úterý 13. listopadu 2018

MPSV zřejmě výrazně pokrátilo původní návrh MŠMT na zvýšení tarifních platů učitelů

MPSV (ministryně Jana Maláčová z ČSSD) zřejmě výrazně pokrátilo původní návrh příslušného nařízení vlády MŠMT (ministr Robert Plaga z ANO) ohledně navýšení tarifních platů učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Navrhované zvýšení bylo pokráceno o průměrně 1 000 Kč měsíčně a vyškrtnut byl celý jeden platový stupeň! Původní návrh MŠMT, který podporuje Pedagogická komora, je k dispozici zde. Ani s ním ale nejsme plně spokojeni, protože zatímco v době První republiky rostly platy učitelů každé tři roky jejich praxe, v současnosti čekají učitelé na zvýšení (postup do dalšího platového stupně) někdy až 8 let...

pondělí 12. listopadu 2018

Třídní učitelé na Slovensku mají příplatek minimálně 5 %

Zatímco v ČR není pozice třídního učitele legislativně ukotvena, na Slovensku je tomu jinak. Třídní učitelé tam mají ze zákona nárok na příplatek ve výši 5 % tarifního platu. Pozice třídního učitele je definována v tamější obdobě našeho zákona o pedagogických pracovnících. Informaci jsme získali přímo od Slovenské komory učitelů, s níž Pedagogická komora spolupracuje. Co čeští vládní politici označují v médiích za nesystémové, to na Slovensku dávno funguje... Příplatek českých třídních učitelů začíná na 400 korunách měsíčně, což je 1,18 až 1,57 % tarifního platu.

Zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

"§ 13b (1) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach."

Zákon č. 317/2009 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

"§ 33 (4) Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca."

AKTUÁLNÍ TÉMA: Zvýšení platů učitelů o 20 %

Pedagogická komora navrhla kompenzovat odklad zvýšení platů učitelů o 15 % ze září 2018 na leden 2019 dodatečným navýšením o dalších 5 procentních bodů na celkových 20 %. Tuto změnu musí schválit Poslanecká sněmovna. V průměru se jedná celkem o 20 000 Kč na učitele. Pedagogická komora rovněž zpracovala návrh na zvýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti na 2500 až 3500 Kč měsíčně, o kterém bude Poslanecká sněmovna hlasovat v prvním čtení na aktuální říjnové schůzi. Náklady na zvýšení platů pedagogických pracovníků o 15 % od ledna 2019 činí 14,745 miliard korun za celý rok 2019. Dalších 5 procentních bodů navíc by tudíž bylo 4,915 miliard. Z toho by v případě schválení novely zákoníku práce šly na vyšší příplatky pro třídní učitele 2 miliardy korun a na vyšší příplatky za specializované činnosti by šlo 50 milionů. AKTUALIZACE: V úterý 13.11.2018 budou poslanci projednávat návrhy Pedagogické komory na zvýšení platů učitelů a příplatků.

Návrh Pedagogické komory podporují:
Vyjádření podpory:

Radek Sárközi - rozhovor pro Týdeník Mostecko

Týdeník Mostecko publikoval rozhovor s prezidentem spolku Pedagogická komora Radkem Sárközim Platy učitelů? V Evropské unii jsme ze všech zemí poslední (začátek + pokračování). Všechny rozhovory publikované na tomto webu naleznete zde.

neděle 11. listopadu 2018

Podnět k zahájení řízení o přestupku

Zveřejňujeme vzor podnětu k zahájení řízení o přestupku, který může podat pracovník školy, pokud si myslí, že došlo k porušení zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích: Podnět k zahájení řízení o přestupku dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a písm. c) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Související legislativa:

Členské příspěvky

Dnes byl rozeslán všem členům spolku Pedagogická komora e-mail s pokyny k platbě členských příspěvků. Pokud jste tento e-mail nedostali, spadl pravděpodobně do spamu. Pokud ho nenaleznete ani ve spamu, řiďte se prosím těmito instrukcemi. Jestliže jste ještě neuhradili registrační poplatek, pokyny k platbě naleznete na stejném místě. Noví zájemci o členství si musejí nejprve vyplnit přihlášku do spolku Pedagogická komora.

sobota 10. listopadu 2018

Práce třídního učitele 1. ročníku ZŠ

Publikujeme soupis činností třídní učitelky, která pracuje na běžné sídlištní škole v Jihomoravském kraji. Jedná se o první třídu základní školy s 26 žáky. Přehled činností zahrnuje přípravný týden na konci srpna 2018 a první měsíc školního roku. Jedná se většinou o činnosti nad rámec běžné výuky. Budeme rádi, když nám zašlete svůj přehled činností nad rámec běžné výuky v průběhu jednoho měsíce, ať už učíte na MŠ, ZŠ nebo SŠ. Nemusí jít o třídnictví, ale například o vedení školy, specializovanou činnost, výchovné poradenství apod. Pište na e-mail info@pedagogicka-komora.cz.

- Získání podkladů pro evidenci žáků – formuláře rodičům
- Zadávání údajů žáků do elektronické evidence v systému bakaláři
- Doprava do třídy všech pracovních sešitů a učebnic ze skladu, rozdání na lavice 7 ks/žák
- Rozdání sponzorských dárků na lavice
- Rozdání balíčků pro prvňáčky
- Výzdoba třídy – s použitím žebříku (2 strany místnosti), další výzdoba třídy a také chodby
- Nákup květin do třídy
- Nákup čtvrtek formátu A1, A2
- Nákup kornoutu s bonbony na první školní den
- Nákup samolepek pro děti – motivace, nalepení na notýsek
- Nákup složek barevných výkresů, výběr 60Kč/žák
- Obstarání meče a podušky na pasování prvňáčků
- Vyčištění počítače po předchozím uživateli a aktualizace software
- Získávání souhlasu na focení žáků do MF Dnes – celoměstské focení prvňáčků
- Získávání souhlasu rodičů – stravování
- Získávání souhlasu – souhlas s činností školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga
- Zjišťování údajů o zdravotní pojišťovně žáka
- Zjišťování a upřesňování údajů žáka (telefony rodičům – nefunkční špatně zapsané e-maily, špatně zapsaná telefonní čísla a rodní čísla apod.)
- Projekty Ovoce do škol a Mléko do škol (2x týdně, zajištění donášky do třídy, výdej, vracení přepravek, ukládání a vydávání nemocným žákům)
- Podepisování a vydávání karet do mlékového automatu
- Třídní schůzky s rodiči prvňáků – v září 2x, poprvé první školní den
- Kontrola přinesených věcí pro hygienu – kapesníky, utěrky papírové, mýdlo
- Kontrola kufříků s věcmi do VV, cvičebních úborů a ručníků
- Přidělání klíče od šatny, aby jedny byly k dispozici šatnářům
- Informování rodičů o školních aktivitách e-mailem
- Doprovod žáků na akci, odnos materiálů dopravní výchovy z akce do školy
- Vyzdobení oken třídy k výročí – soutěž o největší počet vlajek v oknech – lepení 37 vlajek ČR do oken třídy, informování vedení školy
- Dodatečná objednávka písmenkové abecedy – nebylo objednáno, vybírání 23 Kč/žák
- Objednávání školních akcí – do prosince 2 akce
- Objednávka školy v přírodě - mail, potvrzení, odpověď na obsazenost dříve volného termínu
- Zápis úrazu do knihy úrazů, komunikace s rodiči (3x)
- Vypisování třídní knihy, omluvenky žáků
- Vypisování třídního výkazu
- Vybírání 100 Kč/žák -  příspěvek SRPŠ
- Vybírání a odevzdávání 50 Kč/žák  na kopírování
- Rozdávání nabídky knih, vybírání objednávek, distribuce knih dětem, vybírání peněz za knihy (7 dětí, celkem 11 knih,  téměř 2 400 Kč)
- Obstarání a doprava jablek na otiskování ve VV
- Osobní jednání s rodičem kvůli chování žáka – 1 h
- Propichování nových tub s temperami – 26 x 11 = 286 ks

Připomínkujte Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023

Pedagogická komora obdržela k připomínkování  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023. Protože se jedná o zásadní koncepční materiál, rozhodli jsme se jeho text poskytnout nejen členům našeho spolku, ale všem zájemcům. Připomínky můžete zasílat na e-mail info@pedagogicka-komora.cz, ale preferujeme, když je vyznačíte přímo do textu jako komentář v online verzi, aby na ně mohli reagovat ostatní komentující. Připomínkování je možné do 25. listopadu 2018.

čtvrtek 8. listopadu 2018

Cut-off score vyřadí především zájemce o nástavbové studium

Z analýzy výsledků, která je součástí Závěrečné souhrnné zprávy k jednotné přijímací zkoušce za rok 2018, vyplývá, že zavedení cut-off score by mělo největší dopady na zájemce o nástavbové studium, zatímco počty studentů gymnázií by ovlivnilo minimálně. Zveřejňujeme nejdůležitější grafy z uvedené analýzy, kterou zpracoval Cermat.
středa 7. listopadu 2018

Ve výdajích na školství jsme na konci žebříčku OECD

Aktuální statistiky OECD řadí Českou republiku mezi státy s nejnižšími výdaji na školství vzhledem k hrubému domácí produktu. V roce 2015 jsme byli druzí od konce ve výdajích na primární a sekundární vzdělávání (ZŠ a SŠ) mezi zeměmi Evropské unie. Celkové výdaje na školství činily pouhých 3,8 % HDP. Podle národních statistik výdaje v roce 2016 dále poklesly na historické minimum 3,6 % HDP.

úterý 6. listopadu 2018

Přijímací řízení na střední školy a maturity v okolních státech

Se souhlasem Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny zveřejňujeme materiál Přijímací řízení na střední školy a maturity. Jde o odpověď na konkrétní poslanecký dotaz, která byla zpracována v požadovaném časovém rámci - tedy na základě zdrojů, které byly v daném termínu zpracování dostupné.  Upozorňujeme, že se nejedná o komplexní analýzu, které Parlamentní institut standardně zveřejňuje. Pedagogická komora považuje údaje v odpovědi za přínosné pro věcnou diskuzi o změnách maturit a přijímacích zkoušek na střední školy nebo o aktuálním návrhu na zavedení cut-off score. Proto jsme požádali o svolení materiál zveřejnit. Děkujeme, že nám to bylo Parlamentním institutem umožněno. Doufejme, že MŠMT nechá zpracovat zevrubnou analýzu alespoň dodatečně, když tak neučinilo před zavedením jednotné přijímací zkoušky ani státních maturit...

Jsou jednotné přijímačky legální?

V Učitelských novinách vyšel názorový článek Radka Sárköziho Jsou jednotné přijímačky legální?, který upozorňuje na legislativní nedostatky vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Vyhláška vznikla v době, kdy ministerstvo školství vedla Kateřina Valachová.

Pedagogická komora - přihláška do spolku

Členství ve spolku Pedagogická komora je nejefektivnější cesta, jak prosadit pozitivní změny v českém školství. Pokud máte zájem o členství ve spolku Pedagogická komora, prosím, vyplňte tuto online přihlášku.

Aktuální cíle spolku (celé stanovy):
 • Propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace
 • Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe
 • Navýšení rozpočtu školství na průměr zemí EU (% z HDP), což je o 25 % více než nyní
 • Narovnání platů pedagogů na průměr EU (relace k ostatním stejně kvalifikovaným zaměstnancům), což je o 50 % více než nyní
 • Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)
 • Přijetí zákona o Pedagogické komoře, která bude oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací pedagogických pracovníků
Od října 2017 evidujeme již 2.200 přihlášek - učitelů (80 %), ředitelů (15 %) a dalších pedagogických pracovníků.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Přijímací zkoušky na střední školy

Od školního roku 2016/2017 organizuje Cermat jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory SŠ. Příslušnou vyhlášku prosadila tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zkouška je tvořena testem z češtiny a matematiky. Testy mají váhu minimálně 60 % (u sportovních gymnázií 40 %), o dalších kritériích pro přijetí rozhoduje ředitel střední školy. (Zájemci o studium na konzervatoři tyto testy nedělají, absolvují talentovou zkoušku.) Asociace krajů ČR navrhla zavedení nepodkročitelného minima. Během posledního jednání tripartity zaúkoloval premiér Andrej Babiš ministra školství Roberta Plagu, aby cut-off score připravil do listopadu 2018. Proti tomuto návrhu vystoupila Pedagogická komora, Asociace ředitelů gymnázií, Asociace středních průmyslových škol, Svaz průmyslu a dopravy i ředitelka Cermatu... AKTUALIZACE: Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018.

