úterý 26. listopadu 2019

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících

Vedení Pedagogické komory, z. s., zcela zásadně nesouhlasí se změnami, které jsou součástí vládního návrhu zákona, kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 503).

Poslanecká sněmovna by měla o této novele hlasovat na schůzi, která začíná 26. listopadu 2019. Doporučujeme všem poslancům, aby příslušnou novelu odmítli již v rámci prvního čtení a aby ji vrátili vládě a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k přepracování.

Pedagogická komora považuje vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících v její současné podobě nejen za naprosto zbytečnou, ale dokonce za velmi problematickou, protože znevažuje profesi učitele. Pokud by byla tato novela přijata, bude mít nedozírné negativní dopady – především na snížení prestiže učitelství jakožto povolání vyžadujícího splnění náročných kvalifikačních předpokladů. Výsledkem přijetí novely by bylo výrazné snížení kvality českého školství. Novela přináší školám a vzdělávacím institucím jen další zbytečnou administrativu navíc. Na rozdíl od předchozích návrhů tato novela nepočítá s žádným nárokovým příplatkem pro uvádějící učitele. Začínající učitelé v tzv. adaptačním období budou nově po dobu prvních dvou let zařazeni do nižší platové třídy.

Pedagogická komora uspořádala k této novele dotazníkové šetření mezi učiteli, do něhož se zapojilo 3 843 pedagogů, což je výrazně reprezentativní vzorek. 91,8 % respondentů se k vládnímu návrhu změn v zákoně o pedagogických pracovnících vyjádřilo takto:

„Nechceme, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to negativní dopady na kvalitu výuky, na což upozornila Česká školní inspekce, naopak by se měla zvýšit míra aprobovanosti výuky; je třeba definovat funkci třídního učitele v legislativě, jak je tomu na Slovensku, a to včetně příplatku za tuto náročnou práci v minimální výši 2 500 Kč měsíčně.“ Zdroj: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/vyhodnoceni-dotazniku-ke-stavkove.html

Konkrétní výtky k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících (celý text stanoviska)
1. Kvalifikované učitele s pedagogickým vzděláním nahradí nekvalifikovaní pracovníci bez pedagogického vzdělání, což bude mít zásadní negativní dopad na kvalitu českého školství
2. Adaptační období
3. Akreditace v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Závěrem

Vzhledem k výše uvedeným zásadním nedostatkům vládní novely zákona o pedagogických pracovnících, které jsou neopravitelné formou poslaneckých pozměňovacích návrhů, doporučuje vedení Pedagogické komory Poslanecké sněmovně, aby novelu odmítla již v rámci prvního čtení a vrátila ji MŠMT a vládě k výraznému přepracování a řádnému projednání v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení a školské tripartity.

Tento zákon by se měl do budoucna výrazně zjednodušit a zkrátit. Obsahuje totiž velmi zevrubný popis, kdy je daný pracovník považován za kvalifikovaného, načež ve dvou odstavcích vše zpochybní a umožní na výjimku zaměstnat pracovníka zcela nekvalifikovaného...

Naopak v zákoně chybí popis důležitých podpůrných profesí, které by mohly učitelům výrazně pomoci v jejich práci. Jedná se například o tyto profese: školní psycholog, školní speciální pedagog, sociální pedagog, školní sociální pedagog, umělecký terapeut a školní umělecký terapeut.

Zcela v zákoně chybí definice činnosti třídního učitele, která zůstává (na rozdíl do Slovenska) v české legislativě bohužel dlouhá léta neukotvena. Přitom třídnictví vykonává více než 65 000 učitelů, aniž by za tuto práci navíc byli adekvátně ohodnoceni.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat