úterý 2. května 2017

Pedagogická komora – diskuze naživo (zpráva o setkání)

„Milé kolegyně a drazí kolegové… Od února jsme spolu strávili dost času online, nyní máme možnost se sejít, vzájemně se poznat a popovídat si osobně. Setkání by mělo být neformální, přátelské a zároveň přínosné pro vznik spolku Pedagogická komora.“

Tato slova byla součástí textu pozvánky k prvnímu setkání zájemců o vznik spolku Pedagogická komora, které se uskutečnilo v neděli 23. dubna 2017 od 11 do 15 hodin v salonku Hotelu Mars v Praze. Podařilo se je naplnit? Myslíme si, že ano…

Na setkání, které společně zorganizovaly Jana Kunšteková a Kristina Zůbková, dorazilo 26 účastníků z různých koutů České republiky. Zastoupeni byli učitelé a učitelky z mateřských, základních, středních i vysokých škol; pedagogové různých předmětů, speciální, sociální i volnočasových aktivit; zástupci předmětových asociací učitelů a dalších organizací pedagogů; ředitelé soukromé i veřejné školy... Přes toto pestré složení se ukázalo, že se dokážeme domluvit, pokud se zaměříme na to, co nás spojuje. Diskuze probíhala ve věcném duchu, přátelské atmosféře a byla velmi pracovní.
Debatu vedla Kristina Zůbková. Po představení iniciátorů vzniku Pedagogické komory (Radek Sárközi, Janek Wagner), informacích, co se již stihlo udělat, a velmi stručném vzájemném představení všech účastníků přišlo první kolo otázek a odpovědí. Po skvělém obědě následovala diskuze, jak postupovat při zakládání Pedagogické komory.
O čem se diskutovalo?
 • Vznik spolku Pedagogická komora by měl proběhnout co nejdříve (nejpozději do června). Bude třeba vytvořit strukturu: celostátní koordinátoři vzniku spolku – krajští koordinátoři – okresní koordinátoři – koordinátoři na jednotlivých školách. To umožní, aby se důležité informace dostávaly rychle k učitelům. Krajští koordinátoři mohou komunikovat s krajskými politiky a úřady, okresní koordinátoři se senátory, úředníky apod. Je třeba zajistit demokratické principy – hlasování uvnitř spolku, což umožní přímé elektronické hlasování registrovaných členů, a svobodnou diskuzi. Podobně, jak to nyní probíhá v naší skupině na Facebooku. Ve spolku by měly být zastoupeny všechny stupně škol i profese. Jedna skupinka by neměla přehlasovávat jinou, naopak učitelé SŠ by měli podpořit například učitelky z MŠ, přestože se jich daný problém netýká, a naopak. V tom je hlavní síla Pedagogické komory.
 • Stanovy by měli tvořit lidé, kteří mají s jejich tvorbou již nějaké zkušenosti a jsou obeznámeni s příslušnou platnou legislativou. Prvotní podobu stanov pro spolek Pedagogická komora navrhne Radek Sárközi a Janek Wagner. Tento návrh stanov bude následně předložen k připomínkování jako sdílený dokument. Radek Sárközi vyzval přítomné, aby se případní zájemci o pomoc při tvorbě stanov ozvali iniciátorům. Přítomní členové asociací pedagogů přislíbili, že minimálně zašlou své stanovy pro inspiraci.
 • Prioritou spolku Pedagogická komora by mělo být prosazení samostatného Zákona o Pedagogické komoře. K tomuto cíli bude směřovat hlavní aktivita. Iniciátoři se již setkali s řadou poslanců školského výboru parlamentu a dalšími politiky, aby zmapovali jejich názory na vznik Pedagogické komory – většina politiků tuto myšlenku podpořili všichni – Petr Kořenek a Petr Pavlík (ČSSD), Nina Nováková (TOP 09), Ivana Dobešová a Roman Procházka (ANO), Marta Semelová (KSČM), Pavel Himl a Robin Ujfaluši (Zelení) , informoval přítomné Radek Sárközi. Petr Kořenek přislíbil zorganizování besedy ve svém podvýboru na téma Pedagogická komora, Ivana Dobešová se za svůj podvýbor také připojí. Kdyby se o Pedagogické komoře hlasovalo nyní před volbami, z vyjádření politiků to vypadá tak, že by byla schválena...
 • Na toto téma navázala diskuse, zda a do jaké míry může nový spolek „simulovat“ fungování budoucí komory ze zákona a zda by se to mělo odrazit v jejím názvu. Například obdobný spolek Slovenská komora učiteľov se o to pokouší již 6 let a jeho skupina na Facebooku má více než 6.000 členů. Iniciátoři navrhli, že se pokusí v rámci veřejného slyšení v Senátu, které domluvila Hana Vacková, informovat senátory o možných dopadech některých paragrafů novely Zákona o pedagogických pracovnících, především ohledně kariérního řádu. Totéž mohou učinit v rámci besedy o Pedagogické komoře, která proběhne ve školském výboru poslanecké sněmovny. Půjde o první pokus, co komora dokáže v praxi prosadit.
 • Představitelé Pedagogické komory by měli věcně informovat učitele, politiky, média i veřejnost o problémech českého školství a navrhovat jejich řešení. Příkladem mohou být mezinárodní srovnání zveřejněná na webu komory nebo pokus získat od ministerstva školství informaci o průměrných platech učitelů. Zmíněné informace iniciátoři předali politikům i médiím.
 • Přítomní zástupci asociací pedagogů nabídli podporu a pomoc při vzniku Pedagogické komory. Popisovali těžkosti, s nimiž se potýkají například při připomínkování legislativy. Pedagogická komora by mohla být úspěšnější, ale pouze pokud bude s asociacemi spolupracovat a především pokud bude mít velké množství členů. Členská základna asociací totiž řídne a aktivních členů je stále méně. Pedagogická komora by se měla pokusit tento trend zvrátit a motivovat učitele k větší aktivitě. Velká část pedagogů bohužel už rezignovala, protože jejich hlas nebyl opakovaně vyslyšen, i když se pokoušeli připomínkovat různé změny ve školství… Ministerstvo školství ústy své mluvčí naši iniciativu přivítalo. Především ocenilo, že by díky existenci Pedagogické komory mohlo jednat s jedním reprezentativním partnerem, nikoliv s desítkami malých asociací, jak je tomu nyní.
 • Janek Wagner konstatoval, že současná kritická situace školského systému je způsobena především jeho dlouhodobým podfinancováním. Četné legislativní změny z poslední doby mohou způsobit nestabilitu systému a krizi v řadě ohledů i prohloubit.
 • Řešila se i otázka, čím se bude Pedagogická komora lišit od školských odborů. Na rozdíl od školských odborů, které by měly hájit zájmy pedagogických i nepedagogických pracovníků škol jakožto zaměstnanců, je Pedagogická komora profesní organizací učitelů a dalších pedagogických pracovníků, která pečuje o kvalitu profese, např. tvoří etický kodex. Lékaři mají také zároveň odbory i komoru. Odbory by měly zastupovat své členy vůči zaměstnavatelům, komora vůči médiím, ministerstvu školství apod. Padla ovšem oprávněná otázka, zda současné odbory plní svou roli... Komora jejich roli suplovat nemůže, může s nimi ovšem spolupracovat (iniciátoři vzniku Pedagogické komory oslovili ČMOS PŠ s nabídkou ke spolupráci a zatím čekají na odpověď, kterou přislíbil předseda Dobšík zaslat po zasedání předsednictva, které proběhne do dvou měsíců).
 • Koordinátor ICT aktivit Janek Wagner upozornil, že bude nutné doplnit diskuzi na Facebooku o nové nástroje – profesionální diskuzní fórum, profesionální web, elektronické hlasování apod. Nejdůležitější bude zajistit bezpečné elektronické hlasování členů spolku. Do té doby bude probíhat orientační hlasování ve skupině na Facebooku, kde už je 2.500 členů. Dotazník na webu již vyplnilo 600 pedagogů. A web navštívilo 25.000 lidí. To lze považovat za velký úspěch, s ohledem na to, že iniciativa vznikla na konci února 2017, tedy teprve před dvěma měsíci.
 • Řešila se i řada dalších dílčích témat. Výše popsaná témata považujeme za nejdůležitější.
 • Na závěr setkání iniciátoři seznámili přítomné se záměrem uspořádat na přelomu září a října 2017 velkou konferenci na téma Pedagogická komora.
 • Akce skončila kolečkem, kdy každý účastník mohl říci jedno slovo nebo sousloví. Většina účastníků vidí vznik Pedagogické komory optimisticky a chce s jejím vznikem aktivně pomoci.
 • Učitelé jsou nejvlivnější skupinou v naší zemi, jenom si to neuvědomují. Pokud se nám podaří spojit, brzy se to ukáže.


Radek Sárközi, Janek Wagner, Jana Kunšteková

Pedagogická komora – diskuze naživo – podrobnosti k setkání

Milé kolegyně a drazí kolegové,
děkujeme vám za registraci na akci „Pedagogická komora – diskuze naživo“. Naše první setkání se uskuteční v neděli 23. 4. v restauraci hotelu Mars na Kubánském náměstí v Praze Vršovicích. Setkání začne v 11 hodin a předpokládaný konec je v 15 hodin. (Předpokládá se konzumace oběda formou teplého bufetu v ceně 148 Kč, což snad není velká částka ani pro učitele – jinak bychom museli platit pronájem salonku...)
Od února jsme spolu strávili dost času online, nyní máme možnost se sejít, vzájemně se poznat a popovídat si osobně. Setkání by mělo být neformální, přátelské a zároveň přínosné pro vznik spolku Pedagogická komora.
Kubánské náměstí je na trase tramvajové linky 22 (nastoupit na ni lze např. ze stanice metra C – I. P. Pavlova), pro přijíždějící z jihu se nachází nedaleko nádraží Vršovice.
Těšíme se na viděnou.
Kristina Zůbková
Jana Kunšteková
organizátorky setkání


Pedagogická komora – diskuze naživo – program
(neděle 23.4.2017, 11 až 15 hodin, restaurace hotelu Mars na Kubánském náměstí v Praze)
11:00 Úvodní slovo a moderování setkání (Kristina Zůbková a Jana Kunšteková)
Iniciativa Pedagogická komora – co je nového (Radek Sárközi, Janek Wagner)
11:30 Představení všech účastníků – kolečko (odkud jsem přijel, co učím/dělám a na které škole/kde, s čím chci pomoci během vzniku komory i po jejím vzniku…) – každý má maximálně 2 minuty…
12:30 Dotazy určené organizátorům
13:00 Oběd
13:30 Diskuse – různá témata, která vyplynou, např.:
 • Proces vzniku PK  
 • Kariérní řád a PK
14:30 Závěrečné slovo organizátorů (co nás čeká do konce roku) a rozloučení (Radek Sárközi, Janek Wagner, Jana Kunšteková, Kristina Zůbková)

Žádné komentáře:

Okomentovat