pondělí 16. září 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vzory žádostí o vyšší platovou třídu pro pedagogy

V tomto rozcestníku Pedagogické komory naleznete odkazy na vzory žádostí o vyšší platovou třídu pro ředitele škol, učitele a další pedagogické pracovníky. V souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax bude pro školy i jejich zřizovatele výhodné, aby k 30. září 2019 byli všichni pedagogičtí zaměstnanci (s výjimkou asistentů pedagoga, kteří jsou financováni jiným způsobem) zařazeni v nejvyšší možné platové třídě. Díky tomu obdrží školy od ledna 2020 více peněz z MŠMT na platy. Pedagogická komora, z. s., podporuje přeřazení zaměstnanců škol do vyšších platových tříd. Pro zařazení pracovníka do platové třídy je rozhodující nejnáročnější práce, kterou vykonává nebo řídí (dle katalogu prací v příslušném nařízení vlády).


neděle 15. září 2019

Nepedagogičtí pracovníci škol a minimální mzda

Jan Mikáč zaslal Pedagogické komoře výpočty tarifů nepedagogických pracovníků škol. Vyplývá z nich, že v roce 2019 opět vzrostl počet položek, které jsou pod zaručenou (oranžové), nebo dokonce pod minimální (žluté) mzdou. Příčinou je, že minimální mzda roste rychleji než tarify... Částečně se tento problém týká i pedagogických pracovníků, kteří pracují jako asistenti (do 7. platové třídy). Více informací naleznete zde.středa 11. září 2019

Projekt Postiženi inkluzí

Pedagogická komora, z. s, spolupracuje na projektu Postiženi inkluzí režiséra Marka Tichého. Jedná se o sérii videí a dalších materiálů, které představí realitu společného vzdělávání, jak v praxi probíhá...


pondělí 9. září 2019

Často kladené otázky k 12. platové třídě pro ředitelky samostatných MŠ

Jelikož Pedagogická komora, z. s.,  obdržela řadu dotazů k tématu zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do 12. platové třídy, rozhodli jsme se odpovědi na nejčastější otázky publikovat. Podrobnější informace (včetně vzorové žádosti o vyšší platovou třídu nebo stanoviska MPSV) naleznete v samostatném příspěvku Vyšší platové třídy pro ředitele škol.

1) Co rozhoduje o zařazení pracovníka do platové třídy?

Zákoník práce určuje, že zaměstnavatel musí zařadit zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnější práce, kterou pracovník vykonává nebo řídí:

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
§ 123
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.
(3) Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.


2) Jak je definována 12. platová třída v případě ředitelek samostatných mateřských škol?

neděle 8. září 2019

13. platová třída pro učitele a ředitele škol

Na konci srpna 2019 zveřejnilo MŠMT aktualizovanou verzi Metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků... V části ohledně 13. platové třídy pro učitele (včetně ředitelů škol) došlo k několika změnám oproti verzi z roku 2018. Byl doplněn konkrétní příklad zapojení do programu eTwinning (kromě Erasmus+) nebo došlo k vypuštění matoucí pasáže o "sítích škol". Pedagogická komora, z. s., upozorňuje, že tento výklad MŠMT není právně závazný.

Metodický výklad MŠMT je bohužel zavádějící kvůli formálnímu rozdělení učitelů na "Učitele mateřské školy" a "Ostatní učitele", které příslušné nařízení vlády neobsahuje. Tím vzniká neodůvodněný dojem, že by např. ředitelka MŠ nemohla být zařazena do 13. platové třídy, i když splňuje níže uvedený bod 2 nebo 3. Rovněž v některých dalších pasážích jde materiál MŠMT za text příslušného nařízení vlády (nebo stanovisko MPSV k němu) a dezinterpretuje ho, což může způsobit řadu problémů...

Poznámka: Pokud je některý zaměstnanec školy zařazen do 13. platové třídy, ředitel dané školy má automaticky nárok na minimálně stejnou platovou třídu.

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (2019)

Č.j.: MSMT- 22101/2019-1

2.1.2 Ostatní učitelé – 2.16.01

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.

Předmětem těchto činností je vytváření záměrů a myšlenkových osnov, tvorba pojetí, zaměření a tvorba koncepce dalšího rozvoje celého oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem, nebo rámcového vzdělávacího programu (viz školský zákon), to znamená nikoli „školního vzdělávacího programu“. Výše popsané činnosti přesahují rámec jedné školy a výsledky těchto prací využívá více škol, proto není povinností každé školy tyto činnosti vykonávat.

2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

Uvedenou platovou třídu zřizovatel nebo zaměstnavatel přizná, požaduje-li vykonávání náročnějších činností, tj. „specializované metodologické činnosti v oblasti pedagogiky a psychologie“, jejichž výkon je podmíněn získáním specializace podle zvláštního právního předpisu – § 7 (ředitel školy nebo vedoucí pedagogický pracovník) a § 8 (výchovný poradce) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu nejméně 250 hodin). Absolvování uvedených studií neznamená automatické zařazení do 13. platové třídy, ale je jedním z předpokladů.

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

Učitel, kterého zaměstnavatel pověří výkonem činností přesahující rámec školy, a to v případě tvorby a koordinace mezinárodních výchovných a vzdělávacích projektů - rozumí se účast na tvorbě a koordinaci mezinárodních projektů v rámci existujících vzdělávacích programů Evropské unie nebo jiných, například „Erasmus+ nebo eTwinning“. Nejedná se o zpracování jednotlivých opatření vyplývajících z programů Evropské unie (např. opatření k „Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“).


úterý 3. září 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší platové třídy pro ředitele škol

V souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax bude pro školy i jejich zřizovatele výhodné, aby k 30. září 2019 byli všichni zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě. Díky tomu obdrží školy od ledna 2020 více peněz z MŠMT na platy. Pedagogická komora, z. s., podporuje přeřazení zaměstnanců škol do vyšších platových tříd. V tomto rozcestníku nabízíme vzory žádostí o vyšší platovou třídu, doporučení adresované zřizovatelům škol i další informace.


neděle 1. září 2019

Asistent pedagoga - změny v přímé pedagogické činnosti a financování

V souvislosti s touto novelizací dvou nařízení vlády došlo s účinností od 1. září 2019 ke změnám rozsahu přímé pedagogické činnosti u asistentů pedagoga, a to následujícím způsobem...

Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga od 1. 9. 2019:
- speciální školy/třídy: 36 hodin (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona)
- běžné školy/třídy: 20 až 40 hodin (rozhoduje ředitel školy)

Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga od 1. 9. 2021:
- běžné školy/třídy: 32 až 36 hodin (rozhoduje ředitel školy)
- speciální školy/třídy: 36 hodin (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona)


Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Zdroj: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Zároveň se od 1. 1. 2020 změní způsob financování asistentů pedagoga ve speciálních školách/třídách (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona), a to v souvislosti s přechodem na PHmax. V běžných školách/třídách zůstává financování asistentů pedagoga prostřednictvím podpůrných opatření.


Volby vedení Pedagogické komory - medailonky kandidátů


V rámci aktuální valné hromady spolku Pedagogická komora proběhnou na konci září 2019 volby nového vedení Pedagogické komory pro nadcházející tříleté volební období. Představujeme vám kandidáty do prezidia a kontrolní komise, kteří přijali nominaci a ucházejí se o hlasy členů spolku. Kandidáti jsou seřazeni v abecedním pořadí.

sobota 31. srpna 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávková pohotovost ve školách

Prosíme zaměstnance škol o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím mapuje Pedagogická komora názory učitelů i dalších pedagogických pracovníků na případné vyhlášení stávkové pohotovosti.

Průběžné vyhodnocení: Pro vyhlášení stávkové pohotovosti hlasovalo 92,6 % respondentů. Jeden z požadavků již byl částečně splněn - ministr školství odvolal z funkce politického náměstka za ČSSD Petra Pavlíka.

Ministryně financí Alena Schillerová navrhla, aby platy pedagogů rostly v příštím roce o 10 procent, místo původně slíbeného patnáctiprocentního navýšení. Ministr školství Robert Plaga předložil novelu zákona o pedagogických pracovnících, podle níž budou moci učit žáky 2. stupně základních škol lidé bez pedagogického vzdělání. Vláda se nehlásí k usnesení Poslanecké sněmovny, aby nejpozději v roce 2020 činily platy učitelů 130 % průměrné mzdy v ČR. Ministerstvo školství navrhuje zvýšit míru přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele. Neproběhla odborná revize inkluzivního vzdělávání. Za posledních 15 let činilo navýšení učitelských platů pouhých 5 procentních bodů oproti ostatním zaměstnancům – ze 105 % v roce 2003 na současných 110 % průměrné mzdy v České republice. Uvedené kroky by vedly ke snížení kvality vzdělávání. Proto vedení spolku Pedagogická komora začalo připravovat vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách.


Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

Průběžné vyhodnocení odpovědí

Souhlasíte s vyhlášením stávkové pohotovosti na podporu některých z následujících požadavků? (Pro hlasovalo celkem 92,6 % respondentů.)Počty žáků prvního stupně na učitele (Evropa)

Počty žáků prvního stupně na učitele v Evropě...


Zdroj: Pupil–teacher ratio in primary education by country in Europe

pátek 30. srpna 2019

Průběžné vyhodnocení dotazníku Pedagogické komory k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

Vedení Pedagogické komory se rozhodlo zmapovat názory učitelů i dalších pedagogických pracovníků na případné vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách. Zveřejňujeme průběžné vyhodnocení dotazníku, který je stále možné vyplňovat. Výsledek bude během září předložen valné hromadě Pedagogické komory k diskuzi a hlasování o vyhlášení stávkové pohotovosti.

Pro vyhlášení stávkové pohotovosti hlasovalo celkem 92,6 % respondentů. Jeden z požadavků již byl částečně splněn - ministr školství odvolal z funkce politického náměstka za ČSSD Petra Pavlíka.

Ministryně financí Alena Schillerová navrhla, aby platy pedagogů rostly v příštím roce o 10 procent, místo původně slíbeného patnáctiprocentního navýšení. Ministr školství Robert Plaga předložil novelu zákona o pedagogických pracovnících, podle níž budou moci učit žáky 2. stupně základních škol lidé bez pedagogického vzdělání. Vláda se nehlásí k usnesení Poslanecké sněmovny, aby nejpozději v roce 2020 činily platy učitelů 130 % průměrné mzdy v ČR. Ministerstvo školství navrhuje zvýšit míru přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele. Neproběhla odborná revize inkluzivního vzdělávání. Za posledních 15 let činilo navýšení učitelských platů pouhých 5 procentních bodů oproti ostatním zaměstnancům – ze 105 % v roce 2003 na současných 110 % průměrné mzdy v České republice. Uvedené kroky by vedly ke snížení kvality vzdělávání. Proto vedení spolku Pedagogická komora začalo připravovat vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách.

Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

Průběžné vyhodnocení odpovědí

Souhlasíte s vyhlášením stávkové pohotovosti na podporu některých z následujících požadavků? (Pro hlasovalo celkem 92,6 % respondentů.)1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020 (Pro hlasovalo celkem 97,9 % respondentů.)

Tento slib zazněl již v roce 2003, kdy činil průměrný plat učitelů 105,4 %, po 15 letech se zvýšil o necelých 5 procentních bodů na 109,6 % v roce 2018; nástupní platy ve školství jsou nízké a na postup v tarifní třídě čeká pedagog až 8 let, což odrazuje čerstvé absolventy od nástupu do školství; učitelé odcházejí pracovat mimo školství, průměrný věk učitelů roste.2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání (Pro hlasovalo celkem 97 % respondentů.)

Současná legislativa pro společné vzdělávání přetěžuje pedagogické pracovníky a klade na učitele až nesplnitelné pracovní nároky; přetěžuje školy a poradenská zařízení administrativními úkony, čímž jim nezbývá čas věnovat se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami; má negativní vliv na kvalitu výuky intaktních žáků; dětem s těžšími diagnózami neprospívá; ubývá speciálních tříd při běžných školách a je ohrožena existence škol speciálních; bude nutné novelizovat příslušnou část školského zákona.3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD (Pro hlasovalo celkem 97,7 % respondentů.)

Kvůli dlouhodobému podfinancování se české školství ocitlo v krizi; chybí peníze na vybavení škol ICT, pomůcky, učebnice a na podpůrný personál; ještě v roce 2011 činily výdaje na školství 4,3 % hrubého domácího produktu, nyní to je pouhých 3,9 % HDP; školství stále není rozpočtovou prioritou vlády, přestože investice do vzdělávání je nejefektivnější investicí s mnohonásobnou návratností; šetření na školství je šetřením na dětech a budoucích generacích i na prosperitě České republiky.4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících (Pro hlasovalo celkem 92,1 % respondentů.)

Nechceme, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to negativní dopady na kvalitu výuky, na což upozornila Česká školní inspekce, naopak by se měla zvýšit míra aprobovanosti výuky; je třeba definovat funkci třídního učitele v legislativě, jak je tomu na Slovensku, a to včetně příplatku za tuto náročnou práci v minimální výši 2 500 Kč měsíčně.5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství (Pro hlasovalo celkem 95,3 % respondentů.)

Premiér a ministři školství, financí i práce a sociálních věcí by měli osobně projednat jednotlivé návrhy se zástupci signatářů otevřeného dopisu.6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…) (Pro hlasovalo celkem 87,4 % respondentů.)

MŠMT preferuje názory jednotlivců a jednání s organizacemi bez širšího mandátu a bez odpovědnosti, které zaměstnávají teoretiky odtržené od praxe, před reprezentativními profesními a předmětovými spolky pedagogů, jejichž členové každodenně realizují změny ve školství, a tudíž nejlépe vědí, co v praxi funguje a co ne.7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka (Pro hlasovalo celkem 71,6 % respondentů.)

Oba náměstci se výrazně podíleli na prosazení současné podoby inkluzivního vzdělávání za exministryně Kateřiny Valachové a nyní brání pozitivním změnám ve školství. Rovněž prosazovali novelu zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem, s níž vyjádřilo nesouhlas 21 609 pedagogů z 1 150 škol podepsáním petice.8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd (Pro hlasovalo celkem 89,7 % respondentů.)

Ředitelům všech stupňů škol by měla být výrazně snížena míra přímé pedagogické činnosti, aby se mohli věnovat řízení školy; ředitelé by měli být zařazeni minimálně ve 13. tarifní třídě, učitelé ve 12., vychovatelé v 10., asistenti pedagoga v 8. platové třídě; je třeba navýšit počet stupňů v tarifní tabulce ze 7 na 12, aby byl stejný jako u nepedagogických pracovníků a v ostatních profesích.Stávková pohotovost ve školách (další informace)

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


neděle 25. srpna 2019

Benefity pro členy spolku Pedagogická komora

Hlavním benefitem pro členy spolku Pedagogická komora je vzájemná výměna zkušeností, pomoc a podpora. Jsme profesní stavovskou organizací, která sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří se rozhodli táhnout společně za jeden provaz. Naším cílem je podpořit pozitivní změny ve vzdělávání a prosadit lepší pracovní podmínky ve školství. Členové spolku Pedagogická komora mohou navíc využívat konkrétní benefity buď pro sebe, nebo pro školu, na které působí (pokud je členem spolku ředitel školy, může využít benefit pro celou školu jakožto instituci). Přihláška do spolku Pedagogická komora

Aktuální akce
Další slevy můžete získat díky kartě ITIC s mezinárodní platností.

Minulé akce

pátek 23. srpna 2019

Školský výbor Senátu neuspořádá veřejné slyšení k otevřenému dopisu politikům

Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo přes 3.900 pedagogů, projednal školský výbor Senátu na své dubnové schůzi. Hlavní body dopisu prezentoval přítomným senátorům Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora. Následnou žádost o uspořádání veřejného slyšení výboru k otevřenému dopisu Pedagogické komory senátor Jiří Drahoš, předseda školského výboru, nedoporučil ke schválení. Členové školského výboru na své červnové schůzi žádost neschválili. Veřejné slyšení v Senátu se tudíž neuskuteční...

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Senát)

Zápis z 5. schůze konané dne 23. dubna 2019

K bodu - Projednání „Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství“

Mgr. R. Sarközi, prezident spolku Pedagogická komora, z. s. odůvodnil předložení Otevřeného dopisu. Formou prezentace poukázal na problémy českého školství – např. 2leté děti v MŠ, inkluze, odměňování a pracovní podmínky pedagogů. Obrátil se na výbor s žádostí o uspořádání veřejného slyšení. Cílem je medializovat problémy školství a upozornit na jejich odkládání. Předseda výboru senátor J. Drahoš uvedl, že všichni senátoři mají dopis k dispozici, jedná se o dlouhodobé problémy, o kterých se ví. Děkuje za seznámení s dopisem. V rozpravě vystoupila senátorka J. Vítková a senátoři Zd. Papoušek a P. Štohl. Diskutovaly se otázky kariérního řádu, finanční ohodnocení, prestiž učitele, třídnictví.

Zápis ze 7. schůze konané dne 11. června 2019

K bodu - Sdělení předsedy výboru
- Žádost Pedagogické komory (Mgr. Radek Sárközi) o uspořádání VSV k Otevřenému dopisu politikům za záchranu českého školství.
Dále předseda výboru otevřel rozpravu k žádosti o uspořádání VSV k Otevřenému dopisu za záchranu českého školství. Předseda výboru nevidí konání VSV jako důvodné - další instituce se zabývají školství, konají se odborné akce a debaty o změnách ve školství. V rozpravě vystoupili senátor V. Chaloupek a senátorka J. Vítková. Pro konání VSV bylo 6 senátorů proti a 2 se zdrželi (9. – viz HP).čtvrtek 8. srpna 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Domácí (individuální) vzdělávání

Oficiální termín pro domácí vzdělávání ve školském zákoně je individuální vzdělávání. V ČR plní povinnou školní docházku touto formou více než 3 000 dětí. Povinné předškolní vzdělávání od 5 let lze rovněž uskutečňovat formou domácího (individuálního) vzdělávání.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

středa 7. srpna 2019

Mateřské školy nepřijdou o funkci zástupce ředitele

MŠMT připravilo novelu nařízení vlády, podle níž by malé mateřské školy (do počtu tří tříd) nemohly mít funkci zástupce ředitele se sníženou mírou přímé pedagogické činnosti na 25 hodin týdně. Po intervenci Pedagogické komory byla tato změna vypuštěna a příslušná novela byla schválena bez ní.

úterý 6. srpna 2019

Metodický výklad MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků není závazný

Zveřejňujeme odpověď Pedagogické komoře z MŠMT ohledně chystané aktualizace Metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků, z níž vyplývá, že tento materiál není závazným výkladem příslušného nařízení vlády. Obdobně se vyjádřilo rovněž MPSV. Upozorňujeme zřizovatele a ředitele škol, že ministerstva nemají oprávnění vydávat závazné výklady právních předpisů.

Vážený pane magistře,
k Vaší žádosti uvádíme následující.

„Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení” (dále jen „Metodický výklad“), který zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), má pomoci ředitelům škol a školských zařízení, jejich odpovědným zástupcům i zřizovatelům škol a školských zařízení ke snadnější orientaci v odměňování a při zařazování zaměstnanců do platových tříd podle katalogu prací. Doporučení obsažená v Metodickém výkladu nejsou závazným výkladem právních předpisů; závazný výklad právního předpisu může provést v konkrétním případě pouze soud.

S pozdravem

Mgr. Jana Mančalová
Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 546
e-mail: Jana.Mancalova@msmt.cz
neděle 28. července 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší platové třídy pro učitele

V souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax bude pro školy výhodné, aby k 30. září 2019 byli všichni zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě. Díky tomu obdrží školy od ledna 2020 více peněz z MŠMT na platy. Pedagogická komora, z. s., podporuje přeřazení zaměstnanců škol do vyšších platových tříd. V tomto rozcestníku nabízíme vzor žádosti o vyšší platovou třídu, doporučení adresované ředitelům škol i další informace.


Poznámka: Odpočet let praxe kvůli nižšímu vzdělání se v různých platových třídách liší...

čtvrtek 25. července 2019

Počty žáků ve třídách základních škol na Slovensku

Nejvyšší počet žáků ve třídách základních škol v České republice činí 30 žáků (na výjimku až 34 žáků), na Slovensku je to na prvním stupni ZŠ výrazně méně...

Zákon č. 245/2008 Z. z.

Základná škola
§ 29

(5) Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je
a) 16 žiakov v triede nultého ročníka,
b) 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
c) 22 žiakov v triede prvého ročníka,
d) 25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
e) 29 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.

(6) Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno deliť na skupiny.

(7) Do nultého ročníka môže byť zaradené dieťa len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Takéto dieťa začína plniť povinnú školskú dochádzku v nultom ročníku.

(8) Najnižší počet žiakov v triede základnej školy je
a) osem žiakov v triede nultého ročníka; šesť žiakov v triede nultého ročníka v neplnoorganizovanej základnej škole,
b) 12 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
c) 11 žiakov v triede prvého ročníka,
d) 13 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
e) 15 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.

(9) V škole možno po súhlase zriaďovateľa zriadiť triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

(10) Do triedy základnej školy možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.

(11) V základnej škole možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť špecializovanú triedu. V špecializovanej triede sa vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka, na účely kompenzácie chýbajúceho obsahu vzdelávania. Žiaka do špecializovanej triedy zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa po vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden školský rok. Špecializovanú triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac ôsmich žiakov z jedného ročníka alebo viacerých ročníkov. Ak je počet žiakov v špecializovanej triede nižší ako štyria žiaci, špecializovaná trieda sa zruší.

(12) V triede základnej školy pre žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody je najviac päť žiakov.

(13) Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,32a) najvyšší počet žiakov v triede podľa odseku 5 sa môže zvýšiť o troch žiakov z dôvodu
a) zmeny trvalého pobytu žiaka,
b) opakovania ročníka žiakom,
c) prestupu žiaka z inej školy,
d) osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e),
e) preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka alebo
f) preradenia žiaka do základnej školy.


pondělí 15. července 2019

Počty dětí ve třídách mateřských škol na Slovensku

Nejvyšší počet dětí ve třídách mateřských škol v České republice činí 24 dětí (na výjimku, která je uplatňována velmi často, až 28 dětí), na Slovensku je to výrazně méně...

Vyhláška 306/2008 Z.z.

§ 4
Organizácia materskej školy

(1) Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 zákona. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa.

(2) Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraďuje najmenej päť detí a najviac desať detí. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia.

(3) Počet detí prijatých do triedy materskej školy s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním nemôže byť vyšší ako
a) 10 detí od 2 do 3 rokov,
b) 15 detí od 3 do 4 rokov,
c) 18 detí od 4 do 5 rokov,
d) 20 detí od 5 do 6 rokov,
e) 15 detí od 3 do 6 rokov.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-306#p4

Zákon č. 245/2008 Z. z.

§ 28

(9)
Najvyšší počet detí v triede materskej školy je
a) 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,
b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,
c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,
d) 21 v triede pre troj- až šesťročné deti.


pondělí 1. července 2019

Stanovisko MPSV k zařazování ředitelek MŠ do platové třídy

Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o zaslání oficiálního stanoviska k zařazování ředitelek mateřských škol do vyšší platové třídy. Odpověď z MPSV naleznete zde.

Věc: Zařazení do platové třídy

Dopisem ze dne 28. 5. 2019 se obrátil náměstek pro řízení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Václav Pícl, na náměstka pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, doc. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D., s dotazem, zda je možné zařadit ředitele mateřské školy do 11. platové třídy a zda je možné jej do této platové třídy zařadit při neplnění stanovených kvalifikačních předpokladů. V odpovědi bylo panu náměstkovi sděleno toto stanovisko:

Podle § 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud je touto nejnáročnější prací komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace, případně správy dalších oborů činnosti organizace, jejíž provádění se u vedoucích zaměstnanců, kteří jsou statutárním orgánem zaměstnavatele, předpokládá, zařadí se tento zaměstnanec do 11. platové třídy, a to podle ustanovení bodu 2 v této platové třídě v povolání 1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník v příloze k nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, kde je tato práce uvedena.

Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro vychovatele

Zveřejňujeme vzor žádosti o 9. platovou třídu (10. platovou třídu) pro vychovatele, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů vychovatelů ve školním roce 2018/2019
Doporučení Pedagogické komory ředitelům škol: Učitelé i další pedagogičtí pracovníci by měli být zařazeni do nejvyšší možné platové třídy

V souvislosti s reformou financování regionálního školství, kdy bude normativ na žáka nahrazen od roku 2020 výpočtem nákladů vycházejícím z tzv. PHmax, bude pro školy výhodné, aby byli jejich zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě, protože obdrží prostředky na tarifní část platu jednotlivých pracovníků přímo a nárokově.

Vedení Pedagogické komory proto doporučuje všem ředitelům škol, kterých se přechod na financování podle PHmax týká, aby zařadili učitele i další pedagogické pracovníky do nejvyšší možné platové třídy, v souladu s platným zněním zákoníku práce a nařízení vlády. Minimálně by mělo jít o 12. platovou třídu u učitelů ZŠ a SŠ, 13. platovou třídu u výchovných poradců, 11. platovou třídu v případě učitelů odborného výcviku, 9. nebo 10. platovou třídu v případě učitelek MŠ a 9. platovou třídu u vychovatelek školních družin.

neděle 30. června 2019

Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro speciální pedagogy

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu pro speciální pedagogy, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli. (Nejde o učitele ve školách samostatně zřízených pro děti, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, nýbrž o speciální pedagogy ve školských poradenských zařízeních, např. ve speciálněpedagogickém centru, ve středisku výchovné péče nebo v pedagogicko-psychologické poradně, popř. ve škole.)


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů speciálních pedagogů ve školním roce 2018/2019Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro asistenty pedagoga

Zveřejňujeme vzor žádosti o 8. platovou třídu pro asistenty pedagoga, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů asistentů pedagoga ve školním roce 2018/2019


sobota 29. června 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vysvědčení v zahraničí i ČR

Pokoušíme se shromáždit ukázky vysvědčení ze zahraničí a slovních vysvědčení z ČR. Posílejte nám prosím různá vysvědčení na e-mail info@pedagogicka-komora.cz, děkujeme. Vysvědčení vždy zanonymizujte, aby nebylo možné identifikovat žáka nebo učitele, ale napište nám věk žáka a ročník, který navštěvuje.


pátek 28. června 2019

Pedagogická komora zhodnotila činnost vlády v oblasti školství

Dne 27. června 2018 bylo schváleno Programového prohlášení vlády České republiky. Co se ministru školství Robertu Plagovi podařilo splnit a co nikoliv z kapitoly věnované vzdělávání, zhodnotila Pedagogická komora. (Komentáře spolku Pedagogická komora jsou uvedeny v závorce za daným odstavcem programového prohlášení vlády Andreje Babiše.)

Vláda žádný bod z kapitoly Vzdělávání, věda a výzkum nesplnila zcela. Během prvního roku by to ani nebylo možné. Za velmi problematické lze považovat kroky a návrhy ministerstva školství, které jsou v rozporu s programovým prohlášením vlády. MŠMT rovněž prosadilo některé změny, které v programovém prohlášení nejsou uvedeny vůbec – například novelizaci pamlskové vyhlášky nebo změny v maturitách a přijímacích zkouškách na střední školy. Další změny navrhli a prosadili opoziční poslanci – například novelizaci školského zákona ohledně přípravných tříd, dvouletých dětí v mateřských školách a odložení reformy financování nebo změny ohledně akreditací u vysokých škol. Ministerstvo školství pracuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a dalších koncepčních dokumentech, o kterých se programové prohlášení nezmiňuje. Premiér prosazoval bezplatné obědy ve školních jídelnách, ale po kritice Pedagogické komory ministerstvo školství svůj návrh novely školského zákona stáhlo.


AKTUÁLNÍ TÉMA: Vysvědčení a hodnocení žáků

V tomto rozcestníku mapujeme téma vysvědčení a hodnocení žáků...


Vysvědčení Marie Riegerové z roku 1868 (dcera Františka Ladislava Riegera)

čtvrtek 27. června 2019

Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro vychovatelky ŠD

Zveřejňujeme vzor žádosti o 9. platovou třídu (10. platovou třídu) pro vychovatelky školních družin, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli (řediteli školy). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů vychovatelů ŠD ve školním roce 2018/2019

Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro učitele ZŠ a SŠ

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu (13. platovou třídu) pro učitele základních a středních škol, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli (řediteli školy). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019. Tuto vzorovou žádost mohou využít rovněž učitelé odborného výcviku - 10 platová třída (11. platová třída).


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů učitelů ZŠ, SŠ a odborného výcviku (včetně ředitelů škol) ve školním roce 2018/2019

Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro učitelky MŠ

Zveřejňujeme vzor žádosti o 9. platovou třídu (10. platovou třídu) pro učitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli (řediteli školy). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů učitelů MŠ (včetně ředitelů škol) ve školním roce 2018/2019

Evropské dotace pro organizace přímo řízené MŠMT

Pedagogická komora požádala ministerstvo školství o informace k výši finančních prostředků, které obdržely organizace přímo řízené MŠMT z evropských fondů v rámci OP VK a OP VVV. Část z peněz rozděluje MŠMT svým přímo řízeným organizacím (například NÚV, ČŠI, NIDV, CERMAT...) v režimu výzev IPN (individuální projekt národní) bez možnosti, aby se o ně ucházeli jiní žadatelé, jak je tomu obvyklé u ostatních výzev.

- V rámci OP VK obdržely organizace přímo řízené MŠMT celkem:
568 155 229,29
- V rámci OP VVV obdržely organizace přímo řízené MŠMT celkem:
3 102 399 620,13
- Celková alokace OP VVV činí 91 021 217 827,34 Kč, z toho bylo uzavřeno v právních aktech: 60 694 067 920,86

středa 26. června 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platové třídy učitelů a dalších pedagogických pracovníků

Ředitel školy zařadí zaměstnance vždy do té platové třídy, která odpovídá nejnáročnější práci, kterou vykonává, a to dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.


Další informace:
úterý 25. června 2019

Vzor žádosti o 13. platovou třídu pro ředitele školy

Zveřejňujeme vzor žádosti o 13. platovou třídu pro ředitele škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více škol, společně (případně koordinovaně...). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019.

Pedagogická komora, z. s., zároveň zpracovala doporučení adresované zřizovatelům škol, aby podpořila žádosti ředitelů škol, učitelů i dalších pedagogických pracovníků o zařazení do vyšších platových tříd.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů učitelů MŠ, ZŠ a SŠ (včetně ředitelů škol) ve školním roce 2018/2019

Vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky MŠ

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více samostatných MŠ, společně (případně koordinovaně...). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019.

Pedagogická komora, z. s., zároveň zpracovala doporučení adresované zřizovatelům škol, aby podpořila žádosti ředitelů škol, učitelů i dalších pedagogických pracovníků o zařazení do vyšších platových tříd.

MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů učitelek mateřských škol (včetně ředitelek) ve školním roce 2018/2019


pondělí 24. června 2019

Vzor žádosti o 11. platovou třídu pro ředitelky MŠ

Zveřejňujeme vzor žádosti o 11. platovou třídu pro ředitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více samostatných MŠ, společně (případně koordinovaně...). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019.

Pedagogická komora, z.s., zároveň zpracovala doporučení adresované zřizovatelům škol, aby podpořila žádosti ředitelů škol, učitelů i dalších pedagogických pracovníků o zařazení do vyšších platových tříd.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů učitelek mateřských škol (včetně ředitelek) ve školním roce 2018/2019 


neděle 23. června 2019

Doporučení Pedagogické komory zřizovatelům: Ředitelé škol by měli být zařazeni do 13. platové třídy

V souvislosti s reformou financování regionálního školství, kdy bude normativ na žáka nahrazen od roku 2020 výpočtem nákladů vycházejícím z tzv. PHmax, bude pro školy výhodné, aby byli jejich zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě, protože obdrží prostředky na tarifní část platu jednotlivých pracovníků přímo a nárokově.

Vedení Pedagogické komory proto doporučuje všem zřizovatelům středních i základních škol, aby zařadili ředitele do 13. platové třídy (v souladu s platným zněním zákoníku práce a nařízení vlády). V případě ředitelek samostatných mateřských škol doporučujeme zařazení do 12. platové třídy (nejméně do 11. platové třídy), a to na základě stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Rozhodující pro výpočet finančních nároků v roce 2020 bude stav k září 2019, proto by měli zřizovatelé základních a středních škol, jejichž ředitelé v současnosti pobírají pouze 12. platovou třídu (tedy stejnou jako učitelé ZŠ a SŠ), přeřadit ředitele škol do vyšší platové třídy co nejdříve (pokud splňují požadavky stanovené platnou legislativou). To se týká i ředitelek samostatných mateřských škol, které jsou v současnosti zařazeny pouze do 10. platové třídy.

Ředitelé škol aktuálně podávají individuálně nebo společně žádosti o zařazení do vyšší platové třídy adresované zřizovateli. Většina zřizovatelů jim vyšla vstříc a platovou třídu jim zvýšila, a to v souladu s oficiálním stanoviskem MPSV, které si vyžádalo ministerstvo školství ohledně ředitelek samostatných mateřských škol.

Pedagogická komora zároveň doporučuje ředitelům škol, aby zařadili učitele i další pedagogické pracovníky do nejvyšší možné platové třídy, kterou umožňuje příslušné nařízení vlády. Minimálně do 12. platové třídy v případě učitelů ZŠ a SŠ, do 13. platové třídy u výchovných poradců, do 11. platové třídy v případě učitelů odborného výcviku nebo do 9. platové třídy ohledně učitelek MŠ a vychovatelek školních družin.

Zatímco v rámci stávajícího normativního financování mohla škola ušetřit finanční prostředky tím, že byli její zaměstnanci zařazeni v nižších tarifních třídách, a použít je například na odměny pro vybrané zaměstnance, v novém způsobu financování by od ledna 2020 škola naopak o tyto peníze přišla, pokud budou zaměstnanci k září 2019 zařazeni do nižších platových tříd.

Spolek Pedagogická komora zároveň usiluje o to, aby bylo novelizováno nařízení vlády a všichni ředitelé škol byli nově zařazeni minimálně do 13. platové třídy, a to včetně ředitelek mateřských škol (nebo jim bylo kompenzováno, že jsou zařazeny do nižších platových tříd než ředitelé základních škol, kteří jsou v současnosti zařazeni minimálně ve 12. platové třídě). Pedagogická komora také prosazuje, aby míra přímé pedagogické činnosti byla stejná u všech ředitelů škol (bez ohledu na stupeň školy), což by znamenalo její výrazné snížení především u ředitelek mateřských škol (ale i v případě ředitelů škol základních a obecně menších škol).

Pedagogická komora, z. s., sdružuje přes 400 ředitelů škol, což je nejvíce ze všech spolků v ČR. Výše uvedené požadavky jsou součástí Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství, který podepsalo skoro 4 000 pedagogů.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz


sobota 22. června 2019

Zařazení do platové třídy u ředitelek mateřských škol (MPSV)

Pedagogická komora, z. s., získala text odpovědi z ministerstva školství ve věci zařazení do platové třídy u ředitelek mateřských škol, ve které se MŠMT odvolává na stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí...

Vážená paní ředitelko,

k Vaší žádosti o výklad k zařazení ředitelek mateřských škol do platové třídy Vám sděluji, že jsme se dotazovali na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), zda je možné ředitele mateřských škol zařadit do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací (dále jen „katalog prací“), oddílu B. 1. části dílu 1.01 Koordinační, projektový a programový pracovník, katalogové číslo 1.01.12, přestože nesplňují vzdělání pro výkon práce v dané platové třídě stanovené § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o platových poměrech“).

Podle vyjádření MPSV je v povolání Koordinační, projektový a programový pracovník uveden (1.01.12) v 11. platové třídě bod 2, který je od počátku určen pro zařazení vedoucích zaměstnanců – statutárních orgánů příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob ve veřejných službách a správě. Předpokládá se, že právě tyto osoby (ředitel nebo jeho statutární zástupce) budou komplexně koordinovat veškeré činnosti související se správou organizace (ekonomické, personální, technické, provozní atd.), a právě proto je tato platová třída pro takovéto statutární orgány jako nejnižší přípustná (při výkonu nebo řízení složitějších prací se určí platová třída podle těchto prací vyšší). Toto platí jak pro ředitele škol, tak i pro ředitele jiných organizací, v nichž se vykonávají třeba i jednodušší činnosti (například příspěvkové organizace, jejichž předmětem je stravování, technická správa, apod.).

Dále uvádíme, že ředitelky mateřských škol jsou pedagogickými pracovníky, a proto by měly být odměňovány podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, přestože budou platově zařazeny podle povolání Koordinační, projektový a programový pracovník (1.01.12), a to také z důvodu, že v povolání učitel není zohledněna komplexní koordinace veškerých společných činností organizace.

Další možností jak zohlednit míru velikosti organizace a náročnost řízení by měla být odstupňována příplatkem za vedení.

S pozdravem

Mgr. Jana Mančalová
Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 546
e-mail: Jana.Mancalova@msmt.cz
www.msmt.cz

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. naleznete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich-1