Oficiální informace
Další informace:

pondělí 5. listopadu 2018

Průběh revize rámcových vzdělávacích programů je netransparentní

Server Novinky.cz zveřejnil v článku Rámcové vzdělávací programy čekají změny. Ministerstvo odtajnilo komise seznam členů jednotlivých pracovních, kteří se v Národním ústavu pro vzdělávání zabývají revizí rámcových vzdělávacích programů. Tento seznam ovšem není úplný, protože nezahrnuje všechny pracovní skupiny. Ve věci revize RVP interpeloval ministra školství Roberta Plagu poslanec Lukáš Bartoň (Česká pirátská strana).

Pedagogická komora dlouhodobě usiluje o větší transparentnost v práci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jím přímo zřízených organizací jako je NÚV, Cermat, ČŠI nebo NIDV. Proto těmto organizacím v září zaslala žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pedagogická komora požadovala odtajnění všech pracovních skupin i jejich členů a zveřejnění dalších důležitých údajů. Zatímco ČŠI a MŠMT informace sdělily, NÚV, Cermat a NIDV to odmítly. Následovalo odvolání k příslušnému nadřízenému orgánu, které se v současnosti vyřizuje.

„Za Pedagogickou komoru jsem žádal Národní ústav pro vzdělávání o informace, jaké byly dosavadní finanční náklady revize rámcových vzdělávacích programů, kdy se jednotlivé pracovní týmy sešly a jak zní oficiální zadání z ministerstva školství, bohužel tyto informace nám poskytnuty nebyly,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „obdrželi jsme pouze názvy některých odborných skupin a jména pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání, kteří je vedou.“

Díky tlaku Pedagogické komory, která na tento problém opakovaně upozorňovala přímo ministra školství Roberta Plagu, byl nyní zveřejněn seznam některých externích spolupracovníků NÚV. Bohužel bez uvedení organizace, kterou daná osoba zastupuje. Tento seznam není úplný, protože některé pracovní skupiny v něm nejsou uvedeny.

Nadále zůstává kolem průběhu revize RVP řada nejasností. Nebylo zveřejněno, jakým způsobem byli jednotliví členové do pracovních skupin delegováni a vybíráni. Transparentní výběrové řízení, kam by se mohli zájemci o práci v odborných skupinách hlásit, se nekonalo... Mnoho předmětových spolků nemá v pracovních týmech své zástupce, protože nebyly osloveny nebo na jejich žádosti NÚV nereagoval… Zástupcům Pedagogické komory nebylo ze strany NÚV umožněno se do revize RVP zapojit, přestože ministr Robert Plaga zajištěním tohoto úkolu pověřil svého náměstka Václava Pícla... Ředitel NÚV na žádost prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho o osobní jednání ve věci revize RVP neodpověděl... MŠMT doposud nezveřejnilo složení Rady pro revize RVP, přestože o to bylo opakovaně žádáno… Revize probíhá v rozporu s výsledky ankety mezi pedagogy, kterou uspořádal NÚV… Dle oficiálního sdělení NÚV žádné písemné zadání, co je cílem revize RVP, od MŠMT neobdržel...

„Oslovil jsem pana ministra Roberta Plagu s žádostí o osobní schůzku, na které by se nejasnosti kolem dosavadního netransparentního průběhu revize rámcových vzdělávacích programů vyřešily,“ sdělil Radek Sárközi, „byl bych rád, kdyby se jednání účastnil i náměstek Václav Pícl a především ředitel NÚV Lubomír Martinec, který podle mého názoru ve věci revize manažersky zcela selhal.“ 

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Výstupy z dotazníkového šetření Národního ústavu pro vzdělávání...neděle 4. listopadu 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Maturitní zkouška

MŠMT připravuje změny v maturitách, které chce představit v průběhu listopadu 2018. Učitelé z praxe opět nebyli k diskuzím přizváni, jak bývá zvykem. V průběhu letních prázdnin MŠMT připravilo změny v maturitách i přijímacích zkouškách v souvislosti s úpravou podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Bohužel také bez konzultací s učiteli z praxe...

Oficiální informace
Další informace

sobota 3. listopadu 2018

ČŠI: Pracovní skupiny s účastí externistů

Pedagogická komora zaslala České školní inspekci žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Celou odpověď naleznete zde. Žádost se týkala pracovních skupin, do kterých jsou zapojeni externisté. ČŠI zaslala jména a pracoviště placených spolupracovníků zapojených do projektu Komplexní systém hodnocení financovaného z evropských fondů v rámci OP VVV.

Klíčová aktivita – Propojení externího a interního hodnocení škol a školských zařízení a tvorba příkladů inspirativní praxe 
 • PhDr. Dana Čapková, PB VOŠ a SŠ managementu, Praha 
 • RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Irena Herová, Univerzita Karlova v Praze prom. ped. 
 • Jana Hrubá, důchodce 
 • PhDr. Martin Chvál, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Stanislav Michek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové 
 • doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Univerzita Pardubice 
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Karel Starý, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., Národní institut pro další vzdělávání 
 • PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PsLic. Jan Vyhnálek, OSVČ (psycholog)
Klíčová aktivita – hodnocení klíčových kompetencí
 • Mgr. Martin Lána, ZŠ a MŠ Děčín Mgr. 
 • Jaroslav Faltýn, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Klíčová aktivita – Monitorování úrovně spravedlivosti vzdělávacího systému
 • PhDr. David Greger, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Karel Čada, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Irena Herová, Univerzita Karlova v Praze 
 • Daniel Hůle, Člověk v tísni 
 • Mgr. Vladimír Hulík, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 • doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Karin Marques, Open Society Fund 
 • Ing. Jaromír Nebřenský, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Eva Potužníková, OSVČ 
 • PhDr. František Prokop, ZŠ Táborská, Praha 4 
 • Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Jiří Šafr, PhD., Sociologický ústav Akademie věd ČR 
 • Mgr. Martin Šimáček, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 • RNDr. Petra Špačková, PhD., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Vít Šťastný, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Petra Vnuková, Univerzita Karlova v Praze
Klíčová aktivita – Sekundární analýzy inspekčních dat
 • Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Ivana Častulíková, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 
 • doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Jakub Lysek, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D., M.A., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Alena Navrátilová, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Michal Soukop, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Bc. Kateřina Zymová, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Kontaktní osobou je ve všech případech Ing. Miroslava Debnárová, hlavní manažerka projektu (miroslava.debnarova@csicr.cz).

pátek 2. listopadu 2018

CERMAT: Odpovědi k maturitám a přijímacím zkouškám na SŠ

Pedagogická komora zaslala Cermatu několik žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpovědi Cermatu naleznete zde. Jelikož nám nebyly zodpovězeny všechny dotazy, odvolali jsme se k MŠMT (to má lhůtu na vyřízení 30 dní...).

Náklady na jednotnou přijímací zkoušku činily celkem 18,6 milionu korun.

Počet pracovníků Cermatu, kteří se věnují tvorbě zadání:


Další odpovědi na žádosti Pedagogické komory podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...

čtvrtek 1. listopadu 2018

Jednání s ministryní Janou Maláčovou o dětských skupinách, mateřských školách a platech pedagogů

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se uskutečnilo jednání zástupců Pedagogické komory s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Hlavními diskutovanými tématy byly návrhy Pedagogické komory na zvýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti, zvýšení platů pedagogických pracovníků o 20 %, nastavení srovnatelných podmínek pro mateřské školy i dětské skupiny a novela nařízení vlády platových poměrech zaměstnanců.

Za ministerstvo práce a sociálních věcí byli kromě ministryně Jany Maláčové přítomni Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně člena vlády, Linda Sokačová, zastupující ředitelka Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, Petr Hůrk, náměstek pro řízení Sekce legislativy. Za Pedagogickou komoru se jednání účastnili Radek Sárközi, Janek Wagner a Andrea Benešová.

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, informoval paní ministryni o široké politické podpoře zvýšit příplatky pro třídní učitele ze současných 400 až 1 300 Kč na 2 500 až 3 500 Kč. Jelikož se jedná o novelu zákoníku práce, bude moci Jana Maláčová za MPSV vystoupit k tomuto návrhu na plénu Poslanecké sněmovny. „Požádal jsem paní ministryni, aby zvýšení příplatků za třídnictví podpořila, protože se původně jedná o novelu z dílny Sobotkovy vlády a přímo o návrh ČSSD,“ sdělil Radek Sárközi. Návrh je rozpočtově kryt v rámci pěti miliard navíc pro rok 2019 na netarifní části platu učitelů. Ministr Robert Plaga dal za MŠMT k této novele kladné stanovisko, vláda k ní zaujala stanovisko neutrální. „Rovněž jsme ministryni Janu Maláčovou oslovili, aby podpořila náš návrh zvýšit platy pedagogů o 20 procent místo plánovaných 15 procent, což je kompenzace za čtyřměsíční odklad ze září na leden,“ říká Radek Sárközi. Kvůli tomuto odkladu přijdou letos učitelé o 20 000 Kč. O obou návrzích by měli jednat poslanci 13. listopadu.

Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, upozornil, že novela zákona o dětských skupinách, která je aktuálně v připomínkovém řízení, rozevírá nůžky mezi podmínkami dětí do čtyř let věku v mateřských školách a dětských skupinách. „Zatímco nyní pečují v dětské skupině o 13 až 24 dětí 3 dospělé osoby, podle novely má být na 6 dětí jeden dospělý, tedy 4 chůvy na maximálně 24 dětí,“ upozorňuje Janek Wagner, „v mateřské škole je ale na až 28 dětí ve třídě pouze jedna učitelka.“ MPSV počítá s tím, že příspěvek od státu na provoz dětské skupiny bude činit 90 000 Kč na jedno dítě ročně. „Dalších 4 000 korun měsíčně bude moci dětská skupina vybírat od rodičů, což si chudší rodiny a samoživitelky zřejmě nebudou moci dovolit,“ dodává Janek Wagner. MŠMT v současnosti posílá na jedno dítě v mateřské škole normativ ve výši 51 000 korun. Společně s úplatou od rodičů dosáhnou dětské skupiny na dvojnásobek peněz na dítě oproti mateřským školám.

„Současné podmínky v mateřských školách jsou neúnosné a je třeba, aby se normativ na dítě zvýšil na dvojnásobek, což umožní zaměstnat kromě učitelky další dospělou osobu po celou dobu provozu,“ navrhuje Radek Sárközi. Pedagogická komora v této věci osloví premiéra a ministra školství ke společnému jednání. „V mateřských školách je v současnosti 45 000 dětí mladších tří let, je třeba pro ně vytvořit srovnatelné podmínky, jaké mají v dětských skupinách,“ požaduje Radek Sárközi.

Andrea Benešová tlumočila za odbornou sekci mateřských škol návrh Pedagogické komory na změnu v zařazování pracovníků MŠ do tarifních tříd. „Zatímco ředitelka mateřské školy pobírá obvykle 10. platovou třídu, ředitelé základních škol jsou zařazováni do 13. platové třídy,“ upozorňuje Andrea Benešová, „řídit mateřskou školu je přitom podobně náročné jako řídit málotřídní základní školu.“ Ředitelky MŠ mají navíc týdně až 20hodinovou přímou pedagogickou činnost s dětmi. Učitelky mateřských škol mohou být zařazeny do 8. nebo 9. platové třídy, zatímco učitelé základních škol pobírají 11. nebo 12. platovou třídu. Pedagogická komora usiluje o narovnání této nespravedlnosti.

Radek Sárközi nabídl MPSV, že by se Pedagogická komora mohla stát externím připomínkovým místem k problémům platů pedagogů a k legislativě související s pracovním právem. „Díky zapojení Pedagogické komory už ve fázi přípravy novelizací na ministerstvu práce a sociálních věcí by mohly být výsledné legislativní dokumenty kvalitnější,“ myslí si Radek Sárközi.

Pedagogická komora, z.s., je nejpočetnější školský spolek v ČR. Z celkového počtu téměř 2 200 členů je mezi členy spolku přes 400 učitelek mateřských škol. Zakladatelé Pedagogické komory organizovali petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21 609 učitelů z 1 150 škol. Pedagogická komora ve spolupráci s dalšími organizacemi prosadila zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz