neděle 13. října 2019

Školská legislativa: zákony, vyhlášky, nařízení vlády, výklady…

Zákony
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306

Vyhlášky

Vyhláška č. 106/2001 Sb., Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106
Vyhláška č. 114/2002 Sb., Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-10
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-13
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-15
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-47
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-48
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-54
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-74
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-364
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-263
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-176
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-177
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Nařízení vlády
• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-75
• Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222
  - Příloha 2.16 Výchova a vzdělávání: https://drive.google.com/open?id=0B6ir-4sFpVqOOUxQamVQQjJMVjA
• Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341
• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211
• Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-123

Metodické výklady, právní výklady a další dokumenty MŠMT
Dokumenty MŠMT (vybírejte z témat vpravo)
Právní výklady MŠMT
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol (MŠMT)
Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti (MŠMT)
Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (MŠMT)
Legislativa na webu MŠMT


1 komentář: