neděle 28. června 2020

Tištěná Petice za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách

Stáhněte si, vytiskněte, podepisujte a šiřte naši novou Petici za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách. Podpořte pracovníky mateřských škol a rodiče dětí, i pokud působíte jinde. Děkujeme :-)

Vážení signatáři,
rádi bychom vás požádali o zapojení do této petiční akce, jejímž cílem je prosadit pozitivní změny v oblasti předškolního vzdělávání dětí v mateřských školách. Mateřské školy bohužel stále zůstávají na okraji zájmu politiků, jak ukázala např. koronakrize. Tato tištěná petice s vlastnoručními podpisy je nejefektivnější cestou, jak upozornit vládu na dlouhodobě neřešené problémy mateřských škol. Pokud se nám podaří získat alespoň 10.000 podpisů, budou muset obsah petice projednat petiční výbory Poslanecké sněmovny i Senátu a následně může být petice prezentována přímo na plénu parlamentu.
Možná jste v minulém týdnu podpořili elektronickou PETICI ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH, která byla k dispozici on-line a jejíž obsah se shoduje s textem této tištěné petice, je však nutné podepsat zároveň tuto tištěnou petici, aby mohl být váš podpis započítán.
Prosíme o pomoc s šířením této tištěné petice mezi kolegyněmi, rodiči dětí a dalšími občany, aby se dostala co nejrychleji k co největšímu počtu signatářů, a to všemi prostředky (osobně, e-mailem, na sociálních sítích…). Další podobná příležitost dát veřejně najevo svůj postoj se již zřejmě nenaskytne, neboť organizování podobné petiční akce je velmi náročné. Proto této příležitosti využijte a pomozte nám přesvědčit minimálně 10.000 signatářů.

POKYNY K ŠÍŘENÍ A PODEPISOVÁNÍ PETICE

1. Vytiskněte celou petici (na každý podpisový arch se vejde přesně 20 podpisů, pokud předpokládáte, že získáte více podpisů, můžete si vytisknout další podpisové archy…). 
2. Sejděte se společně s kolegyněmi ze školy nebo je osobně jednotlivě obejděte a seznamte je s textem petice. Zároveň oslovte rodiče dětí a informujte je o obsahu petice a možnosti ji podepsat. Petici s podpisovými archy můžete rovněž vyvěsit na nástěnku (ve sborovně, u vstupu do školy apod.).
3. Kdo s obsahem petice souhlasí, nechť dopíše svoje příjmení a jméno, adresu trvalého bydliště (jedná se o povinný údaj ze zákona, jinak bychom ho nevyžadovali) a petici vlastnoručně podepíše (nejlépe modrou propiskou, nikoliv černě, aby bylo zřejmé, že se jedná o originál).
4. Na podpisový arch dolů pod tabulku s podpisy můžete uvést název a adresu vaší školy (jedná se o nepovinný údaj, ale petice díky němu bude věrohodnější…).
5. Doplňte prosím na petici údaj se součtem všech podpisů (ulehčíte tím petičnímu výboru sčítání signatářů petice).
6. Pošlete originál petice se všemi podpisy poštou na adresu zástupce petičního výboru: Radek Sárközi, Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4 – Háje
7. Prosíme o zaslání podepsaných petičních archů co nejdříve, neboť o prvním bodě petice může být rozhodnuto během několika málo následujících dnů. V ideálním případě odešlete petici poštou do konce června (nebo počátkem července).
8. Vyplňte prosím následující on-line dotazník, který výrazně pomůže petičnímu výboru s organizací této petiční akce: https://1url.cz/Nzada

pátek 26. června 2020

Vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky MŠ (2020)

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi požádal o statistiky z MŠMT, z nichž vyplývá, že naše loňská kampaň za vyšší platové třídy pro ředitelky samostatných mateřských škol byla velmi úspěšná. Skoro 1 400 ředitelů z celkového počtu 2 600 samostatných MŠ v České republice bylo nejpozději k září 2019 přeřazeno do 11. platové  třídy, nebo dokonce do 12. platové třídy. (Legislativa umožňuje za určitých podmínek zařazení i do 13. platové třídy.)

Pedagogická komora v loňském roce zpracovala vzorové žádosti o zařazení do vyšší platové třídy pro ředitelky samostatných mateřských škol (nejen) a zároveň obeslala zřizovatele MŠ s doporučením, aby těmto žádostem vyhověli, nebo aby sami iniciovali přeřazení ředitelů MŠ do vyšší platové třídy. Bohužel většina ředitelek samostatných MŠ si zažádala pouze o 11. platovou třídu. Doporučovali jsme podávat žádost raději rovnou o 12. platovou třídu, protože je její popis v příslušném nařízení vlády jednodušší a paradoxně snadněji splnitelný, než co je uvedeno u 11. platové třídy… Proto doporučujeme všem ředitelkám samostatných MŠ podat si nyní ke zřizovateli žádost o 12. platovou třídu, a to nejlépe během léta.

Finance pro školu na rok 2021 se totiž počítají podle stavu k 30.9.2020. Pokud bude v září nebo dříve zařazena ředitelka MŠ do vyšší platové třídy, MŠMT pošle škole od ledna 2021 odpovídající částku na 12. platovou třídu. Stejně můžete postupovat i v případě učitelek MŠ (pokud je přeřadíte nejpozději k září 2020 do vyšší platové třídy, obdržíte od ledna 2021 více peněz na tarifní část jejich platů).

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více samostatných MŠ, koordinovaně s dalšími ředitelkami (jelikož se každá žádost posuzuje samostatně, nelze poslat hromadnou žádost). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2020.
Příklady činností ředitelky samostatné MŠ v 12. platové třídě dle nařízení vlády (lze doplnit o další činnosti, které vykonáváte, a připojit k žádosti o vyšší platovou třídu jako přílohu)

čtvrtek 25. června 2020

MŠMT: Strategie 2030+ k připomínkování

Ministerstvo školství zveřejnilo návrh Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, který můžete připomínkovat formou komentářů zde:

Ve dnech 23. až 25. června 2020 pořádá MŠMT on-line konferenci k jednotlivým částem Strategie 2030+. Konference bude přenášena on-line na YouTube kanálu MŠMT a sledující budou moci klást své dotazy prostřednictvím chatu. Dotazy je možné klást na YouTube kanálu již nyní, před zahájením konference.


Informace z MŠMT: "Text "Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+", tak jak jej předala externí expertní skupina byl prezentován na listopadové konferenci a je ke stažení na webu MŠMT. Text a podněty od veřejnosti k němu pak sloužily jako základ pro tvorbu samotného textu Strategie 2030+. Dokument HSVP se po obsahové stránce již neupravoval a ve finální podobě bude jako příloha součástí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+."

pondělí 22. června 2020

PETICE ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Podepisujte, sdílejte a šiřte mezi kolegyněmi i rodiči tuto PETICI ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH. Potřebujeme co nejrychleji nasbírat alespoň 10 000 podpisů. Děkujeme... :-)

"My níže podepsaní občané České republiky v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím této petice žádáme premiéra, ministry vlády, poslance a senátory, aby zabránili schválení připravených negativních legislativních změn v oblasti předškolního vzdělávání a aby zároveň iniciovali a následně schválili novely, které povedou ke zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách..."


•    Během prvního dne získala petice podporu od tisícovky signatářů! Aktuální počet činí více než 3.300 signatářů.
•    Naši petici podpořili poslanci Jiří Mihola (KDU-ČSL) a Kateřina Valachová (ČSSD)
•    Ministryně financí navrhuje pravý opak požadavků z naší petice: Seškrtání výdajů pro dětské skupiny na úroveň MŠ (iDNES.cz)
•    Stát couvl, chůvy školkám neproplatí. Přestaneme přijímat dvouleté, varují ředitelky (Aktuálně.cz)
•    O petici informoval portál Vzdělávací služby nebo Jan Mikáč ve své Kartotéce (2020/30)
•    Novely ministra Plagy zhorší podmínky v mateřských školách (tisková zpráva)Vybrané citace z mnoha vzkazů od signatářů petice:


sobota 20. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Reakce z ministerstev

Zveřejňujeme oficiální reakce, které Pedagogická komora obdržela z ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.


Vybrané citace z odpovědi MŠMT
"Pedagogická komora poukazuje správně, že některá doporučení v manuálech nemají závazný charakter. Závazné jsou ty podmínky provozu, které plynou z právních předpisů, nebo z krizových respektive mimořádných opatření. Ty je potřebné bezezbytku naplnit. Ostatní doporučení je vhodné vnímat jako návod, který je možné adaptovat na místní podmínky."
"Co se týče doporučení k organizaci pohybu žáků před školou: Pokyny a doporučení k organizaci pohybu žáků před vstupem do školy jsou uvozeny slovy „minimalizovat velké shromažďování osob před školou“. Přestože může jít o veřejné prostranství, tak má škola několik možností, jak napomoci tomuto cíli. Přitom ředitel využívá pravomoci a nástroje, které má."
"Z právního pohledu pak nepovažujeme za správný názor potřeby změny vyhlášek MŠMT."
"K možnostem, jak organizovat práci zaměstnancům náležejícím do rizikové skupiny, MŠMT publikovalo doplnění informací obsažených v manuálech na https://www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitosti-zamestnancu-skol."
Vybrané citace z odpovědi MZ

"odbor kontroly Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) obdržel Vaši petici
za jednoznačná pravidla pro otevírání mateřských škol a nárok na ošetřovné pro rodiče dětí.
Sděluji Vám, že MZ nemá kompetence řešit tuto problematiku. Z textu petice vyplývá, že jste se také obrátil na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož pravomoci je řešení této problematiky, odkud očekávejte vyřízení.
Dále Vám sděluji, jsem část petice, která souvisí s hygienickými podmínkami
v mateřských školách, jsem dle příslušnosti postoupila k dalšímu postupu náměstkyni pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničce MZ."

neděle 14. června 2020

Novely ministra Plagy zhorší podmínky v mateřských školách

Ministerstvo školství zpracovalo novelu vyhlášky o předškolním vzdělávání, která bude mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání v mateřských školách. Vedení Pedagogické komory, z. s., se změnami v legislativě nesouhlasí. Vláda problémy mateřských škol dlouhodobě přehlíží. Situace se nelepší, je naopak čím dál horší.

„Předškolní vzdělávání by mělo být prioritou,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „mateřské školy jsou ale zcela na okraji zájmu politiků, přestože investice do vzdělávání nejmladších dětí má nejvyšší efektivitu i dlouhodobou návratnost.“

Od 1. září 2020 mělo začít platit nové ustanovení, že v případě většího počtu dvouletých dětí, bude ve třídě mateřské školy kromě učitelky další nepedagogický pracovník, například chůva. Ministr školství Robert Plaga ale nyní předkládá vládě novelu vyhlášky, která daný paragraf ruší.

„Zatímco v dětských skupinách jsou nyní tři dospělé osoby na 13 a více dětí, v mateřských školách je pouze jedna učitelka na 23 dětí, což je celostátní průměr,“ upozorňuje Gabriela Lacková, ředitelka MŠ, „často se třídy mateřinek naplňují až do maxima 28 dětí.“

Od vyhlášky, která byla schválena již před čtyřmi roky a měla vejít v účinnost letos v září, si učitelky mateřských škol slibovaly významnou pomoc ve své náročné práci. Mnohdy totiž mají v jedné třídě děti od dvou do šesti let. Pokud by se chůva věnovala nejmladším dětem, mohla by se učitelka více soustředit na vzdělávání předškoláků.

Ministerstvo školství zároveň připravilo novelu nařízení vlády, která v důsledku více zatíží ředitelky menších mateřských škol. Podle této novely nebude moci být snížena míra přímé pedagogické činnosti zástupci ředitele. Bude tudíž muset s dětmi trávit 31 hodin týdně jako ostatní učitelky. Administrativa, které by se mohl věnovat, kdyby měl méně hodin ve třídě s dětmi, nyní padne na bedra ředitelky.

„Ředitelé mateřských škol vzdělávají děti až 20 hodin týdně a musí se na pedagogickou činnost připravovat stejně jako učitelky, na řízení školy jim tak zbývá minimum času,“ upozorňuje ředitelka MŠ Gabriela Lacková, „většinou na to padnou víkendy…“

Problematické je i další ustanovení vyhlášky, které mělo původně mateřským školám pomoci, ale naráží na špatné nastavení nového financování regionálního školství. To začalo platit v letošním roce. Při stanovení peněz na pedagogické pracovníky již nerozhoduje počet dětí ve škole, jak tomu bylo v minulých letech, nýbrž délka provozu mateřské školy, počet tříd a další kritéria. Pokud se jedná o platy kuchařek, je ovšem počet dětí klíčový.

„Ráda bych snížila počet dětí ve třídě, ale vlastně nemohu, protože tím škola přijde o peníze pro některé zaměstnance a musela bych jim to dorovnávat na úkor něčeho nebo někoho jiného,“ informuje Natália Toflová, ředitelka MŠ.

Vyhláška stanovuje, že za každé dítě do tří let se ve třídě sníží celkový počet dětí o dvě. Maximálně lze tímto způsobem snížit v jedné třídě počet dětí o šest. Snížení počtu dětí ale není škole nijak finančně kompenzováno. V důsledku to může znamenat, že děti do tří let, který je v současnosti v mateřských školách přibližně 45 000, nebudou jejich ředitelky raději přijímat vůbec, takže nakonec zůstanou doma.

ČŠI: Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu


pátek 12. června 2020

Kanadské školy a koronavirus

Všechny školy v Kanadě se zavřely koncem března. Uzavřeny zůstanou až do září. Výuka probíhá pouze na dálku. Rodiče podporují distanční výuku a spolupracují se školami.

Mnoho kanadských pedagogů poukazovalo na rozdíl způsobený nedostatkem počítačů mezi studenty ze socioekonomicky slabších rodin. Školy spolupracují s rodinami, které si nemohou počítač dovolit nebo nemají připojení k internetu, což je častý problém indiánských rezervací. Pedagogové mluví se studenty po telefonu nebo dovezou jim úkoly domů.

V provincii Ontario firma Venture X věnovala zdarma studentům Peel District 1000 chromebooků, které jsou nejpoužívanějšími laptopy v kanadských školách. Toronto patří k oblastem s největším počtem uprchlíku a přistěhovalců v Kanadě, proto v období pandemie nemělo mnoho znevýhodněných rodin přístup k počítači, případně několik studentů muselo sdílet jen jeden.

Například v Calgary žije 1 z 10 studentů na hranici chudoby. Některé skupiny jako Alberta Computers for Schools distribuují počítače studentům. V jiných provinciích zakoupily počítače pro studenty kmenové rady. Připojení k internetu je ale někde problém. Indiánské rezervace jsou finančně podporovány federální vládou, ostatní školy pak vládami jednotlivých provincií.

Studenti dostanou v červnu slovní hodnocení. Nikdo nepropadá. Známky se nedávají a prioritou všech škol je nyní duševní zdraví studentů a jejich rodin. To je v této situaci důležitější než výuka.

Dana Cogan vede tým mezinárodních aktivit Pedagogické komory a spravuje facebookovou skupinu Čeští učitelé v zahraničí sobě.

středa 10. června 2020

Markéta Illová: Rozhovor pro Učitelské noviny

S laskavým svolením šéfredaktora Učitelských novin zveřejňujeme rozhovor s Markétou Illovou, která vede v Pedagogické komoře sekci základních škol a moderuje FB skupiny Učitelé češtiny sobě (PK) a Metodici prevence sobě (PK): Překážková dráha návratu do tříd. Pomohla soudržnost učitelské komunity (Učitelské noviny č. 21/2020).úterý 9. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka matematiky

Současná diskuze o výuce matematiky se zaměřuje na rozdíly mezi Hejného metodou a klasickou didaktikou, ale existuje více přístupů k výuce matematiky - metoda montessori, začít spolu, waldorfská pedagogika, tvořivá škola, daltonský plán atd.

pondělí 8. června 2020

Štefan Klíma: Jednotné přijímací zkoušky. Spravedlivé? Smysluplné?

Ministerstvo školství setrvalo na jednotných přijímacích zkouškách i v době, kdy jejich konání dle mého názoru naprosto pozbývají smyslu. Budou to přijímací zkoušky, které budou velmi diskutabilní a které nebudou zaručeně spravedlivé a troufám si tvrdit, že budou sociálně problematické.

Desetiletí řediteluji SOŠ a SOU. Rozhodně nejsem proti přijímacím zkouškám jako takovým. Po celou dobu organizujeme v naší škole přijímací řízení pro naprosto všechny obory – maturitní i učební. Nepřijímáme tedy žáky na základě prospěchu ze ZŠ. Přesto, nebo právě proto, máme školu plnou po střechu. Učební obory dokonce provozujeme na dvě směny, abychom mohli uspokojit zájem co nejvíce žáků.

Po zavedení jednotných přijímacích zkoušek se ukázalo, že prospěch žáků ze základních škol je opravdu dosti problematický, že známky mnohdy mají z různých základních škol jinou hodnotu. Je to však naprosto logické. Žáky nelze nanormovat. Ani výuku nemůžete zasadit do „České státní normy“. Stejně tak je přeci nesmyslné stanovit normu, jak by „měl vypadat žák“, kterému dovolíme studovat střední školu. Je opravdu nezbytně nutné, aby žáci všech středních škol uměli vyplnit testy, které jim stát předloží? Je známkou nekvality žáka to, že nedokáže vyplnit v jeden konkrétní den některé příklady? Je vůbec lidské zamknout dveře středních škol žákovi, kterému se například v osmé třídě vystřídali dva „matikáři“ a který měl tu smůlu, že půl roku se u něj matematika suplovala, protože ředitel přijal na místo matematikáře nekvalifikovaného inženýra, který v říjnu s prací učitele „sekl“? Jak všichni víte, sehnat následně náhradu je neřešitelný úkol. A vězte, že popisuji reálnou situaci, kterou zažila osoba mi blízká.

U odborných škol jsou kritéria úspěchu v předmětech český jazyk a matematika poměrně pomíjivé. Uvedu to na příkladu jednoho z našich maturitních oborů – střední pedagogická škola. Chceme od budoucích paní učitelek v MŠ, aby perfektně zvládaly češtinu a matematiku? Zcela jistě ano. Ale zároveň potřebujeme, aby s dětmi rády zpívaly, aby rozvíjely jejich sportovní dovednosti, aby je učily estetice a dalším odborným dovednostem. Proto je pro nás daleko důležitější, jestli má uchazečka hudební sluch, sportovní předpoklady či estetické cítění. Český jazyk, cizí jazyk i matematiku žáky naučíme. Ale pokud nemají hudební sluch, či jsou sportovně „mimo“, nepomůže nám ani sám svatý.
Smutný je také fakt, že se po zavedení JPZ ukázalo, že tato zkouška zvyšuje sociální nerovnost mezi uchazeči. Jak uvedl loňský výzkum, rodiče žáků devátých tříd v průměru investují do přípravy na JPZ 8.000,- Kč. To je poměrně značná částka a je jasné, že ne všichni rodiče si ji mohou dovolit. Opravdu tedy chceme zvyšovat sociální nerovnost pro dostupnost maturitního vzdělání??? Mimochodem, letos byl docela problém v době „uzavření škol a společnosti“ sehnat doučování na přijímací zkoušky.

V tomto roce se však k tomuto všemu přidává i psychická rovina. Bude jednotná přijímací zkouška pro všechny uchazeče stejně náročná? Bude tedy spravedlivá? Podívejme se na to pohledem rizikového žáka ve srovnání s žákem zdravým. Jak se asi takový žák bude cítit, když pojede na střední školu v den JPZ hromadnou dopravou, kde se bude tísnit s desítkami dalších cestujících? Jak se bude cítit v okamžiku, kdy vstoupí do třídy a v ní bude dalších 10 - 14 žáků? Bude mít stejné zdravotní podmínky v takovou chvíli?

Takový žák bude ve výrazně větším stresu. Jeho soustředění asi nebude moci být takové, jako u zdravého žáka.

Pokud MŠMT trvá na JPZ proto, že chce mít srovnatelná data, se kterými budeme moci dále pracovat, bude je tedy opravdu mít?

Prosil jsem několikrát pana ministra Plagu, aby se svým poradním týmem ještě jednou zvážili nutnost účasti všech škol na jednotné přijímací zkoušce. Výtečný by byl krok, kdy by rozhodl pan ministr, že školy se JPZ mohou účastnit dobrovolně. To by jistě přivítali ředitelé gymnázií. Ale pomohlo by to i ředitelům ostatních škol. Možná bychom byli překvapeni, jak málo škol by se následně JPZ zúčastnilo.

Ředitelé škol uměli zajistit přijímací zkoušky i před JPZ. Dokázali by to i nyní.

Je jasné, že ředitelé škol vše připravili, jak nejlépe uměli. Školy akci zvládnou. Zajištěno je vše, od dezinfekce, přes větrání učeben, až po měření teplot žáků. Zůstává však největší riziko zanesení viru do škol. Jen do naší školy se v pondělí sjede na 220 žáků z bydlišť od Aše až po Brno. Nezbývá než se modlit, že vše dobře dopadne. Dobře pro učitele škol, tudíž i pro maturanty a končící učně. A samozřejmě si moc přejeme, aby vše skončilo pozitivně pro žáky devátých tříd. Přejme jim, aby 16. června mohli jásat radostí při zhlédnutí výsledků přijímacího řízení na střední školy.

Štefan Klíma, ředitel ISŠ, vedoucí sekce SŠ (Pedagogická komora, z. s.)
(další články autora naleznete zde...)

neděle 7. června 2020

Distanční vzdělávání na základních školách by mělo být uzákoněno co nejdříve

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje čtvrteční usnesení Poslanecké sněmovny. Součástí usnesení je i výzva, aby vláda do konce tohoto školního roku zveřejnila plán komplexní podpory pro distanční výuku na školách a aby ministerstvo školství vytvořilo krizový manuál s přesným postupem a opatřeními, u nichž bude jednoznačně uvedeno, zda jsou právně závazná, nebo pouze doporučující.

„Usnesení je v souladu s naším stanoviskem, které jsme zaslali poslancům 11. května, proto ho samozřejmě vítáme,“ informuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

„Již v březnu jsme oslovili ministerstvo školství s návrhem, aby připravilo novelu školského zákona, která zlegalizuje distanční vzdělávání na základních školách,“ upozorňuje Markéta Illová, která v Pedagogické komoře vede sekci ZŠ, „bohužel jsme nedostali od ministra školství žádnou odpověď.“

Usnesení Poslanecké sněmovny uvádí jako nejzazší datum 31. srpen 2020. Do konce tohoto školního roku nelze změnu školského zákona stihnout, pokud by mělo vše probíhat klasickým připomínkovým řízením a schvalováním v obou komorách parlamentu. V příštím týdnu bude ovšem projednávat Senát maturitní novelu školského zákona.

„Senátoři by mohli schválit pozměňovací návrh, který umožní distanční výuku i na základních školách,“ doporučuje Radek Sárközi, „v tuto chvíli je distanční nebo kombinované vzdělávání umožněno zákonem výhradně na školách středních.“

Legalizace online výuky by výrazně pomohla nejen učitelům, ale i žákům a rodičům. Již od března fungují školy v právním vakuu, což způsobuje řadu problémů. Dochází ke zbytečným sporům mezi učiteli a rodiči, například ohledně zadávaných úkolů nebo jejich hodnocení.

„Vyjádření ministra školství Roberta Plagy byla velmi nešťastná, po týdnu mlčení, kdy jsme se všichni snažili přejít co nejrychleji na distanční výuku, náhle vyhlásil, že žáky máme hodnotit především slovně, vzápětí to ale bylo popřeno vyhláškou k vysvědčením,“ uvádí Markéta Illová, „mnoho žáků polevilo v učení, jakmile v médiích zaslechli, že se nebude distanční výuka klasifikovat.“

Ředitelé škol byli zahlceni dotazy rodičů, kteří se zajímali, kdy a zda vůbec bude moci jejich dítě nastoupit do školy. Pokyny se neustále měnily. Několik dní po vydání manuálů byly některé požadavky zpochybněny na webu ministerstva školství, kde jsou doporučení aktualizována průběžně, aniž by na změny byli učitelé upozorněni.

„Nejprve museli rodiče nahlásit své děti nejpozději do půlnoci 18. května, že začnou od pondělka chodit na první stupeň, následně ministerstvo školství vše změnilo, takže ředitelé mohou nyní školní skupiny doplňovat o nové zájemce,“ uvádí Markéta Illová, „pár dní po návratu žáků prvního stupně ministr Plaga umožnil navštěvovat školy všem žákům druhého stupně, s čímž před tím nikdo nepočítal, to všechno jsme museli vykomunikovat s rodiči.“

Vedení Pedagogické komory by ocenilo, kdyby vznikly jednoznačné pokyny, ve kterých  bude uvedeno, jak postupovat v případě vyhlášení karantény ve třídě nebo v celé škole. Ministerstvo školství by mělo oslovit zástupce profesních spolků ředitelů škol, učitelů i dalších pedagogických pracovníků a připravit nové manuály ve spolupráci s nimi. Pedagogická komora nabídla pomoc ministrovi školství již v březnu, ale bohužel ji nevyužil.

„Pokud by byla schválena změna školského zákona, která umožní distanční vzdělávání i na základních školách, určitě by měla širší využití, než pouze v případě současného nouzového stavu,“ dodává Radek Sárközi, „jistě by to ocenili například dlouhodobě nemocní žáci i jejich rodiče.“

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

• Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 4. 6. 2020

Citace ze školského zákona (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561):sobota 6. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Odborná stanoviska ke změnám v maturitách

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na odborná stanoviska profesních organizací ke změnám v maturitách, které přináší vládní novela školského zákona: zrušení povinné maturity z matematiky ve společné části maturitní zkoušky pro obory stanovené v nařízení vlády (což zároveň znamená i zrušení povinné maturity z cizího jazyka...), redukce společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka na didaktický test apod.

Ministr školství Robert Plaga veřejně deklaroval, že před tím, než předloží příslušnou novelu školského zákona vládě, zorganizuje MŠMT odbornou diskuzi o změnách maturitní zkoušky. Tento slib bohužel nesplnil... Novelu schválila Poslanecká sněmovna v době nouzového stavu, kdy byla přítomna pouze polovina z 200 poslanců. V červnu 2020 bude o novele hlasovat Senát...

Negativní stanoviska k aktuální novele školského zákona ohledně maturit publikovaly např. tyto organizace: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace ředitelů gymnázií ČR, Hospodářská komora ČR, Jednota českých matematiků a fyziků, Matematický ústav Akademie věd ČR, Společnost Otakara Borůvky, Asociace češtinářů, Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE), Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA), Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy…Ze stanoviska Společnosti Otakara Borůvky vybíráme:


středa 3. června 2020

Petice za ošetřovné byla úspěšná

Vážení signatáři,

s radostí Vám oznamuji, že naše petice za ošetřovné byla úspěšná!

Poslanecká sněmovna a následně i Senát schválily novelu, která umožňuje žádat o ošetřovné i rodičům dětí, které nenavštěvují mateřskou školu, přestože byla otevřena.

Děkuji všem za zapojení do naší petiční akce.

S pozdravem

Mgr. Radek Sárközi
(za petiční výbor)

pondělí 1. června 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Školský výbor

V tomto rozcestníku budeme průběžně zveřejňovat zápisy z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny a Senátu...

Zápis z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny (13. května 2020)
- Informace ministra školství k otevírání škol, k termínu maturitních a přijímacích zkoušek na středních školách atd. a části bodu Různé (Uvolňování opatření ve speciálních školách a Uvolňování opatření ve školách) - strana 9 až 16

Zápis z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny (20. dubna 2020)
- Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 159) - strana 4 až 6 (vyšší příplatky za specializované činnosti a třídnictví)
- Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk 645) - strana 6 až 11 (změny v maturitě)
- Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 503) - pokračování jednání přerušeného v obecné rozpravě - strana 11 až 17 (nekvalifikovaní učitelé)
- Aktuální situace ve školských zařízeních v důsledku COVID 19, příprava na znovuotevření škol z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a pedagogických a nepedagogických pracovníků - strana 17 až 22

Zápis z jednání školského výboru Poslanecké sněmovny (24. března 2020)
- Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (sněmovní tisk 786)