sobota 13. října 2018

NIDV: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Pedagogická komora si vyžádala informace k projektu OP VVV Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který realizuje NIDV (organizace přímo zřízená ministerstvem školství). Tento projekt částečně nahrazuje projekt Implementace kariérního systému učitelů (IMKA), který byl zastaven po neschválení novely školského zákona s kariérním řádem. Další informace o projektu SYPO naleznete zde...

Charta projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Celkové náklady: 348 415 000

Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím dílčích cílů uvedených v kapitole 2.2, s nimiž koreluje i rozsah projektu uvedený níže.

Rozsah projektu zahrnuje tři klíčové oblasti:

- Vytvoření podpůrných struktur profesních sítí pro metodické kabinety, stálou konferenci ředitelů (kabinet vedení) a krajské metodiky ICT. Jejich ověření, řízení a personální zabezpečení. Do této oblasti náleží vytvoření ekonomických, provozních a personálních podmínek činnosti jednotlivých sítí v průběhu realizace projektu, definování kvalifikačních požadavků na jejich členy, definování postupu výběrů členů, vlastní výběr, komunikační a organizační pravidla v rámci jednotlivých sítí, pilotní ověření jejich činnosti a implementace ověřeného modelu. Nejvýznamnější a rozsahem největší z těchto sítí jsou metodické kabinety, které budou členěny podle jednotlivých vzdělávacích oblastí v souladu s RVP. Síť metodických kabinetů bude vybudována a pilotně ověřena pro tři oborové kabinety (Matematika a její aplikace, Informatika a ICT a Český jazyk a literatura). Následně bude vybudována celá síť dvanácti oborových kabinetů a tři kabinety uvedené výše budou doplněny o zbývajících devět kabinetů (Společenskovědní vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Pracovní činnosti; Prvostupňové vzdělávání; Cizí jazyky; Přírodovědné vzdělávání; Hudební a výtvarná výchova; Tělesná výchova a výchova ke zdraví a Umělecké vzdělávání). Všechny kabinety s výjimkou jediného budou členěny do národní, krajské a oblastní úrovně. Cílem národního kabinetu je na centrální (celostátní) úrovni reflektovat záměry MŠMT, poznatky z šetření ČŠI, závěry plynoucí z výsledků mezinárodních šetření a zejména soustřeďovat a komunikovat podněty z krajského a oblastního kabinetu. Krajskou a oblastní úroveň kabinetů budou realizovat přímo v oblasti příslušného kraje členové krajského a oblastního kabinetu – aktivní učitelé. Součástí činnosti každého člena oblastního kabinetu bude síťování, hospitační činnost a podpora činnosti metodických sdružení/předmětových komisí přímo ve školách. Kabinet Umělecké vzdělávání bude aplikován pouze na národní a krajské úrovni. Síť krajských ICT metodiků (v rámci kabinetu ICT) bude pokrývat všechny kraje ČR. V každém kraji bude obsazeno 0,5 pracovního úvazku. Stálá konference ředitelů (kabinet vedení) bude provozována pouze na národní úrovni, ovšem činnost bude probíhat v jednotlivých krajích. Stálá konference ředitelů bude vnitřně členěna na sekce odpovídající druhům škol, na které projekt cílí (MŠ, ZŠ, SŠ).

- Vytvoření a ověření modelu uceleného, průběžného a modulárního systému podpory pro zajištění profesního rozvoje cílových skupin (vedení škol, učitelů, uvádějících učitelů, začínajících učitelů). Příprava odborného personálu sítě metodických kabinetů od krajské úrovně po oblastní úroveň, přípravu odborného personálu pro hodnocení kvality DVPP (hodnotitelé, administrátoři, zástupci vzdělávacích institucí) a vlastní školení cílových skupin (učitelé a ředitelé) pro podporu začínajících učitelů. Školení bude zajištováno v rámci celého cyklu od přípravy obsahu školení, tvorby studijních opor a materiálů, přes organizační zajištění školení a přípravu lektorského a tutorského týmu až po vyhodnocení školení a certifikaci absolventů. Do této oblasti spadá i ověření dalších forem podpory cílových skupin mimo DVPP, jako například workshopů, konzultací, partnerských kooperací apod.

- Ověření systému řízení kvality DVPP, který bude obsahovat přípravu návrhu a pilotáž systému řízení kvality DVPP, které je jednou z hlavních součástí profesního rozvoje pedagogů. Pilotáž bude probíhat na vzdělávacích programech pro vedení škol. Hodnocení bude zaměřeno na instituce poskytující DVPP, lektory a vlastní vzdělávací programy. Do pilotáže bude zapojeno 10 institucí různých zřizovatelů a právních forem v rámci celé ČR.

Žádné komentáře:

Okomentovat