úterý 21. května 2019

Pedagogická komora nesouhlasí s novelou zákona o pedagogických pracovnících

Ministr školství Robert Plaga avizoval, že v nejbližší době předloží vládě novelu zákona o pedagogických pracovnících. Pedagogická komora s navrženými změnami nesouhlasí. Novelu kritizují i školské odbory nebo děkani pedagogických fakult. Pokud by byla novela přijata, mohl by na druhém stupni základních škol vyučovat žáky kromě vystudovaných učitelů jakýkoliv pracovník s vysokoškolským vzděláním v libovolném oboru.

„Kvůli inkluzi výrazně vzrostly nároky na stávající učitele, nedokážu si představit, že by to zvládal člověk, který nemá žádné pedagogické vzdělání, naopak by bylo zapotřebí, aby ve třídách s žáky s těžšími diagnózami vyučoval speciální pedagog,“ komentuje novelu Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Změna je v rozporu s výsledky šetření České školní inspekce, která zjistila, že nekvalifikovaní učitelé vyučují méně kvalitně než kvalifikovaní a aprobovaná výuka je kvalitnější než neaprobovaná.

„V souvislosti s novelou se hovoří o tom, že přivede odborníky do škol, ale to je značně iluzorní, za stávajících podmínek se do školství žádní odborníci nepohrnou, nebo si to na chvíli vyzkouší a brzy odejdou,“ říká Radek Sárközi, „novela nijak neomezuje, že by například inženýr mohl vyučovat jen matematiku, může klidně učit češtinu a dějepis… skutečná odbornost spočívá v tom, že se student pět let cíleně připravoval na povolání učitele.“

Podle návrhu by nekvalifikovaný učitel musel do tří let absolvovat doplňující pedagogické studium, tzv. pedagogické minimum, jehož rozsah činí pouhých 250 hodin. Nově by toto studium neposkytovaly výhradně vysoké školy, jak je tomu dnes. Mohla by ho nabízet jakákoliv organizace, které k tomu ministerstvo školství udělí akreditaci.

„Dnes garantují kvalitu doplňujícího pedagogického studia pracoviště pedagogických fakult, nově by ho mohla nabízet jakákoliv komerční firma nebo nezisková organizace,“ upozorňuje Radek Sárközi.

V zákoně není ošetřeno, co se stane, když si pracovník školy nestihne do tří let pedagogické minimum doplnit. Může přestoupit na jinou školu a začne se mu počítat nové tříleté období?

„V současnosti smí ředitel školy zaměstnat nekvalifikovaného člověka jen dočasně, v případě, že se o místo přihlásí kvalifikovaný učitel, musí mu ředitel dát přednost a nekvalifikovaného zaměstnance propustit, novela tomu ale zamezí, takže kvalifikovaní učitelé budou hůře hledat práci ve školství,“ informuje Radek Sárközi.

Pokud by byla novela zákona o pedagogických pracovnících schválena, nebudou už pedagogické fakulty zapotřebí. Studenti si raději zvolí obory, které je zajímají a kde nebudou muset navíc studovat didaktiku, psychologii, pedagogiku a trávit čas na praxích ve školách. Protože i bez studia učitelství budou moci kdykoliv nastoupit jako učitelé do škol, jen si doplní pedagogické minimum.

Pedagogická komora navrhovala, aby byl do zákona doplněn popis funkce třídního učitele, jak je tomu na Slovensku, a aby byl zaveden samostatný příplatek za třídnictví ve výši alespoň 2 500 korun. Tyto návrhy nebyly ze strany MŠMT akceptovány.

Vyjádření Radka Sárköziho: „Ministr školství Robert Plaga by měl prosazovat zatraktivnění učitelské profese, skokové zvýšení platů ve školství, snížení administrativy a zlepšení pracovních podmínek pedagogů, aby se do škol vrátili ti, co z nich odešli za lepším. Místo toho chce umožnit, aby mohl učit každý. Novela zákona o pedagogických pracovnících dělá z výjimky pravidlo. To bude mít negativní dopad na profesi učitele i její prestiž, ale především na kvalitu výuky.“

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

sobota 18. května 2019

Diskuze o platech učitelů

V pátek 17. 5. 2019 hovořili Janek Wagner z Pedagogické komory, z.s., a František Dobšík, předseda ČMOS PŠ, v pořadu Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře na stanici Český rozhlas Radiožurnál. Tématem byly platy učitelů a jejich vývoj.

pátek 17. května 2019

Učitelé slíbených 15 procent navíc stále nemají

Spolek Pedagogická komora uspořádal anketu, v níž zjišťoval, jak se učitelům zvýšil plat ve srovnání s loňským dubnem. Z ankety vyplývá, že vládou slibované navýšení platů o 15 procent u naprosté většiny pedagogů doposud nenastalo. Jen 2,3 % respondentů uvedlo, že se jim plat meziročně zvýšil o 15 a více procent. O více než 10 procent se zvýšil plat 21,5 % pedagogů. 10 procent respondentů pobírá plat stejný jako loni. U některých učitelů došlo dokonce ke snížení oproti roku 2018.

„Vláda celý loňský rok veřejnosti tvrdila, že platy učitelů porostou o 15 procent, ale podle statistiky ministerstva školství to nakonec bylo jen necelých 11 procent, obávám se, že podobná situace nastane i za letošní rok,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Průměrná mzda v České republice vzrostla v roce 2018 o 8,1 %, průměrný plat učitelů včetně ředitelů škol byl vyšší o 10,9 %. „Loni rostly platy učitelů jen o 3 procentní body rychleji než u ostatních zaměstnanců, to rozhodně nelze nazvat prioritou, spíše se jedná o valorizaci,“ uvádí Radek Sárközi.

Průměrné platy učitelů činí v současnosti 109,6 % průměrné mzdy v celém státě. Slib Petry Buzkové (ČSSD) z roku 2003, že vzrostou na 130 %, stále nebyl splněn. Usnesení Poslanecké sněmovny z prosince roku 2017, aby se platy učitelů zvýšily na 130 % celorepublikového průměru, vláda ignoruje.

„Ministr školství uvádí, že průměrný plat učitelů byl loni 35 000 korun hrubého, většina učitelů ale tuto částku na výplatní pásce nenajde, protože zahrnuje i platy ředitelů škol, ve skutečnosti dostávají učitelé o několik tisícovek méně,“ informuje Radek Sárközi, „průměrný věk učitele je skoro 50 let, takže částky zvyšuje i to, že velká část učitelů dosáhla na maximální možný tabulkový plat.“

Důležitější kritérium než průměrný plat je plat nástupní. Ten v případě učitelů základních a středních škol začíná na částce 28 020 Kč hrubého. U učitelek mateřských škol to je pouhých 21 840 Kč.

„Nástupní platy čerstvé absolventy do škol nenalákají, tarifní tabulky jsou navíc postaveny tak, že učitel na platový postup čeká až osm let,“ dodává Radek Sárközi.

Kvůli nízké hladině platů ve školství ředitelé marně shánějí nejen učitele ale i nepedagogické zaměstnance.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.czčtvrtek 16. května 2019

Výsledky práce předsedy školských odborů Františka Dobšíka za 15 let jsou tristní

František Dobšík byl zvolen předsedou ČMOS PŠ v roce 2003. Následující tabulka porovnává stav školství v současnosti s rokem 2003. Tímto tempem by trvalo 60 let, než by vláda splnila slib, že učitelé dostanou 130 % průměrné mzdy...V roce 2003 tehdejší ministryně školství Petra Buzková (ČSSD) slíbila, že platy učitelů budou činit 130 % průměrné mzdy v České republice. Od té doby se stav zlepšil pramálo. Vinu nese především pasivní vedení školských odborů, v jejichž čele stojí František Dobšík již 15 let.
  • Během 15 let několikanásobně poklesl počet členů školských odborů (ze 70 000 na 18 000).
  • Klesl rovněž podíl školství na hrubém domácím produktu (z 4,3 % HDP na 3,9 % HDP).
  • Průměrné platy učitelů se k cíli 130 % průměrné mzdy v ČR přiblížily o pouhé 4 procentní body (ze 105,4 % na 109,6 %).
Zdroje: 

středa 15. května 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství

Průběžně mapujeme ohlasy na otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který vznikl na půdě Pedagogické komory... Prosíme o šíření tohoto otevřeného dopisu mezi kolegy z vaší školy i jiných škol. Podepisovat ho můžete prostřednictvím tohoto formuláře do konce května 2019. Od 10. 12. 2018 se k otevřenému dopisu připojilo více než 3.800  pedagogů.
Pedagogická komora, z.s., je v současnosti největší školský spolek v České republice. Má více než 2 500 členů, z nichž většinu tvoří učitelé všech stupňů škol (ředitelů škol sdružujeme 400). V minulosti zorganizovali zakladatelé Pedagogické komory úspěšnou výzvu senátorům (7 400 signatářů) a petici za nepřijetí kariérního řádu (21 609 podpisů z 1 150 škol). Jednáme s ministry, premiérem, poslanci i senátory. Tlumočíme názory pedagogů z praxe novinářům. Účastníme se pracovních skupin MŠMT (např. skupiny pro společné vzdělávání, která navrhla změny v inkluzivní vyhlášce). Jako první jsme upozornili již v únoru, že školám chybí peníze na nenárokové části platu kvůli přednostnímu financování inkluze krajskými úřady - výsledkem bylo, že MŠMT poslalo letos na podzim krajům navíc 1 miliardu korun. Výrazně jsme se podíleli na zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách a uvolnění podmínek pro vznik přípravných tříd na ZŠ nebo na zafinancování překrývání učitelek v MŠ již od roku 2019. Aktuálně navrhujeme zvýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti na minimálně 2 500 Kč měsíčně a zvýšení platů všech pedagogických pracovníků od ledna 2019 o 20 %. Souhrnné informace o činnosti Pedagogické komory ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

pondělí 13. května 2019

Návštěvnost facebookové stránky Pedagogické komory roste

V březnu 2019 výrazně vzrostla návštěvnost naší facebookové stránky Pedagogická komora, zapsaný spolek. V porovnání s jinými stránkami si vedeme skvěle! Pedagogická komora je rovněž na Twitteru.


5 nejzávažnějších systémových problémů českého školství

Spolek Pedagogická komora byl vyzván, aby v rámci přípravných prací na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ identifikoval pětici nejzávažnějších systémových problémů českého školství. Materiál byl zaslán členům pracovního týmu MŠMT ke Strategii a organizátorům příslušného šetření Expertní identifikace priorit ve vzdělávání žáků v MŠ, ZŠ a SŠ v České republice.

5  nejzávažnějších systémových problémů českého školství podle Pedagogické komory:

1) Špatné pracovní podmínky učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
2) Chybí systémové zapojení pedagogů z praxe do přípravy změn ve vzdělávání a rozhodování o změnách ve školství je netransparentní
3) Dlouhodobé podfinancování školství
4) Současné nastavení společného vzdělávání (inkluze) rozvrací výuku a má negativní dopady na kvalitu vzdělávání
5) Nekoncepční rozhodování, které není založeno na analýzách, statistikách, ověřování v praxi a zahraničních zkušenostech

Co je podle Vás prioritně nutné do roku 2030 zlepšit ve vzdělávání žáků v mateřských, základních a středních školách?

neděle 12. května 2019

Týden škol v černé byl nejúspěšnější akcí Pedagogické komory

Radek Sárközi zodpověděl otázky webu Česká škola již 17. dubna 2019. Protože doposud nebyl tento rozhovor zveřejněn (a zřejmě ani nebude...), publikujeme odpovědi alespoň na internetových stránkách Pedagogické komory.
Jak hodnotíte akci Týden škol v černé? Byla úspěšná?

Týden škol v černé hodnotím jako naši nejúspěšnější akci od doby, kdy spolek Pedagogická komora vznikl. Jedná se o součást kampaně Školy zůstávají v černé, která začala Dnem učitelů v černé. Obě akce jsme koordinovali s kolegy ze Slovenské komory učitelů a chceme v tom pokračovat, protože se nám spolupráce osvědčila. Podpořili jsme i stávkující učitele v Polsku. Největší přínos Týdne škol v černé vidím v tom, že se na řadě škol spolu domluvily celé sborovny, pedagogové se společně vyfotili v černém oblečení a fotografii zveřejnili (buď přímo na webu školy, nebo nám ji zaslali e-mailem). To, že se učitelé nebáli takto veřejně vstoupit a upozornit na konkrétní problémy ve školství, je velmi důležitý první krok, na který chceme navázat dalšími akcemi. U řady učitelů převládly v minulosti pocity marnosti a rezignace. Díky aktuálním akcím Pedagogické komory začínají pedagogové vzájemně spolupracovat a školy se postupně aktivizují. Jsem rád, že si učitelé začínají uvědomovat, že za ně lepší pracovní podmínky nikdo nevybojuje, musí se ozývat sami, a to veřejně a velmi hlasitě.

Kolik škol (učitelů) se akce účastnilo?

Do akce se zapojili pracovníci z přibližně tisícovky škol. Přesnou evidenci počtu škol či učitelů jsme nedělali. Někdo se ozval přes Facebook, někdo vyplnil formulář na webu Pedagogické komory, někdo poslal fotku. Fotografie mohou školy posílat až do konce dubna, některé z nich jsou k dispozici na webu Pedagogické komory (www.pedagogicka-komora.cz), většinu najdete v naší facebookové skupině Pedagogická komora – diskuze o školství… nebo na naší facebookové stránce Pedagogická komora, zapsaný spolek.

Byl mediální ohlas akce odpovídající?

S mediálním ohlasem jsem nadmíru spokojen. Pedagogická komora se díky Dnu učitelů v černé a Týdnu škol v černé dostala do hlavních zpráv televizí Nova, Prima i ČT. Velký rozhovor odvysílala rovněž DV TV nebo ČT24. Jsem rád, že se řada učitelů nebála vystoupit na kameru v televizních reportážích. Dostali jsme prostor i v Českém rozhlase a ještě vyjde několik článků v časopisech. Takový ohlas neměla ani petice proti kariérnímu řádu s 21 609 podpisy. Za nejdůležitější považuji, že se nám podařilo do médií dostat i jiná témata, než jsou platy ve školství. Například problémy s inkluzí, přebujelou byrokracií, nedostatkem financí na pomůcky, netransparentním rozhodování na ministerstvu školství apod. Chtěli jsme hlavně informovat rodiče dětí, že politici školství zanedbávají a že ve skutečnosti není prioritou.

Máte nějaké reakce z ministerstva školství?

sobota 11. května 2019

pátek 10. května 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

MŠMT začalo pracovat na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. V tomto rozcestníku budeme postupně mapovat vznik tohoto zásadního koncepčního dokumentu. Své dotazy můžete zasílat přímo na oficiální e-mail MŠMT: edu2030@msmt.cz.

Oficiální zdroje informací:
Další informace a diskuze: