úterý 21. listopadu 2023

Radek Sárközi odpovídá na nejčastější dotazy ke stávce ve školství

Během posledního týdne jsem obdržel desítky dotazů k chystané jednodenní výstražné stávce ve školství, kterou vyhlásily školské odbory na pondělí 27. listopadu 2023. Rozhodl jsem se zveřejnit nejčastější otázky společně s mými odpověďmi... Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s.

AKTUALIZACE: Pokud se učitel zapojí do pondělní stávky a v týdnu bude suplovat, bude to přespočetná hodina?
"Účast ve stávce se posuzuje jako překážka na straně zaměstnance. Z toho důvodu budou hodiny přímé pedagogické činnosti za pondělí považovány za vykonané. Případné suplování v daném týdnu bude pak posouzeno jako přespočetná hodina, pokud samozřejmě daný učitel svou přímou pedagogickou činnost splnil i ve zbytku týdne." (zdroj: facebooková stránka Střední článek MŠMT)

Kde najdu informace k pondělní stávce?
Stávku organizují školské odbory, proto je třeba navštívit internetové stránky ČMOS PŠ (https://skolskeodbory.cz). Základní informace naleznete na našem webu v článku „Spolek Pedagogická komora podporuje jednodenní stávku ve školách dne 27. 11. 2023“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/spolek-pedagogicka-komora-podporuje.html). 

Jaké jsou stávkové požadavky?
ČMOS PŠ uvádí následující: „Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:
- zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
- zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
- nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.“


Co je cílem stávky?
Cíl stávky zformulovaly školské odbory takto: „Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.“

Jaké omezení výuky hrozí?
Jedná se o návrh novelizace nařízení vlády, podle kterého se má základním a středním školám snížit od 1. 9. 2024 tzv. PHmax (maximální počet hodin výuky hrazený MŠMT). V případě středních škol to bude v průměru o 15 %, u konzervatoří a nižších ročníků víceletých gymnázií o 10 % a základních škol o 6 %. Více informací naleznete zde: „Připomínková místa protestují proti snížení PHmax“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/pripominkova-mista-protestuji-proti.html).

Jaké budou v příštím roce platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů?
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 počítá s plošným snížením platů kuchařek školních jídelen, uklízeček, školníků, administrativního personálu a dalších nepedagogických pracovníků ve školství o 2 %. Toto snížení platů o 2 % se týká i školních psychologů, speciálních pedagogů, vychovatelek školních družin, asistentů pedagoga a ostatních pedagogických pracovníků. Navíc v rozpočtu chybějí finance na 17 020 plných úvazků nepedagogických pracovníků. Více viz „Návrh rozpočtu MŠMT na rok 2024 (kapitolní sešit)“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/rozpocet-2024-kapitola-333-msmt.html). Všem zaměstnancům se dále snižuje příspěvek FKSP ze 2 % na 1 % a zvyšují se odvody o 0,6 %.

Které organizace stávku ve školství podpořily?
Kromě ČMOS PŠ, který stávku organizuje, ji podpořila Rada Asociace ředitelů základních škol (https://www.asociacezs.cz/aktualne-1/stanovisko-rady-asociace-reditelu-zakladnich-skol-cr-ke-stavce-122cs.html) nebo Pedagogická komora, z. s. (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/pedagogicka-komora-podporuje-vyhlaseni.html).

Můžeme stávkovat, když na naší škole není nikdo v odborech?
Rozhodně ano, stávkovat může každý zaměstnanec - bez ohledu na to, zda je členem odborů, nebo není. Jedná se o ústavní právo garantované Listinou základních práv a svobod. V účasti na stávce nesmí být nikomu bráněno, ani do ní nesmí být nikdo nucen. Na webu školských odborů byl zveřejněn návod, jak správně postupovat, pokud se chcete zapojit do stávky. Viz článek „Výstražná jednodenní stávka a společné protestní odborové akce“ (https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka).
 
Komu mám nahlásit, že chci stávkovat?
Účast ve stávce je nutné nahlásit především svému zaměstnavateli, což je většinou ředitel školy (v případě školských zařízení je to ředitel dané organizace). Pokud máte ve škole již ustavený stávkový výbor, oznamte, že se chcete zapojit do stávky, členům tohoto stávkového výboru. Zástupce stávkového výboru následně oznámí řediteli školy, kolik zaměstnanců chce stávkovat. Tuto informaci by měl ředitel školy obdržet nejpozději ve středu 22. 11. 2023. Pokud ještě stávkový výbor na škole nemáte, budete ho muset nejprve založit. Kontaktní osobou, která řediteli školy oznámí, že chcete s kolegy stávkovat, budete pak nejspíše Vy osobně… O tom, že se na vaší škole stávkuje, se musí dozvědět rovněž školské odbory, které stávku organizují, jinak byste stávkovali vlastně zbytečně. Proto co nejdříve kontaktujte příslušeného krajského koordinátora ČMOS PŠ – jejich seznam je součástí článku „Výstražná jednodenní stávka a společné protestní odborové akce“ (https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka).

Najdu někde vzorové dokumenty ke stávce?
Ve výše uvedeném odkazu na článek na webu školských odborů postupně přibývají přílohy včetně různých vzorových dokumentů. Nebo si na našem webu stáhněte soubor ve Wordu s třemi vzorovými „dopisy“, které je třeba postupně doručit řediteli školy: Pedagogická komora, z. s.: Vzory 3 dokumentů ke stávce (oznámení řediteli školy): https://docs.google.com/document/d/1ag3lWAUOw8QGfQBPpax7p6EJfSXnAsCw/edit (přímý odkaz).

Dokdy musím jednotlivé dokumenty řediteli školy doručit?
První dokument s oznámením, že se zaměstnanci školy chtějí zúčastnit stávky, je třeba doručit řediteli školy do středy 22. 11. 2023, a to i v případě, že chce stávkovat jen jeden zaměstnanec ze všech. Nejpozději v pátek 24. 11. 2023 je třeba řediteli školy doručit dokument, kteří zaměstnanci jmenovitě chtějí v pondělí stávkovat. A po stávce 27. 11. 2023 je nutné řediteli školy doručit poslední dokument, v němž se jmenovitě uvede, kdo se stávky skutečně zúčastnil. Z toho vyplývá, že každý zaměstnanec má čas na rozmyšlenou až do pondělního rána, kdy se už musí definitivně rozhodnout, zda bude v ten den stávkovat, nebo nebude…

Musím být v době stávky přítomná na svém pracovišti?
Účast ve stávce je omluvenou nepřítomností na pracovišti. Stávkující tudíž nepracuje, a to ani ve škole, ani doma. Ředitel školy nemůže stávkujícímu zaměstnanci zadat práci na doma, natož ho nutit přijít do práce. Pokud se chtějí stávkující sejít, mohou se s kolegy setkat mimo pracoviště. Pokud budete v pondělí pracovat, tak nestávkujete…

Může mít zapojení do stávky jinou formu než v daný den nepracovat?
Nemůže. Přijít 27. 11. 2023 do práce a něco dělat totiž není stávkování. Stávka je omluvená nepřítomnost na pracovišti. Požádat si o neplacené volno není stávkování. Vzít si dovolenou není stávkování. Jít na nemocenskou není stávkování. Vzít si ošetřovné na své dítě není stávkování. Podepsat papír, že podporujete stávku, není stávkování.

Může ředitel školy vyhlásit na den stávky ředitelské volno?
V materiálu od Středního článku MŠMT (https://drive.google.com/file/d/1p1RC2inmAkj3wp88qfelKgp0ucJoCshy/view), který obdrželi ředitelé škol, se uvádí, že pokud ředitel školy nedokáže zajistit její provoz, protože většina zaměstnanců stávkuje, může vyhlásit ředitelské volno. To se ale týká hlavně žáků. Samo o sobě neznamená, že jde o stávku. V rámci ředitelského volna totiž může ředitel školy zaměstnancům zadat nějakou práci. I při vyhlášení ředitelského volna tudíž může část zaměstnanců stávkovat (nepracují) a část nikoliv.

Ředitel školy mi dal jakožto stávkujícímu podepsat, že si beru náhradní volno. Je to tak správně?
Není! Účast na stávce a neplacené volno jsou právně dvě zcela různé věci. Účast na stávce se zaměstnavateli pouze oznamuje, zatímco o neplacené volno se žádá (musí s ním souhlasit obě strany - zaměstnavatel i zaměstnanec). Pokud si vezmete neplacené volno, tak nestávkujete... Stávka je omluvená nepřítomnost v práci a je samozřejmě neplacená. Zdravotní a sociální pojištění v případě stávky hradí zaměstnavatel jako obvykle. Podrobnosti k neplacenému volnu viz například článek "Nárok na neplacené volno dle zákoníku práce" (https://money.cz/novinky-a-tipy/mzdy-a-personalistika/narok-na-neplacene-volno-dle-zakoniku-prace)

Mohu stávku jen podpořit?
Jiné formy zapojení do stávky jsou určeny výhradně pro zaměstnance v zařízeních a provozech, kde nelze přerušit práci. Jsou to například dětské domovy, diagnostické ústavy apod. Zde mohou zaměstnanci stávku jen viditelnou formou podpořit. Ve školách je ovšem třeba přímo stávkovat – tedy v daný den nepracovat, tam pouhá viditelná podpora nemá význam. Určitě je ale důležité zároveň se stávkou ve škole nějakým způsobem viditelně stávku podpořit. Jak přesně, to by vám měl sdělit pracovník školských odborů, které stávku organizují.

Mohou stávku podpořit i rodiče dětí?
Rodiče dětí mohou přímo stávkovat na svém pracovišti. Stávka totiž neprobíhá pouze ve školách. Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila na 27. 11. 2023 Den protestů ČMKOS „ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST ČR“ (https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/na-27-listopadu-vyhlasujeme-den-protestu-cmkos-za-lepsi-budo/334604). Jeho součástí je i hodinová výstražná stávka nebo demonstrace na Malostranském náměstí v Praze (https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/demonstrace-27-listopadu/334663). Vznikla i elektronická petice, kterou mohou rodiče dětí podepsat: „Rodiče podporují učitele svých dětí a souhlasí se stávkou proti devastaci školství“ (https://e-petice.cz/petitions/rodice-podporuji-ucitele-svych-deti-a-souhlasi-se-stavkou-proti-devastaci-skolstvi.html).

Mají rodiče dětí nárok na ošetřovné, když bude škola uzavřena z důvodu stávky?
Podle odpovědi, kterou jsem obdržel z České správy sociálního zabezpečení, nikoliv:
„Dobrý den,
k vašemu dotazu sdělujeme: Nárok na ošetřovné je v právní úpravě spojen s nepředvídanou událostí. Plánovaná stávka, prázdniny nebo ředitelské volno takovou událostí nejsou, a proto nárok na ošetřovné z těchto důvodů nevzniká.
S pozdravem
Aleš Křivohlavý, oddělení 322, odbor 32
Česká správa sociálního zabezpečení – ústředí
Křížová 25, 225 08 Praha 5“


Budou muset stávkující uhradit škodu, která vznikne rodičům dětí kvůli stávce, protože nebudou moci jít do práce?
Nebudou, to by musel soud označit celou stávku za nezákonnou… Taková možnost ovšem nemůže nastat, protože stávku vyhlásily školské odbory v souladu s Listinou základních práv a svobod a další platnou legislativou.

Budu mít jako stávkující den stávky proplacený?
Nikoliv, za den stávky stávkujícímu zaměstnanci nepřísluší plat. Škole ale peníze zůstanou (nemusí je nikam odvádět nebo vracet). Je plně v kompetenci řediteli školy, jak tyto finance rozdělí mezi zaměstnance formou odměn…

Dostanou zaměstnanci, kteří nestávkují, plat?
Ano, ostatní zaměstnanci budou v pondělí buď pracovat jako obvykle, nebo v případě uzavření školy z důvodu stávky budou doma na překážkách v práci, případně jim ředitel školy zadá nějakou práci buď ve škole, nebo na doma.

Musí si stávkující sám uhradit sociální a zdravotní pojištění?
Nemusí, zdravotní a sociální pojištění hradí zaměstnavatel jako obvykle. Vypočítává se z celkového platu za celý listopad, nikoliv po jednotlivých dnech.

Kolik škol bude v pondělí stávkovat?
Tuto informaci mají školské odbory, které stávku organizují. V médiích k tomu vyšlo například toto: „Stávka učitelů bude masivní. Podpoří ji nejméně polovina škol, vznikla i petice“ (https://podripsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/stavka-ucitelu-skol-duvody.html) nebo „Stávka učitelů v brněnských Židenicích. Všechny základní školy na den zavřou“ (https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/stavka-skoly-uzavreni-brno-zidenice-rozhodnuti-skolaci-deti-reakce-mesto.html). Předpokládám, že stávkovat se příliš nebude v soukromých nebo církevních školách, protože těch se chystané škrty ve školském rozpočtu netýkají. A rovněž nebude stávkovat většina základních uměleckých škol. Proto by měly výpočty podílu stávkujících škol vycházet z počtu veřejných MŠ, ZŠ a SŠ, nikoliv z celkového počtu všech škol a školských zařízení (těch je v ČR více než 10 000).

Závěrem bych všem rád doporučil toto video o stávce ve školách (nejen mateřských): https://predskolniporadna.cz/stavka (Předškolní poradna).Žádné komentáře:

Okomentovat