středa 8. září 2021

Revize RVP: Finanční náklady a průběh revizí (MŠMT)

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal na MŠMT dne 20. dubna 2021 prostřednictvím datové schránky oficiální žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která se týkala dosavadních finančních nákladů na revize RVP a průběhu prací na těchto revizích. Na tuto žádost MŠMT neodpovědělo. Proto byla 26.  července 2021 odeslána žádost znovu. Rozsáhlou odpověď z MŠMT, která byla zaslána až po urgenci, naleznete níže v samostatném souboru.


V odpovědi z MŠMT nejsou uvedeny finanční náklady na přípravu a ověření nového pojetí vzdělávacího oboru Informatika v RVP ZV, které byly financovány prostřednictvím evropských fondů. Jedná se o dva projekty OP VVV: PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení) a PRDG (Podpora rozvoje digitální gramotnosti). V zápisu z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV je uvedeno, že projekt PRIM obdržel částku 109 844 283,21 Kč a projekt PRDG získal částku 109 833 542,59 Kč. Celkem se jedná o 219 677 825,80 Kč.


pondělí 6. září 2021

Memorandum o spolupráci s FSV Univerzity Karlovy

Zástupci Pedagogické komory, z. s., a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze podepsali Memorandum o spolupráci. Zároveň proběhla první aktivita této spolupráce: strukturovaný rozhovor s prezidentem spolku Radkem Sárközim, jak MŠMT komunikuje s naší organizací a co by mělo MŠMT obecně v komunikaci zlepšit.

Memorandum o spolupráci (citace):

Část 2
Spolupráce mezi účastníky bude probíhat formou činností a zapojení se do výzkumu/šetření , které povedou ke konkrétním výstupům měřeným příslušnými výstupovými indikátory.

Část 3
Spolupráce na základě tohoto Memoranda může zahrnovat zejména tyto aktivity:
a) odborné konzultace k tématu formou telefonického, osobního nebo online rozhovoru,
b) zapojení do odborných diskusí v rámci dalších návazných aktivit, zejm. kulatých stolů či konferencí