neděle 26. listopadu 2023

Vývoj výše platů nepedagogických pracovníků škol

Zveřejňujeme grafy Ministerstva školství, které ukazují vývoj výše platů/mezd nepedagogických pracovníků ve školství mezi roky 2017 a 2022. Jedná se vždy o průměrné hrubé měsíční platy/mzdy.

Z údajů MŠMT jsme vypočítali meziroční procentuální nárůst platů/mezd. Jednak pro nepedagogické pracovníky bez vedoucích nepedagogických pracovníků a jednak včetně vedoucích nepedagogických pracovníků.

Zatímco v letech 2017 až 2020 vidíme výrazný nominální růst, od roku 2021 je růst platů/mezd nižší. Vzhledem k aktuální vysoké inflaci dochází ke skokovému poklesu reálných platů/mezd...


Tarifní tabulka pro nepedagogické pracovníky platná od 1. září 2022


Platové třídy nepedagogických pracovníků škol 

Usnesení Senátu ohledně 130 % průměrné mzdy v ČR pro učitele

Dne 1. června 2023 schválili senátoři 200. usnesení Senátu, které se mimo jiné týkalo garance financí na platy učitelů v takové výši, aby bylo zajištěno 130 % průměrné mzdy v ČR daného kalendářního roku. Pro toto usnesení hlasoval mimo jiné i současný ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

200. USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze konané dne 1. června 2023 přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 91/

Senát...

V. požaduje, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajistilo, že celková garantovaná výše 130 % finančních prostředků určených na platy učitelů v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele, bude kopírovat předpokládanou aktuální průměrnou hrubou měsíční nominální mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, nebo, aby byl jasně a transparentně stanoven koeficient výpočtu zákonem garantované výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok tak, aby byla dosažena garance 130 % k predikci aktuálního roku;

čtvrtek 23. listopadu 2023

Spolek Pedagogická komora podporuje poslanecké pozměňovací návrhy navyšující školský rozpočet

Stejně jako v minulých letech i v tomto roce podpořila Pedagogická komora, z. s., všechny pozměňovací návrhy k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2024, kterými poslanci chtějí navýšit finanční prostředky pro kapitolu školství. Většina z nich jen dorovnává výdaje na částku z roku 2023. Poslanecká sněmovna bude o všech pozměňovacích návrzích hlasovat ve třetím závěrečném čtení již 29. listopadu 2023.

PN 3601 (K. Rais, J. Berkovcová, S. Fridrich)
Zvýšení finančních prostředků na tarifní část mezd akademických pracovníků vysokých škol (asistenti, odborní asistenti…) o 10 %, tj. navýšení podkapitoly „Věda a vysoké školy“ o 1,75 mld. Kč.

PN 3602 (K. Rais, J. Berkovcová)
Dorovnání financí na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), ze kterých školy hradí například učebnice a pomůcky pro žáky, dopravu na plavecký výcvik nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků, na jejich nominální výši z roku 2021, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 1,23 mld. Kč.

PN 3603 (K. Rais, J. Berkovcová)
Dorovnání chybějících finančních prostředků na platy 17 020 nepedagogických pracovníků ve školství, s nimiž rozpočet na rok 2024 vůbec nepočítá, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 6,82 mld. Kč.

PN 3604 (K. Rais, J. Berkovcová)
Dorovnání výdajů pro organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež (Skaut apod.), na nominální výši z roku 2023, tj. navýšení podkapitoly „Podpora činnosti v oblasti mládeže“ o částku 20,5 mil. Kč.

PN 3700 (J. Berki, M. O. Havel, M. Kupka, K. Kocmanová, D. Šimek)
Obdoba PN 3604 - navýšení výdajů pro organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež (Skaut apod.), ale pouze o 7 mil. Kč.

PN 3550 (Z. Kettner)
Zvýšení finančních prostředků na platy učitelů, ostatních pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků ve školství o 10 %, aby bylo splněno programové prohlášení vlády, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 18,15 mld. Kč.

PN 3551 (Z. Kettner)
Obdoba PN 3602 - dorovnání financí na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), ale jen na jejich nominální výši z roku 2023, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 323 tis. Kč.

PN 3552 (Z. Kettner)
Dorovnání finančních prostředků na platy ostatních pedagogických pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, vychovatelky školních družin…) a nepedagogických pracovníků (kuchařky, školníci, účetní…) ve školství, na nominální výši roku 2023, aby nedošlo k jejich snížení o 2 %, jak požaduje vláda, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 3,56 mld. Kč.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

středa 22. listopadu 2023

Fakta ke stávce z MŠMT nebo dezinformace šířené Mikulášem Bekem?

Ministr školství Mikuláš Bek zveřejnil na svém Twitteru (X) materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Fakta ke stávce“. Viz též facebooková stránka MŠMT. Podle mého názoru se jedná o hrubě manipulativní tvrzení, která jsou na pokraji dezinformace. Rozeberme si jednotlivé body...


Rozpočet školství pro příští rok vzroste o 8 mld.

Podle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 se má celkový rozpočet kapitoly 333 MŠMT zvýšit o 1,239 mld. (bez podílu EU/FM), respektive o 3,945 mld. (včetně podílu EU/FM), což je nárůst o 1,49 %. Stávka ve školství se ovšem týká pouze rozpočtů veřejných mateřských, základních a středních škol a dalších školských zařízení. Výdaje na regionální školství se zvyšují o 1,476 mld. (včetně podílu EU/FM), což je nárůst o 0,73 %. V oficiálním materiálu MŠMT se zároveň uvádí: „Ve školním roce 2023/2024 lze v RgŠ očekávat nárůst výkonů celkem o téměř 28 tisíc dětí, žáků a studentů, tj. nárůst o cca 1,5 %.“

Procentuální růst výdajů je tudíž o polovinu nižší, než činí nárůst výkonů! V nominální částce jde sice o mírný nárůst o 0,73 %, ovšem reálně se jedná o propad. A to v něm není zohledněna inflace… „Navržený rozpočet mzdových prostředků na rok 2024 pro RgŠ ÚSC je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 zvýšen o 1 669 924 856 Kč (včetně příslušenství o 1 255 789 621 Kč), tj. o 1,3 % (včetně příslušenství o 0,7 %).“

Kvalita vzdělávání se nesníží.

Ministr školství Mikuláš Bek poslal do připomínkového řízení návrh novelizace nařízení vlády k PHmax, podle kterého se má od 1. září 2024 snížit maximální počet hodin výuky proplacený školám státem o 15 % v případě středních škol, o 10 % v případě konzervatoří a nižších ročníků víceletých gymnázií a o 6 % v případě základních škol. To povede k omezení dělit třídy na výuku některých předmětů, což bude mít negativní vliv na kvalitu vzdělávání.

Proti tomuto návrhu protestovala většina připomínkových míst (podporu má pouze z MŠMT a Ministerstva financí…): „Připomínková místa protestují proti snížení PHmax“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/pripominkova-mista-protestuji-proti.html).

Platy učitelů v příštím roce porostou.

V roce 2021 pobírali učitelé 126,4 % průměrné mzdy v ČR, v roce 2022 to bylo už jen 120 %, v roce 2023 to je 116,6 % a predikce pro rok 2024 činí 113,5 % průměrné mzdy v ČR. Platy učitelů budou tudíž již třetí rok za sebou klesat, přestože se vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení zavázala, že platy učitelů (původně všech pedagogických pracovníků) udrží na 130 % průměrné mzdy v ČR.

Jaká bude skutečná nominální výše platů učitelů v roce 2024, nelze nyní odhadnout, jelikož ředitelé škol obdrží finance na platy všech zaměstnanců v jednom balíku. Pokud budou chtít, aby jim neodešli nepedagogičtí pracovníci a ostatní pedagogičtí pracovníci, na jejichž platy se plošně snižuje objem financí o 2 %, budou jim minimálně tento dvouprocentní pokles kompenzovat z financí původně určených na odměny pro učitele.

V případě nepedagogických pracovníků ovšem hrozí, že objem financí na jejich platy bude nižší o dalších 22 %, a to proto, že v rozpočtu na rok 2024 chybí finance na 17 000 plných úvazků nepedagogů, což odpovídá celkové sumě 6,8 mld. korun. I zde panují obavy, že tyto peníze budou muset ředitelé škol dorovnávat z financí původně určených na odměny pro učitele…

„Navržená výše rozpočtových zdrojů však zároveň představuje v oblasti nepedagogické práce ve školách a školských zařízeních snížení o 5 301 422 077 Kč (včetně příslušenství o 6 822 877 779 Kč), což představuje snížení počtu zaměstnanců o 17 020,04.“ (zdroj: https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/rozpocet-2024-kapitola-333-msmt.html)

Celkový počet státem financovaných výukových hodin v příštím roce poroste.

Vzhledem k tomu, že v roce 2024 vzroste počet dětí, žáků a studentů o 28 000, je logické, že musí růst počet tříd, učitelů i výukových hodin. Ovšem od 1. září 2024 má dojít k seškrtání PHmax. To se v roce 2024 projeví jen v posledních čtyřech měsících roku, ale v roce 2025 už se tato redukce počtu státem financovaných výukových hodin projeví plně.

Financování asistentů pedagoga se v příštím roce nezmění.

Tzv. parametrizace financování asistentů pedagoga je součástí návrhu novelizace školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících (https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKLRZZD9/KORNCSBQAZ2Y). Je skrytá pod novelizačním bodem 6. V § 16 se doplňuje odstavec 11, který zní: „(11)Podpůrné opatření podle odstavce 2 písm. g) nelze poskytovat žákovi základní školy nebo účastníkovi školní družiny…“. Předpokládaná účinnost této legislativní změny měla být původně od 1. ledna 2024, ale jelikož tato novela nebyla doposud schválena Poslaneckou sněmovnou, určitě se nestihne a bude muset být dodatečně změněna. Jaké nové datum účinnosti bude nakonec schváleno, není v tuto chvíli jisté. Předpoklad je 1. ledna 2025.

U nepedagogických pozic se omezení dotkne pouze neobsazených míst.

V roce 2023 pracovalo ve školství 77 000 nepedagogů. Údaje MŠMT ohledně počtu neobsazených pozic činí 8 000 plných úvazků nepedagogických pracovníků. Pokud by se tyto pozice škrtly, respektive ponížily finance na ně, povede to ke snížení platů nepedagogů přibližně o 10 %. V současnosti totiž může ředitel školy peníze určené na neobsazená místa rozdělit mezi pracovníky, kteří dělají práci za chybějící kolegy. Například kuchařky školních jídelen navaří stanovený počet obědů v menším počtu pracovníků, než stanovuje normativ. Nyní mají za více práce o něco více peněz, nově tuto práci navíc nedostanou zaplacenu. Otázka je, zda za těchto podmínek budou ochotné setrvat v této velice náročné práci a nenajdou si jiné zaměstnání… Opět se nabízí možnost, že tento výpadek financí bude ředitel školy saturovat z peněz původně určených na odměny pro učitele.

Stávkové požadavky školských odborů a materiál MŠMT

Závěrem si zrekapitulujme stávkové požadavky ČMOS PŠ: Prvním stávkovým požadavkem „zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy“ se materiál MŠMT zabývá jen okrajově (asistenti pedagoga, PHmax) a poněkud zavádějícím způsobem. Druhým stávkovým požadavkem „zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024“ se materiál MŠMT zabývá velmi nekorektním (až manipulativním) způsobem. Třetím stávkovým požadavkem „nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily“ se materiál MŠMT nezabývá vůbec.

Celý materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze tudíž označit minimálně za zavádějící. Vytrhává údaje z kontextu a manipulativně vybírá jen některé nedůležité položky. Jelikož to dělá záměrně, nebál bych se ho označit za dezinformační vůči pracovníkům ve školství, respektive vůči všem občanům České republiky.

Zveřejněním tohoto materiálu MŠMT pan ministr školství Mikuláš Bek ztratil poslední zbytky důvěry mezi pracovníky ve školství. Myslím si, že je nejvyšší čas, aby ho premiér Petr Fiala odvolal z funkce ministra školství.

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku Pedagogická komora
www.pedagogicka-komora.cz

úterý 21. listopadu 2023

Radek Sárközi odpovídá na nejčastější dotazy ke stávce ve školství

Během posledního týdne jsem obdržel desítky dotazů k chystané jednodenní výstražné stávce ve školství, kterou vyhlásily školské odbory na pondělí 27. listopadu 2023. Rozhodl jsem se zveřejnit nejčastější otázky společně s mými odpověďmi... Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s.

AKTUALIZACE: Pokud se učitel zapojí do pondělní stávky a v týdnu bude suplovat, bude to přespočetná hodina?
"Účast ve stávce se posuzuje jako překážka na straně zaměstnance. Z toho důvodu budou hodiny přímé pedagogické činnosti za pondělí považovány za vykonané. Případné suplování v daném týdnu bude pak posouzeno jako přespočetná hodina, pokud samozřejmě daný učitel svou přímou pedagogickou činnost splnil i ve zbytku týdne." (zdroj: facebooková stránka Střední článek MŠMT)

Kde najdu informace k pondělní stávce?
Stávku organizují školské odbory, proto je třeba navštívit internetové stránky ČMOS PŠ (https://skolskeodbory.cz). Základní informace naleznete na našem webu v článku „Spolek Pedagogická komora podporuje jednodenní stávku ve školách dne 27. 11. 2023“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/spolek-pedagogicka-komora-podporuje.html). 

Jaké jsou stávkové požadavky?
ČMOS PŠ uvádí následující: „Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:
- zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
- zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
- nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.“


Co je cílem stávky?
Cíl stávky zformulovaly školské odbory takto: „Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.“

Jaké omezení výuky hrozí?
Jedná se o návrh novelizace nařízení vlády, podle kterého se má základním a středním školám snížit od 1. 9. 2024 tzv. PHmax (maximální počet hodin výuky hrazený MŠMT). V případě středních škol to bude v průměru o 15 %, u konzervatoří a nižších ročníků víceletých gymnázií o 10 % a základních škol o 6 %. Více informací naleznete zde: „Připomínková místa protestují proti snížení PHmax“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/pripominkova-mista-protestuji-proti.html).

Jaké budou v příštím roce platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů?
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 počítá s plošným snížením platů kuchařek školních jídelen, uklízeček, školníků, administrativního personálu a dalších nepedagogických pracovníků ve školství o 2 %. Toto snížení platů o 2 % se týká i školních psychologů, speciálních pedagogů, vychovatelek školních družin, asistentů pedagoga a ostatních pedagogických pracovníků. Navíc v rozpočtu chybějí finance na 17 020 plných úvazků nepedagogických pracovníků. Více viz „Návrh rozpočtu MŠMT na rok 2024 (kapitolní sešit)“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/rozpocet-2024-kapitola-333-msmt.html). Všem zaměstnancům se dále snižuje příspěvek FKSP ze 2 % na 1 % a zvyšují se odvody o 0,6 %.

Které organizace stávku ve školství podpořily?
Kromě ČMOS PŠ, který stávku organizuje, ji podpořila Rada Asociace ředitelů základních škol (https://www.asociacezs.cz/aktualne-1/stanovisko-rady-asociace-reditelu-zakladnich-skol-cr-ke-stavce-122cs.html) nebo Pedagogická komora, z. s. (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/pedagogicka-komora-podporuje-vyhlaseni.html).

Můžeme stávkovat, když na naší škole není nikdo v odborech?
Rozhodně ano, stávkovat může každý zaměstnanec - bez ohledu na to, zda je členem odborů, nebo není. Jedná se o ústavní právo garantované Listinou základních práv a svobod. V účasti na stávce nesmí být nikomu bráněno, ani do ní nesmí být nikdo nucen. Na webu školských odborů byl zveřejněn návod, jak správně postupovat, pokud se chcete zapojit do stávky. Viz článek „Výstražná jednodenní stávka a společné protestní odborové akce“ (https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka).
 
Komu mám nahlásit, že chci stávkovat?
Účast ve stávce je nutné nahlásit především svému zaměstnavateli, což je většinou ředitel školy (v případě školských zařízení je to ředitel dané organizace). Pokud máte ve škole již ustavený stávkový výbor, oznamte, že se chcete zapojit do stávky, členům tohoto stávkového výboru. Zástupce stávkového výboru následně oznámí řediteli školy, kolik zaměstnanců chce stávkovat. Tuto informaci by měl ředitel školy obdržet nejpozději ve středu 22. 11. 2023. Pokud ještě stávkový výbor na škole nemáte, budete ho muset nejprve založit. Kontaktní osobou, která řediteli školy oznámí, že chcete s kolegy stávkovat, budete pak nejspíše Vy osobně… O tom, že se na vaší škole stávkuje, se musí dozvědět rovněž školské odbory, které stávku organizují, jinak byste stávkovali vlastně zbytečně. Proto co nejdříve kontaktujte příslušeného krajského koordinátora ČMOS PŠ – jejich seznam je součástí článku „Výstražná jednodenní stávka a společné protestní odborové akce“ (https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka).

Najdu někde vzorové dokumenty ke stávce?
Ve výše uvedeném odkazu na článek na webu školských odborů postupně přibývají přílohy včetně různých vzorových dokumentů. Nebo si na našem webu stáhněte soubor ve Wordu s třemi vzorovými „dopisy“, které je třeba postupně doručit řediteli školy: Pedagogická komora, z. s.: Vzory 3 dokumentů ke stávce (oznámení řediteli školy): https://docs.google.com/document/d/1ag3lWAUOw8QGfQBPpax7p6EJfSXnAsCw/edit (přímý odkaz).

Dokdy musím jednotlivé dokumenty řediteli školy doručit?
První dokument s oznámením, že se zaměstnanci školy chtějí zúčastnit stávky, je třeba doručit řediteli školy do středy 22. 11. 2023, a to i v případě, že chce stávkovat jen jeden zaměstnanec ze všech. Nejpozději v pátek 24. 11. 2023 je třeba řediteli školy doručit dokument, kteří zaměstnanci jmenovitě chtějí v pondělí stávkovat. A po stávce 27. 11. 2023 je nutné řediteli školy doručit poslední dokument, v němž se jmenovitě uvede, kdo se stávky skutečně zúčastnil. Z toho vyplývá, že každý zaměstnanec má čas na rozmyšlenou až do pondělního rána, kdy se už musí definitivně rozhodnout, zda bude v ten den stávkovat, nebo nebude…

Musím být v době stávky přítomná na svém pracovišti?
Účast ve stávce je omluvenou nepřítomností na pracovišti. Stávkující tudíž nepracuje, a to ani ve škole, ani doma. Ředitel školy nemůže stávkujícímu zaměstnanci zadat práci na doma, natož ho nutit přijít do práce. Pokud se chtějí stávkující sejít, mohou se s kolegy setkat mimo pracoviště. Pokud budete v pondělí pracovat, tak nestávkujete…

Může mít zapojení do stávky jinou formu než v daný den nepracovat?
Nemůže. Přijít 27. 11. 2023 do práce a něco dělat totiž není stávkování. Stávka je omluvená nepřítomnost na pracovišti. Požádat si o neplacené volno není stávkování. Vzít si dovolenou není stávkování. Jít na nemocenskou není stávkování. Vzít si ošetřovné na své dítě není stávkování. Podepsat papír, že podporujete stávku, není stávkování.

Může ředitel školy vyhlásit na den stávky ředitelské volno?
V materiálu od Středního článku MŠMT (https://drive.google.com/file/d/1p1RC2inmAkj3wp88qfelKgp0ucJoCshy/view), který obdrželi ředitelé škol, se uvádí, že pokud ředitel školy nedokáže zajistit její provoz, protože většina zaměstnanců stávkuje, může vyhlásit ředitelské volno. To se ale týká hlavně žáků. Samo o sobě neznamená, že jde o stávku. V rámci ředitelského volna totiž může ředitel školy zaměstnancům zadat nějakou práci. I při vyhlášení ředitelského volna tudíž může část zaměstnanců stávkovat (nepracují) a část nikoliv.

Ředitel školy mi dal jakožto stávkujícímu podepsat, že si beru náhradní volno. Je to tak správně?
Není! Účast na stávce a neplacené volno jsou právně dvě zcela různé věci. Účast na stávce se zaměstnavateli pouze oznamuje, zatímco o neplacené volno se žádá (musí s ním souhlasit obě strany - zaměstnavatel i zaměstnanec). Pokud si vezmete neplacené volno, tak nestávkujete... Stávka je omluvená nepřítomnost v práci a je samozřejmě neplacená. Zdravotní a sociální pojištění v případě stávky hradí zaměstnavatel jako obvykle. Podrobnosti k neplacenému volnu viz například článek "Nárok na neplacené volno dle zákoníku práce" (https://money.cz/novinky-a-tipy/mzdy-a-personalistika/narok-na-neplacene-volno-dle-zakoniku-prace)

Mohu stávku jen podpořit?
Jiné formy zapojení do stávky jsou určeny výhradně pro zaměstnance v zařízeních a provozech, kde nelze přerušit práci. Jsou to například dětské domovy, diagnostické ústavy apod. Zde mohou zaměstnanci stávku jen viditelnou formou podpořit. Ve školách je ovšem třeba přímo stávkovat – tedy v daný den nepracovat, tam pouhá viditelná podpora nemá význam. Určitě je ale důležité zároveň se stávkou ve škole nějakým způsobem viditelně stávku podpořit. Jak přesně, to by vám měl sdělit pracovník školských odborů, které stávku organizují.

Mohou stávku podpořit i rodiče dětí?
Rodiče dětí mohou přímo stávkovat na svém pracovišti. Stávka totiž neprobíhá pouze ve školách. Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila na 27. 11. 2023 Den protestů ČMKOS „ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST ČR“ (https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/na-27-listopadu-vyhlasujeme-den-protestu-cmkos-za-lepsi-budo/334604). Jeho součástí je i hodinová výstražná stávka nebo demonstrace na Malostranském náměstí v Praze (https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/demonstrace-27-listopadu/334663). Vznikla i elektronická petice, kterou mohou rodiče dětí podepsat: „Rodiče podporují učitele svých dětí a souhlasí se stávkou proti devastaci školství“ (https://e-petice.cz/petitions/rodice-podporuji-ucitele-svych-deti-a-souhlasi-se-stavkou-proti-devastaci-skolstvi.html).

Mají rodiče dětí nárok na ošetřovné, když bude škola uzavřena z důvodu stávky?
Podle odpovědi, kterou jsem obdržel z České správy sociálního zabezpečení, nikoliv:
„Dobrý den,
k vašemu dotazu sdělujeme: Nárok na ošetřovné je v právní úpravě spojen s nepředvídanou událostí. Plánovaná stávka, prázdniny nebo ředitelské volno takovou událostí nejsou, a proto nárok na ošetřovné z těchto důvodů nevzniká.
S pozdravem
Aleš Křivohlavý, oddělení 322, odbor 32
Česká správa sociálního zabezpečení – ústředí
Křížová 25, 225 08 Praha 5“


Budou muset stávkující uhradit škodu, která vznikne rodičům dětí kvůli stávce, protože nebudou moci jít do práce?
Nebudou, to by musel soud označit celou stávku za nezákonnou… Taková možnost ovšem nemůže nastat, protože stávku vyhlásily školské odbory v souladu s Listinou základních práv a svobod a další platnou legislativou.

Budu mít jako stávkující den stávky proplacený?
Nikoliv, za den stávky stávkujícímu zaměstnanci nepřísluší plat. Škole ale peníze zůstanou (nemusí je nikam odvádět nebo vracet). Je plně v kompetenci řediteli školy, jak tyto finance rozdělí mezi zaměstnance formou odměn…

Dostanou zaměstnanci, kteří nestávkují, plat?
Ano, ostatní zaměstnanci budou v pondělí buď pracovat jako obvykle, nebo v případě uzavření školy z důvodu stávky budou doma na překážkách v práci, případně jim ředitel školy zadá nějakou práci buď ve škole, nebo na doma.

Musí si stávkující sám uhradit sociální a zdravotní pojištění?
Nemusí, zdravotní a sociální pojištění hradí zaměstnavatel jako obvykle. Vypočítává se z celkového platu za celý listopad, nikoliv po jednotlivých dnech.

Kolik škol bude v pondělí stávkovat?
Tuto informaci mají školské odbory, které stávku organizují. V médiích k tomu vyšlo například toto: „Stávka učitelů bude masivní. Podpoří ji nejméně polovina škol, vznikla i petice“ (https://podripsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/stavka-ucitelu-skol-duvody.html) nebo „Stávka učitelů v brněnských Židenicích. Všechny základní školy na den zavřou“ (https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/stavka-skoly-uzavreni-brno-zidenice-rozhodnuti-skolaci-deti-reakce-mesto.html). Předpokládám, že stávkovat se příliš nebude v soukromých nebo církevních školách, protože těch se chystané škrty ve školském rozpočtu netýkají. A rovněž nebude stávkovat většina základních uměleckých škol. Proto by měly výpočty podílu stávkujících škol vycházet z počtu veřejných MŠ, ZŠ a SŠ, nikoliv z celkového počtu všech škol a školských zařízení (těch je v ČR více než 10 000).

Závěrem bych všem rád doporučil toto video o stávce ve školách (nejen mateřských): https://predskolniporadna.cz/stavka (Předškolní poradna).neděle 19. listopadu 2023

Spolek Pedagogická komora podporuje jednodenní stávku ve školách dne 27. 11. 2023

Pedagogická komora, z. s., podporuje jednodenní stávku ve školách v pondělí 27. 11. 2023, kterou vyhlásily školské odbory (ČMOS PŠ).

ČMOS PŠ: Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:
  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily

Další informace:

O stávce v médiích:

Vyjádření Radka Sárköziho, prezidenta spolku Pedagogická komora:

"Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 obsahuje řadu škrtů v kapitole školství, které budou mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání, tedy především na děti, žáky a studenty. 

Například tzv. ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), z nichž školy nakupují mimo jiné učebnice a pomůcky pro žáky nebo hradí dopravu žáků na plavecký výcvik, se v roce 2022 snížily veřejným školám o skoro 1 miliardu korun oproti roku 2021 a v roce 2024 se mají snížit o 323 milionů korun oproti letošku (o 12,3 %). 

Výdaje na podporu organizací, které pracují s dětmi a mládeží, jako je Skaut, se snižují o 20,5 milionu korun ve srovnání s rokem 2023 (o 10 %). 

Na 17 020  plných úvazků nepedagogických pracovníků ve školství chybějí v návrhu státního rozpočtu peníze úplně (jedná se o 6,8 miliardy korun)! 

O 2 % má klesnout objem financí na ostatní pedagogické pracovníky, jako jsou školní psychologové, speciální pedagogové nebo asistenti pedagoga. 

Platy učitelů v roce 2024 poklesnou vůči průměrné mzdě v ČR na 113 % (z letošních 116,6 %), přestože se vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení zavázala, že je udrží na úrovni 130 % (v roce 2021 to bylo 126,4 %). Aby vláda splnila své sliby ohledně platů učitelů, musela by plánovaný školský rozpočet pro rok 2024 navýšit o dalších minimálně 18 miliard korun."

Informace na webu spolku Pedagogická komora z minulé stávky v roce 2019 :

sobota 18. listopadu 2023

Připomínková místa protestují proti snížení PHmax

Proti návrhu novelizace nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (PHmax), který předložilo MŠMT do vnějšího připomínkového řízení, se postavila všechna klíčová připomínková místa. Upozorňujeme, že připomínkové řízení bylo zkráceno na pouhých 10 pracovních dní.

S navrženými změnami vyslovily zásadní nesouhlas následující organizace: Unie zaměstnavatelských svazů ČR (Unie školských asociací ČR – CZESHA), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejný ochránce práv (ombudsman), Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv ČR, Hospodářská komora, Magistrát hl. m. Prahy, Českomoravská konfederace odborových svazů (školské odbory) i většina krajů...

Pedagogická komora, z. s., se k těmto nesouhlasným stanoviskům připojuje.


Zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Unie školských asociací ČR – CZESHA zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem novely nařízení vlády. Návrh je v rozporu s Programovým prohlášením vlády, Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých oborů vzdělání.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Předmětem návrhu nařízení vlády je krácení maximálního rozsahu pedagogické práce v základních školách, středních školách a konzervatořích, tzv. PHmax, a to u základních škol o 6 %, u středních škol o 15 % a u konzervatoří o 10 %. S tímto opatřením vyjadřujeme zásadní nesouhlas.

Opatření je v rozporu s Programovým prohlášením vlády. V něm vláda označila vzdělávání za prioritua zavázala se získat pro školství více finančních prostředků, výrazně zlepšit podmínky pro výkon učitelského povolání, podpořit učitele v individualizaci výuky, práci s různorodými kolektivy dětí a žáků a rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním, zlepšit kvalitu výuky na základních a středních školách nebo aktivně řešit regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání. Navrhované opatření je v příkrém rozporu se všemi těmito body.


Veřejný ochránce práv

Nesouhlasím s návrhem, podle kterého se od 1. září 2024 sníží maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax). Rozumím nutnosti racionalizace čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, kdy předkladatel uvádí, že „pro udržení tempa růstu platů je za současné ekonomické situace potřeba další navyšování personálních kapacit ve školství omezit“. Návrh však nepovede pouze k zastavení navyšování personálních kapacit (tedy zmrazení současného stavu), ale povede, jak sám předkladatel uznává, ke snížení personálních kapacit (tedy snížení pod současný stav). To považuji za nepřijatelné.

Svaz měst a obcí České republiky

Vůči navržené změně máme výhrady; SMO ČR obdržel z území řadu nesouhlasných stanovisek. Členské obce a jejich školy mají zejména obavu z dopadů na kvalitu výuky. Tyto obavy sdílíme.

Zásahy do PHmax jsou velmi ošemetným opatřením. Současný systém financování je stále v zásadě novinkou, která měla mj. právě zajistit, že české školství bude vzdělávací soustavou moderní, spravedlivou a celkově odrážející zkušenosti z dobré zahraniční praxe. Některé školy si přitom PHmax systém rychle osvojily a využily jej přesně k tomu, k čemu byl zamýšlen – zajištění personálních kapacit pro moderní pedagogickou práci. Dokázaly tedy rychle reagovat na podnět z centra a využily dostupných nástrojů. Sotva se však adaptovaly, již přichází změna.

Pedagogická práce přitom vyžaduje pro kvalitní výsledky stabilitu a předvídatelnost systému. Mají-li být naplňovány cíle Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ je třeba aby byl systém přívětivý pro školy, pedagogy i žáky. Poměr pedagogů na žáka kvalitu výuky i fungování celé školy zásadně ovlivňuje.

Jako podnět pro úvahu navrhujeme zamyslet se, zda by pro české školství nemělo být spíše zásadní, aby systému PHmax dovedly využít skutečně všechny školy. Ještě důležitější je ovšem dosažený stav alespoň nedegradovat. Navrhujeme proto opustit úvahy o snížení PHmax.


Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR jako organizace sdružující více jak 2300 obcí v rámci meziresortního připomínkového řízení vznáší tyto připomínky: Požadujeme, aby bylo zachováno stávající znění nařízení č. 123/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hospodářská komora

Nesouhlasíme s navrhovaným zněním: „Stávající znění přílohy č. 1 se nahrazuje novým znění z důvodu stanovení nových hodnot PHmax.“ Navrhujeme ponechat Přílohu č. 1 ve stávajícím znění.

Magistrát hl. m. Prahy

Základním východiskem navrhované úpravy je snížení počtu vyučovaných hodin v jednotlivých typech středních škol a konzervatoří o 15 až 40 %. S tímto se však nelze ztotožnit, neboť důsledkem novely předmětného nařízení vlády by bylo snížení kvality výuky a nutnost úprav školních vzdělávacích programů, omezení práce s nadanými žáky (tj. omezení individualizace výuky), omezení dělení žáků na skupiny i v předmětech, které jsou děleny podle platné legislativy (cizí jazyk, informatika, výuka odborných předmětů a praktická výuka v dílnách, laboratorní cvičení, apod.), rovněž i omezení počtu (nabídky) povinně volitelných seminářů aj. Návrh nařízení vládyje v přímém rozporu s Programovým prohlášením vlády z ledna 2022, které se zavazuje podpořit cit.: „… učitele v individualizaci výuky, práci s různorodými kolektivy dětí a žáků, rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním. Zvláštní pozornost budeme věnovat rozvoji talentů a práci s mimořádně nadanými žáky. Zlepšíme kvalitu výuky na základních a středních školách tím, že do konce roku 2023 dokončíme revize rámcových vzdělávacích programů s důrazem na objem, obsah a aktuálnost učiva a zajistíme podmínky pro jejich implementaci ve školách, čímž dosáhneme zlepšení kvality výuky na základních a středních školách, zvětšení prostoru pro týmovou spolupráci, rozvoj kreativity žáků a individuální přístup k nim.“.

Středočeský kraj

Středočeský kraj jako zřizovatel více než sta středních škol a jako kraj aktivně spolupracující s obcemi na jeho území zřizujícími mateřské a základní školy musí vyjádřit zásadní nesouhlas s rozsahem navrhovaných změn ve financování pedagogické práce.

Liberecký kraj

S předloženým návrhem, který plošně snižuje u základních a středních škol od školního roku 2024/2025 stávající hodnoty PHmaxnesouhlasíme. Domníváme se, že nebyla provedena analýza důvodů, proč u části škol není využíván potenciál stanovených hodnot PHmax, zda a v jakém rozsahu jsou hodnoty PHmaxu stanoveny přiměřeně, zda je využíván ekonomicky neefektivně. Rozhodně jsme s žádnými relevantními výsledky jakékoli analýzy na dané téma nebyly seznámeni. Při zavádění PHmax deklarovalo MŠMT střednědobou až dlouhodobou stabilitu systému, jeho předvídatelnost, právní jistotu. Pokud chce MŠMT přistoupit k systémovým změnám, a to změna hodnot PHmax je, pak by nejprve mělo provést analýzu systému a pokud na základě vyhodnocení dojde k závěru o potřebnosti změn hodnot PHmax, pak by změny měly být prováděny s dostatečným časovým předstihem, nejdříve od školního roku 2025/2026.

Moravskoslezský kraj

S předloženým návrhem, který plošně snižuje u základních a středních škol stávající hodnoty PHmax, nesouhlasíme.

Plzeňský kraj

1. Úprava financování regionálního školství vede k porušení mezinárodních závazků a smluv, neboť mnoho škol je vázáno platnou mezinárodní smlouvou při naplňování svého vzdělávacího programu. Jednou skupinou jsou španělská gymnázia, která jsou smluvně vázána počty hodin pro jednotlivé španělské učitele – snížením PHmax dojde ke snížení úvazků španělských učitelů, což však uzavřená smlouva vylučuje. Způsob vzdělávání v oboru Dvojjazyčné gymnázium (79-43-K/61) zároveň vyžaduje dělení žáků do menších skupin zejména při výuce předmětů v cizím jazyce, aby žáci maturitních ročníků dosáhli ve výuce cizího jazyka na úroveň C1 SERR. Snížením PHmax dojde ke snížení kvality výuky nejen cizích jazyků, ale i předmětů vyučovaných v cizím jazyce (zejména to platí pro matematiku, fyziku a chemii, které jsou pro žáky náročné). 

2. K porušení mezinárodních závazků a smluv dojde i ve vzdělávání žáků v programu International BaccalaureateDiplomaProgramme, neboť vzdělávání v této škole je založené na nefrontální individualizované práci v menších skupinách. Žáci si mohou vybírat ze škály volitelných předmětů v různých úrovních vzdělávání, dle svých individuálních vzdělávacích potřeb. Pro Gymnázium a Střední odbornou školu v Rokycanech, která podle tohoto vzdělávacího programu vyučuje, znamená snížení PHmax oproti současnému PH školy  -110 hodin a zásadně vede k porušení mezinárodních závazků a s certifikací systému IBDP.

Karlovarský kraj

rozsah snížení hodnot PH u středních škol v příloze v případě méně naplněných víceoborových tříd zejména u oborů E a H činí 

Ústecký kraj

Návrh nařízení vlády se změnami koeficientů PH max vede ke snižování kvality vzdělávání a zvyšování průměrů žáků ve třídě. Plánované změny povedou k omezení financování regionálního školství. Následně bude velmi složité naplňovat rámcové vzdělávací programy. Ústecký kraj s touto změnou nesouhlasí.

Jihomoravský kraj

Uplatňujeme zásadní připomínku vůči návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů. S přijetím navrhovaného nařízení vlády zásadně nesouhlasíme, protože přinese zásadní snížení kvality vzdělávání téměř ve všech druzích škol, respektive znemožní zvyšování kvality vzdělávání, kterého mělo být přijetím sytému financování škol podle PHmax dosaženo. Argumenty pro naše stanovisko nebudeme rozpracovávat do detailů, protože jednoznačné věcné argumenty předkládají zástupci sdružení jednotlivých druhů, typů škol a my se s nimi zcela ztotožňujeme. 

Zlínský kraj

Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Českomoravská konfederace odborových svazů

ČMKOS odmítá návrh nařízení vlády a požaduje jeho stažení.

Odůvodnění:

Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb., je pouze dalším z úsporných opatření ve školství a pro své negativní důsledky je odmítáno aktéry vyučovacího procesu, kteří se svými stanovisky obrátili na odbory působící ve školství.

Předkládaná změna je na úkor kvality vzdělávání a postiženy budou především proreformní a aktivní školy, které dosavadní možnosti dokázaly využít na maximum. Změny koeficientů PHmax znamenají porušení Programového prohlášení vlády, kde se hovoří o zvyšování kvality vzdělávání. S navrhovanými opatřeními nepočítá ani strategie 2030+.

Hodnoty PHmax byly stanoveny po důkladné, odborně založené a široce diskutované přípravě, zajišťovaly možnost kvalitní výuky a umožňovaly co nejlépe naplňovat RVP jednotlivých oborů vzdělávání, což jejich snížením nebude možné.

Navržené změny jsou v příkrém rozporu s požadavkem stability podmínek pro práci škol, zejména pro organizaci výuky v delším časovém horizontu.

Není nijak zohledněna průměrná naplněnost škol. Problémy nastanou na malotřídkách, je dokonce ohrožena jejich další existence.

Reálně hrozí omezování počtu dělených hodin, omezování tandemové výuky, vyšší naplňování tříd, snižování úvazků i propouštění učitelů (s nárokem na odstupné) atd. Přitom v důvodové zprávě zmiňované neefektivní dělení hodin není věrohodně doloženo a v připomínkách se konstatuje, že rozsah příp. neefektivního dělení je minimální. V řadě případů je dělení nutné – z praxe jsou uváděny příklady, kdy je ve třídě pouze určitý počet počítačů, na SOŠ by bez dělení nebyly naplňovány RVP, při rušení dělených tříd na cvičení by docházelo k porušování předpisů hygienických a k bezpečnosti práce (uvedeny jsou odvolávky na kapitolu 7 RVP).

Předložený návrh novely nařízení vlády č. 123/2018 Sb., pouze potvrzuje, že proklamace o vzdělávání jako vládní prioritě jsou pouze formulí bez reálného obsahu.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

pátek 17. listopadu 2023

Výpočet navrhovaných hodnot PHmax pro ZŠ (kalkulačka)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy publikovalo návrh novelizace nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuku financovaného ze státního rozpočtu (PHmax) pro veřejné základní školy, střední školy a konzervatoře. Od 1. září 2024 by se měl středním školám snížit PHmax o 15 %, nižším ročníkům víceletých gymnázií o 10 % (vyšším ročníkům o 15 %), základním školám o 6 % a konzervatořím o 10 %. Upozornění: aktuální návrh MŠMT je již jiný - snížit PHmax o 5 % všem typům škol (ZŠ, SŠ, konzervatoře)

Pokud škola nyní využívá PHmax na 100 %, přijde o odpovídající procento hodin výuky, které jí stát proplatí, což v důsledku znamená snížení úvazků učitelům (nebo jejich propuštění). Škola totiž nebude moci dělit třídy na výuku některých vyučovacích předmětů. Chybějící finance bude moci škole dorovnat její zřizovatel...

Tato změna se netýká mateřských škol. Netýká se rovněž škol soukromých a církevních, které jsou financovány jiným způsobem. Jedná se o návrh, který aktuálně prochází vnějším připomínkovým řízením - jeho výsledná podoba může být odlišná. Připomínkové řízení bylo ovšem zkráceno na pouhých 10 pracovních dní... Jelikož se jedná o změnu nařízení vlády, nerozhodují o ní poslanci, nýbrž vláda, respektive především ministr školství.

Člen Pedagogické komory, z. s., pan ředitel Z. Mašek zpracoval kalkulačku v Excelu, která automaticky spočítá novou hodnotu PHmax pro vaši ZŠ. Dokument si musíte nejprve uložit do svého počítače, dole zvolte záložku "ZŠ" a až následně vyplňte údaje za svou školu (počty žáků apod.)...sobota 11. listopadu 2023

Pozvánka na náhradní zasedání valné hromady

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

Pedagogické komory, z. s.

Začátek náhradního zasedání valné hromady: 4. prosince 2023 ve 20 hodin (pondělí)

Forma valné hromady: elektronická (e-hromada) – dle Článku V., odst. 2) stanov

E-hromada: Náhradní zasedání valné hromady a hlasování bude probíhat elektronickou formou v informačním systému spolku (IS). Vyzkoušejte si prosím předem, že se můžete do IS přihlásit. Návod pro členy spolku, jak se do IS přihlásit, je k dispozici na webu Pedagogické komory, z. s. (https://www.pedagogicka-komora.cz).

Předpokládaný termín ukončení náhradního zasedání valné hromady: 4. února 2024

Program náhradního zasedání valné hromady:

1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady

2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady

3) Volba předsedy náhradního zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele

4) Schválení programu náhradního zasedání valné hromady

5) Volba členů volební komise

6) Zpráva o činnosti spolku

7) Zpráva o hospodaření spolku

8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku

9) Volba členů kontrolní komise

10) Volba členů rozhodčí komise

11) Schválení usnesení

12) Ukončení náhradního zasedání valné hromady

Poznámka: Veškeré písemné podklady k náhradnímu zasedání valné hromady obdržíte do 1. prosince 2023.

Náhradní zasedání valné hromady svolal dne 11. 11. 2023

Mgr. Radek Sárközisobota 4. listopadu 2023

Valná hromada spolku Pedagogická komora - instruktážní videa

Člen našeho spolku pan ředitel Zbyněk Mašek natočil instruktážní videa, která obsahují tipy, jak se snadno přihlásit do Informačního systému a Intranetu Pedagogické komory, z. s. Textový návod, který zpracoval Janek Wagner, naleznete zde: Jak pracovat s účtem na doméně pedagogicka-komora.cz

Abyste se dostali do Informačního systému a Intranetu spolku Pedagogická komora, musíte mít heslo ke svému uživatelskému účtu, který je ve tvaru jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz (jedná se zároveň o Váš e-mail jakožto člena Pedagogické komory, z. s.). Pokud si heslo nepamatujete, musíte napsat J. Wagnerovi (janek.wagner@pedagogicka-komora.cz), aby Vám ho nejprve zresetoval - následně si vytvoříte nové...

Jak se přihlásit do Informačního systému Pedagogické komory, z. s.Jak se přihlásit do Intranetu Pedagogické komory, z. s.