neděle 26. listopadu 2023

Vývoj výše platů nepedagogických pracovníků škol

Zveřejňujeme grafy Ministerstva školství, které ukazují vývoj výše platů/mezd nepedagogických pracovníků ve školství mezi roky 2017 a 2022. Jedná se vždy o průměrné hrubé měsíční platy/mzdy.

Z údajů MŠMT jsme vypočítali meziroční procentuální nárůst platů/mezd. Jednak pro nepedagogické pracovníky bez vedoucích nepedagogických pracovníků a jednak včetně vedoucích nepedagogických pracovníků.

Zatímco v letech 2017 až 2020 vidíme výrazný nominální růst, od roku 2021 je růst platů/mezd nižší. Vzhledem k aktuální vysoké inflaci dochází ke skokovému poklesu reálných platů/mezd...
Usnesení Senátu ohledně 130 % průměrné mzdy v ČR pro učitele

Dne 1. června 2023 schválili senátoři 200. usnesení Senátu, které se mimo jiné týkalo garance financí na platy učitelů v takové výši, aby bylo zajištěno 130 % průměrné mzdy v ČR daného kalendářního roku. Pro toto usnesení hlasoval mimo jiné i současný ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

200. USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze konané dne 1. června 2023 přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 91/

Senát...

V. požaduje, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajistilo, že celková garantovaná výše 130 % finančních prostředků určených na platy učitelů v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele, bude kopírovat předpokládanou aktuální průměrnou hrubou měsíční nominální mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, nebo, aby byl jasně a transparentně stanoven koeficient výpočtu zákonem garantované výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok tak, aby byla dosažena garance 130 % k predikci aktuálního roku;

čtvrtek 23. listopadu 2023

Spolek Pedagogická komora podporuje poslanecké pozměňovací návrhy navyšující školský rozpočet

Stejně jako v minulých letech i v tomto roce podpořila Pedagogická komora, z. s., všechny pozměňovací návrhy k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2024, kterými poslanci chtějí navýšit finanční prostředky pro kapitolu školství. Většina z nich jen dorovnává výdaje na částku z roku 2023. Poslanecká sněmovna bude o všech pozměňovacích návrzích hlasovat ve třetím závěrečném čtení již 29. listopadu 2023.

PN 3601 (K. Rais, J. Berkovcová, S. Fridrich)
Zvýšení finančních prostředků na tarifní část mezd akademických pracovníků vysokých škol (asistenti, odborní asistenti…) o 10 %, tj. navýšení podkapitoly „Věda a vysoké školy“ o 1,75 mld. Kč.

PN 3602 (K. Rais, J. Berkovcová)
Dorovnání financí na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), ze kterých školy hradí například učebnice a pomůcky pro žáky, dopravu na plavecký výcvik nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků, na jejich nominální výši z roku 2021, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 1,23 mld. Kč.

PN 3603 (K. Rais, J. Berkovcová)
Dorovnání chybějících finančních prostředků na platy 17 020 nepedagogických pracovníků ve školství, s nimiž rozpočet na rok 2024 vůbec nepočítá, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 6,82 mld. Kč.

PN 3604 (K. Rais, J. Berkovcová)
Dorovnání výdajů pro organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež (Skaut apod.), na nominální výši z roku 2023, tj. navýšení podkapitoly „Podpora činnosti v oblasti mládeže“ o částku 20,5 mil. Kč.

středa 22. listopadu 2023

Fakta ke stávce z MŠMT nebo dezinformace šířené Mikulášem Bekem?

Ministr školství Mikuláš Bek zveřejnil na svém Twitteru (X) materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Fakta ke stávce“. Viz též facebooková stránka MŠMT. Podle mého názoru se jedná o hrubě manipulativní tvrzení, která jsou na pokraji dezinformace. Rozeberme si jednotlivé body...


Rozpočet školství pro příští rok vzroste o 8 mld.

Podle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 se má celkový rozpočet kapitoly 333 MŠMT zvýšit o 1,239 mld. (bez podílu EU/FM), respektive o 3,945 mld. (včetně podílu EU/FM), což je nárůst o 1,49 %. Stávka ve školství se ovšem týká pouze rozpočtů veřejných mateřských, základních a středních škol a dalších školských zařízení. Výdaje na regionální školství se zvyšují o 1,476 mld. (včetně podílu EU/FM), což je nárůst o 0,73 %. V oficiálním materiálu MŠMT se zároveň uvádí: „Ve školním roce 2023/2024 lze v RgŠ očekávat nárůst výkonů celkem o téměř 28 tisíc dětí, žáků a studentů, tj. nárůst o cca 1,5 %.“

Procentuální růst výdajů je tudíž o polovinu nižší, než činí nárůst výkonů! V nominální částce jde sice o mírný nárůst o 0,73 %, ovšem reálně se jedná o propad. A to v něm není zohledněna inflace… „Navržený rozpočet mzdových prostředků na rok 2024 pro RgŠ ÚSC je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 zvýšen o 1 669 924 856 Kč (včetně příslušenství o 1 255 789 621 Kč), tj. o 1,3 % (včetně příslušenství o 0,7 %).“

Kvalita vzdělávání se nesníží.

Ministr školství Mikuláš Bek poslal do připomínkového řízení návrh novelizace nařízení vlády k PHmax, podle kterého se má od 1. září 2024 snížit maximální počet hodin výuky proplacený školám státem o 15 % v případě středních škol, o 10 % v případě konzervatoří a nižších ročníků víceletých gymnázií a o 6 % v případě základních škol. To povede k omezení dělit třídy na výuku některých předmětů, což bude mít negativní vliv na kvalitu vzdělávání.

Proti tomuto návrhu protestovala většina připomínkových míst (podporu má pouze z MŠMT a Ministerstva financí…): „Připomínková místa protestují proti snížení PHmax“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/pripominkova-mista-protestuji-proti.html).

Platy učitelů v příštím roce porostou.

V roce 2021 pobírali učitelé 126,4 % průměrné mzdy v ČR, v roce 2022 to bylo už jen 120 %, v roce 2023 to je 116,6 % a predikce pro rok 2024 činí 113,5 % průměrné mzdy v ČR. Platy učitelů budou tudíž již třetí rok za sebou klesat, přestože se vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení zavázala, že platy učitelů (původně všech pedagogických pracovníků) udrží na 130 % průměrné mzdy v ČR.

Jaká bude skutečná nominální výše platů učitelů v roce 2024, nelze nyní odhadnout, jelikož ředitelé škol obdrží finance na platy všech zaměstnanců v jednom balíku. Pokud budou chtít, aby jim neodešli nepedagogičtí pracovníci a ostatní pedagogičtí pracovníci, na jejichž platy se plošně snižuje objem financí o 2 %, budou jim minimálně tento dvouprocentní pokles kompenzovat z financí původně určených na odměny pro učitele.

úterý 21. listopadu 2023

Radek Sárközi odpovídá na nejčastější dotazy ke stávce ve školství

Během posledního týdne jsem obdržel desítky dotazů k chystané jednodenní výstražné stávce ve školství, kterou vyhlásily školské odbory na pondělí 27. listopadu 2023. Rozhodl jsem se zveřejnit nejčastější otázky společně s mými odpověďmi... Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s.

AKTUALIZACE: Pokud se učitel zapojí do pondělní stávky a v týdnu bude suplovat, bude to přespočetná hodina?
"Účast ve stávce se posuzuje jako překážka na straně zaměstnance. Z toho důvodu budou hodiny přímé pedagogické činnosti za pondělí považovány za vykonané. Případné suplování v daném týdnu bude pak posouzeno jako přespočetná hodina, pokud samozřejmě daný učitel svou přímou pedagogickou činnost splnil i ve zbytku týdne." (zdroj: facebooková stránka Střední článek MŠMT)

Kde najdu informace k pondělní stávce?
Stávku organizují školské odbory, proto je třeba navštívit internetové stránky ČMOS PŠ (https://skolskeodbory.cz). Základní informace naleznete na našem webu v článku „Spolek Pedagogická komora podporuje jednodenní stávku ve školách dne 27. 11. 2023“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/spolek-pedagogicka-komora-podporuje.html). 

Jaké jsou stávkové požadavky?
ČMOS PŠ uvádí následující: „Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:
- zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
- zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
- nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.“


Co je cílem stávky?
Cíl stávky zformulovaly školské odbory takto: „Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.“

Jaké omezení výuky hrozí?
Jedná se o návrh novelizace nařízení vlády, podle kterého se má základním a středním školám snížit od 1. 9. 2024 tzv. PHmax (maximální počet hodin výuky hrazený MŠMT). V případě středních škol to bude v průměru o 15 %, u konzervatoří a nižších ročníků víceletých gymnázií o 10 % a základních škol o 6 %. Více informací naleznete zde: „Připomínková místa protestují proti snížení PHmax“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/pripominkova-mista-protestuji-proti.html).

Jaké budou v příštím roce platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů?
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 počítá s plošným snížením platů kuchařek školních jídelen, uklízeček, školníků, administrativního personálu a dalších nepedagogických pracovníků ve školství o 2 %. Toto snížení platů o 2 % se týká i školních psychologů, speciálních pedagogů, vychovatelek školních družin, asistentů pedagoga a ostatních pedagogických pracovníků. Navíc v rozpočtu chybějí finance na 17 020 plných úvazků nepedagogických pracovníků. Více viz „Návrh rozpočtu MŠMT na rok 2024 (kapitolní sešit)“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/rozpocet-2024-kapitola-333-msmt.html). Všem zaměstnancům se dále snižuje příspěvek FKSP ze 2 % na 1 % a zvyšují se odvody o 0,6 %.

Které organizace stávku ve školství podpořily?
Kromě ČMOS PŠ, který stávku organizuje, ji podpořila Rada Asociace ředitelů základních škol (https://www.asociacezs.cz/aktualne-1/stanovisko-rady-asociace-reditelu-zakladnich-skol-cr-ke-stavce-122cs.html) nebo Pedagogická komora, z. s. (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/pedagogicka-komora-podporuje-vyhlaseni.html).

Můžeme stávkovat, když na naší škole není nikdo v odborech?
Rozhodně ano, stávkovat může každý zaměstnanec - bez ohledu na to, zda je členem odborů, nebo není. Jedná se o ústavní právo garantované Listinou základních práv a svobod. V účasti na stávce nesmí být nikomu bráněno, ani do ní nesmí být nikdo nucen. Na webu školských odborů byl zveřejněn návod, jak správně postupovat, pokud se chcete zapojit do stávky. Viz článek „Výstražná jednodenní stávka a společné protestní odborové akce“ (https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka).
 

neděle 19. listopadu 2023

Spolek Pedagogická komora podporuje jednodenní stávku ve školách dne 27. 11. 2023

Pedagogická komora, z. s., podporuje jednodenní stávku ve školách v pondělí 27. 11. 2023, kterou vyhlásily školské odbory (ČMOS PŠ).

ČMOS PŠ: Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:
  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily

Další informace:

O stávce v médiích:

Vyjádření Radka Sárköziho, prezidenta spolku Pedagogická komora:

"Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 obsahuje řadu škrtů v kapitole školství, které budou mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání, tedy především na děti, žáky a studenty. 

Například tzv. ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), z nichž školy nakupují mimo jiné učebnice a pomůcky pro žáky nebo hradí dopravu žáků na plavecký výcvik, se v roce 2022 snížily veřejným školám o skoro 1 miliardu korun oproti roku 2021 a v roce 2024 se mají snížit o 323 milionů korun oproti letošku (o 12,3 %). 

Výdaje na podporu organizací, které pracují s dětmi a mládeží, jako je Skaut, se snižují o 20,5 milionu korun ve srovnání s rokem 2023 (o 10 %). 

Na 17 020  plných úvazků nepedagogických pracovníků ve školství chybějí v návrhu státního rozpočtu peníze úplně (jedná se o 6,8 miliardy korun)! 

O 2 % má klesnout objem financí na ostatní pedagogické pracovníky, jako jsou školní psychologové, speciální pedagogové nebo asistenti pedagoga. 

Platy učitelů v roce 2024 poklesnou vůči průměrné mzdě v ČR na 113 % (z letošních 116,6 %), přestože se vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení zavázala, že je udrží na úrovni 130 % (v roce 2021 to bylo 126,4 %). Aby vláda splnila své sliby ohledně platů učitelů, musela by plánovaný školský rozpočet pro rok 2024 navýšit o dalších minimálně 18 miliard korun."

Informace na webu spolku Pedagogická komora z minulé stávky v roce 2019 :

sobota 18. listopadu 2023

Připomínková místa protestují proti snížení PHmax

Proti návrhu novelizace nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (PHmax), který předložilo MŠMT do vnějšího připomínkového řízení, se postavila všechna klíčová připomínková místa. Upozorňujeme, že připomínkové řízení bylo zkráceno na pouhých 10 pracovních dní.

S navrženými změnami vyslovily zásadní nesouhlas následující organizace: Unie zaměstnavatelských svazů ČR (Unie školských asociací ČR – CZESHA), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejný ochránce práv (ombudsman), Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv ČR, Hospodářská komora, Magistrát hl. m. Prahy, Českomoravská konfederace odborových svazů (školské odbory) i většina krajů...

Pedagogická komora, z. s., se k těmto nesouhlasným stanoviskům připojuje.


Zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Unie školských asociací ČR – CZESHA zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem novely nařízení vlády. Návrh je v rozporu s Programovým prohlášením vlády, Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých oborů vzdělání.

pátek 17. listopadu 2023

Výpočet navrhovaných hodnot PHmax pro ZŠ (kalkulačka)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy publikovalo návrh novelizace nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuku financovaného ze státního rozpočtu (PHmax) pro veřejné základní školy, střední školy a konzervatoře. Od 1. září 2024 by se měl středním školám snížit PHmax o 15 %, nižším ročníkům víceletých gymnázií o 10 % (vyšším ročníkům o 15 %), základním školám o 6 % a konzervatořím o 10 %. 

Pokud škola nyní využívá PHmax na 100 %, přijde o odpovídající procento hodin výuky, které jí stát proplatí, což v důsledku znamená snížení úvazků učitelům (nebo jejich propuštění). Škola totiž nebude moci dělit třídy na výuku některých vyučovacích předmětů. Chybějící finance bude moci škole dorovnat její zřizovatel...

Tato změna se netýká mateřských škol. Netýká se rovněž škol soukromých a církevních, které jsou financovány jiným způsobem. Jedná se o návrh, který aktuálně prochází vnějším připomínkovým řízením - jeho výsledná podoba může být odlišná. Připomínkové řízení bylo ovšem zkráceno na pouhých 10 pracovních dní... Jelikož se jedná o změnu nařízení vlády, nerozhodují o ní poslanci, nýbrž vláda, respektive především ministr školství.

Člen Pedagogické komory, z. s., pan ředitel Z. Mašek zpracoval kalkulačku v Excelu, která automaticky spočítá novou hodnotu PHmax pro vaši ZŠ. Dokument si musíte nejprve uložit do svého počítače, dole zvolte záložku "ZŠ" a až následně vyplňte údaje za svou školu (počty žáků apod.)...sobota 11. listopadu 2023

Pozvánka na náhradní zasedání valné hromady

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

Pedagogické komory, z. s.

Začátek náhradního zasedání valné hromady: 4. prosince 2023 ve 20 hodin (pondělí)

Forma valné hromady: elektronická (e-hromada) – dle Článku V., odst. 2) stanov

E-hromada: Náhradní zasedání valné hromady a hlasování bude probíhat elektronickou formou v informačním systému spolku (IS). Vyzkoušejte si prosím předem, že se můžete do IS přihlásit. Návod pro členy spolku, jak se do IS přihlásit, je k dispozici na webu Pedagogické komory, z. s. (https://www.pedagogicka-komora.cz).

Předpokládaný termín ukončení náhradního zasedání valné hromady: 4. února 2024

Program náhradního zasedání valné hromady:

1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady

2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady

3) Volba předsedy náhradního zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele

4) Schválení programu náhradního zasedání valné hromady

5) Volba členů volební komise

6) Zpráva o činnosti spolku

7) Zpráva o hospodaření spolku

8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku

9) Volba členů kontrolní komise

10) Volba členů rozhodčí komise

11) Schválení usnesení

12) Ukončení náhradního zasedání valné hromady

Poznámka: Veškeré písemné podklady k náhradnímu zasedání valné hromady obdržíte do 1. prosince 2023.

Náhradní zasedání valné hromady svolal dne 11. 11. 2023

Mgr. Radek Sárközisobota 4. listopadu 2023

Valná hromada spolku Pedagogická komora - instruktážní videa

Člen našeho spolku pan ředitel Zbyněk Mašek natočil instruktážní videa, která obsahují tipy, jak se snadno přihlásit do Informačního systému a Intranetu Pedagogické komory, z. s. Textový návod, který zpracoval Janek Wagner, naleznete zde: Jak pracovat s účtem na doméně pedagogicka-komora.cz

Abyste se dostali do Informačního systému a Intranetu spolku Pedagogická komora, musíte mít heslo ke svému uživatelskému účtu, který je ve tvaru jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz (jedná se zároveň o Váš e-mail jakožto člena Pedagogické komory, z. s.). Pokud si heslo nepamatujete, musíte napsat J. Wagnerovi (janek.wagner@pedagogicka-komora.cz), aby Vám ho nejprve zresetoval - následně si vytvoříte nové...

Jak se přihlásit do Informačního systému Pedagogické komory, z. s.Jak se přihlásit do Intranetu Pedagogické komory, z. s.úterý 31. října 2023

Pedagogická komora podporuje vyhlášení stávky ve školách

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi podporuje současné aktivity vedení školských odborů, které směřují k vyhlášení stávky ve školách.

„Myslím si, že by měl být co nejdříve vyhlášen konkrétní termín stávky ve školách, a to s dostatečným předstihem alespoň 14 dní, aby se mohli na stávku všichni připravit.“ říká Radek Sárközi.

Spolek Pedagogická komora uspořádal na konci minulého školního roku dotazníkové šetření k vyhlášení stávkové pohotovosti i případné stávky. Do tohoto šetření se zapojilo celkem 10 541 respondentů (1 039 ředitelů, 7 240 učitelů, 2 003 dalších pedagogických pracovníků a 174 nepedagogických zaměstnanců škol). Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 92,9 % z nich (proti bylo 4,1 %). Přímo do stávky by se osobně zapojilo 72,4 % pracovníků škol (nezapojilo by se 9,5 %). Ostatní respondenti dotazníkového šetření zvolili možnost „nevím“. Součástí dotazníku byl návrh osmi konkrétních stávkových požadavků, s nimiž mohli respondenti vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas.

„Hlavním cílem stávky by mělo být upozornit občany České republiky, že vláda Petra Fialy neplní sliby ohledně financování školství uvedené v programové prohlášení,“ upozorňuje Radek Sárközi, „dokonce se k jejich splnění ani nepřibližuje, ale naopak vzdaluje, což bude mít velmi negativní dopady na kvalitu vzdělávání.“

Finance pro školy jsou nejefektivnější investicí, která se celé společnosti mnohonásobně vrátí. Pokud nyní šetříme na našich dětech, hazardujeme s jejich budoucností. České republika tím ztrácí konkurenceschopnost oproti státům, kde je školství opravdovou prioritou.

„Podle údajů Českého statistického úřadu poklesly reálné mzdy nejvíce ze všech oborů právě v oblasti vzdělávání, dá se tedy říci, že školství je pro současnou vládu na úplně posledním místě a o vzdělávání jako prioritě nelze vůbec hovořit,“ dodává Radek Sárközi.


neděle 29. října 2023

Návrh rozpočtu MŠMT na rok 2024 (kapitolní sešit)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo podrobný materiál k rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na rok 2024. Citujeme z něj nejdůležitější pasáže...

A.II.2 Rozklad změn v návrhu rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2024 (str. 6)B.I.1 Limit počtu zaměstnanců (str. 10)
Celkový LPZ pro rok 2024 (včetně jednorázového navýšení míst na projekty financované z prostředků EU a FM) byl schválen ve výši 263 742,93 úvazků, tj. oproti srovnatelnému limitu roku 2023 o 9 872,61 úvazků méně.

B.I.2 Mzdové prostředky podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. (str. 10)
Mzdové prostředky pro zaměstnance, odměňované podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. (pro organizace, které odměňují platem) a státní zaměstnance dle zákona č. 234/2014 Sb., byly stanoveny ve výši 138 992 345 181 Kč. Proti schválenému rozpočtu roku 2023 je to více o 1 289 891 746 Kč, tj. navýšení o 0,9 %. Nárůst prostředků na platy činí 1 787 565 168 Kč (1,31 %).

B.I.3 Průměrný měsíční plat (str. 11)
Průměrný měsíční plat rozpočtovaný pro rok 2024 činí 43 530 Kč. Oproti rozpočtovanému platu roku 2023 dochází k nárůstu o 2 115 Kč, tj. o 5,10 %.

C.I.1 Vysoké školy (str. 12 a 13)
Návrh rozpočtu na rok 2024 v ukazateli „VŠ“ je proti témuž ukazateli rozpočtu roku 2023 (30 915 030 749 Kč) nižší o 12 206 060 Kč. To představuje snížení o 0,04 %.
Podíl navrhovaných výdajů na VŠ na rok 2024 (mimo VVI a bez prostředků EU) vůči predikci HDP5 na rok 2024 představuje 0,40 %. V předchozích letech tento podíl činil: v roce 2016 - 0,42 %, v roce 2017 - 0,42 %, v roce 2018 - 0,45 %, v roce 2019 - 0,46 %, v roce 2020 - 0,48 %, v roce 2021 - 0,47 %, v roce 2022 – 0,42 % a v roce 2023 – 0,42 %.

C.II.1 RgŠ7 včetně PŘO bez ostatních dotačních titulů (str. 23)
Oproti schválenému rozpočtu RgŠ na rok 2023 je celkový navržený rozpočet běžných výdajů RgŠ na rok 2024 zvýšen o 2 114 085 410 Kč, tj. o 1,05 %.

Vývoj výkonů ve školních letech 2019/2020 až 2023/2024 (str. 26 a 27)
Ve školním roce 2023/2024 lze v RgŠ očekávat nárůst výkonů celkem o téměř 28 tisíc dětí, žáků a studentů, tj. nárůst o cca 1,5 %.


C.II.1.2 Mzdové prostředky RgŠ ÚSC (str. 27)
Navržený rozpočet mzdových prostředků na rok 2024 pro RgŠ ÚSC je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 zvýšen o 1 669 924 856 Kč (včetně příslušenství o 1 255 789 621 Kč), tj. o 1,3 % (včetně příslušenství o 0,7 %). V roce 2024 tak činí mzdové prostředky 134 432 642 111 Kč (včetně příslušenství 181 526 814 787 Kč), z toho platy učitelů 95 590 234 272 Kč (včetně příslušenství 128 855 635 799 Kč).
V oblasti příslušenství se pak příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb od roku 2024 snižuje ze 2 % na 1 %.
Rozpočtové zdroje mzdových prostředků v roce 2024 představují zvýšení průměrného platu učitelů na úroveň 130 % průměrné nominální mzdy v národním hospodářství v ČR v roce 2022 a u ostatních zaměstnanců (tj. ostatních pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců) snížení průměrného platu o 2 % oproti roku 2023.
Navržená výše rozpočtových zdrojů však zároveň představuje v oblasti nepedagogické práce ve školách a školských zařízeních snížení o 5 301 422 077 Kč (včetně příslušenství o 6 822 877 779 Kč), což představuje snížení počtu zaměstnanců o 17 020,04. Toto snížení je dáno konsolidačním úsilím vlády ČR. Vzhledem k tomu, že nepedagogická práce ve školách a školských zařízeních není mandatorní povahy, je z tohoto důvodu možné snížení míst a mzdových prostředků v této oblasti promítnout.

C.II.1.3 Ostatní neinvestiční výdaje RgŠ ÚSC (str. 28)
Navržený rozpočet ONIV na rok 2024 pro RgŠ ÚSC je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 snížen o 323 439 181 Kč10, tj. pokles o 12,3 %. V roce 2024 tak budou činit ONIV 2 306 929 787 Kč.

C.II.1.4 Soukromé školství (str. 28)
Na dotace soukromému školství je navržen rozpočet běžných výdajů ve výši 12 798 211 937 Kč (částka na výkonové financování podle zákona č. 306/1999 Sb.). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je pro rok 2024 rozpočet zvýšen o 1 114 983 162 Kč, tj. o 9,54 %.

C.II.1.5 Církevní školství (str. 29)
Na dotace církevnímu školství je navržen rozpočet běžných výdajů ve výši 2 930 009 127 Kč (částka na výkonové financování podle školského zákona). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je pro rok 2024 rozpočet zvýšen o 208 456 019 Kč, tj. o 7,66 %.

C.III Podpora činnosti v oblasti mládeže (str. 35)
Neinvestiční dotace ve výši 184 000 000 Kč jsou poskytované NNO na realizaci projektů přispívajících k naplňování cílů Strategie 2030+ v oblasti práce s dětmi a mládeží. Pro rok 2024 byly alokace pro NNO v souladu s konsolidačním balíčkem v každé výzvě poníženy o 10 % oproti základu pro rok 2023 (204 500 000 Kč).

sobota 28. října 2023

Materiál MŠMT ke školskému rozpočtu na rok 2024

Zveřejňujeme materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kapitole 333 MŠMT návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024, který sloužil jako podklad při posledním jednání školské tripartity

Hlavní rozpočtově nezabezpečené oblasti pro rok 2024: "Nepedagogičtí zaměstnanci: Aktuálně nezabezpečeno 17 tis. míst v porovnání s rokem 2023"


HLAVNÍ ROZPOČTOVĚ NEZABEZPEČENÉ OBLASTI PRO ROK 2024:
středa 25. října 2023

Obdrží kraje na školství o 15 miliard korun méně?

Podle návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024, který dnes začala projednávat Poslanecká sněmovna, obdrží v příštím roce kraje na školství o 14,66 mld. korun méně než v roce 2023. Vyplývá to z tabulky na straně 350.

Zatímco v tomto roce obdržely kraje ze státního rozpočtu 189 523 533 000 Kč, v roce 2024 má jít pouze o 174 863 533 000 Kč, což je o 7,7 % méně. Většinu z těchto finančních prostředků tvoří peníze na platy zaměstnanců mateřských, základních a středních škol.

úterý 24. října 2023

Dojde k propuštění skoro 10 000 pracovníků škol?

Z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024, který začne ve středu 25. října 2023 projednávat Poslanecká sněmovna v rámci 1. čtení, vyplývá, že v příštím roce dojde ke snížení počtu pracovníků škol o 9 873 (přepočteno na plné úvazky) oproti roku 2023. To je dokonce méně pracovníků, než bylo v roce 2022! Zatímco v roce 2023 šlo o 273 616 zaměstnanců, v roce 2024 má jít o 263 743 pracovníků (v roce 2022 to bylo 266 548 zaměstnanců)...

V příslušné tabulce na straně 215 není specifikováno, jaké počty připadají na plné úvazky učitelů, dalších pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol. Celkový objem financí na platy pracovníků škol se má zvýšit ze současných 137 702 453 435 Kč na 138 992 345 181 Kč, což je nárůst o pouhých 0,9 %

Ve školství tudíž dojde v roce 2024 k opětovnému propadu reálných mezd (prakticky o celou inflaci) i k dalšímu propadu platů vůči průměrné mzdě v ČR (a to již třetí rok v řadě), což je v příkrém rozporu s programovým prohlášením vlády Petra Fialy.


sobota 14. října 2023

Úsporná opatření ve školství (škrty v roce 2024)

V rámci "konsolidačního balíčku" připravilo Ministerstvo financí ČR škrty v dotacích, které se týkají i kapitoly 333 MŠMT. V části "Reforma regionálního školství" se jedná o úsporu ve výši 6 miliard korun.

Tematické facebookové skupiny Pedagogické komory

Kromě hlavní facebookové skupiny Pedagogové sobě (PK) učitelé, ředitelé..., která má více než 11.000 členů, a naší facebookové stránky Pedagogická skupina, zapsaný spolek, postupně zřizujeme nové tematicky zaměřené skupiny na Facebooku, které jsou určeny členům i nečlenům našeho spolku. 

AKTUALIZACE: Využijte rámeček pro svou profilovou fotografii na Facebooku Pedagogická komora - hlas rozumu ve vzdělávání (nápis nahoře) nebo Pedagogická komora - hlas rozumu ve vzdělávání (verze s nápisem dole). 

Benefitem FB skupin zřízených Pedagogickou komorou je, že případné výstupy z nich předáme nejen kolegům, ale rovněž politikům (ministrům, poslancům, senátorům, hejtmanům...), zřizovatelům škol, pracovníkům MŠMT a jím přímo zřízených organizací, médiím i široké veřejnosti. Za přijetí do skupiny prosím neděkujte. Raději vložte nějaký zajímavý příspěvek nebo tip pro ostatní kolegy. Díky tomu všichni zjistí, že je ve skupině nový aktivní člen.
  • Pedagogická komora, z. s., je rovněž na Twitteru...

Facebookové stránky o školství (porovnání počtu interakcí za uplynulý týden k 17. 3. 2020) Pedagogická komora (98 000):


pátek 13. října 2023

úterý 10. října 2023

Počty dětí ve třídách i počty žáků na učitele meziročně vzrostly

Z oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplývá, že ve školním roce 2022/23 počty dětí ve třídách i počty žáků na učitele vzrostly oproti předcházejícímu školnímu roku. Údaje za aktuální školní rok 2023/24 zatím nebyly zveřejněny (školy je vykazují vždy v říjnu podle stavu k 30. září daného školního roku).

Průměrný počet dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách na jednu třídu činil ve školním roce 2022/23 skoro 21 dětí (přesný údaj je 20,75 dětí/žáků). O rok dříve to bylo 20 dětí (přesně 20,4 dětí/žáků). Na jednoho učitele (přepočteno na plné úvazky) připadlo v minulém školním roce 12,2 dětí/žáků. O rok dříve to bylo 12,09 dětí/žáků. Tyto mírné nárůsty byly způsobeny především příchodem dětí z Ukrajiny.

Jednu třídu základní školy navštěvuje průměrně 20 žáků (maximální počet je 30 žáků ve třídě, na výjimku až 34). Na prvním stupni ZŠ jde o 19 žáků, na druhém stupni ZŠ je to 21 žáků. V mateřských školách připadá na jednu třídu 22 dětí (maximální počet činí 24 dětí ve třídě, na výjimku až 28). Ve středních školách je průměrný počet 23 žáků na jednu třídu. Na všech stupních jsou tyto údaje vyšší, než jaké byly ve školním roce 2021/22.

Na jednoho učitele základní školy (přepočteno na plné úvazky) připadá 14 žáků. Na prvním stupni ZŠ jde o 16 žáků, na druhém stupni ZŠ je to 11 žáků. V případě středních škol se jedná o 11 žáků. V mateřských školách je to 11 dětí, zde jsou ale údaje zkreslené skutečností, že se v jedné třídě překrývají dvě učitelky 2,5 hodiny denně. Na všech stupních jsou tyto údaje mírně vyšší, než jaké byly ve školním roce 2021/22 (s výjimkou mateřských škol, kde zůstaly hodnoty stejné).

„Statistiky ohledně počtu žáků na jednoho učitele je třeba vždy vztahovat k údajům přepočteným na plné úvazky učitelů,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „protože i mezinárodní statistiky pracují s tímto přepočtem.“

Údaje o počtech žáků na učitele nelze vytrhávat z kontextu dalších dat, jak to opakovaně dělá ministr školství Mikuláš Bek v médiích. Podle každoroční analýzy Education at a Glance (OECD) je počet hodin českých učitelů strávených výukou jeden z nejvyšších.

„Před námi jsou v počtu hodin už jen němečtí a švýcarští učitelé. Český kantor odpracuje průměrně 1688 hodin ročně. Oproti tomu třeba učitel v Polsku 1432, ve Francii 1607, v Estonsku 1540 hodin…“ píše Zuzana Růžičková ve svém článku „Čeká české učitele větší zátěž? Studie OECD říká, že už teď dávají škole nadprůměrně mnoho času“.

„Ve srovnání s německými nebo švýcarskými učiteli pobírají čeští učitelé mnohem nižší platy vzhledem k průměrným mzdám vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v dané zemi,“ dodává Radek Sárközi, „zatímco v Německu se jedná stabilně o 100 procent, v České republice toto číslo kolísá mezi 64 a 74 procenty – do roku 2021 se zvyšovalo, nyní již druhým rokem klesá...“

Zdroje:

• Pedagogická komora, z. s.: Počty dětí na třídu a žáků na učitele (2022 versus 2021) 
• MŠMT: Statistická ročenka školství - výkonové ukazatele školního roku 2022/2023
• OECD: Education at a Glance 2023

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.czčtvrtek 5. října 2023

Rozhovor s Radkem Sárközim (Čti doma)

Na webu Čti doma vyšel rozhovor s Radkem Sárközim, prezidentem Pedagogické komory, z. s.

Přijdou učitelé o peníze, nebo vláda svůj slib splní?
Jsem si jistý, že reálné mzdy ve školství příští rok opět poklesnou. Je třeba si uvědomit, že na školu přijde jeden balík peněz na platy, nejsou tam „omašličkované“ finance pro učitele, ostatní pedagogické pracovníky a nepedagogy. Pokud ve státním rozpočtu bude výpočet, že se přidá učitelům, ale ostatním zaměstnancům platy klesnou (hovoří se o snížení o 2 %), ředitel školy bude nucen toto snížení saturovat z peněz na odměny původně určených pro učitele, aby mu ostatní zaměstnanci nedali výpověď. Ředitelé škol jsou v těžké situaci a budou těžko vysvětlovat, proč nezvedají platy učitelům, když se v médiích píše, že mají garantováno zákonem 130 %. Ve skutečnosti je to celé jedna velká lež. Pracovníci škol mají garantovánu jen tarifní část platu a nárokové přípatky (například minimálně 1 500 Kč měsíčně za třídnictví). Garantovaný (tarifní) nástupní plat učitelky mateřské školy činí aktuálně 25 040 Kč (8. platová třída) a učitele základní nebo střední školy 32 120 Kč (11. platová třída). Vše měsíčně v hrubém. A například tarifní platy kuchařek jsou dokonce pod minimální mzdou.neděle 1. října 2023

Pozvánka na zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

Pedagogické komory, z. s.


Začátek zasedání valné hromady: 1. listopadu 2023 ve 20 hodin

Forma valné hromady: elektronická (e-hromada) – dle Článku V., odst. 2) stanov

E-hromada: Zasedání valné hromady a hlasování bude probíhat elektronickou formou v informačním systému spolku (IS). Vyzkoušejte si prosím předem, že se můžete do IS přihlásit. Návod pro členy spolku, jak se do IS přihlásit, je k dispozici zde: https://www.pedagogicka-komora.cz/p/jak-pracovat-s-uctem-na-domene.html

Předpokládaný termín ukončení zasedání valné hromady: 20. prosince 2023

Program zasedání valné hromady:

1) Zahájení zasedání valné hromady

2) Ověření usnášeníschopnosti valné hromady

3) Volba předsedy zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele

4) Schválení programu valné hromady

5) Volba členů volební komise

6) Zpráva o činnosti spolku

7) Zpráva o hospodaření spolku

8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku

9) Volba členů kontrolní komise

10) Volba členů rozhodčí komise

11) Schválení usnesení

12) Ukončení zasedání valné hromady

Poznámka: Veškeré písemné podklady k zasedání valné hromady obdržíte do 30. října 2023.

Zasedání valné hromady svolal dne 1. října 2023

Mgr. Radek Sárközi

úterý 26. září 2023

Usnesení z kulatého stolu k platům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků

Publikujeme celý text usnesení z kulatého stolu k platům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků.

USNESENÍ

KULATÝ STŮL 2 K PLATŮM UČITELŮ A OSTATNÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kulatý stůl se uskutečnil ve středu 21. 6. 2023 v budově Poslanecké sněmovny pod záštitou poslankyně Jany Berkovcové.
Diskuze navázala na kulatý stůl ze dne 13. 4. 2023 k novele zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona.

Účastníci kulatého stolu:

Jiří Nantl, náměstek MŠMT
Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT
Jana Berkovcová, poslankyně, členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuPS
František Dobšík, předseda ČMOS PŠ
Jiří Zajíček, předseda Unie CZESHA
Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů
Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory
zástupci dalších profesních organizací ve školství

Výstupy z kulatého stolu:

Přítomní zástupci školských organizací se shodli na následujících bodech:

1) V zájmu zachování dobrých vztahů ve školách i profesní soudržnosti mezi učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení žádáme, aby byla zachována jedna společná platová tabulka pro všechny pedagogické pracovníky. Nesouhlasíme s návrhem vytvořit dvě samostatné platové tabulky (pro učitele a pro ostatní pedagogické pracovníky).

2) Žádáme MŠMT, MPSV a MF, aby neprodleně projednaly se zástupci všech výše uvedených organizací chystané změny v platových tabulkách pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, a to dříve než bude návrh změn příslušného nařízení vlády zaslán do vnějšího připomínkového řízení.

3) Podporujeme bod V. z 200. usnesení Senátu ze 12. schůze konané dne 1. června 2023 přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

"Senát… V. požaduje, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajistilo, že celková garantovaná výše 130 % finančních prostředků určených na platy učitelů v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele, bude kopírovat předpokládanou aktuální průměrnou hrubou měsíční nominální mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, nebo, aby byl jasně a transparentně stanoven koeficient výpočtu zákonem garantované výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok tak, aby byla dosažena garance 130 % k predikci aktuálního roku;“


4) Žádáme paní poslankyni Janu Berkovcovou, aby tyto výstupy z kulatého stolu tlumočila na nejbližším jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 

úterý 19. září 2023

Radek Sárközi se omluvil paní poslankyni Renátě Zajíčkové

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal v neděli 17. září 2023 písemnou omluvu paní poslankyni Renátě Zajíčkové. Text omluvy zaslal Radek Sárközi zároveň panu ministrovi školství Mikuláši Bekovi.

středa 13. září 2023

Stanovisko prezidia Pedagogické komory, z.s., k jednání prezidenta spolku Radka Sárköziho

(Praha 13. září 2023) Prezidium Pedagogické komory, z.s., se omlouvá paní poslankyni Renatě Zajíčkové, panu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláši Bekovi, členům spolku i široké veřejnosti  za nevhodné chování prezidenta spolku Radka Sárköziho na jednání Národního konventu o vzdělávání v pátek 8. září 2023 v Senátu. 


Mrzí nás chování prezidenta spolku Radka Sárköziho, který se za své urážlivé výroky dosud neomluvil. Prezident spolku Radek Sárközi byl vyzván k omluvě a k rezignaci na funkci.


Prezidium Pedagogické komory, z.s., si je vědomo některých pochybení v činnosti spolku a je připraveno je okamžitě řešit. Navrhli jsme proto svolání elektronické valné hromady spolku v termínu 21. - 31. října 2023, na které bude situace projednána a zvoleno nové vedení spolku, které dostane za úkol nedostatky v co nejkratší době napravit.


Ujišťujeme členy, kterých je více než 3000, i pedagogickou veřejnost, která je zapojena do aktivit spolku především na sociálních sítích (naše největší diskusní skupina pedagogů má přes 33000 členů a členek) , že spolek bude i nadále aktivně vystupovat na základě jejich požadavků a bude hájit jejich oprávněné zájmy.


Připomínáme, že hlavním cílem spolku bylo ustavení profesní pedagogické komory ze zákona, protože jsme si vědomi, že pedagogická veřejnost nemá reprezentativní organizaci pedagogických pracovníků regionálního školství. 


Proto jsme uvítali ustavení Národního konventu o vzdělávání ministrem Mikulášem Bekem jako odborné diskusní platformy, kde se mohou zástupci vzdělávacích institucí, školských spolků a asociací či neziskového sektoru zapojit do dialogu o připravovaných plánech v oblasti školství za kontroly široké veřejnosti díky přímému vysílání jednání.


Protestujeme proti dezinformacím v článku Jiřího Macha na serveru Novinky.cz, které především v titulku nepravdivě popisují události při jednání Národního konventu o vzdělávání. 


Mgr. Markéta Emmer Illová, vedoucí sekce základních škol

Mgr. Jana Karvaiová, hlavní koordinátorka speciálních pedagogů

Mgr. Štefan Klíma, vedoucí sekce středních škol

Mgr. Natália Toflová, vedoucí sekce mateřských škol

Ing. Jan Wagner, viceprezident


Pedagogická komora, z. s.

www.pedagogicka-komora.cz

kontakt: Jan Wagner, 774526359, janek.wagner@gmail.com


úterý 12. září 2023

Zkontrolujte si svůj účet (upozornění pro členy spolku Pedagogická komora, z.s.)

Pedagogická komora, z.s., využívá sadu aplikací Google Workplace  pro neziskové organizace. Jde o Účet Google na doméně pedagogicka-komora.cz, který na rozdíl od běžného Účtu Google (například jmeno@gmail.com) vytváří a spravuje administrátor Pedagogické komory, z.s., podobně jako jsou spravovány školní účty.

Návod naleznete na webu Pedagogické komory.

Prosíme, ověřte si funkčnost vašeho účtu pro potřeby připravované valné hromady spolku.

Každý člen má pro potřeby identifikace a interní komunikace vytvořen účet ve tvaru jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz.úterý 5. září 2023

MŠMT: Odpovědi na otázky NPI k velké revizi RVP ZV

Zveřejňujeme Stanovisko Řídící pracovní skupiny MŠMT pro revizi RVP ZV, jehož obsahem jsou odpovědi na otázky, které zformuloval Národní pedagogický institut ČR. Tento dokument jsme si vyžádali na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

neděle 3. září 2023

Návrh školského rozpočtu na rok 2024 nedává smysl

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024. Kapitola 333 MŠMT má být o 11,6 miliard korun nižší oproti roku 2023. Velmi výrazně se má snížit i celkový počet zaměstnanců ve školství.

Podle původního návrhu měl být školský rozpočet na příští rok nižší o 29 milard korun, tedy o 6 %. Aktuální návrh počítá se snížením o 4,4 % oproti roku 2023.

Podle statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pracovalo v roce 2022 ve školství 285.554 zaměstnanců. Ministerstvo financí předpokládá, že v roce 2024 půjde pouze o 251.835 pracovníků. To by znamenalo o 33.719 plných úvazků méně!

„Počet dětí a žáků ve školách se každým rokem zvyšuje, roste i počet tříd, proto vůbec nedává smysl navrhovat snížení počtu pracovníků, naopak bude třeba zaměstnat další,“ komentuje návrh Ministerstva financí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Pokud srovnáme školský rozpočet na rok 2023 s návrhem (bez financí z EU a FM), má jít v roce 2024 na školství dokonce o 16,7 miliard korun méně. Vláda Petra Fialy se přitom ve svém programovém prohlášení zavázala k navyšování výdajů na vzdělávání:

„Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD. To zajistí zvyšování kvality vzdělávání od mateřských, základních, základních uměleckých, středních, vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří až po instituce poskytující celoživotní vzdělávání.“

Ministr školství Mikuláš Bek sdělil poslancům školského výboru, že učitelé dostanou v příštím roce o 3.000 Kč více než letos. Jak se budou vyvíjet platy ostatních pedagogických a nepedagogických pracovníků, není jasné.

„Slibované navýšení o 3.000 korun měsíčně jen kopíruje předpokládané zvýšení průměrné mzdy v České republice během letošního roku, učitelé tudíž na původně slíbených 130 % opět nedosáhnou,“ upozorňuje Radek Sárközi, „nejspíše se tomuto cíli jejich platy naopak o něco vzdálí, a to již třetím rokem...“

V roce 2021 pobírali učitelé 126,4 % průměrné mzdy v ČR. Predikce Ministerstva financí pro letošní rok činí pouhých 116,6 %. Když parlament schvaloval pozměňovací návrh pětice poslanců z jednotlivých vládních stran ke školskému zákonu, Pedagogická komora, z. s., upozorňovala, že tato změna sníží garanci objemu finančních prostředků na platy učitelů na pouhých 113,5 %.

„Z návrhu školského rozpočtu vyplývá, že chce ministr financí problém vyřešit masivním propouštěním zaměstnanců škol, pak ovšem nechápu, jak vláda zajistí jejich chod,“ podivuje se Radek Sárközi, „školy bez nepedagogických pracovníků nemohou fungovat, stejně jako bez pedagogů.“

Upravené programové prohlášení vlády z března 2023 uvádí: „Garantujeme kvalitní platové ohodnocení učitelů a udržíme jejich platy na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy. Důraz budeme klást na udržení 20% podílu nadtarifních složek platu a jejich efektivní využívání. Zajistíme vyšší platy pro ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky a garantujeme jejich navyšování podle růstu průměrné mzdy v ČR.“

Dle dat Českého statistického úřadu i MŠMT se reálné mzdy v prvním čtvrtletí roku 2023 snížily meziročně nejvíce v oblasti vzdělávání (o 10,7 %). Stejná situace nastala i v posledním čtvrtletí roku 2022, kdy dokonce klesly i nominální mzdy (o 0,3 %) ve vzdělávání, a to jako v jediné ze všech oblastí. Na pracovníky školství tudíž dopadla vysoká inflace nejvíce ze všech zaměstnanců – jejich reálné mzdy v minulém roce klesly o 16 %.

To je v kontrastu například s aktuálním vývojem na Slovensku, kde se v lednu zvýšily platy učitelů o 10 % a nyní v září znovu o 12 %. Ve srovnání se slovenskými pedagogy mají přitom čeští pedagogičtí pracovníci vyšší rozsah přímé pedagogické činnosti. Například učitelka mateřské školy na Slovensku pracuje přímo s dětmi 28 hodin týdně, zatímco v Česku je to 31 hodin týdně.

Pedagogická komora, z. s, nedávno zmapovala formou dotazníkového šetření postoje pracovníků škol k případným protestům. Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 93 % respondentů, do stávky by se zapojilo 72 % zaměstnanců.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Zdroje: