pondělí 16. září 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vzory žádostí o vyšší platovou třídu pro pedagogy

V tomto rozcestníku Pedagogické komory naleznete odkazy na vzory žádostí o vyšší platovou třídu pro ředitele škol, učitele a další pedagogické pracovníky. V souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax bude pro školy i jejich zřizovatele výhodné, aby k 30. září 2019 byli všichni pedagogičtí zaměstnanci (s výjimkou asistentů pedagoga, kteří jsou financováni jiným způsobem) zařazeni v nejvyšší možné platové třídě. Díky tomu obdrží školy od ledna 2020 více peněz z MŠMT na platy. Pedagogická komora, z. s., podporuje přeřazení zaměstnanců škol do vyšších platových tříd. Pro zařazení pracovníka do platové třídy je rozhodující nejnáročnější práce, kterou vykonává nebo řídí (dle katalogu prací v příslušném nařízení vlády).


neděle 15. září 2019

Nepedagogičtí pracovníci škol a minimální mzda

Jan Mikáč zaslal Pedagogické komoře výpočty tarifů nepedagogických pracovníků škol. Vyplývá z nich, že v roce 2019 opět vzrostl počet položek, které jsou pod zaručenou (oranžové), nebo dokonce pod minimální (žluté) mzdou. Příčinou je, že minimální mzda roste rychleji než tarify... Částečně se tento problém týká i pedagogických pracovníků, kteří pracují jako asistenti (do 7. platové třídy). Více informací naleznete zde.středa 11. září 2019

Projekt Postiženi inkluzí

Pedagogická komora, z. s, spolupracuje na projektu Postiženi inkluzí režiséra Marka Tichého. Jedná se o sérii videí a dalších materiálů, které představí realitu společného vzdělávání, jak v praxi probíhá...


pondělí 9. září 2019

Často kladené otázky k 12. platové třídě pro ředitelky samostatných MŠ

Jelikož Pedagogická komora, z. s.,  obdržela řadu dotazů k tématu zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do 12. platové třídy, rozhodli jsme se odpovědi na nejčastější otázky publikovat. Podrobnější informace (včetně vzorové žádosti o vyšší platovou třídu nebo stanoviska MPSV) naleznete v samostatném příspěvku Vyšší platové třídy pro ředitele škol.

1) Co rozhoduje o zařazení pracovníka do platové třídy?

Zákoník práce určuje, že zaměstnavatel musí zařadit zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnější práce, kterou pracovník vykonává nebo řídí:

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
§ 123
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.
(3) Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.


2) Jak je definována 12. platová třída v případě ředitelek samostatných mateřských škol?

neděle 8. září 2019

13. platová třída pro učitele a ředitele škol

Na konci srpna 2019 zveřejnilo MŠMT aktualizovanou verzi Metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků... V části ohledně 13. platové třídy pro učitele (včetně ředitelů škol) došlo k několika změnám oproti verzi z roku 2018. Byl doplněn konkrétní příklad zapojení do programu eTwinning (kromě Erasmus+) nebo došlo k vypuštění matoucí pasáže o "sítích škol". Pedagogická komora, z. s., upozorňuje, že tento výklad MŠMT není právně závazný.

Metodický výklad MŠMT je bohužel zavádějící kvůli formálnímu rozdělení učitelů na "Učitele mateřské školy" a "Ostatní učitele", které příslušné nařízení vlády neobsahuje. Tím vzniká neodůvodněný dojem, že by např. ředitelka MŠ nemohla být zařazena do 13. platové třídy, i když splňuje níže uvedený bod 2 nebo 3. Rovněž v některých dalších pasážích jde materiál MŠMT za text příslušného nařízení vlády (nebo stanovisko MPSV k němu) a dezinterpretuje ho, což může způsobit řadu problémů...

Poznámka: Pokud je některý zaměstnanec školy zařazen do 13. platové třídy, ředitel dané školy má automaticky nárok na minimálně stejnou platovou třídu.

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (2019)

Č.j.: MSMT- 22101/2019-1

2.1.2 Ostatní učitelé – 2.16.01

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.

Předmětem těchto činností je vytváření záměrů a myšlenkových osnov, tvorba pojetí, zaměření a tvorba koncepce dalšího rozvoje celého oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem, nebo rámcového vzdělávacího programu (viz školský zákon), to znamená nikoli „školního vzdělávacího programu“. Výše popsané činnosti přesahují rámec jedné školy a výsledky těchto prací využívá více škol, proto není povinností každé školy tyto činnosti vykonávat.

2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

Uvedenou platovou třídu zřizovatel nebo zaměstnavatel přizná, požaduje-li vykonávání náročnějších činností, tj. „specializované metodologické činnosti v oblasti pedagogiky a psychologie“, jejichž výkon je podmíněn získáním specializace podle zvláštního právního předpisu – § 7 (ředitel školy nebo vedoucí pedagogický pracovník) a § 8 (výchovný poradce) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu nejméně 250 hodin). Absolvování uvedených studií neznamená automatické zařazení do 13. platové třídy, ale je jedním z předpokladů.

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

Učitel, kterého zaměstnavatel pověří výkonem činností přesahující rámec školy, a to v případě tvorby a koordinace mezinárodních výchovných a vzdělávacích projektů - rozumí se účast na tvorbě a koordinaci mezinárodních projektů v rámci existujících vzdělávacích programů Evropské unie nebo jiných, například „Erasmus+ nebo eTwinning“. Nejedná se o zpracování jednotlivých opatření vyplývajících z programů Evropské unie (např. opatření k „Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“).


úterý 3. září 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší platové třídy pro ředitele škol

V souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax bude pro školy i jejich zřizovatele výhodné, aby k 30. září 2019 byli všichni zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě. Díky tomu obdrží školy od ledna 2020 více peněz z MŠMT na platy. Pedagogická komora, z. s., podporuje přeřazení zaměstnanců škol do vyšších platových tříd. V tomto rozcestníku nabízíme vzory žádostí o vyšší platovou třídu, doporučení adresované zřizovatelům škol i další informace.


neděle 1. září 2019

Asistent pedagoga - změny v přímé pedagogické činnosti a financování

V souvislosti s touto novelizací dvou nařízení vlády došlo s účinností od 1. září 2019 ke změnám rozsahu přímé pedagogické činnosti u asistentů pedagoga, a to následujícím způsobem...

Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga od 1. 9. 2019:
- speciální školy/třídy: 36 hodin (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona)
- běžné školy/třídy: 20 až 40 hodin (rozhoduje ředitel školy)

Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga od 1. 9. 2021:
- běžné školy/třídy: 32 až 36 hodin (rozhoduje ředitel školy)
- speciální školy/třídy: 36 hodin (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona)


Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Zdroj: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Zároveň se od 1. 1. 2020 změní způsob financování asistentů pedagoga ve speciálních školách/třídách (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona), a to v souvislosti s přechodem na PHmax. V běžných školách/třídách zůstává financování asistentů pedagoga prostřednictvím podpůrných opatření.


Volby vedení Pedagogické komory - medailonky kandidátů


V rámci aktuální valné hromady spolku Pedagogická komora proběhnou na konci září 2019 volby nového vedení Pedagogické komory pro nadcházející tříleté volební období. Představujeme vám kandidáty do prezidia a kontrolní komise, kteří přijali nominaci a ucházejí se o hlasy členů spolku. Kandidáti jsou seřazeni v abecedním pořadí.