhlášky rozhodovat jednotlivci); dojde k výrazné nerovnováze mezi odpovědností za případné problémy u dětí a žáků (tu ponesou především učitelé, ředitelé škol) a místem, kde se rozhoduje o nastavení konkrétních parametrů (zřizovatelé, majitelé škol) v neprospěch škol; společné toalety mají negativní vliv na wellbeing žáků (především dívek), jak ukazují zahraniční zkušenosti; zvýšené počty dětí a žáků v menších učebnách budou mít negativní dopady na výuku; změny mohou vést ke zmenšování nezastavěných částí pozemků škol (například zahrad mateřských škol) apod. Rovněž je třeba vyhodnotit dopady, které jsou spojeny s aktuálními změnami v dalších právních předpisech (především v nové vyhlášce o požadavcích na výstavbu, kde aktuálně probíhá vypořádání připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení). Rizik je velké množství a nelze je paušálně zcela pominout. Tím, že nebyla zpracována RIA, rizika nezmizela. Nebyly vůbec analyzovány a vyhodnoceny jiné varianty řešení kromě vydání nové vyhlášky – například novelizace současné vyhlášky nebo ponechání vyhlášky v současné podobě a zpracování metodického pokynu k ní hlavní hygieničkou, který by sjednotil postup všech krajských hygienických stanic. Přiložené Odůvodnění neobsahuje žádné statistiky ani analýzy, nemůže tedy nahradit RIA, pokud nebude výrazně doplněno. Požadujeme, aby bylo nejprve zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA), a následně byl návrh změn ve vyhlášce znovu zaslán do vnějšího připomínkového řízení.

 

2.    Nová vyhláška

 

2.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s tím, aby vznikla nová vyhláška. Současné znění vyhlášky považujeme za vyhovující, protože jednak obsahuje výjimky, které platí automaticky (například pro lesní mateřské školy), a navíc umožňuje, aby příslušná KHS udělila konkrétní škole trvalou nebo dočasnou (časově omezenou) výjimku. O tyto výjimky žádá minimum škol a skoro ve 100 % případů je jim vyhověno. Součástí Odůvodnění k nové vyhlášce nejsou žádné statistické údaje za jednotlivé KHS ohledně počtu žádostí o výjimky, přestože KHS tyto informace Ministerstvu zdravotnictví poskytly. Proto by je mělo ministerstvo řádně vyhodnotit a tuto analýzu doplnit do Odůvodnění k nové vyhlášce (správně by měla být analýza doposud udělených výjimek součástí RIA). Dle sdělení KHS se žádosti o výjimky týkají přibližně 1 % škol. KHS tudíž nikterak výrazně nazatěžují. Při tak nízkém podílu škol rozhodně není třeba vydávat novou vyhlášku s obrovským množstvím změn a desítkami škrtů minimálních hygienických standardů. Podpořili bychom případnou novelizaci příslušné vyhlášky, kdy musí být všechny změny viditelně vyznačeny v textu. Vznik nové vyhlášky zcela zásadně odmítáme, protože pro to není žádný odborný ani legislativní důvod. Obecně by mělo být změn ve vyhlášce výrazně menší množství, než je nyní navrhováno. Tvrzení, že se z vyhlášky odstraňují duplicity, neobstojí. V ostatních právních předpisech jsou požadavky velmi obecné, proto je třeba v hygienické vyhlášce požadavky konkretizovat – specifikovat je pro potřeby škol a stanovit pro školy minimální standardy. Velmi oceňujeme, že stávající vyhláška definovala konkrétní minimální standardy, které musí zřizovatel školy zafinancovat. Pokud by z vyhlášky zcela vypadly, jak zní návrh změn, hrozí riziko, že budou zajištěny (zafinancovány zřizovateli škol) jen částečně, nebo dokonce vůbec. Nerozhoduje o tom totiž ředitel školy, natož její zaměstnanci, ale čistě zřizovatel (majitel) školy. To se týká nejen výstavby nových škol, ale rovněž rekonstrukcí nebo oprav. Upozorňujeme, že konečnou konkrétní přímou zodpovědnost za případné negativní dopady na děti a žáky zřizovatel nenese, tu nesou výhradně učitelé a ředitelé škol. Nová vyhláška místo jasných pravidel pro všechny aktéry přináší jen chaos a nejistotu. Zmizí právní opora, díky níž se doposud předcházelo řadě sporů mezi školou, rodiči, zřizovatelem, žáky a pracovníky školy. V případě schválení nové hygienické vyhlášky hrozí, že počet těchto sporů výrazně vzroste.

 

3.    Text nové vyhlášky

 

3.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s úplným vypuštěním minimálních standardů. Požadujeme, aby v textu vyhlášky zůstaly uvedeny všechny dosavadní minimální standardy, a to včetně textu všech jejích příloh. Pokud by byly z textu vyhlášky vypuštěny, způsobí to výrazný nárůst administrativy, protože nově budou muset jednotlivé KHS posoudit u každé školy každý parametr jednotlivě, když už nebudou ve vyhlášce stanoveny minimální standardy. Minimální standardy pro školy a dětské skupiny se vypouští výhradně z hygienické vyhlášky, v jiných právních předpisech se aktuálně buď zpřísňují (např. vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb), nebo zůstávají stejné (např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).


 Konkrétní připomínky:

 

středa 23. srpna 2023

Výsledky dotazníkového šetření ke stávce ve školách

Pedagogická komora, z. s., zorganizovala mezi učiteli a dalšími pracovníky škol dotazníkové šetření ke stávkové pohotovosti a stávce. Do šetření se zapojilo celkem 10 541 respondentů (1 039 ředitelů, 7 240 učitelů, 2 003 dalších pedagogických pracovníků a 174 nepedagogických zaměstnanců škol). Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 92,9 % z nich (proti bylo 4,1 %). Přímo do stávky by se osobně zapojilo 72,4 % pracovníků škol (nezapojilo by se 9,5 %). Ostatní respondenti dotazníkového šetření zvolili možnost „nevím“.

Součástí dotazníku byl návrh osmi konkrétních stávkových požadavků, s nimiž mohli respondenti vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas. Navíc dostali učitelé i ostatní zaměstnanci škol možnost navrhnout další požadavky.

Otázka: Souhlasíte s vyhlášením stávkové pohotovosti na podporu některých z uvedených požadavků? Odpovědi...

Osm stávkových požadavků:

1) Žádáme, aby vláda v roce 2024 splnila své programové prohlášení - 130 % průměrné hrubé mzdy v ČR pro učitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda bude nebo nebude schválena novela zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona.

Tento požadavek podpořilo 97 % respondentů, 2 % byla proti.

2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání.
Tento požadavek podpořilo 96 % respondentů, 1,9 % bylo proti.

3) Žádáme o neschválení pozměňovacího návrhu poslanců z pěti koaličních stran k novele školského zákona, který omezuje garanci financí na platy z pedagogických pracovníků výhradně na učitele. Požadujeme schválení původního textu příslušného paragrafu, jak prošel školskou tripartitou i vládou, který obsahuje přesný postup, že se finance na platy pedagogických pracovníků vypočítají jako 1,404násobek průměrné hrubé nominální mzdy v ČR z předminulého roku.
Tento požadavek podpořilo 92,4 % respondentů, 3,1 % bylo proti.

4) Požadujeme schválení pozměňovacího návrhu, který z novely zákona o pedagogických pracovnících vypouští dekvalifikační paragraf 9a. Nesouhlasíme s principem uznávání kvalifikace učitele pracovníkům bez pedagogického vzdělání na středních školách a druhém stupni ZŠ.
Tento požadavek podpořilo 84,3 % respondentů, 7,5 % bylo proti.

5) Nesouhlasíme s rozdělením platové tabulky pro pedagogické pracovníky na dvě (pro učitele a pro ostatní pedagogy "nižší kategorie").
Tento požadavek podpořilo 81,7 % respondentů, 9,6 % bylo proti.

6) Požadujeme snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti těm pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají specializované činnosti či jiné časově náročné funkce (nebo navýšení příplatků za ně).

Tento požadavek podpořilo 92 % respondentů, 2,3 % bylo proti.

7) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do platových stupňů a tříd.
Tento požadavek podpořilo 91,4 % respondentů, 3,6 % bylo proti.

8) Požadujeme navýšení financí na platy nepedagogických pracovníků škol.
Tento požadavek podpořilo 93,3 % respondentů, 1,8 % bylo proti.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz


úterý 22. srpna 2023

Členové Národního konventu o vzdělávání

MŠMT zveřejnilo jmenný seznam členů Národního konventu o vzdělávání. Mezi členy konventu je i Radek Sárközi (prezident Pedagogické komory, z. s.) a Janek Wagner (viceprezident).  

 

sobota 19. srpna 2023

Nová hygienická vyhláška pro školy (vyznačení navrhovaných změn)

V tomto článku naleznete odkaz na soubor s výsledky automatického porovnání návrhu nové hygienické vyhlášky pro školy (vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin) se současným textem vyhlášky (vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých). 

Změny v hygienické vyhlášce iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Návrh nové hygienické vyhlášky připravilo Ministerstvo zdravotnictví.

K navrhovaným změnám se vyjádřili kriticky zástupci následujících školských organizací:

 • Pedagogická komora, z. s.
 • Asociace předškolní výchovy, z. s.
 • Unie školských asociací ČR - CZESHA, spolek
 • Asociace speciálních pedagogů ČR, z. s.
 • Asociace ředitelů základních škol ČR, z. s.


čtvrtek 17. srpna 2023

Aktuální téma: Hygienické předpisy pro školy

 V tomto rozcestníku naleznete odkazy na platné hygienické předpisy pro školy...

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

pondělí 14. srpna 2023

Oficiální návrh nové hygienické vyhlášky pro školy

Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo v systému VeKLEP oficiální návrh nové vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Vnější připomínkové řízení bude ukončeno již 28. srpna 2023. 

"Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení."

Oproti současnému znění bude z hygienické vyhlášky vypuštěna většina minimálních standardů, kterými se museli doposud řídit projektanti při návrhu nových školních budov nebo rekonstrukcí. To je výrazný krok zpět. Nebude stanoven minimální počet metrů čtverečních na 1 žáka v učebně. Ruší se povinnost mít v základních a středních školách oddělené toalety pro chlapce a dívky. Nebude stanoven minimální počet toalet. Ruší se minimální velikost nezastavěného pozemku (zahrady) u mateřských škol...

"Na základě výjimky stanovené předsedou Legislativní rady vlády (č.j. 35491/2023-UVCR) není k tomuto návrhu zpracováno hodnocení dopadů regulace a bylo zkráceno meziresortní připomínkové řízení na 10 pracovních dní."

Chystané změny v požárních předpisech pro školy

V souvislosti s chystanými změnami v požárních předpisech pro školy a dětské skupiny upozorňujeme na novelizaci vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 

neděle 13. srpna 2023

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

V souvislosti s chystanými změnami v hygienických normách pro školy (návrh nové hygienické vyhlášky) upozorňujeme na aktuální znění vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Tato vyhláška bude novelizována, respektive její některé části se stanou součástí nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu, která je ve vnějším připomínkovém řízení (měla by nabýt účinnosti 1. července 2024).

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

§ 49
Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení

(1) Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být
a) 3000 mm u mateřských škol a speciálních mateřských škol; snížení na světlou výšku 2500 mm lze připustit, pokud je dodržena kubatura vzduchu 12 m3 na jedno dítě,
b) 3300 mm u základních, středních, vyšších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka,
c) 6000 mm u tělocvičen rozměrů 12 m x 18 m a 12 m x 24 m, 7000 mm u tělocvičen rozměrů 18 m x 30 m a větších,
d) 2500 mm u šaten.

(2) V budově každé školy, předškolního, školského a tělovýchovného zařízení musí být zřízeny šatny žáků. Prostory šaten musí být osvětlené a větrané. Odkládání oděvu pedagogických a nepedagogických pracovníků se musí řešit odděleně od šaten žáků.

(3) Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u předškolních zařízení musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí.

(4) Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u speciálních škol musí být umísťovány a zřizovány podle stupně a charakteru postižení žáků.

(5) Nejmenší světlá šířka chodby ve školách musí být 3000 mm, jsou-li výukové prostory umístěny po obou stranách chodby, a 2200 mm, jsou-li výukové prostory jen na jedné straně chodby. Slouží-li tato chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3000 mm. Nejmenší světlá šířka chodby u všech předškolních zařízení musí být 1200 mm.

(6) Ve výukových prostorách musí mít dveře šířku nejméně 900 mm. U tělocvičen musí být alespoň jedny dveře velikosti 1800 mm x 2100 mm.

(7) Ve všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří zasklívána.

(8) Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 °C.