čtvrtek 29. listopadu 2018

Proč vznikl spolek Pedagogická komora?

Proč vznikl spolek Pedagogická komora
 • Chyběla tu společná profesní organizace učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků
 • Chceme zlepšit pracovní podmínky všech pedagogů
 • Usilujeme o zvýšení společenské prestiže naší práce
 • Chceme být silným partnerem při jednáních s politiky
 • Je třeba, aby byl hlas pedagogů více slyšet v médiích
 • Chceme připomínkovat legislativní dokumenty a podílet se na změnách ve školství
 • Nechceme, aby za nás mluvili a rozhodovali jiní
 • Většinu věcí si dokážeme spravovat sami
Aktuální cíle spolku Pedagogická komora
 • Propojení pedagogů a vybudování silné a respektované samosprávné stavovské organizace
 • Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe
 • Navýšení rozpočtu školství na průměr Evropské unie
 • Narovnání platů pedagogů na úroveň profesí s VŠ vzděláním
 • Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)
 • Transparentní rozhodování o změnách ve školství na základě odborných analýz, statistických dat a zkušeností pedagogů
 • Přijetí zákona o Pedagogické komoře ČR
Naše činnost

středa 28. listopadu 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Reforma financování regionálního školství (normativy na žáka versus PHmax)

Roční náklady na reformu financování škol mají činit 11,5 miliard korun (při schvalování příslušné novely školského zákona bylo v důvodové zprávě uvedeno, že náklady budou 2,5 až 5 miliard). Ministr školství Robert Plaga nejprve navrhl odklad spuštění reformy financování škol o jeden rok (od roku 2020), protože nebyly zajištěny finanční prostředky, vzápětí ale vláda od odkladu ustoupila, protože se finance našlyAKTUALIZACE (30.5.2018): Reforma financování bude postupná, fungovat začne za dva roky, řekl Plaga + tisková zpráva MŠMT
Aktuální informace k reformě financování škol podle PHmax

úterý 27. listopadu 2018

Učitelky mateřských škol před kolapsem

V časopise Týden vyšel článek Učitelky mateřských škol před kolapsem, který informuje o průzkumu společnosti Edulab (ve spolupráci s katedrou psychologie PedF UK) zaměřeném na syndrom vyhoření u učitelek MŠ. Z textu článku vybíráme:

Pouze 21 procent učitelek netrpí žádnými projevy vyhoření. Jde spíše o pedagožky mladé a profesně spokojené. Zbytek ale bojuje nejčastěji s projevy fyzického rázu. Typickými pocity jsou únava, nedostatek síly jít do práce nebo naprostá fyzická vysílenost.

„Výsledky mne nepřekvapily a podle mého názoru krásně ukazují realitu. My dnes děti  nevychováváme, ale krotíme. A to za podmínek, kdy na jednu vyučující připadá i dvacet osm dětí a v rámci inkluze může být několik z nich s různými stupni postižení nebo s poruchou autistického spektra,“ říká Andrea Benešová, vedoucí sekce mateřských škol spolku Pedagogická komora a učitelka s více než třicetiletou praxí. Vyučující v mateřských školách jsou podle ní největšími soumary českého trhu práce. „Bohužel nejsme schopny narovnat páteř, držíme jako koně, až do naprostého selhání organismu,“ dodává Benešová.

pondělí 26. listopadu 2018

Pomůcka pro výpočet PHmax - ZŠ, ŠD a MŠ

Kolega Zbyněk Mašek připravil excelovskou tabulku, která slouží jako pomůcka pro výpočet PHmax základních škol, školních družin a mateřských škol. Stačí si stáhnout tento soubor, otevřít ho, vybrat příslušný sešit a vyplnit potřebné údaje. (Jedná se o zkušební verzi. Pokud v ní naleznete nějakou chybu, kontaktujte nás.) Podrobné informace o reformě financování regionálního školství (PHmax) naleznete zde.

neděle 25. listopadu 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Osobní příplatky v roce 2018

Z naší víkendové facebookové ankety vyplývá, že v roce 2018 má nulový osobní příplatek 61 % respondentů, 28,6 % pobírá tento příplatek ve stejné výši jako loni, 3,8 % byl zvýšen a 6,6 % byl osobní příplatek v průběhu roku 2018 snížen...

Hodnocení žáků ZŠ v legislativě

Legislativní rámec pro hodnocení žáků základních škol tvoří Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Hodnocení žáků
§ 14

(1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

(2) Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména:
a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení,
b) kritéria pro hodnocení.

Hodnocení žáků na vysvědčení

Hodnocení žáků SŠ v legislativě

Legislativní rámec pro hodnocení žáků středních škol tvoří Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

§ 4

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou součástí školního řádu a obsahují vždy:
a) zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení,
b) kritéria stupňů prospěchu,
c) podrobnosti o komisionálních zkouškách,
d) průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
e) průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu a ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou,
f) průběh a způsob hodnocení ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.¨


sobota 24. listopadu 2018

Snižování příplatků v roce 2018

Pedagogická komora uspořádala ve své facebookové skupině anketu ohledně snižování příplatků v průběhu letošního roku. Z diskuze k anketě vybíráme konkrétní výroky diskutujících:

"Mně byl teď v září osobní příplatek snížen velmi citelně - o 1600 Kč."

"Letos na jaře nám paní ředitelka sdělila, že musí z důvodu nedostatku financí ze státního rozpočtu odebrat osobní příplatek. V mém případě se jednalo o 1000 Kč."

"Bohužel jsem musela přejít z úvazku 0,75 na 0,61. A důvod? Nedostatek peněz."

"U nás letos na jaře snížili na 0 osobní příplatek téměř všem, i mně."

"U nás cela školka šla na úvazek 0,9."

"Právě jsem dostal (stejně jako všichni ostatní učitelé na naší SŠ) nový platový výměr. Osobní ohodnocení u mě sníženo z 1200 na 800 korun. Podle komentáře zástupců ředitelky bylo snížení u ostatních kolegů ještě razantnější - asi o 500 korun."

"Osobní příplatek mi byl k září 2018 snížen na 350 Kč.“

„Byly mi sníženy všechny příplatky o 20%.“

„ Nemám žádné osobní ohodnocení (dosud jsem měla oboje). Učím první třídu a za třídnictví mám 500 Kč.“

„Osobní příplatek mi byl snížen o 25 %.

„U nás ve škole se kolegům osobní snižovalo.“

„Od září všem kolegům i mně 300 Kč dolů za třídnictví.“

„Asi jsem jedna z mála, kdo se po 20 letech vrátil zpět do školství. Osobní příplatek mi byl po přislíben po odpracování 3 měsíců, ale ani po téměř roce žádný nemám...“

Hodnocení žáků ve školském zákoně

Základní principy hodnocení žáků popisuje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podrobnosti naleznete v příslušných vyhláškách pro daný stupeň vzdělávání.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
§ 51

(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

(3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

(4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.


pátek 23. listopadu 2018

Snižování příplatků v roce 2018 - odpověď z MŠMT

Pedagogická komora zaslala MŠMT dotaz, který upozorňoval na skutečnost, že řadě učitelů byly letos na jaře a znovu letos na podzim sníženy netarifní složky platu (příplatky). Na situaci jsme upozornili již v únoru 2018 a jednali jsme o problému s ministrem školství i premiérem. MŠMT avizovalo, že krajům poskytne finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun, které jim chyběly kvůli inkluzi. Přesto jsou aktuálně mnoha učitelům snižovány příplatky. Dalším nemohly být sníženy, protože žádné nepobírají... Pedagogická komora upozorňuje, že snižování osobního příplatku je v rozporu s judikátem Nejvyššího soudu. Odpověď z MŠMT publikujeme:

Vážený pane prezidente spolku,

z pověření pana ministra Vám zasílám odpovědi na Vaše otázky, které mu byly zaslány e-mailem dne 2. 11. 2018.

První okruh otázek se týkal dodatečného posílení rozpočtu krajů o částku 1 022 mil. Kč.

K navýšení rozpočtu regionálního školství došlo na základě usnesení vlády č. 352 ze dne 6. 6. 2018.

Dne 7. června 2018 datovou schránkou obdržely krajské úřady dopis č. j. MSMT-17989/2018-1, ve kterém je náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, RNDr. Zuzana Matušková, informuje o dofinancování rozpočtu krajů v roce 2018, a to včetně vyčíslení objemu posílení na jednotlivé kraje.


čtvrtek 22. listopadu 2018

Snižování příplatků v roce 2018 - odpovědi z krajských úřadů

Pedagogická komora zaslala jednotlivým krajským úřadům dotaz, který upozorňoval na skutečnost, že řadě učitelů byly letos na jaře a znovu letos na podzim sníženy netarifní složky platu (příplatky). Na situaci jsme upozornili již v únoru 2018 a jednali jsme o problému s ministrem školství i premiérem. MŠMT avizovalo, že krajům poskytne finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun, které jim chyběly kvůli inkluzi. Přesto jsou aktuálně mnoha učitelům snižovány příplatky. Dalším nemohly být sníženy, protože žádné nepobírají... Pedagogická komora upozorňuje, že snižování osobního příplatku je v rozporu s judikátem Nejvyššího soudu. Odpovědi průběžně zveřejňujeme:

Vážený pane prezidente,
zasílám odpovědi na vaše otázky:
1. Kdy přesně MŠMT rozepsalo a následně poslalo dodatečné finanční prostředky krajům a kdy jednotlivé kraje tyto finance reálně obdržely?
Plzeňský kraj byl dne 7. 6. 2018 písemně prostřednictvím datových schránek informován o průběhu řešení situace, která vyplynula z usnesení vlády č. 352 ze dne 6. června 2018, které navyšuje prostředky kapitoly MŠMT pro rok 2018 pro regionální školství v celkové výši 1,023 mld. Kč. MŠMT vydalo Dodatek č. j. MSMT-19657/2018 k Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018, č. j. MSMT-34213/2017 v krajích. 
Rozpočet Plzeňskému kraji byl navýšen 6. úpravou oficiálně prostřednictvím datových schránek dne 12. 7. 2018. Finanční prostředky byly kraji zaslány na zvláštní účet kraje dne 3. 9. 2018 ve výši 2/12 celkového rozpočtu jako záloha na měsíce září - říjen 2018. Písemné rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace obdržel kraj do datové schránky dne 23. 8. 2018.
2. Má MŠMT zpětnou vazbu nebo oficiální informace, zda tyto finance již dorazily na jednotlivé školy? 
MŠMT stanovilo účel dotace na činnost škol a školských zařízení uvedená v § 160 odst. 1 písm. c), resp. § 160 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutím MŠMT dále stanovilo i další podmínky použití dotace, např. termín poskytnutí dotace právnickým osobám na měsíce září - říjen 2018  v jedné splátce nejpozději do 25. 9. 2018. Ze zvláštního účtu kraje byly prostředky školám a školským zařízením odeslány ve dnech 21. 9. 2018 a 24. 9. 2018.
Zaslat oficiální informaci nebylo vůči kraji určeno, kraj musí respektovat Rozhodnutí MŠMT a při použití dotace postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení kterékoliv z podmínek použití dotace může vést k neoprávněnému použití dotace, může být považováno za porušení rozpočtové kázně a může být sankcionováno odvodem.
3. Bude to MŠMT nějakým způsobem ověřovat a kontrolovat?
Kraj jako příjemce je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady. Kontrola použití dotace bude probíhat zejména na základě § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Plzeňský kraj nemá informaci o tom, zda bude MŠMT provádět speciální kontrolu použití dotace mimo termíny stanovené Plánem kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy na léta 2017 -2019 zpracovaným MV ČR.
4. Nedostatek finančních prostředků na školách v závěru roku 2018.
Z našich poznatků nevyplývá, že by byly v Plzeňském kraji školy, které se potýkají v závěru kalendářního roku 2018 s nedostatkem finančních prostředků. Vzhledem k úpravě rozpočtu Plzeňskému kraji ze strany MŠMT byl rozpočet všech škol a školských zařízení navýšen zejména pro oblast nenárokových složek platu, a to v souvislosti s novým školním rokem 2018/2019.
S pozdravem
JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
tel.:  377 195 529
jaroslava.havlickova@plzensky-kraj.cz


středa 21. listopadu 2018

sobota 17. listopadu 2018

Připomínkování vyhlášky č. 27 o inkluzi

Členové spolku Pedagogická komora se mohou zapojit do připomínkování návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Připomínkování probíhá do 1. prosince 2018. Prostudujte si soubory Další příloha materiálu, Důvodová zpráva a Závěrečná zpráva RIA. Pokud nejste členy spolku, ale chtěli byste se zapojit, vyplňte si prosím nejprve přihlášku do Pedagogické komory.

středa 14. listopadu 2018

MPSV na podnět MŠMT a MF výrazně pokrátilo původní návrh na zvýšení tarifních platů učitelů. Vláda návrh schválila

Ve středu 14. 11. 2018 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

MPSV (ministryně Jana Maláčová, ČSSD) na podnět MŠMT (ministr Robert Plaga, ANO) a MF (ministryně Alena Schillerová, ANO) výrazně pokrátilo původní návrh příslušného nařízení vlády, a to v bodě navýšení tarifních platů učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Navrhované zvýšení bylo dodatečně sníženo o více než 1 000 Kč měsíčně a vyškrtnut byl celý jeden platový stupeň! Původní návrh, který podporuje Pedagogická komora, je k dispozici zde.

