pátek 22. prosince 2023

Pomoc zasaženým tragédií na Filozofické fakultě UK

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám obětí a přejeme brzké uzdravení zraněným. 

Nadační fond Univerzity Karlovy: Pomoc zasaženým tragédií na FF UK

Nadační fond UK vyhlašuje sbírku na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK. 

https://www.darujme.cz/sbirkaffuk

pátek 15. prosince 2023

Navrhované škrty v PHmax dopadnou i na speciální školy

Aktuální verze škrtů v maximálním počtu hodin proplacených školám státem (PHmax), jak je navrhuje Ministerstvo školství, dopadne negativně na speciální i tzv. paragrafové školy. Vyplývá to z návrhů MŠMT.

„Oproti původnímu návrhu změn, který zaslal ministr školství Mikuláš Bek do připomínkového řízení a který odmítla skoro všechna připomínková místa, je aktuální návrh ohledně škrtů v PHmax ke speciálním školám milosrdnější, ale v některých případech je úplně stejný,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „tyto změny budou mít negativní dopady na chod především takzvaných paragrafových škol.“

Pedagogická komora, z. s., s navrhovanými škrty v PHmax nesouhlasí.

„Žádná ze stran současné pětikoalice neměla ve svém volebním programu snižování PHmax, není to uvedeno ani v programovém prohlášení vlády Petra Fialy z března 2023, jedná se tudíž o čistě soukromou iniciativu ministra školství Mikuláše Beka,“ upozorňuje Radek Sárközi, „pokud chtějí Starostové a nezávislí nebo jiná ze současných vládních stran PHmax měnit, nechť si to dají do volebního programu pro příští parlamentní volby.“

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 je dostatečný objem finančních prostředků pro školy na PHmax.

Srovnání aktuálního znění nařízení vlády č. 123/2018 Sb. k PHmax (přeškrtnutý údaj), původního návrhu na změny (běžné písmo) a nový návrh MŠMT (tučné písmo)

„Paragrafové“ školy

3) Tyto PHmax se použijí i pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. V případě společné výuky žáků prvního a druhého stupně v 1 třídě se použije PHmax stanovený pro druhý stupeň.

Obory vzdělání poskytující základy vzdělání1)


Další pravidla pro postup výpočtu PHmax:

1) V případě, že se v 1 třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání a oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání, stanoví se PHmax podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů vzdělání, stanoví se PHmax podle oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání.
2) Třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona se do tohoto počtu tříd nezapočítává.
3) Tyto PHmax se použijí i pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. V případě společné výuky žáků prvního a druhého stupně v 1 třídě se použije PHmax stanovený pro druhý stupeň.
4) Uplatňuje se pouze pro nižší stupeň.
5) V případě, že se v 1 třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl, 1. stupeň, a Základní škola speciální I. díl, druhý stupeň, použijí se PHmax pro Základní školu speciální I. díl, druhý stupeň.
6) V případě, že se v 1 třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl a Základní školy speciální II. díl, použijí se PHmax pro Základní školu speciální I. díl.

Zdroje:
Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-123 (aktuální platné znění)
Připomínková místa protestují proti snížení PHmax: https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/pripominkova-mista-protestuji-proti.html (původně navrhované škrty)

Pedagogická komora, z. s.

pondělí 4. prosince 2023

Videozáznam ze setkání ministra školství s řediteli ZŠ

Zveřejňujeme odkaz na soubor ke stažení s videozáznamem z on-line setkání ministra školství Mikuláše Beka s řediteli základních škol, které se uskutečnilo 21. 11. 2023 prostřednictvím MS Teams, a odpovědi z MŠMT na dotazy ředitelů škol, které položili v chatu.

PHmax je přece navázán na počet tříd a žáků. Jakmile začnou klesat počty žáků, klesne i PHmax. Nyní je v návrhu ne zastavení růstu, ale nekoncepční a hrůzné snížení počtu odučených hodin.
Momentálně je situace taková, že počty žáků na veřejných ZŠ klesají, stejně tak souhrnná hodnota PHmax, ale počty odučených hodin a úvazky přesto rostou.

V praktické škole dvouleté při počtu 6 žáků nebudeme mít ani počet hodin závazných podle RVP, tj 32 hodin. Je jich v návrhu pouze 28. 6 žáků se středně těžkým mentálním postižením už není žádný malý počet. Jak máme zajistit výuku těch 4 nepodpořených hodin?
MŠMT při přípravě prvního návrhu vycházelo z údajů ze sběru dat, které školy poskytují. Konečný návrh nařízení vlády ke stanovení maximálního počtu vyučovacích hodin (PHmax) bude ještě modifikován v reakci na připomínky z mezirezortního připomínkového řízení. Jednotlivá pásma
s počty žáků budou znovu posouzena.

Malé obce si školu prostě nebudou moct dovolit.
V žádném případě nechceme rušit malé školy ani zhoršovat místní dostupnost vzdělávání. V budoucnu chceme vytvářet podmínky pozitivně motivující školy k integraci do větších celků, které by umožňovaly lépe sdílet některé provozní náklady. Existující svazkové školy dokazují, že se jedná
o funkční model.