pondělí 29. ledna 2018

Pedagogická komora podporuje očištění školského zákona od všech neodborných zásahů exministryně Valachové

Předseda školského výboru Poslanecké sněmovny Václav Klaus předložil se skupinou poslanců novelu školského zákona v oblasti předškolního vzdělávání, jejímž cílem je vrátit text tohoto zákona do podoby před změnami, které prosadila Kateřina Valachová. Jedná se o zrušení povinného posledního ročníku a přijímání dvouletých dětí do mateřských škol.

Spolek Pedagogická komora podporuje změny, které Václav Klaus navrhuje. Poslední ročník přinesl mateřským školám jen zbytečnou administrativní zátěž navíc, ale dětem, kterým měl pomoci, nepomohl. „Dvouleté děti by měly být přijímány k předškolnímu vzdělávání, jen pokud jsou zralé a pokud k tomu má škola optimální podmínky,“ říká Andrea Benešová, vedoucí sekce mateřských škol v Pedagogické komoře.

„Návrh Václava Klause jde správným směrem, ale bohužel není důsledný, proto ho doporučujeme doplnit o další změny školského zákona, které by ustanovení o předškolním vzdělávání vrátily do původní podoby - například v případě přednostního přijímání pětiletých dětí do mateřských škol, bezplatného posledního ročníku v mateřských školách a přijímání dětí do přípravných tříd základních škol,“ upřesňuje prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.
Změny školského zákona, které prosadila Kateřina Valachová, nebyly řádně projednány s řadovými učiteli a řediteli škol, výsledkem je řada nefunkčních ustanovení, která školství spíše škodí, než aby mu prospívaly. Příkladem může být kariérní řád, který nakonec díky petici podepsané 21.609 učiteli z 1.150 škol nebyl přijat.

Kromě ustanovení o předškolním vzdělávání by se měly vrátit k původní podobě i další části školského zákona. Především ty o společném vzdělávání (inkluzi) nebo novém financování škol (PHmax). „Původní podoba školského zákona byla v obou těchto případech mnohem lepší, než je ta současná,“ říká Radek Sárközi.

Pedagogická komora, z.s., má více než 1.700 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v ČR. Jedním z hlavních cílů spolku je zlepšení pracovních podmínek všech pedagogů. Dále usiluje o snížení administrativní zátěže škol, narovnání rozpočtu školství a platů pedagogických pracovníků na průměr Evropské unie a odbornou revizi inkluze.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

neděle 28. ledna 2018

Pedagogická komora, z.s., navázala spolupráci s...

Pedagogická komora, z.s., spolupracuje s...
Pokud chcete, aby zde byla uvedena i vaše organizace, kontaktujte nás prosím na e-mailu: info@pedagogicka-komora.cz

Pedagogická komora, z.s., podporuje...

Vznik Pedagogické komory před jejím založením podpořily...
 • Společnost učitelů českého jazyka a literatury
 • Olomoucká paleta, z.s. (spolek výtvarných pedagogů)
 • Etické fórum České republiky
 • Společnost středoškolských pedagogů
 • Učitelské profesní sdružení
 • Asociace školských odborů - Učitelský odborový klub
 • Společnost pro předškolní výchovu
 • Slovenská komora učiteľov

sobota 27. ledna 2018

Videozáznam diskuze: Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky?

První letošní Kulatý stůl SKAV a EDUin se věnoval tématu Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky? (videozáznam).

Debata, kterou iniciovala Pedagogická komora, proběhla 18. ledna 2018 (14-16 hod.) v prostorách Pedagogické fakulty UK (M. Rettigové 4, Praha 1). Účastníci panelové diskuze: F. Dobšík (ČMOS pracovníků školství), P. Mazancová (Učitelská platforma), M. Řezáč (Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd) a J. Wagner (Pedagogická komora). Z publika hovořil například exministr školství Stanislav Štech nebo prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky (tisková zpráva Pedagogické komory vydaná před akcí)

Eduína 2017 - cena za inovace ve vzdělávání

Naše facebooková skupina Pedagogická komora – diskuze o školství… byla nominována na cenu Eduína 2017.

Facebookovou skupinu Pedagogická komora – diskuze o školství – učitelé, ředitelé… spravuje spolek Pedagogická komora. Ve skupině je více než 4.700 diskutujících, kteří si vzájemně vyměňují profesní zkušenosti. Jádro skupiny tvoří učitelé a ředitelé škol. Od vzniku této skupiny zde byly publikovány tisíce příspěvků a desítky tisíc komentářů. Významnou součástí jsou ankety, kde mohou členové hlasovat k aktuálním tématům školství a diskutovat o nich. Cílem skupiny je budovat profesní sounáležitost pedagogů a vzájemně si pomáhat radou, což se daří velmi dobře.

úterý 23. ledna 2018

Do spolku Pedagogická komora se přihlásilo 1.700 pedagogů

Od října 2017 vyplnilo přihlášku do spolku Pedagogická komora 1.710 učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků. Pedagogická komora, z.s., je tudíž největším spolkem pedagogů v ČR.


„Předpokládám, že do konce roku bude mít náš spolek 2.000 členů, již nyní jsme největším spolkem ve školství,“ říká Radek Sárközi, koordinátor iniciativy Pedagogická komora, „obdobná organizace na Slovensku, s níž spolupracujeme, má 3.000 členů a působí již řadu let ve prospěch tamějších pedagogů.“

Tým zakládající Pedagogickou komoru zorganizoval úspěšnou petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21.609 učitelů z 1.150 škol. Petice přesvědčila většinu poslanců, aby kariérní řád nakonec neschválili, přestože kariérní řád podpořilo vedení školských odborů nebo CZESHA (unie, v níž převažují spolky ředitelů odborných škol).


Dalším úspěchem iniciativy Pedagogická komora, která vznikla teprve na jaře letošního roku, byla Výzva senátorům. Senátoři si osvojili pozměňovací návrhy k novele zákona o pedagogických pracovnících a odhlasovali např. navýšení příplatku pro třídní učitele na 3.000 Kč měsíčně. „Ministr Štech si bohužel toto navýšení po neschválení zákona v Poslanecké sněmovně nevzal za své a vyčleněné finanční prostředky využil na zalepení díry v rozpočtu po inkluzi – přitom právě třídním učitelům přibylo v souvislosti se zavedením inkluze nejvíce práce, kterou nemají zaplacenou,“ podotýká Radek Sárközi.

Iniciativa Pedagogická komora oslovila stávající organizace ve školství. Některé z nich už vzniku profesní komory vyjádřily oficiálně podporu (např. Společnost učitelů českého jazyka a literatury, Olomoucká paleta, Etické fórum České republiky, Učitelské profesní sdružení nebo Slovenská komora učitelů), další o tom jednají.

V nejbližší době se chce Pedagogická komora věnovat následujícím oblastem:
 • Propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace
 • Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe
 • Navýšení rozpočtu školství na průměr zemí EU, což je o 25 % více než nyní
 • Narovnání platů pedagogů na průměr EU, což je o 50 % více než nyní
 • Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)
 • Přijetí zákona o Pedagogické komoře, která bude oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací pedagogických pracovníků
Radek Sárközi

Pedagogická komora, z.s.

www.pedagogicka-komora.cz

Přihlášku do spolku Pedagogická komora naleznete zde: www.pedagogicka-komora.cz/2017/09/pedagogicka-komora-prihlaska-do-spolku.html

pondělí 22. ledna 2018

Radek Sárközi představil spolek Pedagogická komora na jednání školské komise Svazu měst a obcí

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 vystoupil prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi na jednání školské komise Svazu měst a obcí České republiky, kde představil spolek Pedagogická komora a jeho cíle.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Zástupci Pedagogické komory jednali s Milošem Rathouským

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se zástupci spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a Janek Wagner setkali s Milošem Rathouským ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Radek Sárközi úvodem představil spolek Pedagogická komora a jeho cíle. Pan Miloš Rathouský, který se v SP ČR zabývá školstvím, ocenil aktivitu zakladatelů Pedagogické komory ohledně kariérního řádu pro učitele a jejich úspěšnou petiční akci.

Hlavním tématem jednání byly možnosti připomínkování legislativy a fungování tripartity, jíž se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR účastní na straně zaměstnavatelů. Pedagogická komora, z.s., sice sdružuje především učitele, ale z 15 % jsou ve spolku zastoupeni ředitelé škol, kteří můžou nabídnout pohled na školství nejen z hlediska profesního, ale rovněž zaměstnavatelského. V tomto bodě mohou obě organizace spolupracovat.

Dalšími diskutovanými tématy bylo nové financování škol, společné vzdělávání (revize inkluze), snižování administrativní zátěže škol nebo revize rámcových vzdělávacích programů. Zástupci obou organizací nalezli mnoho shod a dohodli se na vzájemném informování o své činnosti.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

čtvrtek 18. ledna 2018

Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky

Dnes 18. ledna 2018 se na půdě Pedagogické fakulty UK uskuteční kulatý stůl SKAV a EDUin s tématem Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky?, který iniciovala Pedagogická komora, z.s.

Za spolek Pedagogická komora, který bude zastupovat Janek Wagner, chceme vyjádřit především potřebu maximálního zapojení učitelů do diskuse o vzdělávací politice, a to všemi dostupnými prostředky. Není nadále možné, aby ministerstvo školství ignorovalo četné podněty a připomínky od učitelů z praxe a spokojovalo se jen s vyjádřeními několika málo vybraných organizací. Tyto organizace často nemají žádný mandát od učitelů samotných, nebo s nimi veřejně a transparentně s ministerstvem projednávanou problematiku neprodiskutovávají, případně je o ní ani neinformují.

V posledních letech se ukázalo, že dosavadní struktura vybraných partnerů ministerstva školství pro diskusi o vzdělávací politice nesplňuje základní požadavky na zastoupení nejpočetnější skupiny aktérů ve školství, tedy učitelů.

Transparentnost, veřejná diskuse i veřejná kontrola a respektování části odborných stanovisek v řadě ohledů zcela chybí. Jedním z prvních důsledků tohoto dlouhodobě neuspokojivého stavu byl vznik neformálního Učitelského profesního sdružení koncem června roku 2015, které ale nebylo k jednáním zváno. V únoru 2017 vznikla Iniciativa Pedagogická komora, která ke vzájemné diskuzi pedagogů založila stejnojmennou skupinu na sociální síti Facebook, jež má 4 700 členů. Od 27. října 2017 funguje Pedagogická komora jako zapsaný spolek s právní subjektivitou a s počtem 1 650 členů jde o nejpočetnější školský spolek.


Největším úspěchem Iniciativy Pedagogická komora byla nejprve výzva senátorům, kterou podpořilo 7 500 pedagogů, a následná petice poslancům proti novele zákona o pedagogických pracovnících zavádějící kariérní řád. Petici signovalo 21 609 učitelů z 1 150 škol a díky ní nebyl kariérní řád Poslaneckou sněmovnou schválen.

Hlavním účelem Pedagogické komory, z. s., vyplývajícím ze stanov, je propojit mezi sebou pedagogické pracovníky různých stupňů i typů škol a různého zaměření i odbornosti. Cílem je vybudovat profesní společenství pedagogů, které bude založeno na vzájemné úctě a respektu vůči práci kolegů.

Hlavní činnosti spolku jsou především:

Zpracování a prosazení samostatného zákona o Pedagogické komoře ČR.
Podpora profesního rozvoje pedagogů, jejich odborného růstu a profesionality.
Podpora kolegiality a rozvoj etického rozměru profese pedagoga.
Propagace profese pedagoga a pedagogické práce.

V rámci spolku Pedagogická komora, který má přes 1 650 členů, pedagogických pracovníků, a je dnes největším učitelským profesním spolkem, již pracuje několik odborných týmů na řešení nejpalčivějších problémů školství. Pedagogická komora, z.s., usiluje o to být rovnocenným partnerem ministerstva školství i dalších aktérů ve vzdělávání a podílet se na formulaci strategie i vize vzdělávací politiky.

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., uvedl: „Chceme zlepšit podmínky k práci všech pedagogů. Potřebujeme více svobody, důvěry a spolupráce. Usilujeme o lepší postavení pedagogů ve společnosti. Věříme, že si řadu věcí dokážou pedagogové zajistit sami a chceme proto být silným partnerem pro politiky. Hledáme, co spojuje všechny pedagogy.“

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

čtvrtek 11. ledna 2018

Zástupce Pedagogické komory jednal s Martinem Odehnalem

V úterý 5. prosince 2017 se prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi setkal s předsedou Asociace speciálních pedagogů ČR Martinem Odehnalem. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Jedním z hlavních cílů Pedagogické komory je zahájit proces revize inkluze, jehož výsledkem by měly být změny v legislativě. Za tímto účelem založila Pedagogická komora samostatný pracovní tým. V rámci Pedagogické komory také funguje sekce Speciálních pedagogů.

Martin Odehnal sdělil za ASP ČR názory na probíhající změny v oblasti společného vzdělávání, upozornil na největší problémy a možnosti jejich řešení. Navrhuje uspořádat k tomuto tématu konferenci na půdě Poslanecké sněmovny, jíž by se zúčastnili zástupci všech organizací, které se inkluzí zabývají a kterých se týká.


Dalšími diskutovanými tématy byla přebujelá administrativa, která je spojena s podpůrnými opatřeními, a nárůst administrativní zátěže škol obecně. Na toto téma již Radek Sárközi jednal s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem a školským ombudsmanem Ladislavem Hrzalem, který by si ho rád vzal za své jakožto organizátor setkání zástupců všech institucí požadujících po školách administrativní úkony.

Z jednání vyplynulo, že existuje mnoho styčných bodů v práci i cílech těchto dvou největších organizací v českém školství, a proto by měly koordinovat svou činnost a vzájemně spolupracovat.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz