sobota 30. listopadu 2019

Statistiky webu Pedagogická komora

V listopadu 2019 jsme zaznamenali rekordní návštěvnost tohoto webu Pedagogické komory i naší facebookové stránky Pedagogická komora, zapsaný spolek, a to především díky stávce, do které se Pedagogická komora zapojila...

- 1 212 916 (celkový počet zobrazení stránek od vzniku webu)
- 143 115 (počet zobrazení nejčtenějšího článku s tarifní tabulkou)
- 93 327 (počet zobrazení stránek za listopad 2019)úterý 26. listopadu 2019

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících

Vedení Pedagogické komory, z. s., zcela zásadně nesouhlasí se změnami, které jsou součástí vládního návrhu zákona, kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 503).

Poslanecká sněmovna by měla o této novele hlasovat na schůzi, která začíná 26. listopadu 2019. Doporučujeme všem poslancům, aby příslušnou novelu odmítli již v rámci prvního čtení a aby ji vrátili vládě a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k přepracování.

Pedagogická komora považuje vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících v její současné podobě nejen za naprosto zbytečnou, ale dokonce za velmi problematickou, protože znevažuje profesi učitele. Pokud by byla tato novela přijata, bude mít nedozírné negativní dopady – především na snížení prestiže učitelství jakožto povolání vyžadujícího splnění náročných kvalifikačních předpokladů. Výsledkem přijetí novely by bylo výrazné snížení kvality českého školství. Novela přináší školám a vzdělávacím institucím jen další zbytečnou administrativu navíc. Na rozdíl od předchozích návrhů tato novela nepočítá s žádným nárokovým příplatkem pro uvádějící učitele. Začínající učitelé v tzv. adaptačním období budou nově po dobu prvních dvou let zařazeni do nižší platové třídy.

Pedagogická komora uspořádala k této novele dotazníkové šetření mezi učiteli, do něhož se zapojilo 3 843 pedagogů, což je výrazně reprezentativní vzorek. 91,8 % respondentů se k vládnímu návrhu změn v zákoně o pedagogických pracovnících vyjádřilo takto:

„Nechceme, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to negativní dopady na kvalitu výuky, na což upozornila Česká školní inspekce, naopak by se měla zvýšit míra aprobovanosti výuky; je třeba definovat funkci třídního učitele v legislativě, jak je tomu na Slovensku, a to včetně příplatku za tuto náročnou práci v minimální výši 2 500 Kč měsíčně.“ Zdroj: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/vyhodnoceni-dotazniku-ke-stavkove.html

Konkrétní výtky k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících (celý text stanoviska)
1. Kvalifikované učitele s pedagogickým vzděláním nahradí nekvalifikovaní pracovníci bez pedagogického vzdělání, což bude mít zásadní negativní dopad na kvalitu českého školství
2. Adaptační období
3. Akreditace v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Závěrem

Vzhledem k výše uvedeným zásadním nedostatkům vládní novely zákona o pedagogických pracovnících, které jsou neopravitelné formou poslaneckých pozměňovacích návrhů, doporučuje vedení Pedagogické komory Poslanecké sněmovně, aby novelu odmítla již v rámci prvního čtení a vrátila ji MŠMT a vládě k výraznému přepracování a řádnému projednání v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení a školské tripartity.

Tento zákon by se měl do budoucna výrazně zjednodušit a zkrátit. Obsahuje totiž velmi zevrubný popis, kdy je daný pracovník považován za kvalifikovaného, načež ve dvou odstavcích vše zpochybní a umožní na výjimku zaměstnat pracovníka zcela nekvalifikovaného...

Naopak v zákoně chybí popis důležitých podpůrných profesí, které by mohly učitelům výrazně pomoci v jejich práci. Jedná se například o tyto profese: školní psycholog, školní speciální pedagog, sociální pedagog, školní sociální pedagog, umělecký terapeut a školní umělecký terapeut.

Zcela v zákoně chybí definice činnosti třídního učitele, která zůstává (na rozdíl do Slovenska) v české legislativě bohužel dlouhá léta neukotvena. Přitom třídnictví vykonává více než 65 000 učitelů, aniž by za tuto práci navíc byli adekvátně ohodnoceni.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

neděle 24. listopadu 2019

Stížnost na neprofesionální chování úředníků MŠMT

Pracovníci MŠMT aktuálně telefonicky kontaktují školy, aby zpětně změnily výkazy s počtem romských žáků/dětí, pokud uvedly nulu nebo nižší počet než minule. Zaznamenali jsme dokonce výhrůžky Českou školní inspekcí, což je zcela neprofesionální přístup ze strany úředníků MŠMT.

Proto Pedagogická komora podala stížnost, na kterou reagoval obratem ředitel příslušného odboru MŠMT i školský ombudsman. O jejím výsledku vás budeme informovat. Vedení škol by rozhodně nemělo na tento nátlak přistoupit. Pokud se problém týká i vaší školy, napište prosím buď na Pedagogickou komoru (info@pedagogicka-komora.cz), nebo rovnou podejte stížnost přímo na MŠMT (posta@msmt.cz). Někteří ředitelé škol to již učinili...

Na základě podnětu Pedagogické komory školský ombudsman přislíbil, že navrhne, aby MŠMT tyto telefonáty monitorovalo. Doporučujeme školám, aby si telefonáty z MŠMT nahrávaly.

Stížnost na jednání úředníků MŠMT

Z odpovědi školského ombudsmana

Dobrý den,
monitorování hovorů dám jako návrh pro vedení MŠMT.
Hezký den
PaedDr. Ladislav Hrzal
Školský ombudsman

Ladislav.Hrzal@msmt.cz

Reakce z MŠMT

Vážený pane magistře,
byla mi postoupena Vaše stížnost k vyřízení.
Nejprve bych Vás rád informoval, že úředníci ministerstva neobvolávají školy, které „vyplnily ve výkaze nulu ohledně počtu romských žáků/dětí, nebo vyplnily nižší číslo než v minulém roce“, nýbrž ty školy, u nichž byly na základě kontroly předaných odhadů zjištěny takové nesrovnalosti v datech, které je třeba před uzavřením a vyhodnocením celého sběru vyjasnit. Stejný postup je zcela běžný u jakéhokoli jiného sdružování dat realizovaného naším útvarem, a je zcela nezbytný pro zajištění jisté integrity dat.
Své kolegy považuji za profesionály a ověřoval jsem u nich, zda k situaci, kterou popisujete, došlo. Nejsem si vědom toho, že by někdo z nich vyhrožoval inspekcí ČŠI a kontrolou "něčeho jiného", jak píšete. Ani nevidím důvod, proč by tomu tak mělo být.
Pokud má nicméně jakýkoli ředitel školy pocit, že byl přístup mých kolegů neprofesionální, může se se stížností obrátit přímo na mne a příslušnou záležitost můžeme společně projednat (viz kontakt níže).
S pozdravem
Ing. Václav Jelen
ředitel
Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 8
118 12 Praha 1
e-mail: vaclav.jelen@msmt.cz
www.msmt.cz
Senovážné nám. 26 | Praha 1
tel.: +420 224 398 242


Původní podnět od ředitelky školy

"Dobrý den, mám za sebou velmi nepříjemný telefonát s paní úřednicí z MŠMT ohledně vykazování romských žáků. Uvedla jsem počet 0 s tím, že nejsme ani já, ani kolegové učitelé kvalifikovaní určit, kdo je Rom a kdo ne (a všichni Romové, které jsme loni vykázali, se odstěhovali). Byla jsem upozorněna, že se staneme "neposlušnou školou", na kterou přijde brzy ČŠI. Ne počítat Romy, ale zkontrolovat "něco jiného". "

AKTUÁLNÍ TÉMA: Chaotické změny v inkluzivním vzdělávání

V tomto rozcestníku průběžně mapujeme řadu nekoncepčních změn ze strany MŠMT v nastavení inkluzivního vzdělávání, které aktuálně probíhají. Jedná se o novelizaci nařízení vlády, zrušení Národního ústavu pro vzdělávání, novelu inkluzivní vyhlášky, seškrtání financí na společné vzdělávání nebo plán na snížení počtu asistentů pedagoga o 2 600 v roce 2021.

sobota 23. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávka zaměstnanců škol (ohlasy v médiích)

V tomto rozcestníku budeme průběžně mapovat mediální ohlas středeční stávky zaměstnanců škol (6. 11. 2019), kterou vyhlásily školské odbory (ČMOS PŠ) a k níž se připojila Pedagogická komora, z. s.středa 20. listopadu 2019

Veřejná sbírka na podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice

Dne 19. listopadu 2019 byla zahájena veřejná sbírka za účelem Shromáždění finančních prostředků na finanční podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice. Své finanční dary můžete zasílat na účet 5798905329/0800 vedený u České spořitelny. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Základní školy Edvarda Beneše Lysice (https://www.zslysice.cz) a zde.


Oznámení o konání veřejné sbírky

Tragická událost ze dne 14. 11. 2019 zasáhla nejen žáky a učitele naší školy či širokou veřejnost, ale zejména nejbližší příbuzné naší paní učitelky. Dnes 19. 11. byla zahájena veřejná sbírka za účelem „Shromáždění finančních prostředků na finanční podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice“. Přispívat lze na účet vedený u České spořitelny, a.s., č.ú.: 5798905329/0800 nebo do sběracích pokladniček, které jsou umístěny ve škole nebo v budově úřadu městysu Lysice.


Informace na nástěnku do sborovny...

úterý 19. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Sloučení NÚV s NIDV

Ministr školství  Robert Plaga rozhodl, že k 1. lednu 2020 dojde ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání s Národním institutem pro další vzdělávání, což jsou organizace přímo řízené MŠMT. V tomto rozcestníku budeme průběžně zveřejňovat informace o propouštění odborných pracovníků  NÚV a dalších problémech, které jsou s faktickým zrušením NÚV spjaty. Zásadní otázkou je, jak bude zajištěna implementace novely inkluzivní vyhlášky č. 27/2016, která je účinná rovněž od 1. ledna 2020 (ta byla doposud v gesci NÚV, ovšem většina jeho odborných pracovníků bude do konce tohoto roku propuštěna)...


"Ministr Robert Plaga - předal paní zpravodajce Kateřině Valachové podklady, které si vyžádala od NÚV, jedná se o přibližně 30 tis. stran (fyzicky i elektronicky). Ministerstvo nechtělo zdržovat dodání podkladových materiálů a záměrně tím blokovat projednávání, ale zpracování požadovaných výstupů bylo velmi náročné." (zápis z  25. schůze školského výboru Poslanecké sněmovny dne 2. 10. 2019)pondělí 18. listopadu 2019

Tarifní tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky (2020)

Publikujeme vládou schválené znění novely nařízení vlády s novými platovými tabulkami pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, které budou platné od 1. ledna 2020.

neděle 17. listopadu 2019

Dotazník ke stávce. Prosíme o vyplnění...

Rádi bychom zmapovali zapojení škol do středeční stávky (6. 11. 2019), kterou vyhlásilo vedení školských odborů (ČMOS PŠ) a podpořilo ji vedení Pedagogické komory. Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete dobře připravit případné další akce:

Předem vám děkujeme za vyplnění této ankety, ať již vaše škola stávkovala, nebo nikoliv. Všechny položky jsou nepovinné (není nutné vyplňovat každou). Všem, kteří uvedou svůj e-mail, zašleme vyhodnocení tohoto dotazníkového šetření.


pondělí 11. listopadu 2019

Pedagogická komora žádá poslance o navýšení financí pro školství

Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi odeslal dne 11. 11. 2019 otevřený dopis poslancům, v němž je žádá o navýšení kapitoly školství v zákoně o státním rozpočtu na rok 2020, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna. Pedagogická komora navrhuje posílit finance na příplatky pro třídní učitele a za specializované činnosti o 2 miliardy korun. Dále žádáme o navýšení prostředků na odměny, které rozdělují ředitelé škol, o 5 miliard korun, což by zajistilo v příštím roce růst platů učitelů o původně slíbených 15 %. Nutností bude zvýšit peníze, které jdou na pomůcky a učebnice pro žáky, o 1,5 miliardy korun. Součástí dopisu je i upozornění, že MŠMT plánuje propustit 2 600 asistentů pedagoga a snížit prostředky na inkluzi o 1,8 miliardy korun, což je naprosto nepřijatelné. Mělo by to velmi negativní dopad na kvalitu vzdělávání a v důsledku by tento krok spustil vlnu odchodů učitelů ze školství.

Aktuální návrh státního rozpočtu na rok 2020 v kapitole školství hodnotí Pedagogická komora jako pouze udržovací. Pokud by byl schválen v této podobě, nelze očekávat, že by nastartoval zlepšení kvality českého školství a výsledků vzdělávání českých žáků. Naopak se obáváme, že bude pokračovat zhoršování situace.

Pedagogická komora navrhuje tyto konkrétní změny:

1) Navýšení kapitoly školství o 2 miliardy korun na zvýšení nárokových příplatků za třídnictví a specializované činnosti (metodici prevence, logopedi, koordinátoři ICT…).

2) Navýšení kapitoly školství o 5 miliard korun určených na odměny pro zaměstnance škol, což umožní zvýšení platů pedagogických pracovníků o 15 % místo plánovaných 10 %.

3) Navýšení kapitoly školství o 1,5 miliardy korun určených na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), z nichž školy hradí například pomůcky pro žáky, učebnice, plavecký výcvik, vzdělávání učitelů, náhrady v době prvních 14 dní nemoci zaměstnanců apod.

Celý text otevřeného dopisu poslancům naleznete zde.

Financování inkluzivního vzdělávání

Závěrem si dovoluji upozornit Vás na změnu spočívající ve snížení financí na inkluzivní vzdělávání, kdy v rozpočtovém výhledu na roky 2021 a 2022 a materiálech k nim z MŠMT se plánuje výrazně snížit počet asistentů pedagoga. Jedná se propuštění 2 600 asistentů pedagoga, což je významné procento, a to už k roku 2021. Od školního roku 2016/2017 jsou v rámci nedomyšlené inkluze do přeplněných tříd s 30 žáky zařazovány přednostně i děti se závažnými speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení, psychiatrické diagnózy, závažná onemocnění...). Učitelům výrazně pomáhají při výuce těchto žáků asistenti pedagoga, kterých je již více než 17 000 (jedná se o přepočet na plné úvazky). Nově ale školy o tyto asistenty pedagoga přijdou, takže učitelé budou ve třídách na tyto žáky sami... V zahraniční je počet asistentů pedagoga mnohem vyšší než v České republice, snaha o jeho snižování je šetřením na tom nejhorším místě. Povede jen k dalšímu přetěžování učitelů a jejich odchodům ze školství. Učitelé opouštějí školství nejen kvůli finančním podmínkám, ale rovněž kvůli špatnému nastavení inkluzivního vzdělávání (skokové navýšení nároků na učitele bez speciálně-pedagogického vzdělání, nárůst byrokracie, žádné peníze pro učitele navíc za práci spojenou s poskytováním podpůrných opatření žákům se speciálním vzdělávacími potřebami…).

Citace z doprovodného materiálu MŠMT k návrhu státního rozpočtu (kapitola MŠMT):
Rok 2020 – mínus 400 milionů korun (omezení výdajů na společné vzdělávání v RgŠ)
Rok 2021 – mínus 1,4 miliardy korun (omezení výdajů na společné vzdělávání v RgŠ)

Přílohy:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/11/aktualni-tema-platy-ucitelu.html
https://1url.cz/oM8WM
https://1url.cz/XM8We
https://1url.cz/KM8qL

neděle 10. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Pedagogická komora podpořila...

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na aktivity jiných organizací, které Pedagogická komora podpořila.


sobota 9. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Pedagogická komora a stávka

Vedení Pedagogické komory podpořilo stávku, kterou vyhlásily školské odbory na středu 6. 11. 2019. Členové Pedagogické komory se do stávky aktivně zapojili a na mnoha školách přímo organizovali stávkové výbory. Pedagogická komora podpořila požadavek ČMOS PŠ na 10% růst tarifů a zároveň vyhlásila vlastní stávkové požadavky. O průběhu stávky jsme informovali rovněž média. Více informací naleznete v tomto rozcestníku...středa 6. listopadu 2019

Pedagogická komora pokračuje v kampani Školy v černé

Pedagogická komora dnes zahájila akci Měsíc škol v černé, jejímž cílem je upozornit na největší problémy českého školství. Od 6. listopadu 2019 mohou dát učitelé, ředitelé škol i další pedagogičtí pracovníci viditelně najevo svou nespokojenost s přístupem politiků k oblasti vzdělávání. Hlavním cílem je informovat rodiče žáků, že vláda školství dlouhodobě zanedbává.

„Oslovila mě řada učitelů, kteří z různých důvodů nechtěli nebo nemohli ve středu stávkovat, ale rádi by podpořili naše požadavky,“ říká prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, „proto jsem jim doporučil, aby alespoň vyvěsili na vstupní dveře školy informační letáky s podporou stávky a zároveň demonstrovali svou nespokojenost se stávající situací ve školství černým oblečením.“

V průběhu listopadu by se měli sejít zaměstnanci každé školy v černém oblečení a společně se vyfotografovat. Snímek pak pošlou premiérovi, členům vlády, poslancům a senátorům společně s popisem nejzávažnějších problémů, s kterými se musí každodenně potýkat ve své práci a jejichž řešení politici neustále odkládají.

V rámci kampaně Školy v černé zorganizovala Pedagogická komora již dvě úspěšné akce Den učitelů v černé a Týden škol v černé. Měsíc škol v černé na ně navazuje.

„Chceme využít nadcházející měsíc, abychom přesvědčili poslance, že je nutné výrazně navýšit kapitolu školství ve státním rozpočtu na rok 2020,“ uvádí Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „bez dostatečného množství financí se české školství nezlepší.“

Pedagogická komora usiluje o výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání, zvýšení příplatků za třídnictví a specializované činnosti (jako jsou například koordinátoři ICT nebo metodici prevence), vyšší transparentnost v rozhodování ministerstva školství nebo o zapojení pedagogů do přípravy legislativních novel.

Podrobně jsou problémy i návrhy řešení popsány v Otevřeném dopise politikům za záchranu českého školství, který podepsalo skoro 4 000 pedagogů. Premiér i ministr školství o nich ale odmítají se zástupci Pedagogické komory jednat.

„Pokud budou politici nadále ignorovat názory učitelů z praxe, jsme připraveni zorganizovat razantnější akce, jako jsou demonstrace, v úvahu připadá i časově neomezená stávka,“ upozorňuje Janek Wagner.

Stávkové požadavky Pedagogické komory:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství
- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
- 130 % průměrné mzdy pro učitele
- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících
- 15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)
- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou


„Na webu Pedagogické komory budeme zároveň zveřejňovat statistická data z oblasti vzdělávání, aby byla veřejnost zevrubně informována, jak si české školství stojí v mezinárodním srovnání,“ dodává Radek Sárközi.

Kampaň Měsíc škol v černé byla zahájena ve středu 6. listopadu 2019 a potrvá až do schválení státního rozpočtu na rok 2020 Poslaneckou sněmovnou.Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Další informace:

Aktuální témata na webu Pedagogické komory
Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
Školy v černé
Týden škol v černé
Den učitelů v černé

úterý 5. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platy učitelů

Nejaktuálnější mezinárodní statistiky v oblasti vzdělávání naleznete ve studii Education at a Glance 2019 (OECD). Nejnovější českou studii k platům učitelů zpracovala IDEA (CERGE-EI): Platy českých učitelů: nová naděje (2019), kde vznikla i toto starší interaktivní aplikace.

Platy českých učitelů jsou nejnižší v OECD (pokud srovnáváme platy učitelů s platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v dané zemi). To je hlavní důvod, proč v ČR chybí tisíce učitelů - odcházejí pracovat jinam, kde dostanou výrazně vyšší mzdu. Aby se platy českých učitelů dostaly alespoň na průměr OECD, musely by se zvýšit o 50 %.
pondělí 4. listopadu 2019

Stávka za kvalitní podmínky pro vzdělávání

STÁVKA ZA KVALITNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

STÁVKOVÉ POŽADAVKY:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství
- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
- 130 % průměrné mzdy pro učitele
- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících
- 15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)
- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou

www.pedagogicka-komora.cz

Všechny materiály Pedagogické komory ke stávce naleznete zde.

neděle 3. listopadu 2019

Pedagogická komora podporuje stávku a trvá na zvýšení platů o 15 procent

Vedení Pedagogické komory podporuje stávku zaměstnanců škol, kterou vyhlásily školské odbory na středu 6. listopadu 2019, a zároveň trvá na splnění původního slibu, že platy ve školství vzrostou příští rok o 15 procent. Přičemž 10 % půjde do tarifů a zbylých 5 % do nadtarifní části platů, kterou tvoří příplatky a odměny. Předkládáme návrh platové tabulky pro pedagogické pracovníky, která zahrnuje zvýšení tarifní části platů minimálně o 10 %, nikoliv o pouhých 8 %, jak navrhuje ministr školství Robert Plaga. Požadujeme, aby vláda urychleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny, že budou platy učitelů činit 130 % průměrné mzdy v ČR.

„Na internetových stránkách Pedagogické komory jsme zveřejnili podrobné informace pro zaměstnance škol, jak mají postupovat při vyhlášení stávky, a to i v případě, kdy na jejich škole nepůsobí odborová organizace,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „učitelé, ředitelé škol i další pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci by měli společně vystoupit a demonstrovat stávkou, že jsou jednotní a nenechají si od politiků vše líbit.“

Pedagogická komora uspořádala na přelomu školního roku anketu, v níž se vyjádřilo 94,5 % respondentů pro vyhlášení stávkové pohotovosti. Doporučujeme stávkujícím, aby konkrétní požadavky z této ankety vyvěsili na vstupní dveře školy, informovali o nich rodiče žáků a zaslali je premiérovi, ministrům, poslancům a senátorům.

„Stávkový požadavek školských odborů považujeme za naprosto minimalistický, původní slib zněl, že se pedagogickým pracovníkům zvýší platy o 15 procent, nyní to má být jen 8 procent do tarifů a další virtuální 2 procenta do nadtarifní části platu,“ vysvětluje viceprezident Pedagogické komory Janek Wagner, „oslovili jsme proto poslance, aby finance pro školství dodatečně navýšili formou pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu na rok 2020.“

Platy českých učitelů tvoří jen 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je nejméně ze států OECD a EU. V sousedním Německu je to 100 %, v Polsku 80 %. Abychom dosáhli německé úrovně, musela by vláda zvýšit učitelské platy minimálně o polovinu. V roce 2003 činily platy učitelů 105 % průměrné mzdy v ČR, nyní je to 110 %. Příslib 130 % zazněl poprvé již před 16 lety. K tomuto slibu se na konci roku 2017 oficiálně přihlásila Poslanecká sněmovna ve svém usnesení. Česká republika dává na školství o čtvrtinu méně, než je průměr vyspělých států světa. To je deficit ve výši 50 miliard korun ročně.

„Platy učitelů sice vzrostly od roku 2013 o 31 procent, ovšem průměrná mzda v České republice stoupla ve stejném období o 27 procent,“ doplňuje Radek Sárközi, „rozhodně tudíž nelze hovořit o masivním zvyšování, jak tvrdí premiér, jedná se spíše o valorizaci.“

Vedení Pedagogické komory zpracovalo návrh nové platové tabulky pro pedagogické pracovníky na rok 2020. Ta obsahuje jednak zvýšení tarifní části platů o 10 % a dále rozšíření počtu platových stupňů, aby byl stejný, jaký mají nepedagogičtí pracovníci.

„V současnosti musí učitel čekat na zvýšení platu až osm let, než se dostane do vyššího platového stupně,“ říká zástupkyně ředitele Hana Mikulcová, „v době První republiky měli učitelé zajištěno, že jim plat vzrostl vždy po třech letech, navíc měli nárok na různé příplatky, které v současnosti neexistují.“


Učitelé kromě výuky musejí zajišťovat řadu dalších činností, které nemají adekvátně zaplaceny. Například příplatek za třídnictví začíná na 500 korunách měsíčně, což je 25 Kč za hodinu, tedy hluboko pod minimální mzdou. Obdobně příplatek pro koordinátory ICT, metodiky prevence nebo koordinátory tvorby školního vzdělávacího programu činí pouhých 1 000 korun měsíčně a od roku 2003 se nezvyšoval. Vládní strany již více než rok blokují projednání zvýšení těchto příplatků v Poslanecké sněmovně.

Řadu let rovněž stagnují finance na pomůcky a učebnice. Zatímco v roce 2007 činily ostatní neinvestiční výdaje na jednoho žáka základní školy 1 028 korun, letos to bylo 1 136 korun ročně. Školy z těchto peněz musí platit i náhrady platu v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti zaměstnanců nebo kurzy pro pedagogy.

„Dlouhodobé podfinancování školství se projevuje na každém kroku, školám chybí podpůrný administrativní, technický i odborný personál, jako jsou psychologové, správci sítě nebo sekretářky,“ dodává Radek Sárközi, „bez masivní investice se české školství nemůže zlepšit.“

Čeští učitelé jsou soustavně přetěžování. V mateřských školách je až 28 dětí na jednu učitelku, jejíž nástupní plat činí 21 840 Kč hrubého. Na učitele prvního stupně připadá v Česku průměrně 19 žáků, zatímco v sousedním Polsku je to 11 žáků. V jedné třídě základní nebo stření školy může být až 34 žáků. Pracovní doba českého učitele činí více než 9 hodin denně, aniž by měl 20 hodin odpracovaných měsíčně navíc zaplaceno. Neexistuje program pro prevenci syndromu vyhoření u pedagogů. Stále narůstá administrativa. Obrovský nápor na učitele přinesla špatně nastavená inkluze. I z těchto důvodů ředitelé škol marně shánějí učitele, obzvláště některých vyučovacích předmětů.

„Věřím, že stávku podpoří i rodiče žáků, stejně jako tomu bylo letos na jaře v Polsku, kde rodiče demonstrovali společně s učiteli, a dokonce se jim skládali na stávkový fond,“ říká Janek Wagner, „hlavním cílem stávky je upozornit veřejnost, že politici neřeší problémy, které se ve školství postupně nastřádaly, což má negativní důsledky na kvalitu vzdělávání, tedy především na děti.“

Pedagogická komora, z. s., je největší školský spolek v ČR, který působí na tisícovce škol a sdružuje skoro 2 700 učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků. Pedagogická komora v minulosti organizovala Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání, Týden škol v černé, Den učitelů v černé, Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství nebo petici proti novele zákona o pedagogických pracovnících, kterou podepsalo 21 609 signatářů.

Aktuální informace ke stávce pedagogů:
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/11/aktualni-tema-stavka-pedagogu.html

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz


AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávka pedagogů

V tomto rozcestníku budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace k chystané stávce ve školách, kterou připravují školské odbory na středu 6. listopadu 2019 (podrobnosti budou zveřejněny v pondělí 4. 11. 2019 na tiskové konferenci ČMOS PŠ). Pedagogická komora podporuje stávku a trvá na zvýšení platů o 15 procent (tisková zpráva)

Důležité informace: V den stávky sice nedostanete plat, ale škole peníze zůstanou (ředitel vám může výpadek příjmů kompenzovat formou odměn). Za roční zvýšení platu o 1 % se vyplatí stávkovat 1 % roku, což je 2,5 pracovních dnů. Nestávkuje škola, ale každý zaměstnanec jednotlivě. Stávkovat může i ředitel školy. Právo na stávku zaručuje Ústava ČR. Oznámit zaměstnavateli, že vstupujete do stávky, stačí den předem, tedy v úterý 5. 11. 2019. Stávkovat můžete, i když ve škole nepůsobí odborová organizace. Začněte tím, že založíte stávkový výbor, který svolá všechny zaměstnance na společné jednání. Stávkovat mohou i nepedagogičtí pracovníci, ale stávkuje se za navýšení tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky o více než 8 % (předchozí návrh ministra školství Roberta Plagy na zvýšení tarifů všem stejně o 2 700 Kč byl pro většinu učitelů výhodnější...). Platy učitelů vzrostly od roku 2013 o 31 %, ovšem průměrná mzda v České republice stoupla ve stejném období o 27 %. V roce 2003 činily platy učitelů 105 % průměrné mzdy v ČR, nyní je to 110 %, přitom už v roce 2003 padl slib, že to bude 130 %. Návrhy platové tabulky pro pedagogické pracovníky (různé varianty).
E-mail z ČMOS PŠ adresovaný Pedagogické komoře
Vážený pane prezidente,
z pověření pana předsedy Františka Dobšíka Vám v příloze zasíláme informace k připravované celodenní stávce dne 6. 11. 2019. Uvítali bychom šíření těchto informací i mezi členy Pedagogické komory.
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Zuzana Faflíková
vedoucí sekretariátu ČMOS PŠ
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Senovážné náměstí 23
110 00  Praha 1
faflikova.zuzana@cmkos.cz
tel.: +420 234130205

Přílohy k e-mailu
Návrhy platové tabulky pro pedagogické pracovníky

V tomto článku naleznete různé varianty návrhů tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky na rok 2020. Podrobné informace o aktuální tarifní tabulce pro pedagogické pracovníky platné v roce 2019 naleznete zde. Informace o aktuální tarifní tabulce pro nepedagogické pracovníky v roce 2019 najdete tady.

Návrh Pedagogické komory na zvýšení tarifní části platů pedagogických pracovníků o 10 procent a rozšíření platové tabulky pro pedagogické pracovníky na stejný počet platových stupňů, jaký mají nepedagogičtí pracovníci.Aktuální návrh ministra školství Roberta Plagy na zvýšení tarifů pedagogických pracovníků o 8 procent.Předchozí návrh ministra školství Roberta Plagy na zvýšení tarifů pedagogických pracovníků o pevnou částku 2 700 Kč.