neděle 30. června 2019

Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro speciální pedagogy

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu pro speciální pedagogy, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli. (Nejde o učitele ve školách samostatně zřízených pro děti, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, nýbrž o speciální pedagogy ve školských poradenských zařízeních, např. ve speciálněpedagogickém centru, ve středisku výchovné péče nebo v pedagogicko-psychologické poradně, popř. ve škole.)


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů speciálních pedagogů ve školním roce 2018/2019Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro asistenty pedagoga

Zveřejňujeme vzor žádosti o 8. platovou třídu pro asistenty pedagoga, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů asistentů pedagoga ve školním roce 2018/2019


sobota 29. června 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vysvědčení v zahraničí i ČR

Pokoušíme se shromáždit ukázky vysvědčení ze zahraničí a slovních vysvědčení z ČR. Posílejte nám prosím různá vysvědčení na e-mail info@pedagogicka-komora.cz, děkujeme. Vysvědčení vždy zanonymizujte, aby nebylo možné identifikovat žáka nebo učitele, ale napište nám věk žáka a ročník, který navštěvuje.
pátek 28. června 2019

Pedagogická komora zhodnotila činnost vlády v oblasti školství

Dne 27. června 2018 bylo schváleno Programového prohlášení vlády České republiky. Co se ministru školství Robertu Plagovi podařilo splnit a co nikoliv z kapitoly věnované vzdělávání, zhodnotila Pedagogická komora. (Komentáře spolku Pedagogická komora jsou uvedeny v závorce za daným odstavcem programového prohlášení vlády Andreje Babiše.)

Vláda žádný bod z kapitoly Vzdělávání, věda a výzkum nesplnila zcela. Během prvního roku by to ani nebylo možné. Za velmi problematické lze považovat kroky a návrhy ministerstva školství, které jsou v rozporu s programovým prohlášením vlády. MŠMT rovněž prosadilo některé změny, které v programovém prohlášení nejsou uvedeny vůbec – například novelizaci pamlskové vyhlášky nebo změny v maturitách a přijímacích zkouškách na střední školy. Další změny navrhli a prosadili opoziční poslanci – například novelizaci školského zákona ohledně přípravných tříd, dvouletých dětí v mateřských školách a odložení reformy financování nebo změny ohledně akreditací u vysokých škol. Ministerstvo školství pracuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a dalších koncepčních dokumentech, o kterých se programové prohlášení nezmiňuje. Premiér prosazoval bezplatné obědy ve školních jídelnách, ale po kritice Pedagogické komory ministerstvo školství svůj návrh novely školského zákona stáhlo.


čtvrtek 27. června 2019

Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro vychovatelky ŠD

Zveřejňujeme vzor žádosti o 9. platovou třídu (10. platovou třídu) pro vychovatelky školních družin, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli (řediteli školy). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů vychovatelů ŠD ve školním roce 2018/2019

Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro učitele ZŠ a SŠ

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu (13. platovou třídu) pro učitele základních a středních škol, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli (řediteli školy). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019. Tuto vzorovou žádost mohou využít rovněž učitelé odborného výcviku - 10 platová třída (11. platová třída).


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů učitelů ZŠ, SŠ a odborného výcviku (včetně ředitelů škol) ve školním roce 2018/2019

Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro učitelky MŠ

Zveřejňujeme vzor žádosti o 9. platovou třídu (10. platovou třídu) pro učitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli (řediteli školy). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů učitelů MŠ (včetně ředitelů škol) ve školním roce 2018/2019

Evropské dotace pro organizace přímo řízené MŠMT

Pedagogická komora požádala ministerstvo školství o informace k výši finančních prostředků, které obdržely organizace přímo řízené MŠMT z evropských fondů v rámci OP VK a OP VVV. Část z peněz rozděluje MŠMT svým přímo řízeným organizacím (například NÚV, ČŠI, NIDV, CERMAT...) v režimu výzev IPN (individuální projekt národní) bez možnosti, aby se o ně ucházeli jiní žadatelé, jak je tomu obvyklé u ostatních výzev.

- V rámci OP VK obdržely organizace přímo řízené MŠMT celkem:
568 155 229,29
- V rámci OP VVV obdržely organizace přímo řízené MŠMT celkem:
3 102 399 620,13
- Celková alokace OP VVV činí 91 021 217 827,34 Kč, z toho bylo uzavřeno v právních aktech: 60 694 067 920,86

středa 26. června 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platové třídy učitelů a dalších pedagogických pracovníků

Ředitel školy zařadí zaměstnance vždy do té platové třídy, která odpovídá nejnáročnější práci, kterou vykonává, a to dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.


Další informace:
úterý 25. června 2019

Vzor žádosti o 13. platovou třídu pro ředitele školy

Zveřejňujeme vzor žádosti o 13. platovou třídu pro ředitele škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více škol, společně (případně koordinovaně...). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019.

Pedagogická komora, z. s., zároveň zpracovala doporučení adresované zřizovatelům škol, aby podpořila žádosti ředitelů škol, učitelů i dalších pedagogických pracovníků o zařazení do vyšších platových tříd.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů učitelů MŠ, ZŠ a SŠ (včetně ředitelů škol) ve školním roce 2018/2019

Vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky MŠ

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více samostatných MŠ, společně (případně koordinovaně...). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019.

Pedagogická komora, z. s., zároveň zpracovala doporučení adresované zřizovatelům škol, aby podpořila žádosti ředitelů škol, učitelů i dalších pedagogických pracovníků o zařazení do vyšších platových tříd.

MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů učitelek mateřských škol (včetně ředitelek) ve školním roce 2018/2019


pondělí 24. června 2019

Vzor žádosti o 11. platovou třídu pro ředitelky MŠ

Zveřejňujeme vzor žádosti o 11. platovou třídu pro ředitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více samostatných MŠ, společně (případně koordinovaně...). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2019.

Pedagogická komora, z.s., zároveň zpracovala doporučení adresované zřizovatelům škol, aby podpořila žádosti ředitelů škol, učitelů i dalších pedagogických pracovníků o zařazení do vyšších platových tříd.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů učitelek mateřských škol (včetně ředitelek) ve školním roce 2018/2019 


neděle 23. června 2019

Doporučení Pedagogické komory zřizovatelům: Ředitelé škol by měli být zařazeni do 13. platové třídy

V souvislosti s reformou financování regionálního školství, kdy bude normativ na žáka nahrazen od roku 2020 výpočtem nákladů vycházejícím z tzv. PHmax, bude pro školy výhodné, aby byli jejich zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě, protože obdrží prostředky na tarifní část platu jednotlivých pracovníků přímo a nárokově.

Vedení Pedagogické komory proto doporučuje všem zřizovatelům středních i základních škol, aby zařadili ředitele do 13. platové třídy (v souladu s platným zněním zákoníku práce a nařízení vlády). V případě ředitelek samostatných mateřských škol doporučujeme zařazení do 12. platové třídy (nejméně do 11. platové třídy), a to na základě stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Rozhodující pro výpočet finančních nároků v roce 2020 bude stav k září 2019, proto by měli zřizovatelé základních a středních škol, jejichž ředitelé v současnosti pobírají pouze 12. platovou třídu (tedy stejnou jako učitelé ZŠ a SŠ), přeřadit ředitele škol do vyšší platové třídy co nejdříve (pokud splňují požadavky stanovené platnou legislativou). To se týká i ředitelek samostatných mateřských škol, které jsou v současnosti zařazeny pouze do 10. platové třídy.

Ředitelé škol aktuálně podávají individuálně nebo společně žádosti o zařazení do vyšší platové třídy adresované zřizovateli. Většina zřizovatelů jim vyšla vstříc a platovou třídu jim zvýšila, a to v souladu s oficiálním stanoviskem MPSV, které si vyžádalo ministerstvo školství ohledně ředitelek samostatných mateřských škol.

Pedagogická komora zároveň doporučuje ředitelům škol, aby zařadili učitele i další pedagogické pracovníky do nejvyšší možné platové třídy, kterou umožňuje příslušné nařízení vlády. Minimálně do 12. platové třídy v případě učitelů ZŠ a SŠ, do 13. platové třídy u výchovných poradců, do 11. platové třídy v případě učitelů odborného výcviku nebo do 9. platové třídy ohledně učitelek MŠ a vychovatelek školních družin.

Zatímco v rámci stávajícího normativního financování mohla škola ušetřit finanční prostředky tím, že byli její zaměstnanci zařazeni v nižších tarifních třídách, a použít je například na odměny pro vybrané zaměstnance, v novém způsobu financování by od ledna 2020 škola naopak o tyto peníze přišla, pokud budou zaměstnanci k září 2019 zařazeni do nižších platových tříd.

Spolek Pedagogická komora zároveň usiluje o to, aby bylo novelizováno nařízení vlády a všichni ředitelé škol byli nově zařazeni minimálně do 13. platové třídy, a to včetně ředitelek mateřských škol (nebo jim bylo kompenzováno, že jsou zařazeny do nižších platových tříd než ředitelé základních škol, kteří jsou v současnosti zařazeni minimálně ve 12. platové třídě). Pedagogická komora také prosazuje, aby míra přímé pedagogické činnosti byla stejná u všech ředitelů škol (bez ohledu na stupeň školy), což by znamenalo její výrazné snížení především u ředitelek mateřských škol (ale i v případě ředitelů škol základních a obecně menších škol).

Pedagogická komora, z. s., sdružuje přes 400 ředitelů škol, což je nejvíce ze všech spolků v ČR. Výše uvedené požadavky jsou součástí Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství, který podepsalo skoro 4 000 pedagogů.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz


sobota 22. června 2019

Zařazení do platové třídy u ředitelek mateřských škol (MPSV)

Pedagogická komora, z. s., získala text odpovědi z ministerstva školství ve věci zařazení do platové třídy u ředitelek mateřských škol, ve které se MŠMT odvolává na stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí...

Vážená paní ředitelko,

k Vaší žádosti o výklad k zařazení ředitelek mateřských škol do platové třídy Vám sděluji, že jsme se dotazovali na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), zda je možné ředitele mateřských škol zařadit do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací (dále jen „katalog prací“), oddílu B. 1. části dílu 1.01 Koordinační, projektový a programový pracovník, katalogové číslo 1.01.12, přestože nesplňují vzdělání pro výkon práce v dané platové třídě stanovené § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o platových poměrech“).

Podle vyjádření MPSV je v povolání Koordinační, projektový a programový pracovník uveden (1.01.12) v 11. platové třídě bod 2, který je od počátku určen pro zařazení vedoucích zaměstnanců – statutárních orgánů příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob ve veřejných službách a správě. Předpokládá se, že právě tyto osoby (ředitel nebo jeho statutární zástupce) budou komplexně koordinovat veškeré činnosti související se správou organizace (ekonomické, personální, technické, provozní atd.), a právě proto je tato platová třída pro takovéto statutární orgány jako nejnižší přípustná (při výkonu nebo řízení složitějších prací se určí platová třída podle těchto prací vyšší). Toto platí jak pro ředitele škol, tak i pro ředitele jiných organizací, v nichž se vykonávají třeba i jednodušší činnosti (například příspěvkové organizace, jejichž předmětem je stravování, technická správa, apod.).

Dále uvádíme, že ředitelky mateřských škol jsou pedagogickými pracovníky, a proto by měly být odměňovány podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, přestože budou platově zařazeny podle povolání Koordinační, projektový a programový pracovník (1.01.12), a to také z důvodu, že v povolání učitel není zohledněna komplexní koordinace veškerých společných činností organizace.

Další možností jak zohlednit míru velikosti organizace a náročnost řízení by měla být odstupňována příplatkem za vedení.

S pozdravem

Mgr. Jana Mančalová
Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 546
e-mail: Jana.Mancalova@msmt.cz
www.msmt.cz

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. naleznete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich-1

čtvrtek 20. června 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství

Průběžně mapujeme ohlasy na otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který vznikl na půdě Pedagogické komory... Prosíme o šíření tohoto otevřeného dopisu mezi kolegy z vaší školy i jiných škol. Podepisovat ho můžete prostřednictvím tohoto formuláře do konce roku 2019. Od 10. 12. 2018 se k otevřenému dopisu připojilo více než 3.900  pedagogů.
Pedagogická komora, z.s., je v současnosti největší školský spolek v České republice. Má více než 2 500 členů, z nichž většinu tvoří učitelé všech stupňů škol (ředitelů škol sdružujeme 400). V minulosti zorganizovali zakladatelé Pedagogické komory úspěšnou výzvu senátorům (7 400 signatářů) a petici za nepřijetí kariérního řádu (21 609 podpisů z 1 150 škol). Jednáme s ministry, premiérem, poslanci i senátory. Tlumočíme názory pedagogů z praxe novinářům. Účastníme se pracovních skupin MŠMT (např. skupiny pro společné vzdělávání, která navrhla změny v inkluzivní vyhlášce). Jako první jsme upozornili již v únoru, že školám chybí peníze na nenárokové části platu kvůli přednostnímu financování inkluze krajskými úřady - výsledkem bylo, že MŠMT poslalo letos na podzim krajům navíc 1 miliardu korun. Výrazně jsme se podíleli na zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách a uvolnění podmínek pro vznik přípravných tříd na ZŠ nebo na zafinancování překrývání učitelek v MŠ již od roku 2019. Aktuálně navrhujeme zvýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti na minimálně 2 500 Kč měsíčně a zvýšení platů všech pedagogických pracovníků od ledna 2019 o 20 %. Souhrnné informace o činnosti Pedagogické komory ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

pondělí 17. června 2019

Nebezpečná novela

S laskavým svolením šéfredaktora Učitelských novin zveřejňujeme odkaz na celý text článku Radka Sárköziho Nebezpečná novela (Učitelské noviny č. 22/2019), který se zabývá aktuálním návrhem změn v zákoně o pedagogických pracovnících.


neděle 16. června 2019

Zástupcům ředitele nebude zvýšena míra přímé pedagogické činnosti

Spolek Pedagogická komora obdržel odpověď od náměstka Václava Pícla (MŠMT), v níž reaguje na naše stanovisko k aktuálním legislativním návrhům ministerstva školství. Ve stanovisku zaslaném vládě upozornila Pedagogická komora na problematické změny zákona o pedagogických pracovnících, nařízení vlády a některých vyhlášek.

V dopise se uvádí, že ministerstvo školství nakonec upustí od svého původního návrhu, který by v důsledku znamenal zvýšení míry přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele na některých školách, a to na dvojnásobek i více.

„Změna by měla negativní dopad především na ředitele škol, protože by museli převzít činnosti, které nyní delegují na své zástupce,“ upozornil Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, která kromě učitelů sdružuje více než 400 ředitelů škol.

MŠMT rovněž přehodnotilo pevné stanovení míry přímé pedagogické činnosti u asistentů pedagoga. V původním návrhu šlo o 36 hodin týdně, nově to bude 32 až 36 hodin týdně. Rozhodování zůstane v kompetenci ředitele školy, jak je tomu v současnosti, kdy příslušné nařízení vlády nabízí rozsah 20 až 40 hodin týdně.

„Myslím si, že by se podobným excesům dalo předejít, kdyby ministerstvo školství nepřestalo svolávat pracovní skupiny, jejichž jednání se dříve účastnili i zástupci profesních spolků pedagogů, škol a dalších organizací,“ komentuje situaci Radek Sárközi, „do přípravy změn by se měli více zapojit pedagogové z praxe, ale ministerstvo školství se tomu brání, některé pracovní skupiny, v nichž máme svého zástupce, se sešly naposledy před rokem.“

Stanovisko Pedagogické komory, že není třeba novelizovat zákon o pedagogických pracovnících, protože jeho stávající znění je vyhovující, ministerstvo neakceptovalo. Týká se návrhu, který chce učinit ze zaměstnávání učitelů bez pedagogického vzdělání na 2. stupni základních škol pravidlo. Namísto současného stavu, kdy je to možné pouze výjimečně. Návrh, aby doplňující pedagogické studium mohly poskytovat i jiné subjekty, než vysoké školy a jejich pracoviště, s nímž vyslovila Pedagogická komora nesouhlas, byl nakonec z novely zákona o pedagogických pracovnících vypuštěn.

„Oceňuji, že ministerstvo školství akceptovalo věcné návrhy Pedagogické komory,“ informuje Radek Sárközi, „některé změny v zákoně o pedagogických pracovnících ale nadále hodnotím negativně.“

Pedagogická komora doporučuje doplnit do zákona o pedagogických pracovnících pasáž definující činnost třídního učitele. Již dříve navrhla vytvoření nového příplatku za třídnictví ve výši minimálně 2 500 Kč měsíčně. Příslušná novela ale čeká v Poslanecké sněmovně na hlasování v prvním čtení již rok.

„Věřím, že návrhy Pedagogické komory budou nakonec schváleny,“ dodává Radek Sárközi, „na Slovensku se to podařilo a naši kolegové si je chválí.“

Pedagogická komora, z.s.

čtvrtek 13. června 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší příplatky pro třídní učitele

Pedagogická komora zpracovala návrh novely zákoníku práce, který zavádí nový příplatek za třídnictví ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně a zvyšuje stávající specializační příplatek na stejnou částku. Návrh si osvojila skupina poslanců KDU-ČSL. Novela se týká přes 65 000 třídních učitelů. Náklady na zvýšení příplatků činní 2 miliardy korun ročně. Na Slovensku dostávají třídní učitelé 5 % navíc k tarifu, v ČR mají v současnosti necelá 2 %. Aktuálně pobírají třídní učitelé tzv. zvláštní příplatek, který na běžných školách činí 500 až 1300 Kč měsíčně od roku 2019 (v roce 2018 to bylo 400 až 1300 Kč). Specializační příplatek činí 1000 až 2000 Kč měsíčně od roku 2003. Příplatky jsou většinou přiznávány v nižší polovině intervalu, protože na něj školy nemají dostatek financí. Vzhledem k tomu, že tyto činnosti vyžadují 20 hodin práce měsíčně navíc, pobírá třídní učitel 25 až 50 Kč za hodinu, což je hluboko pod minimální i zaručenou mzdou. Jedná se přibližně o 20 až 40 Kč měsíčně na jednoho žáka ve třídě... V tomto příspěvku budeme postupně mapovat celý legislativní proces...

Další informace
Protinávrh Kateřiny Valachové a poslanců ČSSD na snížení příplatků oproti současnosti

středa 12. června 2019

Pedagogická komora prosadila více změn než školské odbory

Se souhlasem Učitelských novin zveřejňujeme odkaz na celý text článku Radka Sárköziho Pedagogická komora prosadila více změn než školské odbory (Učitelské noviny č. 23/2019), který reaguje na rozhovor s předsedou ČMOS PŠ Františkem Dobšíkem.

pondělí 10. června 2019

Změny v maturitách

Ministerstvo školství připravilo návrh novely školského zákona, kterým se mění model a hodnocení maturitní zkoušky. Návrh již prošel vnějším připomínkovým řízením. Následně ho projedná vláda, Poslanecká sněmovna a Senát (termíny nejsou v tuto chvíli známé)...

sobota 8. června 2019

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících v parlamentu

Vláda schválila návrh novely zákona o pedagogických pracovnících. Nyní čeká na projednání Poslaneckou sněmovnou a jejími výbory, kde může projít řadou změn díky pozměňovacím návrhům poslanců. Následně ho projedná Senát a jeho výbory, kde opět může dojít ke změnám. Výslednou podobu musí podepsat prezident republiky.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vedení Pedagogické komory s některými částmi této novely zásadně nesouhlasí a uvažuje o vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách mimo jiné i kvůli těmto změnám.

pátek 7. června 2019

Přípravné třídy ve vyhlášce č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Přípravné třídy


§ 7

(1) Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15.

(2) Ředitel školy může vyřadit dítě z přípravné třídy:
a) na žádost zákonného zástupce dítěte,
b) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě nedochází, nebo
c) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

(3) Ředitel přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu dítěte.

(4) Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.

(5) Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročník.

(6) Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dále zpráva obsahuje:
a) vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte,
b) případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším období,
c) další doporučení pro vzdělávání dítěte.

(7) Zprávu podle odstavce 6 předá škola na konci druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci dítěte a škole, ve které bude dítě plnit povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno do přípravné třídy. Zároveň se zpráva stává součástí dokumentace školy.

§ 7a

Maximální počet hodin výuky v přípravné třídě financovaný ze státního rozpočtu
Maximální týdenní počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu v přípravné třídě je
a) 22 hodin v případě počtu dětí ve třídě 10 a více, nebo
b) 14 hodin v případě počtu dětí ve třídě menším než 10.

§ 7b

Maximální počet hodin výuky ve třídě přípravného stupně základní školy speciální financovaný ze státního rozpočtu
Maximální týdenní počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného stupně základní školy speciální je
a) 40 hodin v případě počtu dětí ve třídě 4 a více, nebo
b) 10 hodin v případě počtu dětí ve třídě menším než 4.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-48#f2901428

středa 5. června 2019

Budou mít učitelé jednou za 10 let až roční volno pro vlastní vzdělávání?

Poslankyně Věra Kovářová (STAN) a skupina poslanců napříč politickými stranami předložila návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, kterým se zavádí "volno pro vlastní vzdělávání". Učitelé by mohli jednou za 10 let čerpat volno v délce 5 až 12 měsíců. V této době by dostávali plat ve výši jejich aktuální tarifní třídy a platového stupně.

Tento nový benefit, který je v zahraničí běžný, by mohl pomoci přilákat do škol učitele, kteří v minulosti odešli pracovat mimo školství, i čerstvé absolventy pedagogických fakult, kteří v současné době často do škol nenastupují nebo je brzy opouštějí. Především by ale pomohl stávajícím učitelům s delší praxí čelit syndromu vyhoření.

Do jednoho měsíce musí novelu projednat vláda. Následně návrh projedná Poslanecká sněmovna a její výbory, kde může projít změnami díky pozměňovacím návrhům poslanců. Nakonec ho projedná Senát a jeho výbory, kde opět může dojít ke změnám. Výslednou podobu zákona musí podepsat prezident republiky.

Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Víta Rakušana, Kateřiny Valachové, Terezy Hyťhové, Františka Váchy, Jany Krutákové, Jana Farského, Petra Pávka, Romana Onderky, Petra Dolínka a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Obdobný návrh obsahuje Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo přes 3 800 pedagogů.

úterý 4. června 2019

Speciální pedagog (zařazení do platové třídy)

Ředitel školy zařadí zaměstnance vždy do té platové třídy, která odpovídá nejnáročnější práci, kterou vykonává... V případě speciálních pedagogů to může být 11. až 13. platová třída. Většinou se jedná o 12. platovou třídu (viz tabulka). Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol (2018)


Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG

11. platová třída
1. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny dětí, žáků a studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji.
2. Provádění speciálněpedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních Činností s jedinci i skupinami dětí, žáků nebo studentů.
3. Speciálněpedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji a v oblasti vzdělávací dráhy a vedení programů prevence sociálně patologických jevů.
4. Příprava a odborné vedení speciálněpedagogických výcvikových, preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje.
5. Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické a další specializované vyšetření dětí, žáků, studentů nebo klientů se zdravotním postižením a provádění nápravy nebo psychoterapeutických činností zaměřených na odstraňování nebo zmírnění poruch učení a chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

12. platová třída
1. Provádění komplexní speciálněpedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se zdravotním postižením a náročného speciálněpedagogického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v rodině.
2. Metodická a koordinační činnost v oblasti speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství.
3. Samostatná aplikace logopedických, etopedických, somatopedických, psychopedických, tyflopedických a dalších diagnostických postupů a metodik stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a aplikace vzdělávacích činností s dětmi, žáky, studenty nebo klienty se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování specializované péče osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním speciálněpedagogickými metodami nebo rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti na jiná odvětví. Tvorba koncepce vyučování prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených podle akreditovaných vzdělávacích programů.

13. platová třída
1. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálněpedagogických preventivních a poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz včetně případného poskytování nejnáročnějších speciálněpedagogických služeb (speciálněpedagogická diagnostika, tvorba a uplatňování nových speciálněpedagogických metod).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222

AKTUÁLNÍ TÉMA: Pedagogická komora a Strategie vzdělávání 2030+

Pedagogická komora, z.s., se zapojila do přípravných prací na dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. V tomto příspěvku naleznete přehled našich aktivit v této oblasti. Členové Pedagogické komory (v některých případech i nečlenové spolku) mohli komentovat on-line dokumenty před jejich odesláním pracovnímu týmu MŠMT ke Strategii 2030+ nebo hlasovat v anketách.

pondělí 3. června 2019

Vychovatel (zařazení do platové třídy)

Ředitel školy zařadí zaměstnance vždy do té platové třídy, která odpovídá nejnáročnější práci, kterou vykonává... V případě vychovatelů to může být 8. až 12. platová třída. Většinou se jedná o 9. platovou třídu (viz tabulka). Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol (2018)
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

2.16.02 VYCHOVATEL

8. platová třída
1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
2. Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků klientů zařízení sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím pedagogických metod.
3. Individuální vychovatelská činnost v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených včetně rozvíjení znalosti čtení a psaní černotisku i bodového písma v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti. Navrhování optimalizace řešení orientační situace včetně pomůcek a vybavení, poskytování poradenské činnosti rodinným příslušníkům. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
4. Individuální vychovatelská činnost v oblasti prostorové orientace s těžce zrakově postiženými v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení jejich samostatnosti a nezávislosti. Provádění nutné smyslové výchovy se zaměřením na reedukaci a kompenzaci zrakového handicapu. Provádění vstupní a průběžné diagnostiky (vychovatel zrakově postižených).
5. Individuální provádění speciálněpedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních Činností v souladu s daným vzdělávacím programem. Příprava vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky.

9. platová třída
1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího programu.
2. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně-výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
4. Provádění vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky, návrhů výchovných a vzdělávacích opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti dětí, žáků, studentů nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Navrhování optimalizace podmínek, například prostorových, architektonických a materiálních, v nichž probíhá proces výchovy a vzdělávání a usměrňování ostatních zaměstnanců v oblasti osvojování základních dovedností v kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
6. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb s návazností na dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.
7. Zpracovávání koncepce praktické výchovy a samostatného pohybu v oblasti sebeobsluhy těžce zrakově postižených a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v uvedené oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti. Vyhodnocování výsledků diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů odborné péče (vychovatel zrakově postižených).
8. Podávání návrhů k odstraňování architektonických bariér a optimalizace řešení orientační situace v interiéru a exteriéru. Usměrňování ostatních pracovníků v oblasti základních dovedností v kontaktu se zrakově postiženými.

10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení a průběžné aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a školských zařízeních.
4. Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb nebo v záchytných zařízeních včetně hodnocení výsledků, metodická a poradenská činnost, vzdělávací a výchovná činnost na základě znalostí speciální pedagogiky.
5. Zpracovávání koncepce výchovné činnosti v oblasti prostorové orientace pro těžce zrakově postižené v daném zařízení nebo na daném úseku činnosti, metodické vedení a kontrola ostatních pracovníků a realizace výchovné a vzdělávací činnosti v dané oblasti podle akreditovaných vzdělávacích programů. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům.
6. Vyhodnocování výsledků speciálněpedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.

11. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálněpedagogických postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
2. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálněpedagogických postupů. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
3. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.
4. Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.

12. platová třída
1. Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociálních služeb ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
2. Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní, ochranné nebo preventivně-výchovné péče nebo při náročné výchovné práci s adolescenty, spojených s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222

Gramotnosti ve vzdělávání

Pedagogická komora byla oslovena panem ředitelem Radko Sáblíkem, členem expertního týmu MŠMT pro Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a gestorem SC1 Obsah vzdělávání a Strategie 2030+, aby se vyjádřila k tématu gramotností ve vzdělávání.

Materiál zaslaný expertní skupině zveřejňujeme zde: Gramotnosti ve vzdělávání.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

neděle 2. června 2019

Učitel (zařazení do platové třídy)

Ředitel školy zařadí zaměstnance vždy do té platové třídy, která odpovídá nejnáročnější práci, kterou vykonává... V případě učitelů to může být 8. až 14. platová třída. Většinou se jedná o 9. platovou třídu (učitelky MŠ) nebo o 12. platovou třídu (učitelé ZŠ, SŠ), případně o 10. platovou třídu u učitelů odborného výcviku na SŠ (viz tabulka). Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol (2018)
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

2.16.01 UČITEL

8. platová třída1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída
1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída
1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída
1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída
1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.


Pedagogická komora připravuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

Ministryně financí Alena Schillerová navrhla, aby platy pedagogů rostly v příštím roce o 10 procent, místo původně slíbeného patnáctiprocentního navýšení. Ministr školství Robert Plaga předložil novelu zákona o pedagogických pracovnících, podle níž budou moci učit žáky 2. stupně základních škol lidé bez pedagogického vzdělání. Vláda se nehlásí k usnesení Poslanecké sněmovny, aby nejpozději v roce 2020 činily platy učitelů 130 % průměrné mzdy v ČR. Ministerstvo školství navrhuje zvýšit míru přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele. Neproběhla odborná revize inkluzivního vzdělávání. Za posledních 15 let činilo navýšení učitelských platů pouhých 5 procentních bodů oproti ostatním zaměstnancům – ze 105 % v roce 2003 na současných 110 % průměrné mzdy v České republice. Uvedené kroky by vedly ke snížení kvality vzdělávání. Proto vedení spolku Pedagogická komora začalo připravovat vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách.

Pedagogická komora nejprve zveřejnila otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který již podepsalo přes 3 800 signatářů. Následně zorganizovala akce Den učitelů v černé a Týden škol v černé, do nichž se zapojili učitelé z tisícovky škol.

„Cílem našich akcí je informovat veřejnost, především rodiče žáků, že politici školství zanedbávají, což má negativní dopady na kvalitu výuky,“ sdělil Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, chtěli jsme o akutních problémech ve školství jednat s panem ministrem Plagou, ale ten na opakované žádosti o osobní setkání nereaguje, nemáme tudíž jinou možnost, než vyhlásit stávkovou pohotovost.“

Legislativa umožňuje, aby stávkovou pohotovost nebo stávku vyhlásila profesní organizace pedagogů, nemusí to být přímo školské odbory. Vyplývá to z právního výkladu, který si nechala Pedagogická komora zpracovat. Stanovy Pedagogické komory obsahují ustanovení, že jednou z hlavních činností spolku je „ochrana hospodářských a sociálních zájmů členů“.

„Připravili jsme dotazník, kterým chceme nejprve zmapovat ochotu zaměstnanců škol podpořit stávkovou pohotovost, také nám pomůže specifikovat konkrétní požadavky,“ sděluje Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory.

Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

„Z odpovědí, které jsme doposud obdrželi, vyplývá, že stávkovou pohotovost by podpořilo devadesát procent respondentů,“ dodává Janek Wagner „výstupy z ankety předložíme k hlasování valné hromadě Pedagogické komory.“

V dubnu proběhla stávka učitelů v Polsku. Stávkující pracovníky škol na demonstracích podporovali rodiče žáků a skládali se na stávkový fond pro pedagogy. Podobná akce jako v České republice proběhla i na Slovensku, kdy se tamější učitelé oblékli do černého, aby vyjádřili nesouhlas s negativními změnami ve školství.

„Věřím, že ke stávce nakonec nebude muset dojít, nechceme organizovat nátlakové akce, chceme s vládou jednat, bohužel jsme k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách nuceni přístupem ministra Plagy, který se vyhýbá jednáním, a postojem vlády k našim návrhům,“ uzavírá Radek Sárközi.

Pedagogická komora má více než 2 500 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v České republice. Jeho zakladatelé zorganizovali v roce 2017 úspěšnou petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21 609 pedagogů z 1 150 škol.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Dotazník k požadavkům a vyhlášení stávkové pohotovosti
Návrh požadavků včetně podrobnějšího vysvětlení
Stávková pohotovost (právní výklad)

sobota 1. června 2019

Dotazník ke stávkové pohotovosti ve školách

Pedagogická komora mapuje názory zaměstnanců škol na případné vyhlášení stávkové pohotovosti. Proto prosíme všechny pedagogy o vyplnění tohoto dotazníku.

Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

Důvodem našich aktivit je aktuální návrh ministryně financí, aby v roce 2020 nerostly platy pedagogů o slíbených 15 %, nýbrž o pouhých 10 %. Dalším důvodem je návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který schválila vláda - návrh obsahuje několik sporných ustanovení, především to, že by nově mohli na 2. stupni ZŠ učit pracovníci bez pedagogického vzdělání. Vláda neplánuje splnit usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 z roku 2017, že nejpozději od roku 2020 mají platy učitelů činit 130 % průměrné mzdy v ČR. Ministr školství Robert Plaga doposud neodpověděl kladně ani záporně na žádost o osobní jednání k Otevřenému dopisu politikům za záchranu českého školství podpořeném akcemi Pedagogické komory Den učitelů v černé a Týden škol v černé. Neproběhla odborná revize inkluzivního vzdělávání.

(Členové spolku Pedagogická komora vyplňují samostatný dotazník, tento dotazník je určen nečlenům, ale budeme rádi, když se členy našeho spolu stanete - čím více členů budeme mít, tím spíše prosadíme pozitivní změny ve školství...) Přihláška do spolku Pedagogická komora

Asistent pedagoga (zařazení do platové třídy)

Ředitel školy zařadí zaměstnance vždy do té platové třídy, která odpovídá nejnáročnější práci, kterou vykonává... V případě asistentů pedagoga to může být 4. až 9. platová třída. Většinou se jedná o 8. platovou třídu (viz tabulka). Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol (2018)Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA

4. platová třída
1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

5. platová třída
1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

6. platová třída
1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída
1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

9. platová třída
1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.
2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222