pondělí 30. listopadu 2020

Ministerstvo zdravotnictví: Počty dětí a pedagogů s koronavirem

Pedagogická komora, z. s., zaslala prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo zdravotnictví žádost dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím ohledně statistik ke školám v karanténě, které každý týden posílají krajské hygienické stanice na toto ministerstvo. Přestože si ministerští úředníci vyžádali prodloužení lhůty na odpověď ze 14 na 24 dní, poskytnutá data svým rozsahem a strukturou bohužel ani zdaleka nesplňují, o co jsme původně žádali... Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi podá proti tomuto postupu odvolání k nadřízenému orgánu, jak umožňuje příslušný zákon.


Citujeme z "odpovědi" Ministerstva zdravotnictví: "Požadovaná data nejsou předmětem systematického sběru ze strany Ministerstva zdravotnictví, které jimi tudíž nedisponuje. Důvodem je skutečnost, že v době vyhlášeného nouzového stavu z důvodu plošného komunitního šíření COVID-19 v ČR nemají předmětná data vliv na hodnocení epidemiologické situace, a to jak v lokálním, tak i v celostátním měřítku. Tento fakt je akcentován enormní vytížeností hygienických stanic v době plošného komunitního přenosu nákazy. Navíc proměnné vztahující se k požadovaným datům nejsou ani plně zakomponovány do elektronického systému pro infekční nemoci ISIN a jejich „manuální sběr“ není z výše uvedených důvodů reálný. Pokud tato data byla na přechodnou dobu Ministerstvem zdravotnictví centrálně shromažďována, dělo se tak v době lokálních rozdílů v šíření nákazy v zájmu již zmíněného hodnocení rizika nákazy v kontextu diferenciace protiepidemických opatření, z tohoto důvodu Vám můžeme poskytnout v příloze uvedený export dat ke dni 17.10.2020, který má Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti k dispozici."

sobota 28. listopadu 2020

Blogy o školství a vzdělávání

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na blogy k tématům školství a vzdělávání. Přidejte se a také začněte blogovat...

čtvrtek 26. listopadu 2020

Kanada opět zavírá část škol

V kanadské provincii Alberta budou od pátku 27. 11. 2020 do 11. 1. 2021 zavřené školy (7. až 12. třídy High school, což odpovídá českému druhému stupni ZŠ a SŠ). Vyučovat se bude pouze on-line. Rodiče mladších žáků (Kindergarten až Grade 6) mají možnost výběru - výuka on-line, nebo docházka do školy. Québec i další provincie vydaly pro školy obdobná nařízení. 

Žákům, pro které není angličtina mateřský jazyk, pomáhají nejen speciální pedagogové, ale i tlumočníci po telefonu či on-line, kteří spolupracují se školami. Zejména ve školách v provincii Ontario mají mnozí žáci problém se zapojením do on-line výuky kvůli jazykové bariéře. Rodiče jim často nemohou pomoci, protože sami neumějí anglicky.

V kanadských školách se obvykle používají chromebooky. Rodiče žáků je mohou zakoupit se slevou přímo od školy. Rodinám s nízkým příjmem je školy půjčují zdarma.

Dana Cogan, členka Pedagogické komory, která pracuje v Kanadě, moderátorka FB skupiny Pedagogické komory Čeští učitelé v zahraničí sobě

Alberta bans indoor gatherings, cancels in-person classes for older grades amid rapid rise in COVID-19 infections

úterý 24. listopadu 2020

Reakce na činnost spolku Pedagogická komora

Vážený pane Sárközi,
děkuji za zaslaný mail. Informace o existenci spolku Pedagogická komora propaguji od chvíle, kdy jsem ho sama zaregistrovala. Samozřejmě propagovat ho budu i nadále.
Jsem moc ráda, že tento spolek vznikl. Myslím si, že nejen na Facebooku vytváří zajímavé učitelské diskuzní fórum, zpřehledňuje vyhlášky a ustanovení, informuje o připravovaných akcích, přibližuje aktuální problémy ve školství a propaguje učitelské povolání.
Děkuji Vám také za Vaše postoje k aktuálním problémům v našem školství a důstojnou prezentaci učitelů v médiích.
S pozdravem
Jaroslava Mohylová

pátek 20. listopadu 2020

MŠMT: Informace k provozu škol od 25.11. a 30.11.2020

MŠMT rozeslalo ředitelům škol v noci z 19. na 20. listopadu 2020 prostřednictvím datových schránek tento manuál:

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.úterý 17. listopadu 2020

Výzva politikům k zastavení legislativních změn ve školství

Adresáti:
premiér a ministři Vlády ČR
poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
senátoři Senátu Parlamentu ČR

Výzva politikům k zastavení legislativních změn ve školství

Vedení Pedagogické komory, z. s., vyzývá premiéra, ministra školství i další členy vlády, poslance a senátory, aby neschvalovali žádné legislativní změny v oblasti školství s výjimkou těch, které přímo souvisí s opatřeními z důvodu koronavirové pandemie.

Ředitelé škol, učitelé i další pracovníci ve školství jsou přetížení neustálými změnami pravidel pro fungování škol, která vycházejí z aktuální epidemické situace. Vypořádat se s těmito změnami je pro pedagogy, rodiče i žáky velmi náročné. Proto školy nemají kapacity řešit zároveň další změny, které nesouvisí s opatřeními kvůli koronaviru.

Ministr školství Robert Plaga zahltil v průběhu roku 2020 pracovníky škol novelami vyhlášek, na jejichž přípravu a připomínkování nebyl prostor, což se negativně odrazilo na jejich kvalitě. Je to především chystaná novela inkluzivní vyhlášky (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných), proti níž se postavila celá řada organizací (např. ČOSIV) a která dle stanoviska sekce speciálních pedagogů v Pedagogické komoře nepřináší žádnou pozitivní změnu (všechny navrhované úpravy považujeme za negativní). Dále se jedná o navržené změny ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, které opět kritizovalo mnoho organizací (např. META) včetně Pedagogické komory.

Rovněž nesouhlasíme s bohužel již schválenou novelou maturitní vyhlášky (vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou), kterou MŠMT v říjnu na poslední chvíli zcela změnilo podobu a obsah maturitní zkoušky z cizího jazyka, a to daleko nad rámec příslušné novely školského zákona, která byla schválena v létě 2020 (rozšíření obsahu zkoušky o odbornou terminologii, monotematická zadání otázek k ústní části zkoušky, změny v písemné části zkoušky a především rozbití komplexnosti zkoušky zrušením známkování u jedné ze tří složek – didaktického testu). I tuto novelu kritizovala řada organizací (např. AMATE).

Na poslední chvíli v průběhu letních prázdnin byla s platností od 1. září 2020 rovněž schválena novela vyhlášky o předškolním vzdělávání (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), která zrušila financování chův k dvouletým dětem v mateřských školách ze státního rozpočtu, kvůli čemuž jsou ředitelky MŠ nyní nuceny tyto zaměstnance propouštět, a to v nelehké situaci, kdy je kvůli omezením z důvodu koronaviru značně obtížně najít si jiné zaměstnání. Proti této novele se postavily například školské odbory. Pedagogická komora zorganizovala petici s několika tisícovkami podpisů, jejímž prvním bodem bylo neschválení této změny ve vyhlášce. Druhým bodem petice bylo negativní stanovisko k další novele, kterou přes opakované protesty řady organizací MŠMT předkládá znovu a znovu – jedná se o novelu nařízení vlády (nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků), která zvyšuje míru přímé pedagogické činnosti u zástupců ředitele. Tato novelizace byla nakonec odložena, ale stále hrozí, že může kdykoliv dojít k jejímu schválení.

Aktuálně má být v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o pedagogických pracovnících, která v rozporu s odbornými analýzami i zahraničními zkušenostmi staví na roveň s kvalifikovanými učiteli, kteří 5 let studovali své aprobace, pracovníky bez pedagogického vzdělání, čímž zcela devalvuje celou profesi učitelství. Učitelství je regulovanou profesí, k jejímuž výkonu je nutné nejprve splnit dané kvalifikační předpoklady, předložená novela ale tento základní právní princip porušuje. Takový zásadní zásah do naší profese by v případě schválení napáchal nedozírné škody a výrazně by narušil prestiž a povolání a kvalitu výuky. Proto vyzýváme poslance, aby novelu zákona o pedagogických pracovnících neschválili, nebo aby z ní kritizované pasáže zcela vypustili. Pedagogická komora zveřejnila podrobné negativní stanovisko k této novele, stejně jako řada dalších organizací (např. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství). MŠMT rovněž zpracovalo tzv. návrh novely školského zákona k nastavení systému řízení a kontroly školských poradenských zařízení a k racionalizaci systému inkluzivního vzdělávání, který opět kritizovala řada organizací (např. asociace pracovníků SPC a PPP) a jehož znění vedení Pedagogické komory odmítá.

Proto žádáme vládu, aby nepřijímala žádnou novelu vyhlášky nebo nařízení vlády, kterou zpracovalo ministerstvo školství, pokud tato přímo nesouvisí s koronavirovou pandemií. Rovněž žádáme poslance a senátory, aby neschvalovali žádnou novelu zákona, kterou zpracovalo MŠMT, pokud tato novela přímo nesouvisí s koronavirovou pandemií. Školy nemají kapacity zvládnout nápor změn, který se na ně valí. Prosíme všechny politiky, aby nekomplikovali školám jejich práci v současné krizové době a aby zabránili přijetí výše uvedených změn ve školské legislativě.

Školství nyní potřebuje především výrazné navýšení finančních investic do technického vybavení, konektivity a personálního posílení. To je bohužel v rozporu s vládou předloženým návrhem státního rozpočtu na rok 2021. V něm se plánuje snížit finanční prostředky na asistenty pedagoga o 1,2 miliardy korun. Oceňujeme, že tento návrh přináší výrazné navýšení financí na ONIV, ale stále se jedná o velmi nízkou částku, která by měla činit minimálně trojnásobek prostředků na ONIV pro rok 2020. Navýšení financí je nutné především v případě mateřských škol. Investice do školství je nejefektivnější investice do budoucnosti České republiky a jejích občanů, proto by mělo jít o nejvyšší prioritu.

Přílohy:

V Praze dne 17. listopadu 2020

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Pedagogická komora, z.s.
Tel.: 775 165 203
radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz

Pedagogická komora, z. s.
Kosmická 742/11
149 00 Praha 4 - Háje
IČO: 06538584
info@pedagogicka-komora.cz
ID datové schránky: m5xqie7
www.pedagogicka-komora.cz

neděle 15. listopadu 2020

Otevřený dopis k plošnému otevření speciálních škol a tříd dne 18. 11. 2020

Adresát:

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
mzcr@mzcr.cz
www.mzcr.cz

 

Otevřený dopis k plošnému otevření speciálních škol a tříd dne 18. 11. 2020

 

Vážený pane ministře,

 

rozhodli jsme se oslovit Vás i úředníky Ministerstva zdravotnictví formou otevřeného dopisu, neboť vláda při nastavování opatření ve školách nenaslouchá názorům pedagogů z praxe.

 

V tomto týdnu jste představil nový protiepidemický systém PES. Pedagogické pracovníky zarazilo hned několik věcí. Především to, že jste vyhlásil termín a způsob otevření škol dříve, než byla zveřejněna tabulka opatření. Na základě prezentovaných informací musíme konstatovat, že její autoři problematice speciálního školství bohužel příliš nerozumí. Nepovažujeme za vhodné otevírat plošně všechny speciální školy i speciální třídy v běžných školách již 18. listopadu 2020.

 

Prvním problémem je otázka zdraví žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti by nově museli navštěvovat prezenční výuku i v době „nejhorší“ situace pandemie. Opravdu jsou autoři protiepidemického systému přesvědčeni, že toto je pro všechny žáky speciálních škol a tříd jediné možné řešení a je to v jejich nejlepším zájmu? Někteří žáci (a není jich málo) mají těžké zdravotní vady, v některých případech dokonce kombinované. Velké množství žáků se zdravotním postižením patří mezi rizikové skupiny, jak je uvádí přímo Ministerstvo zdravotnictví. Navíc jsou mnozí velmi kontaktní a není možné udržet požadovaný „distanc“. Například když je přebalujeme, jsme s nimi v přímém kontaktu ve třídě, pomáháme je oblékat apod. Žáci s mentálním postižením, s PAS nebo s poruchami sluchu nemusí nosit roušky. Žáci ani pedagogové tak nebudou dostatečně chráněni.

 

Myslíme si, že nejlépe své žáky znají jejich učitelé a ředitelé daných škol. Měli by mít proto pravomoc ponechat žáky na distanční výuce, pokud s tím budou souhlasit rodiče žáků. Případně by mohlo jít o výuku kombinovanou. Rodiče žáků, kteří do školy nenastoupí k prezenční výuce, by měli mít možnost nadále čerpat ošetřovné. Rozhodně by neměli být nuceni dát své dítě do školy tím, že s plošným otevřením speciálních škol přijdou všichni rodiče o nárok na ošetřovné. Rodiče musí být těmi, kdo vyhodnotí, zda je pro jejich dítě aktuální situace bezpečná či nikoli. Stejnou možnost volby by měli mít všichni rodiče žáků v běžných školách, tedy nejen žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se učí v běžných třídách v rámci inkluzivního vzdělávání.

 

Druhým problémem je, že školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jak zní jejich oficiální označení, navštěvuje obrovská škála žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Je kardinální rozdíl mezi dítětem s dobrým intelektem a zároveň se smyslovým postižením (nebo tělesným či logopedickým) a dítětem s mentálním postižením. Neobstojí argument, že se všichni žáci ze speciálních škol špatně učí on-line, a tudíž je pro ně nutná výhradně prezenční výuka. Je třeba rozlišovat mezi jednotlivými typy speciálních škol i jejich žáky.

 

Tím, že nutíte žáky speciálních škol nastoupit na prezenční výuku, vystavujete nebezpečí nejen je a jejich rodiny, ale i pedagogy. V době, kdy byly speciální školy uzavřeny, byly počty pozitivně testovaných obdobně vysoké, jako jsou nyní, když tyto školy otevíráte. Není toto rozhodnutí postaveno pouze na snaze populisticky vyhovět nátlakovým skupinám, nikoliv na odborném posouzení epidemické situace?

 

Při současné distanční výuce, která ve speciálních školách probíhala pouhých 14 dní, se ukázalo, že je velké množství žáků schopno pracovat on-line. Dokonce to mnohým žákům vyhovuje více, protože při vypracovávání úloh nejsou nijak tlačeni časem a doma mají možnost rozvrhnout si práci v průběhu dne dle svých potřeb a možností rodiny. Tuto zpětnou vazbu jsme dostávali již na jaře. Velké množství rodičů si chválilo právě ten klid. Ano, jsou i rodiče, kteří chtějí, aby děti do školy chodily, protože jim jde především o socializaci dětí.  Škola je ovšem primárně vzdělávací instituce. Nejsme hlídací agentury. Nemůžeme suplovat to, že stát nabízí jen minimální množství tzv. odlehčovacích služeb za přijatelnou cenu. 

 

V této chvíli je jasné, že s danou situací, tedy nástupem všech žáků do speciálních škol a tříd od 18. 11. 2020, již nelze nic udělat, neboť to bylo rozhodnuto bez nás – pracovníků těchto škol. Nebyl nám poskytnut časový prostor k tomu, abychom mohli protiepidemický systém připomínkovat, ani nám to nebylo nabídnuto. Přesto věříme, že lze při případné příští úpravě jednotlivých položek tabulky PES umožnit, aby speciální školy mohly poskytovat nejen prezenční, ale i distanční výuku. A to i v rámci fialového, tedy nejkritičtějšího pásma. 

 

V Praze dne 15. listopadu 2020

 

Za sekci speciálních pedagogů Pedagogické komory, z. s.


Mgr. Jana Karvaiová

speciální pedagog


Pedagogická komora, z. s.

Kosmická 742/11

149 00 Praha 4 - Háje

IČO: 06538584

info@pedagogicka-komora.cz

ID datové schránky: m5xqie7

www.pedagogicka-komora.cz


Nejdůležitější odkazy a zdroje k nouzovému stavu a koronakrizi

 

Aktualizace k 16. 11. 2020: Doplněna Opatření PES pro oblast školství

Kontaktní údaje na MŠMT a na hygienické stanice (pro učitele a ředitele škol)

 

Kontaktní údaje MŠMT

Aktuální k 14. 11. 2020

Pokud jste nenašli odpovědi na vaše dotazy týkající se koronaviru, obraťte se na některou z linek MŠMT:
 • 773 752 601
 • 723 447 114
 • 770 158 757
 • 773 750 351

Linka pro ředitele škol: 771 139 410

Linky jsou v provozu každý všední den od 8.00 do 17:00 hodin.

Kontakty na hygienické stanice


Centrální linka hygieny: 1221

 • Hygienická stanice hl. m. Prahy: hdm@hygpraha.cz
 • KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz
 • KHS Jihočeského kraje: hdm-all@khscb.cz
 • KHS Plzeňského kraje: petra.langova@khsplzen.cz
 • KHS Karlovarského kraje: klara.coganova@khskv.cz
 • KHS Ústeckého kraje: jan.bechyne@khsusti.cz
 • KHS Libereckého kraje: hdm@khslbc.cz
 • KHS Královéhradeckého kraje: zaneta.moravkova@khshk.cz
 • KHS Pardubického kraje: lenka.labudova@khspce.cz
 • KHS kraje Vysočina: kamila.hodacova@khsjih.cz
 • KHS Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz
 • KHS Jihomoravského kraje: hdm@khsbrno.cz
 • KHS Olomouckého kraje: dana.vranova@khsolc.cz
 • KHS Zlínského kraje: ivana.lukasikova@khszlin.cz

Linky Státního zdravotního ústavu

 • 724 810 106
 • 725 191 367
 • 725 191 370 

sobota 14. listopadu 2020

MŠMT: O uzavření mateřské školy rozhoduje ředitel

Zveřejňujeme celou odpověď z MŠMT na dotaz prezidenta Pedagogické komory ohledně přerušení provozu mateřské školy, kterou jsme obdrželi na e-mail.
Vážený pane Sárközi,

stále platí, že v případě nenadále situace může ředitel mateřské školy její provoz v souladu s ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po projednání se zřizovatelem omezit či přerušit. Tento postup může využít právě i v době vrcholící pandemie, pokud by se např. nedařilo zajistit řádný provoz mateřské školy, např. z důvodu zvýšené nemocnosti či karantény zaměstnanců, příp. též v období tzv. vedlejších prázdnin základních škol (podzimních, jarních, velikonočních). Organizace provozu mateřské školy včetně rozdělení do tříd a dalších skupin, provoz kroužků apod. je plně v rukou ředitele školy.​

Školu může uzavřít ředitel školy, je orgánem veřejné moci. V tomto případě mají rodiče také nárok na ošetřovné. V tuto chvíli naleznete informace na stránkách https://www.mpsv.cz/osetrovne.

Nadále však platí povinnost denní, minimálně čtyřhodinové, docházky pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání v souladu s ust. § 34 odst. 1 a § 34a školského zákona, samozřejmě vyjma případů, kdy je dítě nemocné či jinak krátkodobě omluvené v souladu se školním řádem. Pokud dítě nebylo nemocné ani mu nebyla nařízena karanténa, zodpovědnost za jeho zdravotní stav nese zákonný zástupce. Ředitel školy nemá pravomoc vyžadovat nad rámec jiných zákonných ustanovení dokládání zdravotního potvrzení.

Současně také nelze omezit docházku určité skupiny dětí do mateřské školy, aby se alespoň na nějakou přechodnou dobu snížil počet dětí ve třídě. Pokud je dítě do mateřské školy přijato a škola je v provozu, má dítě nárok na každodenní docházku. Je tedy na uvážení zákonných zástupců dětí, zda si dítě ponechají doma či pošlou do mateřské školy. Nelze diskriminovat některou ze skupin rodičů, aby své dítě do školy nedávaly.

Počty škol, případně učitelů či žáků, kteří prošli karanténou či nemocí, mají krajské hygienické stanice (resp. gesčně příslušné Ministerstvo zdravotnictví), které o karanténě z epidemiologického hlediska rozhodují. Ministerstvo zdravotnictví vydalo také metodiku pro postup při nařizování karantény ve školách (přikládám). Pro přesná čísla se proto obraťte na gesčně příslušné Ministerstvo zdravotnictví. Aktuální informace včetně kompletní statistiky lze nalézt na https://koronavirus.mzcr.cz/.​

S pozdravem

Mgr. Miluše Málková
ministerský rada
Oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 812 371
e-mail: miluse.malkova@msmt.cz
www.msmt.cz

Ministerstvo zdravotnictví: Počet škol v karanténě


Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi se před 14 dny obrátil na Ministerstvo zdravotnictví ČR s žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím ohledně počtu škol v karanténě. Ministerstvo informace ve standardní lhůtě neposkytlo a prodloužilo ji o dalších 10 dní... Celá odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR je k dispozici zde.

pátek 13. listopadu 2020

Kraj Vysočina: Čtvrtina mateřských škol v karanténě

Pedagogická komora, z. s., oslovila všechny krajské hygienické stanice s žádostí o poskytnutí statistik, v kolika mateřských školách byla od září 2020 vyhlášena karanténa. KHS v Jihlavě nejprve zaslala odpověď, v níž se mimo jiné uvádí:


"K Vaší výše uvedené žádosti KHS kraje Vysočina uvádí, že z důvodu nákazy onemocněním COVID-19 KHS kraje Vysočina nenařídila uzavřít žádnou mateřskou školu, základní školu ani základní školu zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona."

Po upozornění diskutujících ve facebookové skupině Pedagogické komory Učitelky MŠ sobě (PK), že v jejich mateřské škole na území Kraje Vysočina byla karanténa vyhlášena, požádal prezident Pedagogické komory Radek Sárközi znovu příslušnou hygienickou stanici o zaslání aktuálních údajů. Tentokrát KHS v Jihlavě statistiky obratem zaslala, a to k 30. říjnu 2020. Z údajů vyplývá, že byla v posledním říjnovém týdnu v Kraji Vysočina vyhlášena karanténa v 71 mateřských školách z 288, což je 25 % MŠ.


čtvrtek 12. listopadu 2020

MPSV: Ošetřovné při uzavření mateřské školy

Z odpovědi MPSV na dotaz prezidenta Pedagogické komory, z.s., k ošetřovnému při přerušení provozu mateřské školy z rozhodnutí ředitelky MŠ (nikoliv krajské hygienické stanice) vybíráme:


Pokud se týká uzavření mateřských škol, tak podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ZNP), platí, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože mateřská škola (dále jen „školka“) byla uzavřena z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Za „příslušný orgán“ se považuje jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která má pravomoc školku (příp. její část) uzavřít např. hygiena, statik, zřizovatel školky. Za „nařízení“ příslušného orgánu lze považovat jakýkoli právní akt vydaný na základě zmocnění obsaženém v zákoně, kterým se školka uzavírá. Pokud se týká „jiné nepředvídané události“, tak se vždy musí jednat o událost nepředvídanou, tj. událost, která znemožňuje provoz školky z objektivních, „vnějších“, předem nezjistitelných důvodů.

V případě, kdy ředitel/ka školky uzavře školku na základě svého rozhodnutí (příp. po konzultaci se zřizovatelem), vznikne nárok na ošetřovné pouze tehdy, pokud by toto uzavření bylo způsobeno objektivními důvody, např. pokud by onemocněl či v karanténě byl takový počet učitelek, že by nebylo možné provoz mateřské školky zajistit při dodržení všech přepisů upravujících podmínky jejího provozování. Takovouto situaci by bylo možno z hlediska provozu školky charakterizovat jako nepředvídanou (nelze předem určit, kdo kdy onemocní, případně komu bude kdy nařízena karanténa). Pokud se jedná o příčinu související s onemocněním COVID-19 (zde patří i karanténa učitelů znemožňující provoz MŠ), vyplácí se ošetřovné po celou dobu uzavření, v případě uzavření z jiného důvodu po dobu stanovenou v ZNP (9 dnů, nebo pro samoživitele 16 dnů).

Doporučuji rodičům sledovat webové stránky MPSV, kde průběžně aktualizujeme informace k ošetřovnému včetně odkazu na tiskopis žádosti a návodu k vyplnění, na adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Vážený pane prezidente, pokud je škola, mateřská škola (a další zařízení pro děti) otevřená, tzn., že dítě může do zařízení docházet, tak ošetřovné rodiči nenáleží, pokud dítě do zařízení z nějakého důvodu nepošle. Děkuji za Váš námět, ale aktuálně se o změně v této oblasti neuvažuje.


Celou odpověď z MPSV naleznete zde.

Mateřské školy a koronavirus

Někteří zřizovatelé mateřských škol oslovili rodiče, aby raději nechali své děti doma a neposílali je do mateřské školy, pokud nemusí...

středa 11. listopadu 2020

Počet mateřských škol v karanténě roste. Vláda by měla začít problém řešit

Pedagogická komora, z.s., oslovila jednotlivé krajské hygienické stanice s dotazem, v kolika mateřských školách byla od letošního září vyhlášena karanténa kvůli koronaviru. Z obdržených údajů vyplývá, že ve Zlínském kraji postihla karanténa v tomto školním roce již 41 % mateřských škol (155 MŠ), v Plzeňském kraji to bylo 29 % mateřských škol (81 MŠ). V posledním říjnovém týdnu se na území Hlavního města Prahy ocitlo v karanténě 109 mateřských škol (25,5 % MŠ), ve Středočeském kraji šlo o 155 mateřských škol (19 % MŠ).


Statistiky zahrnují mateřské školy, které byly buď uzavřeny zcela, nebo v nich byla vyhlášena karanténa alespoň v jedné třídě. Pokud přerušila provoz mateřské školy její ředitelka z jiného důvodu, například kvůli nedostatku personálu nebo minimálnímu počtu dětí, do statistik hygieny se škola nezapočítává.

„Překvapuje mě, že přestože počet mateřských škol v karanténě narůstá, vláda se tímto problémem vůbec nezabývá,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „myslím si, že odpovědní ministři by se měli snažit mateřským školám pomoci, protože některé se s karanténou potýkají opakovaně, nikoliv jejich problémy ignorovat.“

Například ředitelka mateřské školy Gabriela Lacková musela řešit karanténu již třikrát.

„Pomohlo by, kdyby epidemiologové i politici veřejně vyzvali rodiny, které nejsou nuceny posílat své děti do mateřské školy, aby je nechaly doma a omezily tím počet sociálních kontaktů,“ doporučuje Petra Gregorová, ředitelka MŠ.

Někteří ředitelé mateřských škol nebo jejich zřizovatelé tak již učinili. Například vedení magistrátů Ústí nad Labem a Hradce Králové požádalo rodiče, aby své děti do mateřských škol neposílali, pokud nemusí. Podobné výzvy zazněly i z městských částí Praha 6 nebo Praha 13.

„Další možností by bylo uzavření mateřských škol mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, nebo příslušnou krajskou hygienickou stanicí, ale s výjimkou pro děti všech pracujících rodičů, které by do mateřské školy mohly nadále docházet,“ navrhuje ředitelka MŠ Natália Toflová, „ostatní rodiny mají možnost během současné mimořádné situace nechat své děti doma a přispět tím k boji s epidemií.“

Pracovníci mateřských škol by ocenili, kdyby jim vláda zajistila ochranné prostředky, nejlépe kvalitní české respirátory nebo roušky z nanomateriálů, aby nemuseli používat doma šité roušky, které je dostatečně nechrání. Pomohlo by, kdyby třídy v mateřských školách musely být homogenní (v současné době se třídy ráno o odpoledne spojují). Opatření, která více chrání učitelky i děti, se zavádějí například v mateřských školách na Slovensku. Jinde v zahraničí jsou školy vybavovány čističkami vzduchu a UV sterilizátory.

Počet dětí ve třídách mateřských škol, kde jich může být až 28 najednou, by pomohlo snížit, kdyby rodiče měli nárok na ošetřovné, i když nebyla mateřská škola uzavřena. Tato možnost se osvědčila na jaře, kdy byla situace méně kritická než v současnosti, ale od července byla bohužel zrušena. Nyní rodiče, kteří své děti do mateřské školy neposílají, protože se bojí nákazy, nárok na ošetřovné nemají.


„Ministerstvo zdravotnictví by mělo začít zveřejňovat statistiky, které dostává z jednotlivých krajských hygienických stanic, aby je bylo možné analyzovat,“
dodává Radek Sárközi, „je třeba, aby ministerstvo školství začalo sbírat údaje přímo ze škol, bez toho nelze závažnost problému včas průběžně vyhodnocovat, pomohlo by to nejen nyní v případě mateřských škol, ale i po obnovení provozu základních a středních škol.“

Krajské hygienické stanice zaslaly Pedagogické komoře informace v různé formě. Některé poskytly podrobné statistiky za všechny školy, které zasílají každý týden na ministerstvo zdravotnictví, jiné se vyjádřily pouze obecně k počtu mateřských škol v karanténě, řada z nich bohužel neodpověděla vůbec nebo žádná data neposkytla. Jelikož byly informace zaslány v různé podobě, nejsou vzájemně srovnatelné.

Podle informací z mateřských škol hygiena v některých případech karanténu nevyhlásí, i když mají učitelky pozitivní nález na koronavirus. Navíc testování dětí neprobíhá důsledně. Někdy hygiena ředitele vůbec neinformuje o tom, že je pracovník mateřské školy nebo dítě v karanténě. Jedním z důvodů je, že jsou nyní hygienické stanice přetížené.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz


Příklady postupného nárůstu počtu mateřských škol, v nichž byla vyhlášena karanténa:

Hlavní město Praha
2. 10. 2020: 18 MŠ
16. 10. 2020: 49 MŠ
23. 10. 2020: 71 MŠ
30. 10. 2020: 109 MŠ

Středočeský kraj
41. týden: 44 MŠ
42. týden: 91 MŠ
43. týden: 140 MŠ
44. týden: 155 MŠ

Počty mateřských škol ve školním roce 2019/2020 (MŠMT)MŠMT: Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu).

Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměst nance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

pátek 6. listopadu 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Nová šetření k distanční výuce

 V tomto rozcestníku naleznete přehled nových šetření k distanční výuce...


Jak v nezvyklé situaci děti vnímaly své školní povinnosti? Dvě třetiny z nich (64,6 %) mělo pocit, že jim školních povinností přibylo. Myslí si to především ti starší z celého výzkumného vzorku – sedmáci a deváťáci. Dle vlastních odhadů věnovaly děti plnění školních povinností v průměru 2 a tři čtvrtě hodiny denně (dívky o cca 20 minut více než chlapci).

„Pociťovaný nárůst školních povinností nemusí znamenat, že jich skutečně přibylo. Může to souviset s tím, že děti začaly pracovat z domova více než dřív, a subjektivně tak získaly pocit větších nároků,“ doplňuje Petr Baďura.

České děti byly během jara 2020 hodně online, a to nejen kvůli plnění školních povinností na dálku. Jejich času za obrazovkami dominovalo také hraní počítačových her. Chlapci se jim věnovali v průměru 3 hodiny denně, děvčata pak výrazně méně – 1 hodinu a 10 minut denně. Dívky naopak porážely chlapce v času stráveném na sociálních sítích (2:44 hod. u dívek a 1:55 hod. u chlapců). Poměrně dost času trávili mladí Češi „v karanténě“ také sledováním filmů a videí – průměrně 2 a tři čtvrtě hodiny denně, přičemž tento údaj je shodný jak pro skupinu chlapců, tak pro skupinu dívek.

čtvrtek 5. listopadu 2020

Radek Sárközi odpovídal na dotazy portálu Vzdělávací služby

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z.s., v rozhovoru se Vzdělávacími službami na téma stávajícího nouzového stavu v ČR a jeho promítnutí do oblasti vzdělávání. Celý rozhovor si můžete přečíst zde. Výběr z odpovědí:

Pokud bude pokračovat současný chaos, budou se u nás vracet další a další vlny nákazy. Lidé si neváží toho, co mají a považují to za samozřejmost, dokud o to nepřijdou. Nyní spoustu běžných věcí dělat nesmí. Už dvakrát v tomto roce přišli žáci o možnost chodit do školy. Věřím, že si teď budou školy i učitelů mnohem více vážit.

Chybí mi osvětová kampaň v médiích, například proč a jak nosit roušky, proč je lepší profesionálně vyrobená nanorouška než ta ušitá doma, jak dodržovat rozestupy, co znamená minimalizovat počet kontaktů s dalšími lidmi. Možná to vypadá banálně, ale řada lidí nedodržuje základní preventivní pravidla, což prodlužuje období, kdy budou školy uzavřeny. Média jsou plná spekulací, polopravd a dezinformací. Vláda jim může čelit pouze masivní placenou kampaní, v níž ale musí vystupovat odborníci, nikoliv politici. Rovněž by se měly zveřejňovat podrobné statistiky. Obávám se, že některá důležitá data se ani nesbírají. Nechápu, proč MŠMT už na jaře neudělalo web pro rodiče, na kterém najdou přehledné informace o aktuálních opatřeních a tipy k distanční výuce.

Já bych byl rád, kdyby Robert Plaga zřídil krizový tým složený ze zástupců největších školských spolků (školské odbory, Pedagogická komora, CZESHA…) a dalších organizací (například rodičů, studentů apod.). Ale pan ministr bohužel s nikým nekomunikuje. Na jeho opatřeních je vidět, že nebyla konzultována s učiteli z praxe. Myslím si, že největší brzdou pozitivních změn ve školství je přímo on. Premiér měl Roberta Plagu odvolat už na jaře, protože vůbec nezvládá krizové řízení ani komunikaci. Snad to udělá co nejdříve a přijde nový ministr, který bude komunikovat se všemi aktéry ve vzdělávání.