pondělí 15. července 2019

Počty dětí ve třídách mateřských škol na Slovensku

Nejvyšší počet dětí ve třídách mateřských škol v České republice činí 24 dětí (na výjimku, která je uplatňována velmi často, až 28 dětí), na Slovensku je to výrazně méně...

Vyhláška 306/2008 Z.z.

§ 4
Organizácia materskej školy

(1) Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 zákona. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa.

(2) Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraďuje najmenej päť detí a najviac desať detí. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia.

(3) Počet detí prijatých do triedy materskej školy s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním nemôže byť vyšší ako
a) 10 detí od 2 do 3 rokov,
b) 15 detí od 3 do 4 rokov,
c) 18 detí od 4 do 5 rokov,
d) 20 detí od 5 do 6 rokov,
e) 15 detí od 3 do 6 rokov.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-306#p4

Zákon č. 245/2008 Z. z.

§ 28

(9)
Najvyšší počet detí v triede materskej školy je
a) 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,
b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,
c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,
d) 21 v triede pre troj- až šesťročné deti.


Žádné komentáře:

Okomentovat