úterý 31. října 2023

Pedagogická komora podporuje vyhlášení stávky ve školách

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi podporuje současné aktivity vedení školských odborů, které směřují k vyhlášení stávky ve školách.

„Myslím si, že by měl být co nejdříve vyhlášen konkrétní termín stávky ve školách, a to s dostatečným předstihem alespoň 14 dní, aby se mohli na stávku všichni připravit.“ říká Radek Sárközi.

Spolek Pedagogická komora uspořádal na konci minulého školního roku dotazníkové šetření k vyhlášení stávkové pohotovosti i případné stávky. Do tohoto šetření se zapojilo celkem 10 541 respondentů (1 039 ředitelů, 7 240 učitelů, 2 003 dalších pedagogických pracovníků a 174 nepedagogických zaměstnanců škol). Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 92,9 % z nich (proti bylo 4,1 %). Přímo do stávky by se osobně zapojilo 72,4 % pracovníků škol (nezapojilo by se 9,5 %). Ostatní respondenti dotazníkového šetření zvolili možnost „nevím“. Součástí dotazníku byl návrh osmi konkrétních stávkových požadavků, s nimiž mohli respondenti vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas.

„Hlavním cílem stávky by mělo být upozornit občany České republiky, že vláda Petra Fialy neplní sliby ohledně financování školství uvedené v programové prohlášení,“ upozorňuje Radek Sárközi, „dokonce se k jejich splnění ani nepřibližuje, ale naopak vzdaluje, což bude mít velmi negativní dopady na kvalitu vzdělávání.“

Finance pro školy jsou nejefektivnější investicí, která se celé společnosti mnohonásobně vrátí. Pokud nyní šetříme na našich dětech, hazardujeme s jejich budoucností. České republika tím ztrácí konkurenceschopnost oproti státům, kde je školství opravdovou prioritou.

„Podle údajů Českého statistického úřadu poklesly reálné mzdy nejvíce ze všech oborů právě v oblasti vzdělávání, dá se tedy říci, že školství je pro současnou vládu na úplně posledním místě a o vzdělávání jako prioritě nelze vůbec hovořit,“ dodává Radek Sárközi.


neděle 29. října 2023

Návrh rozpočtu MŠMT na rok 2024 (kapitolní sešit)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo podrobný materiál k rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na rok 2024. Citujeme z něj nejdůležitější pasáže...

A.II.2 Rozklad změn v návrhu rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2024 (str. 6)B.I.1 Limit počtu zaměstnanců (str. 10)
Celkový LPZ pro rok 2024 (včetně jednorázového navýšení míst na projekty financované z prostředků EU a FM) byl schválen ve výši 263 742,93 úvazků, tj. oproti srovnatelnému limitu roku 2023 o 9 872,61 úvazků méně.

B.I.2 Mzdové prostředky podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. (str. 10)
Mzdové prostředky pro zaměstnance, odměňované podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. (pro organizace, které odměňují platem) a státní zaměstnance dle zákona č. 234/2014 Sb., byly stanoveny ve výši 138 992 345 181 Kč. Proti schválenému rozpočtu roku 2023 je to více o 1 289 891 746 Kč, tj. navýšení o 0,9 %. Nárůst prostředků na platy činí 1 787 565 168 Kč (1,31 %).

B.I.3 Průměrný měsíční plat (str. 11)
Průměrný měsíční plat rozpočtovaný pro rok 2024 činí 43 530 Kč. Oproti rozpočtovanému platu roku 2023 dochází k nárůstu o 2 115 Kč, tj. o 5,10 %.

C.I.1 Vysoké školy (str. 12 a 13)
Návrh rozpočtu na rok 2024 v ukazateli „VŠ“ je proti témuž ukazateli rozpočtu roku 2023 (30 915 030 749 Kč) nižší o 12 206 060 Kč. To představuje snížení o 0,04 %.
Podíl navrhovaných výdajů na VŠ na rok 2024 (mimo VVI a bez prostředků EU) vůči predikci HDP5 na rok 2024 představuje 0,40 %. V předchozích letech tento podíl činil: v roce 2016 - 0,42 %, v roce 2017 - 0,42 %, v roce 2018 - 0,45 %, v roce 2019 - 0,46 %, v roce 2020 - 0,48 %, v roce 2021 - 0,47 %, v roce 2022 – 0,42 % a v roce 2023 – 0,42 %.

C.II.1 RgŠ7 včetně PŘO bez ostatních dotačních titulů (str. 23)
Oproti schválenému rozpočtu RgŠ na rok 2023 je celkový navržený rozpočet běžných výdajů RgŠ na rok 2024 zvýšen o 2 114 085 410 Kč, tj. o 1,05 %.

Vývoj výkonů ve školních letech 2019/2020 až 2023/2024 (str. 26 a 27)
Ve školním roce 2023/2024 lze v RgŠ očekávat nárůst výkonů celkem o téměř 28 tisíc dětí, žáků a studentů, tj. nárůst o cca 1,5 %.


C.II.1.2 Mzdové prostředky RgŠ ÚSC (str. 27)
Navržený rozpočet mzdových prostředků na rok 2024 pro RgŠ ÚSC je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 zvýšen o 1 669 924 856 Kč (včetně příslušenství o 1 255 789 621 Kč), tj. o 1,3 % (včetně příslušenství o 0,7 %). V roce 2024 tak činí mzdové prostředky 134 432 642 111 Kč (včetně příslušenství 181 526 814 787 Kč), z toho platy učitelů 95 590 234 272 Kč (včetně příslušenství 128 855 635 799 Kč).
V oblasti příslušenství se pak příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb od roku 2024 snižuje ze 2 % na 1 %.
Rozpočtové zdroje mzdových prostředků v roce 2024 představují zvýšení průměrného platu učitelů na úroveň 130 % průměrné nominální mzdy v národním hospodářství v ČR v roce 2022 a u ostatních zaměstnanců (tj. ostatních pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců) snížení průměrného platu o 2 % oproti roku 2023.
Navržená výše rozpočtových zdrojů však zároveň představuje v oblasti nepedagogické práce ve školách a školských zařízeních snížení o 5 301 422 077 Kč (včetně příslušenství o 6 822 877 779 Kč), což představuje snížení počtu zaměstnanců o 17 020,04. Toto snížení je dáno konsolidačním úsilím vlády ČR. Vzhledem k tomu, že nepedagogická práce ve školách a školských zařízeních není mandatorní povahy, je z tohoto důvodu možné snížení míst a mzdových prostředků v této oblasti promítnout.

C.II.1.3 Ostatní neinvestiční výdaje RgŠ ÚSC (str. 28)
Navržený rozpočet ONIV na rok 2024 pro RgŠ ÚSC je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 snížen o 323 439 181 Kč10, tj. pokles o 12,3 %. V roce 2024 tak budou činit ONIV 2 306 929 787 Kč.

C.II.1.4 Soukromé školství (str. 28)
Na dotace soukromému školství je navržen rozpočet běžných výdajů ve výši 12 798 211 937 Kč (částka na výkonové financování podle zákona č. 306/1999 Sb.). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je pro rok 2024 rozpočet zvýšen o 1 114 983 162 Kč, tj. o 9,54 %.

C.II.1.5 Církevní školství (str. 29)
Na dotace církevnímu školství je navržen rozpočet běžných výdajů ve výši 2 930 009 127 Kč (částka na výkonové financování podle školského zákona). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je pro rok 2024 rozpočet zvýšen o 208 456 019 Kč, tj. o 7,66 %.

C.III Podpora činnosti v oblasti mládeže (str. 35)
Neinvestiční dotace ve výši 184 000 000 Kč jsou poskytované NNO na realizaci projektů přispívajících k naplňování cílů Strategie 2030+ v oblasti práce s dětmi a mládeží. Pro rok 2024 byly alokace pro NNO v souladu s konsolidačním balíčkem v každé výzvě poníženy o 10 % oproti základu pro rok 2023 (204 500 000 Kč).

sobota 28. října 2023

Materiál MŠMT ke školskému rozpočtu na rok 2024

Zveřejňujeme materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kapitole 333 MŠMT návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024, který sloužil jako podklad při posledním jednání školské tripartity

Hlavní rozpočtově nezabezpečené oblasti pro rok 2024: "Nepedagogičtí zaměstnanci: Aktuálně nezabezpečeno 17 tis. míst v porovnání s rokem 2023"


HLAVNÍ ROZPOČTOVĚ NEZABEZPEČENÉ OBLASTI PRO ROK 2024:
středa 25. října 2023

Obdrží kraje na školství o 15 miliard korun méně?

Podle návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024, který dnes začala projednávat Poslanecká sněmovna, obdrží v příštím roce kraje na školství o 14,66 mld. korun méně než v roce 2023. Vyplývá to z tabulky na straně 350.

Zatímco v tomto roce obdržely kraje ze státního rozpočtu 189 523 533 000 Kč, v roce 2024 má jít pouze o 174 863 533 000 Kč, což je o 7,7 % méně. Většinu z těchto finančních prostředků tvoří peníze na platy zaměstnanců mateřských, základních a středních škol.

úterý 24. října 2023

Dojde k propuštění skoro 10 000 pracovníků škol?

Z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024, který začne ve středu 25. října 2023 projednávat Poslanecká sněmovna v rámci 1. čtení, vyplývá, že v příštím roce dojde ke snížení počtu pracovníků škol o 9 873 (přepočteno na plné úvazky) oproti roku 2023. To je dokonce méně pracovníků, než bylo v roce 2022! Zatímco v roce 2023 šlo o 273 616 zaměstnanců, v roce 2024 má jít o 263 743 pracovníků (v roce 2022 to bylo 266 548 zaměstnanců)...

V příslušné tabulce na straně 215 není specifikováno, jaké počty připadají na plné úvazky učitelů, dalších pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol. Celkový objem financí na platy pracovníků škol se má zvýšit ze současných 137 702 453 435 Kč na 138 992 345 181 Kč, což je nárůst o pouhých 0,9 %

Ve školství tudíž dojde v roce 2024 k opětovnému propadu reálných mezd (prakticky o celou inflaci) i k dalšímu propadu platů vůči průměrné mzdě v ČR (a to již třetí rok v řadě), což je v příkrém rozporu s programovým prohlášením vlády Petra Fialy.


sobota 14. října 2023

Úsporná opatření ve školství (škrty v roce 2024)

V rámci "konsolidačního balíčku" připravilo Ministerstvo financí ČR škrty v dotacích, které se týkají i kapitoly 333 MŠMT. V části "Reforma regionálního školství" se jedná o úsporu ve výši 6 miliard korun.

Tematické facebookové skupiny Pedagogické komory

Kromě hlavní facebookové skupiny Pedagogové sobě (PK) učitelé, ředitelé..., která má více než 11.000 členů, a naší facebookové stránky Pedagogická skupina, zapsaný spolek, postupně zřizujeme nové tematicky zaměřené skupiny na Facebooku, které jsou určeny členům i nečlenům našeho spolku. 

AKTUALIZACE: Využijte rámeček pro svou profilovou fotografii na Facebooku Pedagogická komora - hlas rozumu ve vzdělávání (nápis nahoře) nebo Pedagogická komora - hlas rozumu ve vzdělávání (verze s nápisem dole). 

Benefitem FB skupin zřízených Pedagogickou komorou je, že případné výstupy z nich předáme nejen kolegům, ale rovněž politikům (ministrům, poslancům, senátorům, hejtmanům...), zřizovatelům škol, pracovníkům MŠMT a jím přímo zřízených organizací, médiím i široké veřejnosti. Za přijetí do skupiny prosím neděkujte. Raději vložte nějaký zajímavý příspěvek nebo tip pro ostatní kolegy. Díky tomu všichni zjistí, že je ve skupině nový aktivní člen.
  • Pedagogická komora, z. s., je rovněž na Twitteru...

Facebookové stránky o školství (porovnání počtu interakcí za uplynulý týden k 17. 3. 2020) Pedagogická komora (98 000):


pátek 13. října 2023

Kapitola školství v návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024

Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 počítá s navýšením kapitoly 333 MŠMT oproti roku 2023 o 3,9 miliardy korun na celkových 268 968 969 809 Kč, což je o pouhých 1,5 % více než v předchozím roce.
úterý 10. října 2023

Počty dětí ve třídách i počty žáků na učitele meziročně vzrostly

Z oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplývá, že ve školním roce 2022/23 počty dětí ve třídách i počty žáků na učitele vzrostly oproti předcházejícímu školnímu roku. Údaje za aktuální školní rok 2023/24 zatím nebyly zveřejněny (školy je vykazují vždy v říjnu podle stavu k 30. září daného školního roku).

Průměrný počet dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách na jednu třídu činil ve školním roce 2022/23 skoro 21 dětí (přesný údaj je 20,75 dětí/žáků). O rok dříve to bylo 20 dětí (přesně 20,4 dětí/žáků). Na jednoho učitele (přepočteno na plné úvazky) připadlo v minulém školním roce 12,2 dětí/žáků. O rok dříve to bylo 12,09 dětí/žáků. Tyto mírné nárůsty byly způsobeny především příchodem dětí z Ukrajiny.

Jednu třídu základní školy navštěvuje průměrně 20 žáků (maximální počet je 30 žáků ve třídě, na výjimku až 34). Na prvním stupni ZŠ jde o 19 žáků, na druhém stupni ZŠ je to 21 žáků. V mateřských školách připadá na jednu třídu 22 dětí (maximální počet činí 24 dětí ve třídě, na výjimku až 28). Ve středních školách je průměrný počet 23 žáků na jednu třídu. Na všech stupních jsou tyto údaje vyšší, než jaké byly ve školním roce 2021/22.

Na jednoho učitele základní školy (přepočteno na plné úvazky) připadá 14 žáků. Na prvním stupni ZŠ jde o 16 žáků, na druhém stupni ZŠ je to 11 žáků. V případě středních škol se jedná o 11 žáků. V mateřských školách je to 11 dětí, zde jsou ale údaje zkreslené skutečností, že se v jedné třídě překrývají dvě učitelky 2,5 hodiny denně. Na všech stupních jsou tyto údaje mírně vyšší, než jaké byly ve školním roce 2021/22 (s výjimkou mateřských škol, kde zůstaly hodnoty stejné).

„Statistiky ohledně počtu žáků na jednoho učitele je třeba vždy vztahovat k údajům přepočteným na plné úvazky učitelů,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „protože i mezinárodní statistiky pracují s tímto přepočtem.“

Údaje o počtech žáků na učitele nelze vytrhávat z kontextu dalších dat, jak to opakovaně dělá ministr školství Mikuláš Bek v médiích. Podle každoroční analýzy Education at a Glance (OECD) je počet hodin českých učitelů strávených výukou jeden z nejvyšších.

„Před námi jsou v počtu hodin už jen němečtí a švýcarští učitelé. Český kantor odpracuje průměrně 1688 hodin ročně. Oproti tomu třeba učitel v Polsku 1432, ve Francii 1607, v Estonsku 1540 hodin…“ píše Zuzana Růžičková ve svém článku „Čeká české učitele větší zátěž? Studie OECD říká, že už teď dávají škole nadprůměrně mnoho času“.

„Ve srovnání s německými nebo švýcarskými učiteli pobírají čeští učitelé mnohem nižší platy vzhledem k průměrným mzdám vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v dané zemi,“ dodává Radek Sárközi, „zatímco v Německu se jedná stabilně o 100 procent, v České republice toto číslo kolísá mezi 64 a 74 procenty – do roku 2021 se zvyšovalo, nyní již druhým rokem klesá...“

Zdroje:

• Pedagogická komora, z. s.: Počty dětí na třídu a žáků na učitele (2022 versus 2021) 
• MŠMT: Statistická ročenka školství - výkonové ukazatele školního roku 2022/2023
• OECD: Education at a Glance 2023

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz
čtvrtek 5. října 2023

Rozhovor s Radkem Sárközim (Čti doma)

Na webu Čti doma vyšel rozhovor s Radkem Sárközim, prezidentem Pedagogické komory, z. s.

Přijdou učitelé o peníze, nebo vláda svůj slib splní?
Jsem si jistý, že reálné mzdy ve školství příští rok opět poklesnou. Je třeba si uvědomit, že na školu přijde jeden balík peněz na platy, nejsou tam „omašličkované“ finance pro učitele, ostatní pedagogické pracovníky a nepedagogy. Pokud ve státním rozpočtu bude výpočet, že se přidá učitelům, ale ostatním zaměstnancům platy klesnou (hovoří se o snížení o 2 %), ředitel školy bude nucen toto snížení saturovat z peněz na odměny původně určených pro učitele, aby mu ostatní zaměstnanci nedali výpověď. Ředitelé škol jsou v těžké situaci a budou těžko vysvětlovat, proč nezvedají platy učitelům, když se v médiích píše, že mají garantováno zákonem 130 %. Ve skutečnosti je to celé jedna velká lež. Pracovníci škol mají garantovánu jen tarifní část platu a nárokové přípatky (například minimálně 1 500 Kč měsíčně za třídnictví). Garantovaný (tarifní) nástupní plat učitelky mateřské školy činí aktuálně 25 040 Kč (8. platová třída) a učitele základní nebo střední školy 32 120 Kč (11. platová třída). Vše měsíčně v hrubém. A například tarifní platy kuchařek jsou dokonce pod minimální mzdou.neděle 1. října 2023

Pozvánka na zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

Pedagogické komory, z. s.


Začátek zasedání valné hromady: 1. listopadu 2023 ve 20 hodin

Forma valné hromady: elektronická (e-hromada) – dle Článku V., odst. 2) stanov

E-hromada: Zasedání valné hromady a hlasování bude probíhat elektronickou formou v informačním systému spolku (IS). Vyzkoušejte si prosím předem, že se můžete do IS přihlásit. Návod pro členy spolku, jak se do IS přihlásit, je k dispozici zde: https://www.pedagogicka-komora.cz/p/jak-pracovat-s-uctem-na-domene.html

Předpokládaný termín ukončení zasedání valné hromady: 20. prosince 2023

Program zasedání valné hromady:

1) Zahájení zasedání valné hromady

2) Ověření usnášeníschopnosti valné hromady

3) Volba předsedy zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele

4) Schválení programu valné hromady

5) Volba členů volební komise

6) Zpráva o činnosti spolku

7) Zpráva o hospodaření spolku

8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku

9) Volba členů kontrolní komise

10) Volba členů rozhodčí komise

11) Schválení usnesení

12) Ukončení zasedání valné hromady

Poznámka: Veškeré písemné podklady k zasedání valné hromady obdržíte do 30. října 2023.

Zasedání valné hromady svolal dne 1. října 2023

Mgr. Radek Sárközi