pondělí 28. března 2022

Počty zaměstnanců ve školství (2021)

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., požádal MŠMT o zaslání údajů o vývoji počtu zaměstnanců od roku 2010 do současnosti. Statistiky zveřejňujeme v původní podobě (2010 až 2021) a ve zkrácené formě (2010, 2015, 2020, 2021). Data za poslední čtvrtletí roku 2021 zatím nejsou k dispozici. Jedná se o přepočet na plné úvazky.

neděle 27. března 2022

Připomínkujte Hlavní směry revize RVP ZV

Do 21. dubna 2022 mohou všichni zájemci připomínkovat dokument MŠMT Hlavní směry revize RVP ZV. Připomínky je třeba zadávat prostřednictvím formuláře na webu NPI ČR k velké revizi RVP ZV zde...

MŠMT: Připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV

sobota 26. března 2022

Příplatek za třídnictví a ředitelé škol

Jelikož někteří zřizovatelé škol nebo i pracovníci České školní inspekce zpochybňují nárok ředitelů škol na příplatek za třídnictví (tzv. zvláštní příplatek), zaslal Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., dotaz přímo ČŠI. V odpovědi se dočtete, že na tento příplatek mají nárok i ředitelé škol, pokud jsou zároveň třídními učiteli, a to v plné výši 1500 až 3000 Kč měsíčně.

ČŠI: Nárok ředitelů škol na příplatek za třídnictví v plné výši

čtvrtek 24. března 2022

MPSV: Dětské skupiny a děti z Ukrajiny

Zveřejňujeme odpověď z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na dotaz Radka Sárköziho, prezidenta Pedagogické komory, z. s., k novým místům pro děti z Ukrajiny v dětských skupinách. Dětské skupiny jsou flexibilnější než mateřské školy. MPSV garantuje, že provozovatel dětské skupiny obdrží příspěvek na dítě z Ukrajiny ve stejné výši jako na běžné dítě. Podrobnosti jsou součástí LEX UKRAJINA.  MPSV aktuálně vypsalo výzvu na podporu zřizování nových dětských skupin.

středa 23. března 2022

MŠMT: Školní psychologové a speciální pedagogové

Ministerstvo školství připravilo novou koncepci financování pozic školní psycholog a školní speciální pedagog na základních školách. Do roku 2024 by měly být financovány prostřednictvím peněz z evropských fondů, od roku 2025 již přímo ze státního rozpočtu. Škola obdrží dle počtu žáků finanční prostředky na daný úvazek, který bude moci ředitel školy rozdělit mezi tyto dvě pozice. Aktuální verzi návrhu naleznete zde (může se ještě změnit po vypořádání připomínek):


Pozice školního psychologa a speciálního pedagoga se v ČR pilotuje z evropských fondů již od roku 2005. Viz projekt VIP KARIÉRA - Školní poradenská pracoviště (IPPP ČR)...

Poznámka: Pedagogická komora, z. s., iniciovala zakotvení pozic školní psycholog a školní speciální pedagog do legislativy již v minulém volebním období. Náš návrh byl zaslán MŠMT již v roce 2018. Ve spolupráci s panem poslancem Jiřím Miholou (KDU-ČSL) jsme v roce 2020 připravili paragrafové znění legislativní změny, která byla ve formě pozměňovacího návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících schválena Poslaneckou sněmovnou (po vrácení Senátem nebyla novela jako celek poslanci projednána do konce volebního období).

úterý 22. března 2022

MŠMT: LEX UKRAJINA

Ministerstvo školství publikovalo komentáře k zákonu LEX UKRAJINA.

Z komentářů MŠMT: "Na výuku českého jazyka i jiných vzdělávacích oblastí za účelem doplnění potřebných znalostí žáků – cizinců je možné čerpat finanční prostředky z Národního plánu obnovy určených na doučování, neboť jde o vzdělávání osob ohrožených školním neúspěchem. Musí jít o doučování žáků školy, nikoliv dětí, které žáky nejsou."

pondělí 21. března 2022

NPI: Odpověď na dotaz k financování adaptačních koordinátorů

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi zaslal dotaz Národnímu pedagogickému institutu ČR ohledně financování adaptačních koordinátorů, kteří pomáhají školám s integrací cizinců. Celou odpověď naleznete zde:

Vážený pane Sárközi,

dovolím si odpovědět na Vaše otázky, zcela oprávněné v této kritické době. Národní pedagogický institut ČR (dále jen "NPI") byl v posledních letech příjemcem dotačního titulu z Ministerstva vnitra ČR na podporu začleňování dětí žáků/cizinců (dále jen "DŽ/C") do českého vzdělávacího systému, což v roce 2021 činilo 7 mil. Kč. V této částce bylo zahrnuto mnoho důležitých činností vedoucích ke kvalitnímu začleňování DŽ/C do škol, jako např. finanční ohodnocení tzv. adaptačních koordinátorů, kteří pomáhali každému novému DŽ/C při jejich nástupu do škol, měli by ho provázet jeden měsíc po nástupu do školy, poskytovat mu pomoc nejen při zvládání požadavků ve výuce, ale také k sociálnímu začleňování do života školy či mimoškolních činností. Většinou takovouto roli přijali stávající učitelé dotčené školy, byla s nimi uzavřena měsíční dohoda o provedení práce za 10 tis. Kč. Většinou jeden adaptační koordinátor podporoval jednoho, maximálně dva nové DŽ/C při nástupu do školy.

Za celý rok 2021 bylo takto zapojeno 460 adaptačních koordinátorů při integraci cca 500 DŽ/C do škol za 4,6 mil. Kč. Další finanční prostředky byly z grantu Ministerstva vnitra dle podaného projektu využity na zajištění tlumočení a překládání spojeného se vstupem DŽ/C do škol, na financování pracovní pozice krajských koordinátorů, kteří metodicky koordinují práci adaptačních koordinátorů v každém kraji (0,3 úvazku na každý kraj) a na velmi malý úvazek jejich odborných spolupracovníků, jeden na každý kraj, většinou ředitel či učitel ze školy, která má značné zkušenosti z práce s DŽ/C.

To vše v uplynulých několika letech fungovalo velice dobře.

Nyní jsme v České republice ve zcela jiné situaci. K dnešnímu dni je odhadován počet ukrajinských dětí, které již přišly na území České republiky na více jak 100 tisíc. Výše popsaný způsob využívání tzv. adaptačních koordinátorů na všech školách, kam přichází ukrajinské děti, nelze aplikovat. K dnešnímu dni bylo z dotace Ministerstva vnitra na navázání dohod s adaptační koordinátory na školách vyčerpáno 3,04 mil. Kč z celkové plánované částky na rok 2022 (samozřejmě ještě před zahájením války na Ukrajině), zbývá pouze 1,06 mil. Kč.

V této zcela nečekané a naléhavé situaci budeme po dohodě s MŠMT přecházet na nový systém financování podpory při vstupní integraci ukrajinských dětí na školách. MŠMT bude financovat dotčené školy se zapsanými ukrajinskými dětmi i dalšími dětmi cizinci podle počtu nově zapsaných dětí normativně na každou školu. Než tento způsob financování bude v nejbližší době realizován, NPI vyčerpá zbývající 1,06 mil. Kč za změněných podmínek. Což znamená, že od dnešního dne uzavíráme dohody s adaptačním koordinátory pouze na 6 tis. Kč a předpokládáme, že bude ze strany adaptačního koordinátora na škole postaráno o více nových DŽ/C.

Věřte, vážený pane prezidente, že v této krizové situaci se snažíme ve spolupráci s MŠMT nastavit takový systém, který by co nejvíce podpořil školy v integraci přicházejících ukrajinských dětí do vzdělávacího systému.

S uctivým pozdravem

Alena Štěrbová
náměstkyně ředitele
Senovážné náměstí 872/25
110 00 Praha 1
www.npi.cz

pátek 18. března 2022

MŠMT: Informace k vykazování uprchlíků z Ukrajiny (školní matrika)

Vážená paní, vážený pane,

chtěli bychom Vás informovat o novém způsobu evidování a následného vykazování údajů ve školní matrice v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny do České republiky.

Z důvodu požadovaných informací o dětech z Ukrajiny, které utekly před válkou a mohou být nyní přijímány do škol v nestandardním režimu, bylo nutné operativně rozšířit číselník RAZD pro položku Zahájení docházky do základní školy o nový kód U – Přijetí uprchlíka z Ukrajiny, který by jednoznačně tyto osoby identifikoval.

Tento kód uvádějte u žáků přijatých ke vzdělávání ve Vaší škole v průběhu letošního školního roku mimo standardní přijímací řízení v souvislosti se vzniklou krizovou situací na Ukrajině.

Další položky vyplňujte již obvyklým způsobem:

RODC – rodné číslo u osoby bez přiděleného českého rodného čísla: uvede se kód ve tvaru RRNNDDXXXX, kde RR = poslední dvojčíslí roku narození, NN u mužů = MM (pořadové číslo měsíce), u žen MM+50, DD = den narození, a místo XXXX se dosadí znak „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou

KSTPR – kvalifikátor státního občanství – uvede se podle konkrétní situace (kód 7 – Azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou ochranou v ČR, příp. 6 – Cizinec bez trvalého pobytu v ČR)

STPR – státní občanství – uvede se podle skutečnosti

OBECB – kód obce trvalého pobytu – uvede se kód 999999

OKRESB – kód okresu trvalého pobytu – uvede se složený kód 999804 (resp. 999xxx dle konkrétní situace)

ODHL – předchozí působiště nově přijatého žáka – uvede se kód 600 = zahraniční škola

IZOZ – IZO školy předchozího vzdělávání – uvede se kód 999999804

ZAHDAT – datum zahájení vzdělávání – uvede se datum přijetí žáka

O této skutečnosti již byli informováni dodavatelé školních evidenčních systémů, sledujte tedy jejich aktualizace.

Dokud nebudete mít k dispozici aktualizovanou verzi, uvádějte zatím do položky Zahájení docházky (KOD_ZAH) – Přestup z jiné školy (kód E).

Děkujeme za správné uvádění tohoto nového kódu dotčeným žákům ve Vašem školním evidenčním systému.

S pozdravem

Mgr. Jana Zavadilová – ZŠ
Odbor informatiky a statistiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Adresa dislokovaného pracoviště:
Senovážné nám. 26
110 00 Praha 1
matrika@msmt.cz
www.msmt.cz

úterý 15. března 2022

V mateřských školách je minimum volných míst pro děti z Ukrajiny

Z aktuálních statistik ministerstva školství vyplývá, že české mateřské školy jsou skoro plné. Počet volných míst pro děti z Ukrajiny je ve většině školek minimální. V mateřských školách, které zřizují obce, je průměrně 22 dětí na třídu. Maximálně může být v jedné třídě mateřinky 24 dětí. Na výjimku ještě o další čtyři děti více.

„Třídy mateřských škol jsou většinou zcela plné, protože jejich financování je nastaveno tak, že každé chybějící dítě je znát především v rozpočtu na provozní zaměstnance,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.


V základních a středních školách je situace lepší. Třídy obecních ZŠ navštěvuje průměrně 20 žáků, krajské SŠ mají v průměru 23 žáků na třídu. Maximum dle zákona činí 30 žáků ve třídě. Na výjimku až 34 žáků. Soukromé ani církevní školy ukrajinské žáky povinně přijímat nemusejí, veřejné základní školy ano.

„Z hlediska celorepublikového průměru je volných míst pro děti z Ukrajiny v základních i střeních školách relativně dost, ovšem neplatí to pro všechny kraje nebo některé konkrétní školy,“ říká učitelka Markéta Emmer Illová, „určitý problém by mohl nastat v případě školních družin.“

V družinách obecních základních škol je průměrně 25 dětí na jedno oddělení. Maximální počet činí 30 dětí.

„Nízký počet míst v mateřských školách pro děti z Ukrajiny by bylo možné kompenzovat zakládáním dětských skupin, které jsou mnohem flexibilnější,“ navrhuje Radek Sárközi, „v případě školních družin by mohly ukrajinské děti pobývat ve třídách prvního stupně základních škol, pokud má škola samostatné třídy pro družinu, a následně se vyměnit.“

Ředitelé škol zatím nedostali z ministerstva školství informace, jak budou financovány zvýšené náklady, které s příchodem přibližně 100 000 dětí z Ukrajiny nastanou.

„Státní rozpočet na rok 2022 byl schválen až minulý týden ve čtvrtek, přesto vůbec nepočítá s penězi navíc pro školy, kam nastoupí ukrajinští žáci,“ upozorňuje Radek Sárközi, „oproti loňskému roku obsahuje dokonce snížení financí na ostatní neinvestiční výdaje ve výši skoro jedné miliardy korun, takže školy budou mít méně peněz na pomůcky a učebnice pro žáky.“

V pátek Poslanecká sněmovna schválila trojici zákonů „Lex Ukrajina“, které zjednodušují pravidla pro příchozí z Ukrajiny. Ve čtvrtek budou speciální legislativu projednávat senátoři. Zatímco zákon, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, garantuje dětským skupinám finance na každé přijaté dítě z Ukrajiny, zákon připravený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy způsob financování míst pro ukrajinské žáky neobsahuje.

„Pokud by vznikaly především samostatné třídy pro ukrajinské děti, kde by se do konce školního roku učily prioritně češtinu a ostatní výuku by měli žáci v ukrajinštině, bude muset vláda zaplatit ukrajinské učitelky a učitele češtiny,“ dodává Radek Sárközi.

Ukrajinské ministerstvo školství organizuje distanční výuku pro žáky. Na svém webu zveřejnilo řadu učebnic i dalších elektronických materiálů. Někteří ukrajinští učitelé vyučují své žáky na on-line.

Národní pedagogický institut financuje pozici adaptačního koordinátora pro žáky-cizince. Škola si může požádat o finanční příspěvek 10 000 korun. Tento pracovník obdrží smlouvu na maximálně 50 hodin. Působit může na škole jeden měsíc. Tento projekt běží již delší dobu. Netýká se tudíž výhradně ukrajinských žáků.

Další informace:
Průměrné počty dětí a žáků ve třídách (2021/2022)
LEX Ukrajina (návrhy zákonů)
Ukrajinské děti v českých školách (rozcestník odkazů)

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

pondělí 14. března 2022

neděle 13. března 2022

AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka ukrajinských žáků

Zpracovali jsme rozcestník, který by měl pedagogům pomoci v současné náročné situaci, kdy do českých škol míří více než 100 000 dětí z Ukrajiny. Tipy na další zdroje, které se vám osvědčily, můžete vkládat do komentářů k tomuto článku. Děkujeme za pomoc.

Základní oficiální informace

Výuka v ukrajinštině

Čeština pro cizince

Tipy do výuky

Články

Další tipy

sobota 12. března 2022

Průměrné počty dětí a žáků ve třídách (2021/2022)

Ministerstvo školství každoročně zveřejňuje podrobné statistiky ke vzdělávání. Vybrali jsme údaje, z nichž lze vypočítat průměrné počty dětí a žáků na jednu třídu ve školním roce 2021/2022.

Mateřské školy

Průměrný počet dětí na jednu třídu MŠ ve školním roce 2021/2022:
Veřejné (obecní): 22 dětí
Soukromé: 16 dětí
Církevní: 19 dětí
Celkem za všechny zřizovatele: 21,5 dětí
Poznámka: Maximální počet v jedné třídě MŠ je dle platné legislativy 24 dětí (na výjimku 28 dětí).


Základní školy

Průměrný počet žáků na jednu třídu ZŠ ve školním roce 2021/2022:
Veřejné (obecní): 20 žáků
Soukromé: 12 žáků
Církevní: 16 žáků
Celkem za všechny zřizovatele: 19,3 žáků
Poznámka: Maximální počet v jedné třídě ZŠ je dle platné legislativy 30 žáků (na výjimku 34 žáků).


Školní družiny

Průměrný počet dětí na jedno oddělení ŠD ve školním roce 2021/2022
Veřejné (obecní): 25 dětí
Soukromé: 21 dětí
Církevní: 19 dětí
Celkem za všechny zřizovatele: 24,2 dětí
Poznámka: Maximální počet v jednom oddělení ŠD je dle platné legislativy 30 dětí.

Střední školy

Průměrný počet žáků na jednu třídu SŠ ve školním roce 2021/2022:
Veřejné (krajské): 23 žáků
Soukromé: 19 žáků
Církevní: 24 žáků
Celkem za všechny zřizovatele: 22,3 žáků
Poznámka: Maximální počet v jedné třídě SŠ je dle platné legislativy 30 žáků (na výjimku 34 žáků).

čtvrtek 10. března 2022

Poslanecká sněmovna nepodpořila navýšení peněz pro školství o 2 miliardy korun

Jak dnes hlasovali poslanci o pozměňovacím návrhu k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2022 navyšujícím školám finance na ONIV o 1 miliardu korun?
Pro: ANO, SPD
Proti: ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=77842
Pozměňovací návrh nebyl přijat.

Jak dnes hlasovali poslanci o pozměňovacím návrhu navyšujícím školám finance na platy nepedagogických pracovníků o 1 miliardu korun?
Pro: ANO, SPD
Proti: ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti
Pozměňovací návrh nebyl přijat.

Pedagogická komora podporuje poslanecké pozměňovací návrhy navyšující finance pro školství

Aktuální verze zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 počítá s nižšími výdaji na regionální školství o 3,8 miliardy korun oproti návrhu, který připravila minulá vláda. Důsledkem škrtů bude řada negativních dopadů do rozpočtů škol. Proto vedení spolku Pedagogická komora oceňuje všechny poslanecké pozměňovací návrhy, které dodatečně navyšují kapitolu 333 MŠMT, a podporuje jejich schválení ve třetím čtení, které proběhne ve čtvrtek 10. března 2022.

„Investice do vzdělávání se v budoucnu mnohonásobně zúročí, je to nejefektivnější způsob použití finančních prostředků, proto není rozumné šetřit právě na školství,“ říká Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory.

ONIV v roce 2021

V současné době fungují školy v režimu rozpočtového provizoria. Jejich ředitelé hospodaří s finančními prostředky ve stejné výši jako v loňském roce. Pro mnohé z nich bude velkým překvapením, že vláda pro rok 2022 přichází se snížením tzv. ostatních neinvestičních výdajů skoro o jednu miliardu korun. To je o 28,5 % méně než v roce 2021. Ředitelé škol přitom řadu let upozorňují, že ONIV, z nichž se hradí například učebnice a pomůcky pro žáky, jsou příliš nízké.

„Problém ostatních neinvestičních výdajů je, že se z této položky financuje vlastně vše kromě platů a nákladů na energie,“ upozorňuje Radek Sárközi, „prioritně musí ředitelé škol zaplatit zákonné pojištění, náhrady v prvních čtrnácti dnech nemoci nebo pomůcky pro prvňáky, což znamená, že na učebnice pro žáky nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků zbývá minimum peněz.“

Mandatorní výdaje z ONIV jsou často vyšší než původní částka, kterou stát školám posílá (v případě veřejných mateřských škol šlo v roce 2021 o 700 Kč na jedno dítě ročně). Ředitelům pak nezbývá než převést finance původně určené na odměny pro učitele za práci navíc do ostatních neinvestičních výdajů. Pomůcky pro žáky se tak vlastně hradí z peněz na platy zaměstnanců škol.

„V loňském roce se kvůli kovidu skokově zvýšily náklady škol na náhrady v prvních čtrnácti dnech nemoci, bohužel i letos v lednu a únoru skončilo mnoho zaměstnanců v izolaci či karanténě, na což padla značná část peněz z ONIV,“ říká Radek Sárközi, „a teď se ředitelé dozvědí, že se školám ONIV zpětně seškrtají o více než čtvrtinu…“

Tento problém řeší pozměňovací návrh poslance Zdeňka Kettnera, kterým se dodatečně navyšuje ONIV o jednu miliardu korun. V případě jeho schválení by se ostatní neinvestiční výdaje vrátily alespoň na úroveň roku 2021. Jeho další pozměňovací návrh zvyšuje o jednu miliardu korun finance určené na platy nepedagogických pracovníků škol.

Kuchařky školních jídelen, uklízečky, školníci nebo administrativní pracovníci škol patří k nejhůře placeným profesím. Jejich tarifní platy jsou často nižší, než činí tzv. zaručená mzda. V některých případech jsou i pod minimální mzdou. Při aktuální vysoké inflaci reálné mzdy těchto pracovníků výrazně poklesnou.

„Bez provozních zaměstnanců by školy nemohly fungovat, aby si je ředitelé udrželi, nezbývá jim, než vzít peníze určené původně na odměny pro učitele a dorovnat z nich platy nepedagogickým pracovníkům,“ upozorňuje Radek Sárközi, „obávám se, že v důsledku těchto přesunů financí učitelé neuvidí nakonec z avizovaného dvouprocentního navýšení na svých výplatních páskách nic.“

Ředitelka samostatné mateřské školy uvádí: „Naše mateřská škola obdržela v roce 2021 na ONIV 150.500 korun. Tato částka ale kvůli zvýšenému počtu izolací a karantén zaměstnanců nestačila, a proto jsem byla nucena z prostředků na platy převést do ONIV dalších 222.914 korun. Nedokážu si představit, jak vyjdu s rozpočtem na rok 2022, pokud se škole ostatní neinvestiční výdaje zpětně sníží o více než jednu čtvrtinu.“

• MŠMT: Návrh rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2022

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

ONIV v roce 2020

středa 9. března 2022

Státní rozpočet na rok 2022 (kapitola 333 MŠMT)

Zveřejňujeme materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022, který podrobně popisuje financování školství a vzdělávání (kapitola 333 MŠMT). Poslanci budou tento zákon projednávat ve třetím (závěrečném) čtení již ve čtvrtek 10. března 2022. 

MŠMT: Návrh rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2022

strana 21:

Rozpočet pro soukromé a církevní školství je oproti roku 2021 zvýšen celkem o 36,2 % - více v kapitolách C.II.1.4 a C.II.1.5.
V roce 2021 byla významná část výdajů rozpočtově nezabezpečena a kryta z NNV. Toto dorovnání pro rok 2022 představuje nárůst o 14,5 %. Dále je zahrnuto zvýšení o 11,2 % z důvodu zajištění zákonné povinnosti srovnatelnosti výdajů ve veřejném školství (tj. zejména zvýšení platů ve veřejném školství v roce 2021). Zvýšení o 2,0 % činí nové výkony v soukromém a církevním školství od září 2021 (školní rok 2021/2022) a zvýšení o 8,5 % činí převod prostředků z RgŠ ÚSC do soukromého školství.

strana 25:

C.II.1.3
Ostatní neinvestiční výdaje RgŠ ÚSC
Navržený rozpočet ostatních neinvestičních výdajů (dále jen „ONIV“) na rok 2022 pro RgŠ ÚSC je o 0,995 mld. Kč nižší než v roce 2021, tj. ve výši 2 493 006 447 Kč.
Meziroční snížení rozpočtových zdrojů ONIV zahrnuje snížení 0,145 mld. Kč z titulu jednorázového snížení výdajů kapitoly MŠMT. Dále bylo převedeno 0,850 mld. Kč do rozpočtu pro soukromé školství tak, aby tato oblast byla rozpočtově pokryta a nebylo nutné ji tak jako v minulých letech dofinancovávat z nároků z nespotřebovaných výdajů.
Z těch bude naopak dofinancována „zkrácená“ oblast ONIV RgŠ ÚSC dle aktuálních potřeb.
Podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona jsou ONIV určeny např. na výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice (pokud jsou podle školského zákona poskytovány dětem a žákům bezplatně). Prostředků ONIV je rovněž využíváno k hrazení náhrad za prvních 14 dnů nemoci zaměstnanců škol a školských zařízení. Dále lze prostředky ONIV od konce roku 2020 použít na výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (např. plavání, školy v přírodě).
 
strana 26:
 
C.II.1.4 Soukromé školství
Na dotace soukromému školství je navržen rozpočet běžných výdajů ve výši 11 053 228 775 Kč (částka na výkonové financování podle zákona č. 306/1999 Sb.). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 je pro rok 2022 rozpočet zvýšen o 3,170 mld. Kč, tj. o 40,2 %.