pátek 19. března 2021

Hlavní změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících

Publikujeme přehled hlavních změn, které obsahuje aktuální verze vládního návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících. Jedná se o senátní verzi ze dne 18. 3. 2021, o níž bude následně hlasovat Poslanecká sněmovna... Poslanci mohou schválit buď původní sněmovní verzi, nebo senátní verzi, nebo ani jednu z nich.

1. Možnost písemného uznání předpokladu kvalifikace ředitelem školy studentům učitelských oborů působícím ve školách (SŠ a 2. stupeň ZŠ), kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu a kteří aktuálně pokračují v navazujícím magisterském studiu (mohou zprostředkovaně vyučovat i na 1. stupni ZŠ)

2. Doplnění studia pedagogiky (§ 7a + úprava § 22), aby mohli absolventi neučitelských magisterských oborů působící ve školách (SŠ a 2. stupeň ZŠ) získat plnou kvalifikaci studiem pedagogiky (120 hodin), které může kromě VŠ poskytovat jakákoliv komerční firma nebo nezisková organizace (mohou zprostředkovaně vyučovat i na 1. stupni ZŠ)

3. Možnost písemného uznání předpokladu kvalifikace ředitelem školy absolventům neučitelských magisterských oborů působícím ve školách (SŠ a 2. stupeň ZŠ), a to až na 3 roky a bez jakýchkoliv pojistek (mohou zprostředkovaně vyučovat i na 1. stupni ZŠ)


4. Garance celkového objemu financí na platy pedagogických pracovníků odpovídající 130 procentům průměrné mzdy v ČR (od 1. 1. 2023), z toho minimálně 1/6 na nenárokové části platů

5. Nová tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky (postupné zvyšování tarifní části platu pouze do 24 let praxe (7 platových stupňů), ostatní pracovníci mají platové tabulky s 12 stupni a maximem po 33 letech praxe

6. Zařazení "školského logopeda" mezi pedagogické pracovníky

7. Zařazení "sociálního pedagoga" mezi pedagogické pracovníky

8. Rozšíření výčtu pedagogických pracovníků o "školního speciálního pedagoga" a "školního psychologa"

9. Zakotvení pozice třídního učitele a jeho činností (garantován příplatek, ale bez stanoveného intervalu)

10. Zakotvení "adaptačního období" - 2 roky, začínající učitel, uvádějící učitel (garantován příplatek, ale bez stanoveného intervalu; snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti, ale bez stanoveného intervalu)

11. Asistenti pedagoga - zvýšení kvalifikačních požadavků (stávajících asistentů pedagoga se změna nedotkne)

12. Zrušení akreditací MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u kurzů, které nevedou k získání nebo zvýšení kvalifikace

13. Přesunutí paragrafů o příplatcích za specializované činnosti a za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah ze zákoníku práce do zákona o pedagogických pracovnících

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

čtvrtek 18. března 2021

ÚZIS: Nákaza COVID-19 ve školách (prezentace)

Školský výbor Poslanecké sněmovny projednával ve středu 17. března 2021 aktuální epidemickou situaci ve školách. Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek prezentoval poslancům aktuální statistiky ke koronaviru ve školách, u dětí a pedagogů. 

Po pracovnících integrovaného záchranného systému jsou nejvíce zasaženi koronavirem pedagogové. Z běžných povolání jsou učitelé nejohroženější profesí vůbec.

Profese bez zdravotníků

"Celkově bylo od května 2020 k 14. 3. 2021 identifikováno a doloženo 2 080 ohnisek (z toho připadá více než 600 ohnisek na únor 2021) ve školských zařízeních. Školy tvoří dle šetření krajských hygienických stanic v celkovém dlouhodobém přehledu významný počet ohnisek nákazy COVID-19, v absolutním počtu jde o nejčastější typ ohniska. Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, průměrně 4,7 identifikovaných pozitivních případů na jedno zařízení."

"Za celé období sledování byla nákaza COVID-19 prokázána u 45 840 pedagogů a pracovníků ve školství, z toho u 1 261 osob ve věku 65+. Celkem 841 pedagogů bylo s COVID-19 hospitalizováno a 31 zemřelo." Pozitivně testováno na koronavirus bylo tudíž 24 % pedagogů, což je vysoko nad průměrem za celou Českou republiku.

Pedagogové

Celkový počet pedagogů činí 191 221. Z toho je 160 136 učitelů v regionálním školství, 16 548 vychovatelů a 14 537 akademických pracovníků (učitelé veřejných VŠ se ovšem zatím k očkování registrovat nemohou, protože mají nižší prioritu než pracovníci v regionálním školství). V oblasti vzdělávání pracuje celkem 383 984 pedagogických i nepedagogických pracovníků. K očkování se zaregistrovalo 174 663 pracovníků školství, což je méně než polovina celkového počtu zaměstnanců dané prioritní skupiny.

Očkování proti koronaviru

středa 17. března 2021

Otevřený dopis senátorům k novele zákona o pedagogických pracovnících

Pedagogická komora, z. s., iniciovala Otevřený dopis ředitelů škol, učitelů a dalších pedagogických pracovníků k novele zákona o pedagogických pracovnících, který je adresován senátorkám a senátorům. Součástí textu otevřeného dopisu jsou návrhy na pět konkrétních změn v této novele. Aktuální počet signatářů otevřeného dopisu (od 16. 3. 2021) činí 1.200 pedagogů.


Otevřený dopis senátorům (návrhy Pedagogické komory):

  1. Snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů škol, metodiků prevence i dalších specializovaných činností, výchovných poradců, zástupců ředitele a uvádějících učitelů
  2. Vyšší příplatky za třídnictví, specializované činnosti a pro uvádějící učitele (jejich automatická valorizace)
  3. Opravy tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky (místo 7 platových stupňů nově 12, jak tomu je u všech ostatních profesí)
  4. Ponechání akreditací MŠMT u kurzů DVPP
  5. Vypuštění kontroverzního § 9a o uznávání kvalifikace učitele někomu, kdo ve skutečnosti nemá pedagogické vzdělání

sobota 13. března 2021

Platy na MŠMT v roce 2020

Zveřejňujeme informace o výši platů vedoucích pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které si Pedagogická komora, z. s., vyžádala na základě zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím. V roce 2020 pobíral ministr školství Robert Plaga plat v celkové výši 2 078 400 Kč (plus paušální náhrady ve výši 303 600 Kč). Náměstek MŠMT s nejvyšším platem (náměstek G) měl za rok 2020 plat v celkové výši 1 974 376 Kč (z toho tarifní část platu činila 694 620 Kč, nárokové netarifní složky platu činily 879 756 Kč a odměny 400 000 Kč). Ředitel odboru MŠMT s nejvyšším platem (ředitel 34) měl za rok 2020 plat v celkové výši 1 460 844 Kč (z toho tarifní část platu činila 585 804 Kč, nárokové netarifní složky platu činily 602 040 Kč a odměny 273 000 Kč). 


Ministr školství Robert Plaga

Náměstci MŠMT A až G

Ředitelé odboru MŠMT 1 až 34

pondělí 8. března 2021

Negativní stanovisko k novele zákona o pedagogických pracovnících (Senát)

Vedení Pedagogické komory, z. s., zpracovalo negativní stanovisko k novele zákona o pedagogických pracovnících, které bylo zasláno senátorkám a senátorům. Ve stanovisku se upozorňuje na tři nedostatky novely - nepřijatelný způsob uznávání kvalifikace učitele lidem, kteří ji ve skutečnosti nemají; nesrovnalosti ohledně platů učitelů v adaptačním období a příplatků pro uvádějící učitele; zrušení akreditace kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ministerstvem školství. Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících bude projednávat školský výbor Senátu na své schůzi 9. března 2021 a následně o budou o změnách hlasovat senátoři na plénu. Pokud Senát schválí úpravy novely, vrátí se k opětovnému hlasování do Poslanecké sněmovny.

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících

Vedení Pedagogické komory, z. s., zcela zásadně nesouhlasí se změnami, které jsou součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 53).

Vážené senátorky,
Vážení senátoři,

žádáme Vás o úpravy, které opraví níže uvedené legislativní a obsahové nedostatky vládní novely zákona o pedagogických pracovnících.

Pedagogická komora, z. s., považuje vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících v její současné podobě nejen za naprosto zbytečnou, ale dokonce za nebezpečnou, protože znevažuje profesi učitele. Pokud by byla tato novela přijata v původní podobě, jak ji schválila vláda, bude mít nedozírné negativní dopady – především na snížení prestiže učitelství jakožto povolání vyžadujícího splnění náročných kvalifikačních předpokladů. Důsledkem schválení novely Parlamentem ČR by bylo výrazné snížení kvality českého školství. Novela přináší školám a vzdělávacím institucím jen další zbytečnou administrativu navíc. Na rozdíl od předchozích návrhů tato novela nepočítá s žádným nárokovým příplatkem pro uvádějící učitele. Začínající učitelé v tzv. adaptačním období budou nově po dobu prvních dvou let zařazeni do nižší platové třídy.

Pedagogická komora uspořádala k této novele dotazníkové šetření mezi učiteli, do kterého se zapojilo 3 843 pedagogů, což je výrazně reprezentativní vzorek. 91,8 % respondentů se k vládnímu návrhu změn v zákoně o pedagogických pracovnících vyjádřilo takto: „Nechceme, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to negativní dopady na kvalitu výuky, na což upozornila Česká školní inspekce, naopak by se měla zvýšit míra aprobovanosti výuky; je třeba definovat funkci třídního učitele v legislativě, jak je tomu na Slovensku, a to včetně příplatku za tuto náročnou práci v minimální výši 2 500 Kč měsíčně.“ Zdroj: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/vyhodnoceni-dotazniku-ke-stavkove.html

Negativně se k novele vyjádřili i ředitelé škol. Otevřený dopis ředitelů škol poslancům k novele zákona o pedagogických pracovnících podpořilo během dvou dnů 515 ředitelů škol (celkový počet signatářů: 1950 pedagogických pracovníků). Celý text otevřeného dopisu: https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/01/otevreny-dopis-reditelu-skol-poslancum.html

Nesouhlas s novelou vyjádřila řada organizací. Kromě Pedagogické komory to byly například následující organizace: Asociace děkanů pedagogických fakult, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Jednota českých matematiků a fyziků, Asociace češtinářů, Asociace učitelů angličtiny ČR (ATECR), AMATE (Asociace metodiků - Association of Teacher Educators), Asociace pracovníků speciálně pedagogických center. Česká pedagogická společnost. Viz tato negativní stanoviska: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/11/aktualni-tema-novela-zakona-o.html

Konkrétní výtky k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících

čtvrtek 4. března 2021

Novela zákona o pedagogických pracovnících ohrožuje kvalitu vzdělávání v ČR

Devět školských organizací společně oslovilo senátorky a senátory s návrhem na změnu ve vládním návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících. Žádají o vypuštění novelizačního paragrafu 9a odst. 1, který zní:

"§ 9a (1) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat."

Signatáři výzvy (organizace):

Asociace děkanů pedagogických fakult 

prof. RNDr. Jan Picek, CSc., předseda

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

František Dobšík, předseda

www.skolskeodbory.cz

Pedagogická komora, z. s.

Mgr. Radek Sárközi, prezident

www.pedagogicka-komora.cz

Jednota českých matematiků a fyziků

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně

www.jcmf.cz

Asociace češtinářů, z. s.

Mgr. Josef Soukal, předseda

www.ascestinaru.cz

Asociace učitelů angličtiny ČR (ATECR)

Dr. Jana Jílková, Ph.D., předsedkyně

atecr.weebly.com

AMATE (Asociace metodiků - Association of Teacher Educators)

za výbor: Mgr. Jana Čadová

www.amate.cz

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center

PaedDr. Petr Petráš, předseda

www.apspc.cz

Česká pedagogická společnost

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., předseda

www.cpds.cz

Signatáři výzvy (osobnosti):


doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, děkan

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, děkan

doc. PhDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Filozofická fakulta UPCE, děkan

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

člen Řídícího výboru pro vzdělávání UNESCO

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, děkan

Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, člen Akademického senátu

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice


středa 3. března 2021

ÚZIS: Počet dětí v nemocnicích kvůli nákaze COVID-19 prudce roste

Datový analytik M. Bauer zpracoval pro Pedagogickou komoru, z. s., týdenní údaje, které zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, do přehledných grafů. Z dat ÚZIS vyplývá, že v průběhu února 2021 došlo k prudkému nárůstu počtu dětí pozitivně testovaných na koronavirus a bohužel vzrostl i počet hospitalizovaných kvůli nákaze COVID-19. Aktuální počty dětí, které skončily kvůli koronaviru v nemocnici, jsou nejvyšší za celou dobu epidemie od jara 2020, a to ve všech věkových kategoriích.  Za tři únorové týdny vzrostl počet hospitalizovaných do 19 let o 84 % (přesné údaje za poslední týden nejsou zatím k dispozici).


Maxima za celou dobu epidemie dosáhl i počet nově pozitivně testovaných dětí ve věku od 4 do 8 let (tyto děti navštěvovaly otevřené mateřské školy nebo 1. a 2. ročníky základních škol). Zde jsou hodnoty vysoce nad celostátním průměrem za všechny věkové kategorie. Naopak v případě žáků ve věku od 9 do 18 let, kteří měli v lednu i únoru 2021 distanční výuku, jsou aktuální hodnoty blízko průměru za celou Českou republiku. Jedná se o údaje přepočtené na 100 000 obyvatel dané věkové kategorie, aby byly vzájemně srovnatelné.


V absolutních počtech nově nakažených do 19 let jsou všechny věkové kategorie rovněž na maximech od počátku epidemie. Oproti poslednímu lednovému týdnu bylo na konci února o 95 % více nově pozitivně testovaných na koronavirus.


V příštích dnech, než se projeví zpřísnění protiepidemických opatření platných od 1. března 2021, počet nakažených i hospitalizovaných dětí dále poroste…

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz