čtvrtek 27. července 2023

MŠMT: Odpovědi k elektronizaci přihlášek na SŠ

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal na MŠMT žádost o informace k elektronizaci systému podávání přihlášek na SŠ, která měla být dle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023 dokončena již v roce 2022 ve formě „webového rozhraní pro elektronické podání přihlášky“ (str. 52 - bod D 2.3). Odpovědi na zaslané dotazy naleznete v přiloženém dopise. MŠMT překvapivě tento závazný termínovaný cíl rozšířilo o další obecnější cíl "elektronický Registr dětí, žáků a studentů". Výsledkem bylo, že se do roku 2022 nestihlo nic...

Dotaz 1. Proč v roce 2022 nedošlo k plánované elektronizaci systému podávání přihlášek na SŠ a z jakých důvodů nebylo zprovozněno webové rozhraní pro elektronické podání přihlášky?

Odpověď MŠMT: "Digitalizace byla součástí Plánu hlavních úkolů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále také ,,CZVV“ nebo „Centrum") na rok 2022. Původní koncepce zavádění elektronické přihlášky prostřednictvím systému Centra se ovšem proměnila ve prospěch komplexnějšího projektu, který počítal s elektronizací přihlášky jako součást nově budovaného elektronického Registru dětí, žáků a studentů. Systém podávání přihlášek měl využívat zdroje z Registru a zároveň Registr měl v této oblasti shromažďovat informace o přijímání žáků pro statistické potřeby. Reálný termín, kdy by mohl být registr spuštěn s právní oporou byl rok 2025." 

středa 19. července 2023

NPI: Odpovědi ke koncepcím vzdělávacích oblastí (revize RVP ZV)

Zveřejňujeme odpovědi na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou zaslal Národnímu pedagogickému institutu ČR prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. Žádost se týkala aktuálně probíhající revize RVP ZV - složení tzv. procesní skupiny a odpovědí na dotazy ke koncepcím vzdělávacích oblastí.  

NPI zveřejnil tyto koncepce na svém webu a místo možnosti je připomínkovat nabídl pouze formulář, jehož prostřednictvím bylo možné zasílat po dobu pouhých 10 dnů dotazy. Odpovědi na dotazy k jednotlivým koncepcím vzdělávacích oblastí NPI zveřejnil na svých internetových stránkách až po podání naší žádosti o informace...

sobota 15. července 2023

Pracovní návrh nové hygienické vyhlášky pro školy

Publikujeme pracovní návrh nové hygienické vyhlášky pro školy. Změny ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS), předsedkyně Podvýboru pro regionální školství Poslanecké sněmovny. 

Návrh aktuálně prochází vnitřním připomínkovým řízením na Ministerstvu zdravotnictví. Následně bude publikován v systému eKLEP pro potřeby vnějšího připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek ho bude schvalovat vláda.

Oproti současnému znění bude z hygienické vyhlášky vypuštěna většina minimálních standardů, kterými se museli doposud řídit architekti při návrhu nových školních budov nebo rekonstrukcí. To je výrazný krok zpět. Nebude stanoven minimální počet metrů čtverečních na 1 žáka v učebně. Ruší se povinnost mít ve školách oddělené toalety pro chlapce a dívky. Ruší se povinnost mít hygienickou kabinu pro dívky. Ruší se povinnost mít umyvadlo v učebně. Kromě uvedených pravidel pro stavby nových školních budov a rekonstrukce se ruší i další hygienické standardy, a to pro všechny školy...středa 12. července 2023

MŠMT: Navrhovaný výpočet úvazků asistentů pedagoga (parametrizace)

Součástí aktuální novely školského zákona, kterou bude projednávat vláda dne 13. července 2023, je návrh tzv. parametrizace financování asistentů pedagoga. Zveřejňujeme navrhovaný výpočet úvazků pro asistenty pedagoga na základních školách a ve školních družinách i tabulku s PHAmax, která bude součástí novelizovaného nařízení vlády. V mateřských a středních školách bude pokračovat stávající systém přidělování asistenta pedagoga jako podpůrného opatření. 

MŠMT bohužel nezpracovalo "kalkulačku", do níž by bylo možné zadat údaje konkrétní školy a která by následně automaticky spočítala rozdíl mezi současnými úvazky asistentů pedagoga a novými po parametrizaci...

"Maximální počet hodin pedagogické práce zabezpečované asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu bude na školu nastaven na základě několika parametrů:
- počtu běžných tříd v základní škole a jejich průměrné naplněnosti,
- počtu žáků se třetím a vyšším stupněm podpůrných opatření,
- počtu tříd 1. – 3. ročníků."


sobota 1. července 2023

Národní konvent o vzdělávání

Do Národního konventu o vzdělávání byl dne 23. června 2023 jmenován ministrem školství Mikulášem Bekem za Pedagogickou komoru, z. s., její prezident Mgr. Radek Sárközi.