sobota 23. března 2019

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

§ 22a
Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

§ 22b
Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

čtvrtek 21. března 2019

Učitelé sobě (konference pro členy spolku Pedagogická komora)

Zveme vás na konferenci Učitelé sobě.

Kdy: Sobota 6. dubna 2019 v 9:00 až 16:00
Kde: Pedagogická fakulta UK, Rettigové, Praha (aula)

Přihláška na konferenci
Událost na Facebooku

Poznejte osobně vedení a koordinátory spolku Pedagogická komora na naší první konferenci, která je určena výhradně pro členy Pedagogické komory, z.s.

Program konference Učitelé sobě

09:00 prezence
10:00 zahájení konference
10:30 Radek Sárközi: Změny ve školství v roce 2018 a 2019
11:00 Janek Wagner: Google pro školy
11:30 Štefan Klíma: Výsledky průzkumu k pracovní době učitelů
12:00 Téma dle přání přihlášených účastníků
12:30 Diskuze
13:00 Pauza na oběd
14:00 Vystoupení čestných hostů
14:30 České školství nad propastí? (akutní problémy vzdělávání a jejich řešení...) panelová diskuze
16:00 Ukončení konference

České školství nad propastí? (akutní problémy vzdělávání a jejich řešení...)

Účast na panelové diskuzi od 14:30 potvrdili:

- Jiří Růžička (Senát, místopředseda)
- Václav Klaus (Poslanecká sněmovna, předseda školského výboru)
- Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy, zástupce školské tripartity)
- Radko Sáblík (člen expertního týmu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030)
- Radek Sárközi (prezident spolku Pedagogická komora)

středa 20. března 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství

Mapujeme ohlasy na otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který vznikl na půdě Pedagogické komory... Prosíme o šíření tohoto otevřeného dopisu mezi kolegy z vaší školy i jiných škol. Času není mnoho... Podepisovat ho můžete prostřednictvím tohoto formuláře do konce března 2019. Od 10. 12. 2018 se k otevřenému dopisu připojilo skoro 3.700  pedagogů.
Pedagogická komora, z.s., je v současnosti největší školský spolek v České republice. Má více než 2 400 členů, z nichž většinu tvoří učitelé všech stupňů škol (ředitelů škol sdružujeme 400). V minulosti zorganizovali zakladatelé Pedagogické komory úspěšnou výzvu senátorům (7 400 signatářů) a petici za nepřijetí kariérního řádu (21 609 podpisů z 1 150 škol). Jednáme s ministry, premiérem, poslanci i senátory. Tlumočíme názory pedagogů z praxe novinářům. Účastníme se pracovních skupin MŠMT (např. skupiny pro společné vzdělávání, která navrhla změny v inkluzivní vyhlášce). Jako první jsme upozornili již v únoru, že školám chybí peníze na nenárokové části platu kvůli přednostnímu financování inkluze krajskými úřady - výsledkem bylo, že MŠMT poslalo letos na podzim krajům navíc 1 miliardu korun. Výrazně jsme se podíleli na zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách a uvolnění podmínek pro vznik přípravných tříd na ZŠ nebo na zafinancování překrývání učitelek v MŠ již od roku 2019. Aktuálně navrhujeme zvýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti na minimálně 2 500 Kč měsíčně a zvýšení platů všech pedagogických pracovníků od ledna 2019 o 20 %. Souhrnné informace o činnosti Pedagogické komory ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

úterý 19. března 2019

Novelu inkluzivní vyhlášky MŠMT opakovaně odkládá

Děkujeme redakci Učitelských novin, že Pedagogické komoře umožnila publikovat odkaz na celý text článku Boj o přednost, který pojednává o podivných okolnostech opakovaného odkládání novely inkluzivní vyhlášky: Přinese novela vyhlášky o speciálním vzdělávání změnu, nebo současné pojetí inkluze zabetonuje? - UN č. 8/2019.

pondělí 18. března 2019

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 k připomínkování

Pedagogická komora byla vyzvána, aby identifikovala 5 nejzávažnějších systémových problémů českého školství. Jejich návrh nyní nabízíme k připomínkování on-line: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030.

Rozhovor o inkluzi s Martinem Odehnalem

S laskavým svolením šéfredaktora Učitelských novin publikujeme odkaz na celý text rozhovoru s předsedou Asociace speciálních pedagogů ČR Martinem Odehnalem Nejlepší zájem dítěte, nebo jen stamilionový byznys? (Defekt je v každém z opěrných sloupů inkluze) - UN č. 11/2019.


pátek 1. března 2019

Benefity pro členy spolku Pedagogická komora

Hlavním benefitem pro členy spolku Pedagogická komora je vzájemná výměna zkušeností, pomoc a podpora. Jsme profesní stavovskou organizací, která sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří se rozhodli táhnout společně za jeden provaz. Naším cílem je podpořit pozitivní změny ve vzdělávání a prosadit lepší pracovní podmínky ve školství. Členové spolku Pedagogická komora mohou navíc využívat konkrétní benefity buď pro sebe, nebo pro školu, na které působí (pokud je členem spolku ředitel školy, může využít benefit pro celou školu jakožto instituci). Přihláška do spolku Pedagogická komora

Aktuální akce
  • FRED (sleva 50 % pro školu i jednotlivce - do 31. března 2019) FRAUS
Další slevy můžete získat díky kartě ITIC s mezinárodní platností.

Minulé akce