pátek 25. srpna 2023

Připomínky k návrhu nové hygienické vyhlášky

Připomínky k „Návrhu vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin“

 

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/08/nova-hygienicka-vyhlasky-pro-skoly.html

 

Připomínky Pedagogické komory, z. s.:


Obecné připomínky:

 

1.    Výjimky stanové předsedou Legislativní rady vlády

 

"Na základě výjimky stanovené předsedou Legislativní rady vlády (č.j. 35491/2023-UVCR) není k tomuto návrhu zpracováno hodnocení dopadů regulace a bylo zkráceno meziresortní připomínkové řízení na 10 pracovních dní."

 

1.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme se zkrácením připomínkového řízení na pouhých 10 pracovních dní (do 28. 8. 2023), navíc v době dovolených. Výrazně to omezuje možnost kvalitně zpracovat odborné připomínky k jednotlivým změnám oproti současnému znění příslušné vyhlášky (změn je obrovské množství a nejsou v textu vyznačeny). Ke zkrácení lhůt není žádný důvod (kromě snahy omezit odbornou i veřejnou diskuzi o navrhovaných změnách). Zároveň upozorňujeme, že do příprav návrhu nové vyhlášky nebyli zapojeni zástupci školských organizací, což se velmi negativně projevilo v jeho textu.

 

1.2 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s tím, že k návrhu nové vyhlášky nebylo zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA). V případě schválení změn hrozí řada rizik, která je třeba zanalyzovat a odborně vyhodnotit. Nová vyhláška například výrazně zvyšuje riziko korupčního jednání (místo dosavadních jednoznačných pravidel, budou po jejich vyškrtnutí z vyhlášky rozhodovat jednotlivci); dojde k výrazné nerovnováze mezi odpovědností za případné problémy u dětí a žáků (tu ponesou především učitelé, ředitelé škol) a místem, kde se rozhoduje o nastavení konkrétních parametrů (zřizovatelé, majitelé škol) v neprospěch škol; společné toalety mají negativní vliv na wellbeing žáků (především dívek), jak ukazují zahraniční zkušenosti; zvýšené počty dětí a žáků v menších učebnách budou mít negativní dopady na výuku; změny mohou vést ke zmenšování nezastavěných částí pozemků škol (například zahrad mateřských škol) apod. Rovněž je třeba vyhodnotit dopady, které jsou spojeny s aktuálními změnami v dalších právních předpisech (především v nové vyhlášce o požadavcích na výstavbu, kde aktuálně probíhá vypořádání připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení). Rizik je velké množství a nelze je paušálně zcela pominout. Tím, že nebyla zpracována RIA, rizika nezmizela. Nebyly vůbec analyzovány a vyhodnoceny jiné varianty řešení kromě vydání nové vyhlášky – například novelizace současné vyhlášky nebo ponechání vyhlášky v současné podobě a zpracování metodického pokynu k ní hlavní hygieničkou, který by sjednotil postup všech krajských hygienických stanic. Přiložené Odůvodnění neobsahuje žádné statistiky ani analýzy, nemůže tedy nahradit RIA, pokud nebude výrazně doplněno. Požadujeme, aby bylo nejprve zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA), a následně byl návrh změn ve vyhlášce znovu zaslán do vnějšího připomínkového řízení.

 

2.    Nová vyhláška

 

2.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s tím, aby vznikla nová vyhláška. Současné znění vyhlášky považujeme za vyhovující, protože jednak obsahuje výjimky, které platí automaticky (například pro lesní mateřské školy), a navíc umožňuje, aby příslušná KHS udělila konkrétní škole trvalou nebo dočasnou (časově omezenou) výjimku. O tyto výjimky žádá minimum škol a skoro ve 100 % případů je jim vyhověno. Součástí Odůvodnění k nové vyhlášce nejsou žádné statistické údaje za jednotlivé KHS ohledně počtu žádostí o výjimky, přestože KHS tyto informace Ministerstvu zdravotnictví poskytly. Proto by je mělo ministerstvo řádně vyhodnotit a tuto analýzu doplnit do Odůvodnění k nové vyhlášce (správně by měla být analýza doposud udělených výjimek součástí RIA). Dle sdělení KHS se žádosti o výjimky týkají přibližně 1 % škol. KHS tudíž nikterak výrazně nazatěžují. Při tak nízkém podílu škol rozhodně není třeba vydávat novou vyhlášku s obrovským množstvím změn a desítkami škrtů minimálních hygienických standardů. Podpořili bychom případnou novelizaci příslušné vyhlášky, kdy musí být všechny změny viditelně vyznačeny v textu. Vznik nové vyhlášky zcela zásadně odmítáme, protože pro to není žádný odborný ani legislativní důvod. Obecně by mělo být změn ve vyhlášce výrazně menší množství, než je nyní navrhováno. Tvrzení, že se z vyhlášky odstraňují duplicity, neobstojí. V ostatních právních předpisech jsou požadavky velmi obecné, proto je třeba v hygienické vyhlášce požadavky konkretizovat – specifikovat je pro potřeby škol a stanovit pro školy minimální standardy. Velmi oceňujeme, že stávající vyhláška definovala konkrétní minimální standardy, které musí zřizovatel školy zafinancovat. Pokud by z vyhlášky zcela vypadly, jak zní návrh změn, hrozí riziko, že budou zajištěny (zafinancovány zřizovateli škol) jen částečně, nebo dokonce vůbec. Nerozhoduje o tom totiž ředitel školy, natož její zaměstnanci, ale čistě zřizovatel (majitel) školy. To se týká nejen výstavby nových škol, ale rovněž rekonstrukcí nebo oprav. Upozorňujeme, že konečnou konkrétní přímou zodpovědnost za případné negativní dopady na děti a žáky zřizovatel nenese, tu nesou výhradně učitelé a ředitelé škol. Nová vyhláška místo jasných pravidel pro všechny aktéry přináší jen chaos a nejistotu. Zmizí právní opora, díky níž se doposud předcházelo řadě sporů mezi školou, rodiči, zřizovatelem, žáky a pracovníky školy. V případě schválení nové hygienické vyhlášky hrozí, že počet těchto sporů výrazně vzroste.

 

3.    Text nové vyhlášky

 

3.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s úplným vypuštěním minimálních standardů. Požadujeme, aby v textu vyhlášky zůstaly uvedeny všechny dosavadní minimální standardy, a to včetně textu všech jejích příloh. Pokud by byly z textu vyhlášky vypuštěny, způsobí to výrazný nárůst administrativy, protože nově budou muset jednotlivé KHS posoudit u každé školy každý parametr jednotlivě, když už nebudou ve vyhlášce stanoveny minimální standardy. Minimální standardy pro školy a dětské skupiny se vypouští výhradně z hygienické vyhlášky, v jiných právních předpisech se aktuálně buď zpřísňují (např. vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb), nebo zůstávají stejné (např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).


 Konkrétní připomínky:

 

4.    Účinnost vyhlášky

4.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zněním § 26 "Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení." Zřizovatelé i ředitelé škol musí dostat dostatečný časový prostor si změny ve vyhlášce nastudovat a připravit se na ně. Obvykle bývá účinnost vyhlášek od 1. ledna následujícího kalendářního roku (1. 1. 2024). V tomto případě ovšem doporučujeme nastavit účinnost na stejné datum, jaké je uvedeno u aktuálně připravované nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu, tedy 1. července 2024.

 

5.    Prostorové podmínky

 

5.1 Zásadní připomínka k § 3: Zcela zásadně nesouhlasíme s vypuštěním minimálního standardu 4m2 na 1 dítě na nezastavěnou plochu pozemku (školní zahrada) mateřských škol (i dalších „zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a dětské skupině“). Požadujeme, aby tento údaj zůstal ve vyhlášce uveden, protože zaručuje dětem alespoň minimální prostor pro venkovní aktivity.

 

5.2 Zásadní připomínka k § 3: Zcela zásadně nesouhlasíme s vypuštěním povinnosti oplocení pozemku mateřských škol (i dalších „zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a dětské skupině“). Je třeba do textu vyhlášky doplnit větu: „Pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany zdraví dětí.“ Jiné právní normy se zabývají pouze obecně bezpečností dětí nebo zabezpečením pozemků, ale v hygienické vyhlášce musí být zdůrazněno, že oplocení slouží navíc i k „ochraně zdraví dětí“, což v jiných právních normách uvedeno není. To klade na oplocení mateřských škol vyšší nároky než na oplocení ostatních objektů. Zároveň doporučujeme doplnit do vyhlášky konkrétní specifikaci minimálních standardů pro oplocení.

 

5.3 Zásadní připomínka k § 4: Zcela zásadně nesouhlasíme s vypuštěním minimálního standardu 4 m2 na 1 dítě v případě denních místností mateřských škol (i dalších „zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a dětské skupině“) a 1,65 m2 na 1 žáka v případě učeben základních a středních škol (respektive 2 m2). Požadujeme, aby tyto údaje zůstaly ve vyhlášce uvedeny, protože zaručují dětem a žákům alespoň minimální prostor pro činnosti uvnitř školních budovy. Upozorňujeme, že v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zůstává pro zaměstnance škol minimální standard ohledně podlahové plochy na pracovišti 2 m2 (§ 48). Obdobně velká plocha musí být zajištěna i pro žáky, protože ve třídách rovněž tráví denně několik hodin (jako zaměstnanci na svém pracovišti). Tuto plochu nelze rozhodně nahradit měřením hladiny CO2 v učebnách (které ani není součástí vyhlášky a neexistuje žádná jistota, že bude schváleno, kdy a v jaké podobě). Dodržení minimálního standardu ohledně stanovených metrů čtverečních na 1 dítě/žáka mohou KHS snadno zkontrolovat, protože se jedná o jednoznačný neměnný údaj, hladinu CO2 nikoliv, protože se v průběhu času zásadně mění.

 

5.4 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s vypuštěním požadavku, aby byl záchod oddělený pro dívky a pro chlapce (v případě žáků základních a středních škol). Společný záchod může být zajištěn navíc, například na přání žáků nebo jejich zákonných zástupců, ale minimálním standardem musí zůstat oddělené záchody pro dívky a pro chlapce, a to v dostatečném počtu vzhledem k celkovému počtu žáků školy. V současné hygienické vyhlášce je stanoven minimální standard 1 záchod na 20 dívek a 1 záchod na 80 chlapců, který by měl být zajištěn, proto zásadně nesouhlasíme s jeho úplným vyškrtnutím z Přílohy č. 1 (více viz níže). Upozorňujeme, že v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zůstává pro zaměstnance škol minimální standard ohledně záchodů, a to v následujícím znění (§ 54):

 

„(6) Záchod musí být zajištěn pro zaměstnance tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m; při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členitosti přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m. Zpravidla se zřizuje jako kabinový splachovací a v každém podlaží, v němž je pracoviště určené pro trvalou práci. Zřizuje se odděleně podle pohlaví; na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze zřizovat jeden společný záchod…“

 

(7) Minimální počet záchodů se stanoví podle nejpočetněji zastoupené směny takto:

a) 1 sedadlo na 10 žen,

b) 2 sedadla na 11 až 30 žen,

c) 3 sedadla na 31 až 50 žen,

d) na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo,

e) 1 sedadlo na 10 mužů,

f) 2 sedadla na 11 až 50 mužů,

g) na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo.

 

Obdobný minimální standard ohledně počtu dívek/chlapců na jeden záchod a stejně tak povinnost mít oddělené toalety pro dívky a chlapce musí být zajištěny i pro žáky, protože ve škole tráví denně rovněž několik hodin (jako zaměstnanci na svém pracovišti).

 

6.    Přechodná ustanovení

 

6.1 Zásadní připomínka k § 24 odst. 1: Není jasné, co bude platit pro zařízení, jejichž užívání bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, když stanovené paragrafy pro ně neplatí. To pro ně nebude platit vůbec nic?

 

7.    Příloha č. 1 k vyhlášce

7.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s vypuštěním původních minimálních standardů z vyhlášky. Požadujeme, aby text Přílohy č. 1 byl stejný jako v současné vyhlášce. Tedy následující: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410?text=P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20k%20vyhl%C3%A1%C5%A1ce%20%C4%8D.%20410%2F2005%20Sb.

8.    Příloha č. 4 k vyhlášce

 

8.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s parametrem v tabulce 2: sprchy „18“ tg min (°C). V současné vyhlášce je parametr „21“. Požadujeme zachování parametru „21“. Rovněž nesouhlasíme s parametrem umývárny „24“ “ tg min (°C), který nedává ve vztahu k ostatním parametrům smysl. Upozorňujeme, že v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zůstává pro zaměstnance škol minimální standard ohledně teplot, a to v následujícím znění:

  

Žádné komentáře:

Okomentovat