pátek 19. března 2021

Hlavní změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících

Publikujeme přehled hlavních změn, které obsahuje aktuální verze vládního návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících. Jedná se o senátní verzi ze dne 18. 3. 2021, o níž bude následně hlasovat Poslanecká sněmovna... Poslanci mohou schválit buď původní sněmovní verzi, nebo senátní verzi, nebo ani jednu z nich.

1. Možnost písemného uznání předpokladu kvalifikace ředitelem školy studentům učitelských oborů působícím ve školách (SŠ a 2. stupeň ZŠ), kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu a kteří aktuálně pokračují v navazujícím magisterském studiu (mohou zprostředkovaně vyučovat i na 1. stupni ZŠ)

2. Doplnění studia pedagogiky (§ 7a + úprava § 22), aby mohli absolventi neučitelských magisterských oborů působící ve školách (SŠ a 2. stupeň ZŠ) získat plnou kvalifikaci studiem pedagogiky (120 hodin), které může kromě VŠ poskytovat jakákoliv komerční firma nebo nezisková organizace (mohou zprostředkovaně vyučovat i na 1. stupni ZŠ)

3. Možnost písemného uznání předpokladu kvalifikace ředitelem školy absolventům neučitelských magisterských oborů působícím ve školách (SŠ a 2. stupeň ZŠ), a to až na 3 roky a bez jakýchkoliv pojistek (mohou zprostředkovaně vyučovat i na 1. stupni ZŠ)


4. Garance celkového objemu financí na platy pedagogických pracovníků odpovídající 130 procentům průměrné mzdy v ČR (od 1. 1. 2023), z toho minimálně 1/6 na nenárokové části platů

5. Nová tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky (postupné zvyšování tarifní části platu pouze do 24 let praxe (7 platových stupňů), ostatní pracovníci mají platové tabulky s 12 stupni a maximem po 33 letech praxe

6. Zařazení "školského logopeda" mezi pedagogické pracovníky

7. Zařazení "sociálního pedagoga" mezi pedagogické pracovníky

8. Rozšíření výčtu pedagogických pracovníků o "školního speciálního pedagoga" a "školního psychologa"

9. Zakotvení pozice třídního učitele a jeho činností (garantován příplatek, ale bez stanoveného intervalu)

10. Zakotvení "adaptačního období" - 2 roky, začínající učitel, uvádějící učitel (garantován příplatek, ale bez stanoveného intervalu; snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti, ale bez stanoveného intervalu)

11. Asistenti pedagoga - zvýšení kvalifikačních požadavků (stávajících asistentů pedagoga se změna nedotkne)

12. Zrušení akreditací MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u kurzů, které nevedou k získání nebo zvýšení kvalifikace

13. Přesunutí paragrafů o příplatcích za specializované činnosti a za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah ze zákoníku práce do zákona o pedagogických pracovnících

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

1 komentář: