neděle 1. září 2019

Asistent pedagoga - změny v přímé pedagogické činnosti a financování

V souvislosti s touto novelizací dvou nařízení vlády došlo s účinností od 1. září 2019 ke změnám rozsahu přímé pedagogické činnosti u asistentů pedagoga, a to následujícím způsobem...

Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga od 1. 9. 2019:
- speciální školy/třídy: 36 hodin (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona)
- běžné školy/třídy: 20 až 40 hodin (rozhoduje ředitel školy)

Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga od 1. 9. 2021:
- běžné školy/třídy: 32 až 36 hodin (rozhoduje ředitel školy)
- speciální školy/třídy: 36 hodin (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona)


Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Zdroj: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Zároveň se od 1. 1. 2020 změní způsob financování asistentů pedagoga ve speciálních školách/třídách (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona), a to v souvislosti s přechodem na PHmax. V běžných školách/třídách zůstává financování asistentů pedagoga prostřednictvím podpůrných opatření.

Zdroj: Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Odpovědi z MŠMT na dotazy Pedagogické komory

Rozsah přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a v odděleních školní družiny zřízené pouze pro účastníky uvedené v § 16 odst. 9 školská zákona je od 1. 9. 2019 stanoven nařízením vlády č. 75/2005 Sb. ve výši 36 hodin – účinné od 1. 9. 2019. V případě asistenta pedagoga vykonávajícího svou činnost jako podpůrné opatření se ve speciálních školách nebo třídách může u asistenta pedagoga v mezidobí od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 uplatnit rozpětí 32 až 36 hodin.

V případě personální podpory asistenta pedagoga vykonávajícího činnost jako podpůrné opatření v běžné třídě je rozsah přímé pedagogické činnosti do 31. 8. 2021 20 až 40 hodin jako doposud a od 1. 9. 2021 je stanoven ve výši 32 až 36 hodin, přičemž ve všech výše uvedených případech platí, že konkrétní rozsah přímé pedagogické činnosti je zcela v kompetenci ředitele školy/školského zařízení – účinné od 1. 1. 2021. 

Asistenti pedagoga v mateřských školách ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona budou financování „na třídu“ bez vazby na systém podpůrných opatření, který se u asistentů pedagoga v těchto třídách neuplatní.
Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti (PHAmax) zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin.
Je-li průměrná doba provozu pracoviště kratší než 8 hodin, maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti se poměrně sníží podle poměru skutečné doby provozu tohoto pracoviště a 8 hodin.
PHmax stanovený pro pracoviště se za každou třídu MŠ zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona se zvyšuje o 5 hodin. Tím se navyšuje možnost překrývání PPČ učitelů MŠ na minimálně 3,5 hodiny denně v těchto třídách.

Je ale důležité zdůraznit, že PHmax a PHAmax se stanovuje odděleně a případné „přebytky“ PHmax nelze využít na asistenty pedagoga a naopak.

Více informací naleznete zde.

Na školy soukromé a církevní se reforma financování nevztahuje a od 1. 1. 2020 budou nadále financovány jako dosud.

3 komentáře:

  1. Není to diskriminace škol podle par.16 odst. 9?

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. není, ubyde administrativy a zvýší se kompetence ředitele v této oblasti

      Vymazat