čtvrtek 30. listopadu 2017

Pedagogická komora podporuje požadavky Asociace krajů

Pedagogická komora, z.s., podporuje otevřený dopis Asociace krajů ČR, který odeslala ministru Štechovi: Kraje důrazně vyzývají vládu: Splňte své sliby a zajistěte peníze na růst platů

Radek Sárközi k tomu dodává: "Ministr školství Štech nedodržel slib. Kraje, ředitelé a zaměstnanci škol jsou obětí situace, kterou způsobilo ministerstvo školství tím, že neposlalo 100 % finančních prostředků na navýšení tarifní části platů zaměstnanců škol. Rozpočtová rezerva krajů by se měla použít na něco jiného, než je dorovnávání chybějících finančních prostředků, které mělo poslat krajům MŠMT."

Pedagogická komora celou situaci podrobně zmapovala v článku Chaos kolem učitelských platů.

úterý 28. listopadu 2017

Tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky (2018)

Vybíráme z nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Údaje platily od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018.

(Na tabulku je třeba kliknout, aby se zvětšila do čitelné velikosti.)
 • Učitelky MŠ: 8. až 10. platová třída (obvykle 9.)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 12. platová třída (obvykle 10.)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 11. až 13. platová třída (obvykle 12.)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. nebo 13. platová třída (obvykle 13.)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 12. platová třída (obvykle 9.)
 • Vychovatelky školní družiny: 8. nebo 9. platová třída (obvykle 9.)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 7.)
Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 400 až 1300 Kč,
b) II. 600 až 2500 Kč...

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

Zdroje:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341
http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-vyklad-k-odmenovani-c-j-msmt-11705-2013-201


Pedagogická komora v Českém rozhlase

Radek Sárközi z Pedagogické komory, z.s., a Renata Schejbalová z Asociace ředitelů gymnázií, z.s., diskutovali dnes 28.11.2017 v 8:42 v živém vysílání Českého rozhlasu Plus o chaosu kolem platů pedagogů...

pátek 24. listopadu 2017

Oficiální informace z krajů o chybějících penězích od MŠMT pro školy

Pedagogická komora oslovila všechny kraje, aby zmapovala situaci. Citujme z obdržených informací od krajů o krácení financí z rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství:
 • Zlínský kraj - nedorovná
 • Ústecký kraj - nedorovná
 • Moravskoslezský - nedorovná
 • Středočeský kraj - nedorovná
 • Liberecký kraj - dorovná 
 • Královéhradecký kraj - dorovná 
 • Hlavní město Praha - dorovná 
 • Jihočeský kraj - dorovná
 • Karlovarský kraj - dorovná
 • Plzeňský kraj - dorovná
 • Kraj Vysočina - dorovná
 • Pardubický kraj - dorovná
 • Jihomoravský kraj - ?
 • Olomoucký kraj - ?
Radek Sárközi: "Kraje, ředitelé, učitelé i další zaměstnanci škol jsou obětí situace, kterou způsobilo ministerstvo školství tím, že neposlalo 100 % finančních prostředků na navýšení tarifní části platů. Pokud kraje požádají MŠMT o dorovnání prostředků, Pedagogická komora, z.s., je v tom podpoří. Rozpočtová rezerva by se měla použít na něco jiného, než je dorovnávání chybějících finančních prostředků, které mělo poslat krajům MŠMT."

Z mailu Radka Coufala, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu Středočeského kraje:

Na navýšení platů od 1.11.2017 vyhlásilo MŠMT rozvojový program. Prostředky pro kraje i pro školy jsou stanoveny podle výkazu P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství k 30.9.2017. Potřeba na pokrytí nárůstu tarifních platů byla pokryta ze strany MŠMT ve výši 98,7 %. 

Pro Středočeský kraj představuje 1,3 % redukci objemu v platech ve výši 2,22 mil. Postupujeme obdobně jako MŠMT, školám jsme poskytli jen 98,7%, což nám program umožňuje.

Z mailu Václava Jarkovského, z odboru školství, oddělení rozpočtu škol a školských zařízení krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

MŠMT rozpisem dotace na navýšení platů od 1.11. 2017 pokrylo téměř celý objem prostředků, který jsme kalkulovali stanoveným postupem dle podrobných statistických údajů škol z výkazu P1c-01 (data k 30.9.2017). Nepokryto zbylo 1,3% z objemu dotace na navýšení, nikoliv 1,3% z provedeného 15% navýšení tarifů pedagogů. 

Nedokryté objemy z RP jsou proto poměrně malé. 


V listopadu jsme školám plošně rozepisovali mzdové prostředky z dotace na přímé výdaje na vzdělávání z rezervy KÚ. Navýšení objemu na platy v tomto rozpisu u jednotlivých škol je vyšší, než nedokrytí potřeby na nárůst tarifů v dotaci z rozvojového programu. 


Z mailu Lenky Němcové, ředitelky odboru školství a mládeže MHMP:

Kraj Hlavní město Praha řeší deficit v pokrytí nárůstu platů tarifů pedagogických a nepedagogických pracovníků za měsíc listopad a prosinec 2017 jeho dofinancováním z finanční rezervy vytvořené mimonormativně ze státních prostředků poskytovaných na přímé výdaje na vzdělávání pod UZ 33 353. Celkově dokrytá částka činí 2.817.461 Kč (platy vč. odvodů).

čtvrtek 23. listopadu 2017

Chaos kolem učitelských platů

Začátkem listopadu začali učitelé dostávat nové platové výměry. Některým byl zároveň se zvýšením tarifního platu o 15 % snížena některá nadtarifní složka platu. 14. listopadu vytvořila Pedagogická komora anketu, aby zmapovala rozsah tohoto problému. Z ní vyplynulo, že se snížení některé nadtarifní složky platu týká 5 % respondentů. 22 % učitelů přitom uvedlo, že žádné osobní ohodnocení už řadu let nepobírají. Pedagogická komora upozornila na to, že snižování osobního ohodnocení, ke kterému v několika případech došlo, je nezákonné, a doporučila dotčeným učitelům situaci řešit s vedením školy, v nejzazším případě se obrátit na inspektorát práce.

Více informací naleznete v naší tiskové zprávě.

Následně se vedení Pedagogické komory pokusilo zjistit, proč dochází ke snižování nenárokových složek platu. Získali jsme nejprve neoficiální popis situace a následně celé znění dopisu, který obdrželi ředitelé škol v jednom kraji. V dopise jsou nepřímo naváděni k tomu, aby snižovali osobní příplatek zaměstnancům, protože kraj obdržel o 1,3 % méně na navýšení tarifů, než měl od ministerstva školství dostat. Celý dopis je na webu pedagogicke.info.

Radek Sárközi z Pedagogické komory oslovil jednotlivé odbory školství krajských úřadů, aby se k situaci vyjádřily. Zevrubnou odpověď zaslal Liberecký kraj. Píše v ní, že školám chybějící finanční prostředky dorovná. Další kraj přeposlal oficiální vyjádření z MŠMT, ze kterého vyplývá, že původně měly kraje dostat mnohem méně, ale po jejich protestu ministerstvo školství vše přepočítalo a prostředky navýšilo. Ani to ovšem na 100% pokrytí navýšení tarifních platů nestačilo.

Nejnovější informaci k této situaci přinesl web Česká škola. MŠMT v něm popisuje situaci a doporučuje ředitelům snižovat zaměstnancům místo osobního příplatku raději odměny. Pedagogická komora považuje toto doporučení za absurdní. MŠMT mělo pokrýt navýšení tarifních platů na 100 %, nikoliv se z neznámého důvodu snažit ušetřit 25 milionů na úkor učitelů a dalších zaměstnanců škol.

Ministr školství Štech nedodržel slovo o financování zvýšení tarifních platů. Kraje, ředitelé a učitelé jsou obětí této situace, kterou způsobilo ministerstvo školství. Bohužel se tak děje opakovaně, vždy když dochází k navyšování tarifní části platů. Kraje, ředitelé a učitelé jsou obětí této situace, kterou způsobilo ministerstvo školství. Podrobnější vyjádření naleznete v tiskové zprávě.

Aktuální situaci v jednotlivých krajích postupně mapujeme. Středočeský a Moravskoslezský kraj školám nedorovná chybějící finanční prostředky ze své rozpočtové rezervy na školství, většina krajů chce školám prostředky dorovnat.

Ministr školství Štech nedodržel slovo o financování zvýšení tarifních platů

Vedení Pedagogické komory je znepokojeno postupem Ministerstva školství‚ mládeže a tělovýchovy, které snížilo o 1,3 % částku z rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“. Nutí tak kraje, aby chybějící finance dorovnaly ze svých rozpočtových rezerv. MŠMT dokonce přímo doporučuje ředitelům škol, aby snižovali zaměstnancům odměny, pokud jim peníze na navýšení tarifní části platů nebudou stačit. Kraje, ředitelé a učitelé jsou obětí této situace, kterou způsobilo ministerstvo školství.


Pedagogická komora shromažďuje informace od svých členů z jednotlivých krajů a druhů škol, které v nejbližších dnech vyhodnotí. Z publikovaného plného znění dopisu krajského úřadu školám vybíráme: „V případě, že tyto účelově poskytnuté finanční prostředky na 2 měsíce roku 2017 nebudou plně postačovat na krytí nárůstu platových tarifů zaměstnanců Vaší organizace vyplývající z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, musíte jeho realizaci zabezpečit z ÚZ 33353, tj. přímých výdajů na vzdělávání. V této souvislosti Vás žádáme o sdělení, zda uvedené krácení dotace bude důvodem ke snižování nenárokové složky platu Vašich zaměstnanců (zejména osobních příplatků).”

Víceprezident Pedagogické komory Janek Wagner k situaci uvádí: „Podle propočtu z Libereckého kraje jde sice o na první pohled malou částku snížení, v přepočtu na jednoho pracovníka 82,30 Kč za oba měsíce, za celou Českou republiku jde ovšem o 25 milionů korun. V konečném důsledku jde o další snížení podílu nadtarifní složky platů a neomluvitelné nedodržení slova ze strany ministerstva školství i osobně ministra Stanislava Štecha. Pokud použijeme rétoriku exministryně Valachové, opět se učitelům doslova „ukradla” část jejich platů.”

Prezident Pedagogická komory Radek Sárközi k tomu dodává: „Problematice platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců se věnujeme trvale. Na základě zkušeností z uplynulých zvyšování tarifních složek platů, které byly doprovázeny snižováním odměn či osobního ohodnocení, jsme se podobného postupu i letos obávali. Bohužel oprávněně...”

Spolek Pedagogická komora má více než 1 500 členů a je největším školským spolkem v ČR. V jeho řadách jsou nejen učitelé a ředitelé škol, ale i speciální pedagogové a asistenti pedagoga. Jedním z hlavních cílů Pedagogické komory je zlepšování pracovních podmínek všech pedagogů.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

úterý 21. listopadu 2017

Pedagogická komora nově připomínkuje připravované vyhlášky

Zapojte se do připomínkování připravované legislativy prostřednictvím Pedagogické komory, z.s. Stačí se přihlásit do naší skupiny na Facebooku, která má již 4.300 členů:

Pedagogická komora - diskuze o školství

Aktuální vyhlášky je možné připomínkovat do 23.11.2017.

pondělí 20. listopadu 2017

Výdaje na školství v poměru k HDP posledních 6 let klesají...

Výdaje na školství v poměru k HDP posledních 6 let postupně klesaly z 4,3 % (2011) na 3,7 % (2016). Přestože HDP rostl, u školství se to neprojevilo ani v absolutních částkách. Výdaje na školství v roce 2011 a 2016 byly prakticky totožné... V roce 2014 činily průměrné výdaje na školství za celou Evropskou unii 5,1 % HDP. Aby se Česká republika dostala na průměr EU, musely by se školský rozpočet navýšit o 38 %.
Zdroj pro ČR: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2006-07-2016-17
Zdroj pro EU: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_uoe_fine06&lang=en

pátek 17. listopadu 2017

Podle ankety Pedagogické komory pětina učitelů nepobírá žádný osobní příplatek

Pedagogická komora, z.s., uspořádala mezi učiteli anketu ke zvyšování platů. 80 % respondentů uvedlo, že jim byl zvýšen tarifní plat o 15 % a ostatní složky platu jim nebyly sníženy. 5 % učitelů ale uvedlo, že jim byla snížena některá z ostatních složek platu. 15 % učitelů dosud nové platové výměry neobdrželo, proto na otázku nemohli odpovědět. (22 % učitelů v anketě upřesňuje, že má nulové osobní ohodnocení.)

Od 1. listopadu 2017 byly navýšeny tarifní platy učitelů o 15 %. K tomuto datu měli všichni učitelé obdržet nový platový výměr. 15 procent učitelů ale v anketě Pedagogické komory uvedlo, že ho dosud nemá. Takové jednání je ale porušením ustanovení § 136 odst. 2 zákoníku práce: „Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.“

„Tito učitelé by měli vedení školy upozornit, že nejedná v souladu se zákonem, a nový platový výměr si vyžádat,“ upozorňuje Pavel Šimáček z Pedagogické komory.  Podoba nových platových stupnic byla známa dopředu a školy měly dost času nové platové výměry připravit. Ministerstvo školství na navýšení tarifů zajistilo finanční prostředky formou rozvojového programu.

Mnohem závažnější je problém, kdy byla 5 procentům respondentů v souvislosti s navyšováním tarifní části platu snížena jiná část platu, například osobní příplatek. „Jak již bylo v minulosti opakovaně publikováno, osobní příplatek lze snížit nebo odejmout jen v případě, že se změnily okolnosti, za kterých byl přiznán, nikoliv z důvodu nedostatku finančních prostředků,“ říká Pavel Šimáček.

K tomuto postupu vydal Nejvyšší soud judikát už v roce 2013: „Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků (§ 131 odst. 1 zák. práce), může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí.“ (http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2AE0CC984393FD3FC1257B2500520379?openDocument&Highlight=0)

Pokud by pedagogickému pracovníkovi byl předložen nový platový výměr se sníženým osobním příplatkem, měl by trvat na odůvodnění. V případě, že odůvodnění uvedeno je (nebo bude doplněno později) a zaměstnanec s ním nesouhlasí, nemusí se obávat, že by podpisem platového výměru vyjádřil souhlas. „Podpis platového výměru pouze prokazuje skutečnost, že s ním byl zaměstnanec seznámen, nikoliv že s ním souhlasí. I po podepsání nového platového výměru tedy může zaměstnanec podat podnět k inspektorátu práce pro porušení zákona,“ dodává Pavel Šimáček.

Za alarmující považuje prezident Pedagogická komory Radek Sárközi skutečnost, že více než pětina hlasujících nepobírá žádný osobní příplatek, a to dlouhodobě, jak vyplynulo z následné diskuze učitelů. Judikát Nejvyššího soudu k tomu říká následující: „ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí. Zatímco snížení osobního příplatku předpokládá, že úroveň pracovních výsledků zaměstnance je i po jejich zhoršení stále ještě velmi dobrá, je odnětí osobního příplatku odůvodněno v případě takové míry zhoršení výsledků práce zaměstnance, že jeho pracovní výsledky nelze nadále hodnotit jako „velmi dobré“.“

Pedagogická komora je s 1 400 členy největším školským spolkem v ČR. Jedním z jeho hlavních cílů je zlepšování pracovních podmínek pedagogů. „Situaci kolem platů učitelů i dalších pedagogických pracovníků budeme nadále sledovat,“ dodává Radek Sárközi.

Pedagogická komora, z.s.
info@pedagogicka-komora.cz

středa 15. listopadu 2017

Zástupci Pedagogické komory a ČŠI jednali o administrativní zátěži škol

V úterý 14. listopadu se setkali prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v sídle České školní inspekce ke společnému jednání. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Kromě navýšení rozpočtu školství to je hlavně postupné snižování administrativní zátěže škol. Ředitele škol například zbytečně zatěžuje, když musejí stejné údaje zasílat různým subjektům.

Tomáš Zatloukal vidí řešení v propojení stávajících informačních systémů. Jako základ by mohl být použit stávající systém InspIS, který používají všechny školy. Údaje z něj by se zpřístupnily krajům a dalším zřizovatelům škol. Používat by ho mohlo i ministerstvo školství a další organizace. Radek Sárközi navrhl vytvořit pracovní skupinu, v níž by se sešli všechny zainteresované strany a pokusily se domluvit na konkrétních krocích. Propojení informačních systémů by se mělo stát prioritou nového ministra školství.

Radek Sárközi nabídl, že Pedagogická komora může informovat členy o změnách v pojetí činnosti ČŠI, které se více zaměřuje na metodickou podporu, zpětnou vazbu a hodnocení než čistě na formální kontrolu. Ústřední školní inspektor doporučuje školám využití modulů IsnpIS (ŠVP, SET, SETmobile, PORTÁL). Např. InspIS ŠVP zjednoduší tvorbu školních vzdělávacích programů, zajistí jejich formální správnost a umožní škole věnovat se koncepčním záležitostem souvisejícím s obsahem tohoto strategického dokumentu školy.

O tom, co musí a nemusí obsahovat ŠVP, nebo o činnosti ČŠI koluje stále řada mýtů, které je třeba uvádět na pravou míru, což není jednoduché. Pedagogická komora bude v této oblasti učitelům i ředitelům škol pomáhat.

Pedagogická komora, z.s.

pondělí 13. listopadu 2017

Jsme nejpočetnější školský spolek

Učitelské noviny zveřejnily rozhovor s iniciátorem vzniku Pedagogické komory Radkem Sárközim. S laskavým dovolením šéfredaktora Učitelských novin Petra Husníka tento text publikujeme i na našem webu.


Scan článku na Disku Google