středa 3. října 2018

Poslanci třídní učitele nepodpořili, vláda navrhuje zvýšení o pouhých 100 korun

Poslanci opět odložili projednávání novely, která měla zvýšit příplatky třídním učitelům na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně. Návrh klubu KDU-ČSL začala Poslanecká sněmovna projednávat už v červenci, hlasování v prvním čtení bylo ale několikrát odloženo. Včera jeho zařazení na 3. 10. 2018 odmítla většina poslanců za ANO 2011, ČSSD, SPD i KSČM (hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování). Ostatní poslanecké kluby ho sice podpořily, ale jejich hlasy nestačily. Nejbližší možný termín projednávání bude až za měsíc. Ministerstvo školství návrh podpořilo, vláda k novele zaujala neutrální stanovisko.

„Neustálé odkládání hlasování znamená, že se nestihne novela přijmout včas, aby mohla platit od ledna příštího roku, což je její účinnost,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, která se na vzniku novely podílela, „poslanci různých stran sice navenek deklarují, že jsou pro zvýšení příplatků, ale tímto třídní učitele fakticky potopili…“

Pokud nebude tato novela zákoníku práce schválena, nelze pro třídní učitele, kterých je přes 65 000, nárokovat 2 miliardy korun ze státního rozpočtu. Průměrné platy učitelů tak nadále zůstanou na poslední příčce v rámci zemí Evropské unie. Odpovídající příplatek nedostanou ani učitelé, kteří ke své práci navíc vykonávají různé specializované činnosti – ten chce novela zvýšit na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně (v současnosti činí 1 000 až 2 000 korun a od roku 2003 se nezvyšoval).

V návrhu nařízení vlády, které má platit od 1. ledna 2019 a právě prochází připomínkovým řízením, činí minimální částka tzv. zvláštního příplatku, který pobírají nejen třídní učitelé, nově 500 Kč měsíčně, což je o pouhých 100 Kč více než v současnosti.

„To je velmi chabá záplata,“ konstatuje Radek Sárközi, „v současnosti má třídní učitel za svou práci navíc pouze 20 korun na hodinu, což je hluboko pod minimální mzdou, po navýšení to bude 25 korun, což je přibližně 17 Kč měsíčně na jednoho žáka ve třídě.“ 

Při průměrných mzdách přes 30 000 korun, činí tento příplatek necelá 2 %. Na Slovensku přitom třídní učitelé pobírají 5 % k tarifu. To by v České republice odpovídalo minimálně částce 1 500 korun. Nařízení vlády, ale určuje, že třídní učitelé mohou dostávat maximálně 1 300 korun měsíčně.

Na takto vysoký příplatek ovšem školy nedostávají peníze. Zvláštní příplatek pobírá většina třídních učitelů v jeho spodní půlce. Navíc je jim poměrně krácen, pokud nepracují na plný úvazek. „Aktuálně nám píše řada učitelů, že jim ředitelé od září příplatky snížili, protože nemají finance,“ upozorňuje Radek Sárközi.

Původní návrhy Pedagogické komory na zvýšení příplatků pro třídní učitele na 3 000 korun měsíčně si osvojil senátor Václav Homolka (KSČM) a zvýšení specializačního příplatku na až 3 000 Kč měsíčně senátor Zdeněk Papoušek (nestraník za KDU-ČSL). Senát loni oba návrhy schválil, ale Poslanecká sněmovna je nakonec odmítla, protože byly součástí komplexní novely školského zákona s kariérním řádem, proti níž podepsalo petici 21 609 učitelů z 1 150 škol. Proto je nyní novela předkládána znovu samostatně.

Poslanecký klub ČSSD připravil vlastní novelu, která překvapivě navrhovala snížení specializačního příplatku na polovinu oproti současnosti. U příplatku za třídnictví měla být snížena jeho horní hranice. Po kritice ze strany Pedagogické komory byl tento návrh v tichosti stažen. „Jsem rád, že Kateřina Valachová uznala chybu a svůj nesmyslný návrh na snížení příplatků stáhla,“ říká Radek Sárközi, „je vidět, že bez obřího úřednického aparátu ministerstva školství za zády, nedokáže sama zpracovat novelu, která by nepoškodila učitele.“

Pedagogická komora, z.s., má přes 2 000 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v ČR. Usiluje o pozitivní změny ve vzdělávání. Spolek Pedagogická komora oslovil ministerstvo školství s žádostí, aby mu byl přidělen status externího připomínkového místa ke školské legislativě.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Z pléna Poslanecké sněmovny (2. 10. 2018):

"Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhuje zařadit bod 41, sněmovní tisk 159, ve středu 3. 10. ve 14.30. Takže vlastně ve stejnou dobu, kdy byl tuto chvíli schválen jiný bod. (Hlasy ze sálu: Nebyl!) Nebyl schválen, omlouvám se, je to hlasovatelné. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu 41, sněmovní tisk 159, ve středu ve 14.30. Kdo je proti V hlasování číslo 183 přihlášeno 172, pro 51, proti 3. Tento návrh nebyl přijat." 

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/019schuz/s019292.htm#h183

Jak hlasovali jednotliví poslanci:
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=68236

Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s vyznačením navrhovaných změn (v připomínkovém řízení)
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB4ZQADX3

Kdo všechno a za co má nárok na stejnou výši tzv. zvláštního příplatku, který pobírají i třídní učitelé...

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek
I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným
rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.

4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající
4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,
4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.

5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.

7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.

1 komentář:

  1. Pokud si někdo myslel, že přiláká mladé lidi do škol, myslím, že se hodně mýlí, za chvíli může být situace ve školství podobná zdravotnictví - nedostatek sester a lékařů. Nejde jen o sto korun, ale vážení si významu, těch, kdo pracují s dalšími generacemi - myslím, že volební heslo bylo : investujme do vzdělání... Takhle ?

    OdpovědětVymazat