čtvrtek 22. listopadu 2018

Snižování příplatků v roce 2018 - odpovědi z krajských úřadů

Pedagogická komora zaslala jednotlivým krajským úřadům dotaz, který upozorňoval na skutečnost, že řadě učitelů byly letos na jaře a znovu letos na podzim sníženy netarifní složky platu (příplatky). Na situaci jsme upozornili již v únoru 2018 a jednali jsme o problému s ministrem školství i premiérem. MŠMT avizovalo, že krajům poskytne finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun, které jim chyběly kvůli inkluzi. Přesto jsou aktuálně mnoha učitelům snižovány příplatky. Dalším nemohly být sníženy, protože žádné nepobírají... Pedagogická komora upozorňuje, že snižování osobního příplatku je v rozporu s judikátem Nejvyššího soudu. Odpovědi průběžně zveřejňujeme:

Vážený pane prezidente,
zasílám odpovědi na vaše otázky:
1. Kdy přesně MŠMT rozepsalo a následně poslalo dodatečné finanční prostředky krajům a kdy jednotlivé kraje tyto finance reálně obdržely?
Plzeňský kraj byl dne 7. 6. 2018 písemně prostřednictvím datových schránek informován o průběhu řešení situace, která vyplynula z usnesení vlády č. 352 ze dne 6. června 2018, které navyšuje prostředky kapitoly MŠMT pro rok 2018 pro regionální školství v celkové výši 1,023 mld. Kč. MŠMT vydalo Dodatek č. j. MSMT-19657/2018 k Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018, č. j. MSMT-34213/2017 v krajích. 
Rozpočet Plzeňskému kraji byl navýšen 6. úpravou oficiálně prostřednictvím datových schránek dne 12. 7. 2018. Finanční prostředky byly kraji zaslány na zvláštní účet kraje dne 3. 9. 2018 ve výši 2/12 celkového rozpočtu jako záloha na měsíce září - říjen 2018. Písemné rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace obdržel kraj do datové schránky dne 23. 8. 2018.
2. Má MŠMT zpětnou vazbu nebo oficiální informace, zda tyto finance již dorazily na jednotlivé školy? 
MŠMT stanovilo účel dotace na činnost škol a školských zařízení uvedená v § 160 odst. 1 písm. c), resp. § 160 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutím MŠMT dále stanovilo i další podmínky použití dotace, např. termín poskytnutí dotace právnickým osobám na měsíce září - říjen 2018  v jedné splátce nejpozději do 25. 9. 2018. Ze zvláštního účtu kraje byly prostředky školám a školským zařízením odeslány ve dnech 21. 9. 2018 a 24. 9. 2018.
Zaslat oficiální informaci nebylo vůči kraji určeno, kraj musí respektovat Rozhodnutí MŠMT a při použití dotace postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení kterékoliv z podmínek použití dotace může vést k neoprávněnému použití dotace, může být považováno za porušení rozpočtové kázně a může být sankcionováno odvodem.
3. Bude to MŠMT nějakým způsobem ověřovat a kontrolovat?
Kraj jako příjemce je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady. Kontrola použití dotace bude probíhat zejména na základě § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Plzeňský kraj nemá informaci o tom, zda bude MŠMT provádět speciální kontrolu použití dotace mimo termíny stanovené Plánem kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy na léta 2017 -2019 zpracovaným MV ČR.
4. Nedostatek finančních prostředků na školách v závěru roku 2018.
Z našich poznatků nevyplývá, že by byly v Plzeňském kraji školy, které se potýkají v závěru kalendářního roku 2018 s nedostatkem finančních prostředků. Vzhledem k úpravě rozpočtu Plzeňskému kraji ze strany MŠMT byl rozpočet všech škol a školských zařízení navýšen zejména pro oblast nenárokových složek platu, a to v souvislosti s novým školním rokem 2018/2019.
S pozdravem
JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
tel.:  377 195 529
jaroslava.havlickova@plzensky-kraj.czVážený pane předsedo,
za Jihočeský kraj sděluji následující:
MŠMT rozeslalo 26. června 2018 „Dodatek č.j. MŠMT-19657/2018 k Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 č. MŠMT-34213/2017“. V tomto dodatku je pro Jihočeský kraj částka 20 774 720,- Kč na platy bez odvodů. Částka NIV celkem 28 671 856,- Kč. Prostředky byly zaslány v 6. úpravě rozpočtu z MŠMT dne 11. 7. 2018 pod č.j. MŠMT-20715/2018-1.
Veškeré tyto prostředky jsou rozdělovány v úpravách rozpočtu jednotlivých škol včetně nového nákladu, což je pokrytí podpůrných opatření za říjen 2018, která již MŠMT nehradí a je nutné je financovat z krajské rezervy. Zatím nemáme přesný propočet, kolik finančních prostředků bude nutné přidělit z rezervy kraje na tato podpůrná opatření za měsíc říjen 2018.
S pozdravem
Ing. Hana Šímová
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje
simova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 846

Vážený pane Sárközi,
k Vašemu dotazu sdělujeme následující:
dne 27. 6. 2018 MŠMT zveřejnilo na svých webových stránkách Dodatek k Principům normativního rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2018, kterým došlo ke zvýšení rozpočtových zdrojů kapitoly 333 (školství) pro regionální školství v roce 2018, vyplývající z usnesení vlády ze dne 6. 6. 2018. Dle přílohy tohoto dodatku upravilo MŠMT rozpočty jednotlivým krajům, přičemž Moravskoslezský kraj obdržel celkem v neinvestičních výdajích částku 148,8 mil. Kč (z toho je 108,5 mil. Kč určeno na platy). Rozhodnutí o provedené úpravě rozpočtu náš kraj obdržel dne 12. 7. 2018. Prostředky na účet kraje pak MŠMT rozepsalo poměrně při poskytnutí dotací na měsíce září – říjen a listopad – prosinec.
Ředitelé jednotlivých organizací byli o vývoji situace v oblasti rozpočtování podrobně informováni již s předstihem, a to sdělením v červnu a poté v říjnu tohoto roku.
Moravskoslezský kraj díky těmto prostředkům navýšil rozpočty plošně všem obecním a krajským školám a školským zařízením, a to rozpočtovou úpravou, kterou schválila rada kraje dne 23. 10. 2018.
MŠMT o zpětnou informaci využití prostředků jednotlivými kraji nepožádalo.
S pozdravem
Bc. Ywetta Kožuszniková, DiS.
vedoucí oddělení přímých nákladů
odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
telefon: 595 622 292
ywetta.kozusznikova@msk.cz

Dobrý den,
Dovolte, abych stručně za Královéhradecký kraj doplnil informaci k některým otázkám, které jste adresoval na MŠMT - viz níže.
MŠMT navýšení prostředků rozepsalo v 6. změně rozpočtu RgŠ (zásilka do datové schránky podepsána11.7.2018).
Našemu kraji bylo přiděleno na platy navíc 36 467,9 tis. Kč.
V úpravě rozpočtu v září (datována k 18.9.2018) jsme všechny tyto prostředky rozepsali školám, navíc i další prostředky z rezervy kraje. 
Podle nových ukazatelů byly kalkulovány prostředky převáděné školám na náklady v období 9.-10.2018. Dotaci obdrženou od MŠMT na 9.-10. jsme celou školám odeslali.
Upozorňujeme, že souběžně byly zpracovány úpravy rozpočtu podle změny výkonů od září. Někde v důsledku snížení počtu dětí a žáků došlo ke snížení normativně přidělovaných prostředků, což ve výsledku vedlo ke snížení celkové úpravy rozpočtu školy. Školy se v takovém případě ale nemusely vyrovnávat s přepočtem v plné výši.
S pozdravem
Ing. Václav Jarkovský
odbor školství │oddělení rozpočtu škol a školských zařízení
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
tel.: 495 817 244
vjarkovsky@kr-kralovehradecky.cz

Dobrý den, pane magistře,
posílám odpověď na váš dotaz.
Krajský úřad obdržel informaci z MŠMT o navýšení rozpočtu dopisem náměstkyně ministra pro řízení sekce ekonomické 7. 6. 2018. Následně, ještě před odchodem škol na prázdniny v souladu s požadavkem paní náměstkyně, krajský úřad o tomto navýšení informoval všechny školy a školská zařízení v kraji s tím, že částka pro Kraj Vysočina umožní zvýšit jejich normativní rozpis mzdových prostředků o cca 0,85%.
Vlastní úpravu rozpočtu provedlo ministerstvo krajům v červenci a krajský úřad jednotlivým organizacím v září 2018.
Co se týče snížení osobního ohodnocení, k tomu se nelze bez detailních informací konkrétního případu odpovědně vyjádřit.
S pozdravem
RNDr. Kamil Ubr
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Kraje Vysočina
tel.: +420 564 602 946
ubr.k@kr-vysocina.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat