čtvrtek 17. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 toto mimořádné opatření:

¨ 
I. 
1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto  mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest  (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání  šíření kapének, a to: 
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování  (např. hotelový pokoj), 
b) v prostředcích veřejné dopravy. 
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: 
a) děti do dvou let věku, 
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské  skupině, 
c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských  zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším  odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo  jejich společné prostory, 
d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty  a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších  předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného  prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
e) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo  studenty, 
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené  při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, g) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 
h) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského  zákona, 
i) zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

j) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou  nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální  duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, 
k) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li  to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, 
l) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování  zdravotních služeb, 
m) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní  stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory  a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální  služby v pobytové formě, 
n) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních  služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení  a v zařízeních sociálních služeb, 
o) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy  vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně  2 metry od jiné osoby, 
p) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím  při jeho odbavení, 
q) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,  správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky  a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení, 
r) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního  představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního  díla nebo pořadu, 
s) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších  pořadech, 
t) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany  veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek  zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována  a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti  rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo  čtvrté, 
u) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů  včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu, 
v) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, 
w) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné  a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další  osoby tomuto prohlášení přítomné, 
x) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie  novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými  osobami, 
y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., z) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,  koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných  bazénů a saun. 
II. 
S účinností ode dne 18. září 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva  zdravotnictví ze dne 16. září 2020, č. j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN.

III. 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
Odůvodnění: 
Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb.  Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích  veřejné dopravy. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky. 
Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu  a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové  zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). 
V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním  systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou,  např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření  na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií  o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška  zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů  (tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19.  Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů  vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. 
Kapičky větší než 10 µm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale  i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí  (50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky  dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět  až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování  dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které  mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto  velkých kapek zabránit. 
Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě  podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného  pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob  a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky  pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci. 
Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná  intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických  ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.  
Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší  úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení  denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami.  
Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci  leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde i přes  blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140 exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení měli používali  roušku. 
Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných  prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu  kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované  prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané  neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření viru nového koronaviru může mít i směr  proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů. 
V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo  reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly  redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %,  včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19. 
S nástupem dětí do škol a většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně  na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako  v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému  a prevence koinfekcí i superinfekcí je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace  co nejvíce. Vzhledem k podobnému způsobu šíření sezónních virových nákaz se zde rovněž  uplatní ochranný efekt roušek, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přidaná hodnota  k protekci vůči koronavirům. 
Vzhledem k uvedenému a další studiím i praktickým zkušenostem je z hlediska přenosu  virových respiračních nákaz považováno za rizikovější vnitřní prostředí než venkovní, proto je  potřeba zaměřit tímto směrem preventivní opatření ve smyslu plošně nařízené ochrany nosu  a úst přednostně. 
Efektivita používání ochrany dýchacích cest na bránění přenosu onemocnění COVID-19  vyplývají z řady zahraničních studií, které byly např. publikovány zde: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2213-2600(20)30352-0/fulltext https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2007800 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/
S účinností od 18. září 2020 se ruší výjimka z povinnosti nošení ochranných prostředků  dýchacích cest ve školách a školských zařízeních a na vysokých školách, kromě žáků prvního  stupně základních škol. 
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
ministr zdravotnictví 

podepsáno elektronicky

Žádné komentáře:

Okomentovat