Ani s ním ale nejsme plně spokojeni, protože zatímco v době První republiky rostly platy učitelů každé tři roky jejich praxe, v současnosti čekají učitelé na zvýšení (postup do dalšího platového stupně) někdy až 8 let a nárůst může být jen několik stovek korun...

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, situaci okomentoval: "Učitelé se těšili, že si od roku 2019 výrazně polepší, ale nyní jsou zklamáni. Původní návrh nařízení vlády s tarifní tabulkou pro pedagogy byl na poslední chvíli seškrtán. Vláda dnes schválila, že začínající učitel na střední škole dostane nástupní plat 28 020 Kč hrubého měsíčně, tedy stejně jako pokladní v Lidlu. Podle původního návrhu, proti kterému se ale v připomínkovém řízení postavilo ministerstvo financí, by měl o skoro tisíc korun více, přesně 28 930. Ministerstvo práce a sociálních věcí návrhy na seškrtání akceptovalo. Nástupní plat učitelky v mateřské škole bude nově činit 21 840 Kč hrubého měsíčně. Tyto částky mladé absolventy do škol rozhodně nenalákají..."


V rámci vnějšího připomínkového řízení navrhlo ministerstvo financí a ministerstvo školství následující změny, které byly ze strany ministerstva práce a sociálních věcí akceptovány...

pondělí 12. listopadu 2018

Třídní učitelé na Slovensku mají příplatek minimálně 5 %

Zatímco v ČR není pozice třídního učitele legislativně ukotvena, na Slovensku je tomu jinak. Třídní učitelé tam mají ze zákona nárok na příplatek ve výši 5 % tarifního platu. Pozice třídního učitele je definována v tamější obdobě našeho zákona o pedagogických pracovnících. Informaci jsme získali přímo od Slovenské komory učitelů, s níž Pedagogická komora spolupracuje. Co čeští vládní politici označují v médiích za nesystémové, to na Slovensku dávno funguje... Příplatek českých třídních učitelů začíná na 400 korunách měsíčně, což je 1,18 až 1,57 % tarifního platu.

Zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

"§ 13b (1) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach."

Zákon č. 317/2009 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

"§ 33 (4) Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca."

Radek Sárközi - rozhovor pro Týdeník Mostecko

Týdeník Mostecko publikoval rozhovor s prezidentem spolku Pedagogická komora Radkem Sárközim Platy učitelů? V Evropské unii jsme ze všech zemí poslední (začátek + pokračování). Všechny rozhovory publikované na tomto webu naleznete zde.

neděle 11. listopadu 2018

Podnět k zahájení řízení o přestupku

Zveřejňujeme vzor podnětu k zahájení řízení o přestupku, který může podat pracovník školy, pokud si myslí, že došlo k porušení zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích: Podnět k zahájení řízení o přestupku dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a písm. c) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Související legislativa:

Členské příspěvky

Dnes byl rozeslán všem členům spolku Pedagogická komora e-mail s pokyny k platbě členských příspěvků. Pokud jste tento e-mail nedostali, spadl pravděpodobně do spamu. Pokud ho nenaleznete ani ve spamu, řiďte se prosím těmito instrukcemi. Jestliže jste ještě neuhradili registrační poplatek, pokyny k platbě naleznete na stejném místě. Noví zájemci o členství si musejí nejprve vyplnit přihlášku do spolku Pedagogická komora. Pro členy spolku průběžně domlouváme zajímavé benefity.

sobota 10. listopadu 2018

Práce třídního učitele 1. ročníku ZŠ

Publikujeme soupis činností třídní učitelky, která pracuje na běžné sídlištní škole v Jihomoravském kraji. Jedná se o první třídu základní školy s 26 žáky. Přehled činností zahrnuje přípravný týden na konci srpna 2018 a první měsíc školního roku. Jedná se většinou o činnosti nad rámec běžné výuky. Budeme rádi, když nám zašlete svůj přehled činností nad rámec běžné výuky v průběhu jednoho měsíce, ať už učíte na MŠ, ZŠ nebo SŠ. Nemusí jít o třídnictví, ale například o vedení školy, specializovanou činnost, výchovné poradenství apod. Pište na e-mail info@pedagogicka-komora.cz.

- Získání podkladů pro evidenci žáků – formuláře rodičům
- Zadávání údajů žáků do elektronické evidence v systému bakaláři
- Doprava do třídy všech pracovních sešitů a učebnic ze skladu, rozdání na lavice 7 ks/žák
- Rozdání sponzorských dárků na lavice
- Rozdání balíčků pro prvňáčky
- Výzdoba třídy – s použitím žebříku (2 strany místnosti), další výzdoba třídy a také chodby
- Nákup květin do třídy
- Nákup čtvrtek formátu A1, A2
- Nákup kornoutu s bonbony na první školní den
- Nákup samolepek pro děti – motivace, nalepení na notýsek
- Nákup složek barevných výkresů, výběr 60Kč/žák
- Obstarání meče a podušky na pasování prvňáčků
- Vyčištění počítače po předchozím uživateli a aktualizace software
- Získávání souhlasu na focení žáků do MF Dnes – celoměstské focení prvňáčků
- Získávání souhlasu rodičů – stravování
- Získávání souhlasu – souhlas s činností školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga
- Zjišťování údajů o zdravotní pojišťovně žáka
- Zjišťování a upřesňování údajů žáka (telefony rodičům – nefunkční špatně zapsané e-maily, špatně zapsaná telefonní čísla a rodní čísla apod.)
- Projekty Ovoce do škol a Mléko do škol (2x týdně, zajištění donášky do třídy, výdej, vracení přepravek, ukládání a vydávání nemocným žákům)
- Podepisování a vydávání karet do mlékového automatu
- Třídní schůzky s rodiči prvňáků – v září 2x, poprvé první školní den
- Kontrola přinesených věcí pro hygienu – kapesníky, utěrky papírové, mýdlo
- Kontrola kufříků s věcmi do VV, cvičebních úborů a ručníků
- Přidělání klíče od šatny, aby jedny byly k dispozici šatnářům
- Informování rodičů o školních aktivitách e-mailem
- Doprovod žáků na akci, odnos materiálů dopravní výchovy z akce do školy
- Vyzdobení oken třídy k výročí – soutěž o největší počet vlajek v oknech – lepení 37 vlajek ČR do oken třídy, informování vedení školy
- Dodatečná objednávka písmenkové abecedy – nebylo objednáno, vybírání 23 Kč/žák
- Objednávání školních akcí – do prosince 2 akce
- Objednávka školy v přírodě - mail, potvrzení, odpověď na obsazenost dříve volného termínu
- Zápis úrazu do knihy úrazů, komunikace s rodiči (3x)
- Vypisování třídní knihy, omluvenky žáků
- Vypisování třídního výkazu
- Vybírání 100 Kč/žák -  příspěvek SRPŠ
- Vybírání a odevzdávání 50 Kč/žák  na kopírování
- Rozdávání nabídky knih, vybírání objednávek, distribuce knih dětem, vybírání peněz za knihy (7 dětí, celkem 11 knih,  téměř 2 400 Kč)
- Obstarání a doprava jablek na otiskování ve VV
- Osobní jednání s rodičem kvůli chování žáka – 1 h
- Propichování nových tub s temperami – 26 x 11 = 286 ks

Připomínkujte Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023

Pedagogická komora obdržela k připomínkování  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023. Protože se jedná o zásadní koncepční materiál, rozhodli jsme se jeho text poskytnout nejen členům našeho spolku, ale všem zájemcům. Připomínky můžete zasílat na e-mail info@pedagogicka-komora.cz, ale preferujeme, když je vyznačíte přímo do textu jako komentář v online verzi, aby na ně mohli reagovat ostatní komentující. Připomínkování je možné do 25. listopadu 2018.

čtvrtek 8. listopadu 2018

Cut-off score vyřadí především zájemce o nástavbové studium

Z analýzy výsledků, která je součástí Závěrečné souhrnné zprávy k jednotné přijímací zkoušce za rok 2018, vyplývá, že zavedení cut-off score by mělo největší dopady na zájemce o nástavbové studium, zatímco počty studentů gymnázií by ovlivnilo minimálně. Zveřejňujeme nejdůležitější grafy z uvedené analýzy, kterou zpracoval Cermat.
středa 7. listopadu 2018

Ve výdajích na školství jsme na konci žebříčku OECD

Aktuální statistiky OECD řadí Českou republiku mezi státy s nejnižšími výdaji na školství vzhledem k hrubému domácí produktu. V roce 2015 jsme byli druzí od konce ve výdajích na primární a sekundární vzdělávání (ZŠ a SŠ) mezi zeměmi Evropské unie. Celkové výdaje na školství činily pouhých 3,8 % HDP. Podle národních statistik výdaje v roce 2016 dále poklesly na historické minimum 3,6 % HDP.

úterý 6. listopadu 2018

Jsou jednotné přijímačky legální?

V Učitelských novinách vyšel názorový článek Radka Sárköziho Jsou jednotné přijímačky legální?, který upozorňuje na legislativní nedostatky vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Vyhláška vznikla v době, kdy ministerstvo školství vedla Kateřina Valachová.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Přijímací zkoušky na střední školy

Od školního roku 2016/2017 organizuje Cermat jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory SŠ. Příslušnou vyhlášku prosadila tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zkouška je tvořena testem z češtiny a matematiky. Testy mají váhu minimálně 60 % (u sportovních gymnázií 40 %), o dalších kritériích pro přijetí rozhoduje ředitel střední školy. (Zájemci o studium na konzervatoři tyto testy nedělají, absolvují talentovou zkoušku.) Asociace krajů ČR navrhla zavedení nepodkročitelného minima. Během posledního jednání tripartity zaúkoloval premiér Andrej Babiš ministra školství Roberta Plagu, aby cut-off score připravil do listopadu 2018. Proti tomuto návrhu vystoupila Pedagogická komora, Asociace ředitelů gymnázií, Asociace středních průmyslových škol, Svaz průmyslu a dopravy i ředitelka Cermatu... AKTUALIZACE: Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018.

Oficiální informace
Další informace:

pondělí 5. listopadu 2018

Průběh revize rámcových vzdělávacích programů je netransparentní

Server Novinky.cz zveřejnil v článku Rámcové vzdělávací programy čekají změny. Ministerstvo odtajnilo komise seznam členů jednotlivých pracovních skupin, kteří se v Národním ústavu pro vzdělávání zabývají revizí rámcových vzdělávacích programů. Tento seznam ovšem není úplný, protože nezahrnuje všechny pracovní skupiny. Ve věci revize RVP interpeloval ministra školství Roberta Plagu poslanec Lukáš Bartoň (Česká pirátská strana).

Pedagogická komora dlouhodobě usiluje o větší transparentnost v práci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jím přímo zřízených organizací jako je NÚV, Cermat, ČŠI nebo NIDV. Proto těmto organizacím v září zaslala žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pedagogická komora požadovala odtajnění všech pracovních skupin i jejich členů a zveřejnění dalších důležitých údajů. Zatímco ČŠI a MŠMT informace sdělily, NÚV, Cermat a NIDV to odmítly. Následovalo odvolání k příslušnému nadřízenému orgánu, které se v současnosti vyřizuje.

„Za Pedagogickou komoru jsem žádal Národní ústav pro vzdělávání o informace, jaké byly dosavadní finanční náklady revize rámcových vzdělávacích programů, kdy se jednotlivé pracovní týmy sešly a jak zní oficiální zadání z ministerstva školství, bohužel tyto informace nám poskytnuty nebyly,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „obdrželi jsme pouze názvy některých odborných skupin a jména pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání, kteří je vedou.“

Díky tlaku Pedagogické komory, která na tento problém opakovaně upozorňovala přímo ministra školství Roberta Plagu, byl nyní zveřejněn seznam některých externích spolupracovníků NÚV. Bohužel bez uvedení organizace, kterou daná osoba zastupuje. Tento seznam není úplný, protože některé pracovní skupiny v něm nejsou uvedeny.

Nadále zůstává kolem průběhu revize RVP řada nejasností. Nebylo zveřejněno, jakým způsobem byli jednotliví členové do pracovních skupin delegováni a vybíráni. Transparentní výběrové řízení, kam by se mohli zájemci o práci v odborných skupinách hlásit, se nekonalo... Mnoho předmětových spolků nemá v pracovních týmech své zástupce, protože nebyly osloveny nebo na jejich žádosti NÚV nereagoval… Zástupcům Pedagogické komory nebylo ze strany NÚV umožněno se do revize RVP zapojit, přestože ministr Robert Plaga zajištěním tohoto úkolu pověřil svého náměstka Václava Pícla... Ředitel NÚV na žádost prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho o osobní jednání ve věci revize RVP neodpověděl... MŠMT doposud nezveřejnilo složení Rady pro revize RVP, přestože o to bylo opakovaně žádáno… Revize probíhá v rozporu s výsledky ankety mezi pedagogy, kterou uspořádal NÚV… Dle oficiálního sdělení NÚV žádné písemné zadání, co je cílem revize RVP, od MŠMT neobdržel...

„Oslovil jsem pana ministra Roberta Plagu s žádostí o osobní schůzku, na které by se nejasnosti kolem dosavadního netransparentního průběhu revize rámcových vzdělávacích programů vyřešily,“ sdělil Radek Sárközi, „byl bych rád, kdyby se jednání účastnil i náměstek Václav Pícl a především ředitel NÚV Lubomír Martinec, který podle mého názoru ve věci revize manažersky zcela selhal.“ 

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Výstupy z dotazníkového šetření Národního ústavu pro vzdělávání...sobota 3. listopadu 2018

ČŠI: Pracovní skupiny s účastí externistů

Pedagogická komora zaslala České školní inspekci žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Celou odpověď naleznete zde. Žádost se týkala pracovních skupin, do kterých jsou zapojeni externisté. ČŠI zaslala jména a pracoviště placených spolupracovníků zapojených do projektu Komplexní systém hodnocení financovaného z evropských fondů v rámci OP VVV.

Klíčová aktivita – Propojení externího a interního hodnocení škol a školských zařízení a tvorba příkladů inspirativní praxe 
 • PhDr. Dana Čapková, PB VOŠ a SŠ managementu, Praha 
 • RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Irena Herová, Univerzita Karlova v Praze prom. ped. 
 • Jana Hrubá, důchodce 
 • PhDr. Martin Chvál, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Stanislav Michek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové 
 • doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Univerzita Pardubice 
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Karel Starý, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., Národní institut pro další vzdělávání 
 • PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PsLic. Jan Vyhnálek, OSVČ (psycholog)
Klíčová aktivita – hodnocení klíčových kompetencí
 • Mgr. Martin Lána, ZŠ a MŠ Děčín Mgr. 
 • Jaroslav Faltýn, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Klíčová aktivita – Monitorování úrovně spravedlivosti vzdělávacího systému
 • PhDr. David Greger, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Karel Čada, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Irena Herová, Univerzita Karlova v Praze 
 • Daniel Hůle, Člověk v tísni 
 • Mgr. Vladimír Hulík, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 • doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Karin Marques, Open Society Fund 
 • Ing. Jaromír Nebřenský, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Eva Potužníková, OSVČ 
 • PhDr. František Prokop, ZŠ Táborská, Praha 4 
 • Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Jiří Šafr, PhD., Sociologický ústav Akademie věd ČR 
 • Mgr. Martin Šimáček, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 • RNDr. Petra Špačková, PhD., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Vít Šťastný, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Petra Vnuková, Univerzita Karlova v Praze
Klíčová aktivita – Sekundární analýzy inspekčních dat
 • Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Ivana Častulíková, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 
 • doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Jakub Lysek, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D., M.A., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Alena Navrátilová, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Michal Soukop, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Bc. Kateřina Zymová, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Kontaktní osobou je ve všech případech Ing. Miroslava Debnárová, hlavní manažerka projektu (miroslava.debnarova@csicr.cz).

pátek 2. listopadu 2018

CERMAT: Odpovědi k maturitám a přijímacím zkouškám na SŠ

Pedagogická komora zaslala Cermatu několik žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpovědi Cermatu naleznete zde. Jelikož nám nebyly zodpovězeny všechny dotazy, odvolali jsme se k MŠMT (to má lhůtu na vyřízení 30 dní...).

Náklady na jednotnou přijímací zkoušku činily celkem 18,6 milionu korun.

Počet pracovníků Cermatu, kteří se věnují tvorbě zadání:


Další odpovědi na žádosti Pedagogické komory podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...

čtvrtek 1. listopadu 2018

Jednání s ministryní Janou Maláčovou o dětských skupinách, mateřských školách a platech pedagogů

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se uskutečnilo jednání zástupců Pedagogické komory s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Hlavními diskutovanými tématy byly návrhy Pedagogické komory na zvýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti, zvýšení platů pedagogických pracovníků o 20 %, nastavení srovnatelných podmínek pro mateřské školy i dětské skupiny a novela nařízení vlády platových poměrech zaměstnanců.

Za ministerstvo práce a sociálních věcí byli kromě ministryně Jany Maláčové přítomni Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně člena vlády, Linda Sokačová, zastupující ředitelka Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, Petr Hůrk, náměstek pro řízení Sekce legislativy. Za Pedagogickou komoru se jednání účastnili Radek Sárközi, Janek Wagner a Andrea Benešová.

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, informoval paní ministryni o široké politické podpoře zvýšit příplatky pro třídní učitele ze současných 400 až 1 300 Kč na 2 500 až 3 500 Kč. Jelikož se jedná o novelu zákoníku práce, bude moci Jana Maláčová za MPSV vystoupit k tomuto návrhu na plénu Poslanecké sněmovny. „Požádal jsem paní ministryni, aby zvýšení příplatků za třídnictví podpořila, protože se původně jedná o novelu z dílny Sobotkovy vlády a přímo o návrh ČSSD,“ sdělil Radek Sárközi. Návrh je rozpočtově kryt v rámci pěti miliard navíc pro rok 2019 na netarifní části platu učitelů. Ministr Robert Plaga dal za MŠMT k této novele kladné stanovisko, vláda k ní zaujala stanovisko neutrální. „Rovněž jsme ministryni Janu Maláčovou oslovili, aby podpořila náš návrh zvýšit platy pedagogů o 20 procent místo plánovaných 15 procent, což je kompenzace za čtyřměsíční odklad ze září na leden,“ říká Radek Sárközi. Kvůli tomuto odkladu přijdou letos učitelé o 20 000 Kč. O obou návrzích by měli jednat poslanci 13. listopadu.

Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, upozornil, že novela zákona o dětských skupinách, která je aktuálně v připomínkovém řízení, rozevírá nůžky mezi podmínkami dětí do čtyř let věku v mateřských školách a dětských skupinách. „Zatímco nyní pečují v dětské skupině o 13 až 24 dětí 3 dospělé osoby, podle novely má být na 6 dětí jeden dospělý, tedy 4 chůvy na maximálně 24 dětí,“ upozorňuje Janek Wagner, „v mateřské škole je ale na až 28 dětí ve třídě pouze jedna učitelka.“ MPSV počítá s tím, že příspěvek od státu na provoz dětské skupiny bude činit 90 000 Kč na jedno dítě ročně. „Dalších 4 000 korun měsíčně bude moci dětská skupina vybírat od rodičů, což si chudší rodiny a samoživitelky zřejmě nebudou moci dovolit,“ dodává Janek Wagner. MŠMT v současnosti posílá na jedno dítě v mateřské škole normativ ve výši 51 000 korun. Společně s úplatou od rodičů dosáhnou dětské skupiny na dvojnásobek peněz na dítě oproti mateřským školám.

„Současné podmínky v mateřských školách jsou neúnosné a je třeba, aby se normativ na dítě zvýšil na dvojnásobek, což umožní zaměstnat kromě učitelky další dospělou osobu po celou dobu provozu,“ navrhuje Radek Sárközi. Pedagogická komora v této věci osloví premiéra a ministra školství ke společnému jednání. „V mateřských školách je v současnosti 45 000 dětí mladších tří let, je třeba pro ně vytvořit srovnatelné podmínky, jaké mají v dětských skupinách,“ požaduje Radek Sárközi.

Andrea Benešová tlumočila za odbornou sekci mateřských škol návrh Pedagogické komory na změnu v zařazování pracovníků MŠ do tarifních tříd. „Zatímco ředitelka mateřské školy pobírá obvykle 10. platovou třídu, ředitelé základních škol jsou zařazováni do 13. platové třídy,“ upozorňuje Andrea Benešová, „řídit mateřskou školu je přitom podobně náročné jako řídit málotřídní základní školu.“ Ředitelky MŠ mají navíc týdně až 20hodinovou přímou pedagogickou činnost s dětmi. Učitelky mateřských škol mohou být zařazeny do 8. nebo 9. platové třídy, zatímco učitelé základních škol pobírají 11. nebo 12. platovou třídu. Pedagogická komora usiluje o narovnání této nespravedlnosti.

Radek Sárközi nabídl MPSV, že by se Pedagogická komora mohla stát externím připomínkovým místem k problémům platů pedagogů a k legislativě související s pracovním právem. „Díky zapojení Pedagogické komory už ve fázi přípravy novelizací na ministerstvu práce a sociálních věcí by mohly být výsledné legislativní dokumenty kvalitnější,“ myslí si Radek Sárközi.

Pedagogická komora, z.s., je nejpočetnější školský spolek v ČR. Z celkového počtu téměř 2 200 členů je mezi členy spolku přes 400 učitelek mateřských škol. Zakladatelé Pedagogické komory organizovali petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21 609 učitelů z 1 150 škol. Pedagogická komora ve spolupráci s dalšími organizacemi prosadila zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz