čtvrtek 29. listopadu 2018

Proč vznikl spolek Pedagogická komora?

Proč vznikl spolek Pedagogická komora
 • Chyběla tu společná profesní organizace učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků
 • Chceme zlepšit pracovní podmínky všech pedagogů
 • Usilujeme o zvýšení společenské prestiže naší práce
 • Chceme být silným partnerem při jednáních s politiky
 • Je třeba, aby byl hlas pedagogů více slyšet v médiích
 • Chceme připomínkovat legislativní dokumenty a podílet se na změnách ve školství
 • Nechceme, aby za nás mluvili a rozhodovali jiní
 • Většinu věcí si dokážeme spravovat sami
Aktuální cíle spolku Pedagogická komora
 • Propojení pedagogů a vybudování silné a respektované samosprávné stavovské organizace
 • Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe
 • Navýšení rozpočtu školství na průměr Evropské unie
 • Narovnání platů pedagogů na úroveň profesí s VŠ vzděláním
 • Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)
 • Transparentní rozhodování o změnách ve školství na základě odborných analýz, statistických dat a zkušeností pedagogů
 • Přijetí zákona o Pedagogické komoře ČR
Naše činnost


 • Internetová stránka www.pedagogicka-komora.cz 
 • Vytvoření odborných sekcí a pracovních týmů
 • Facebooková skupina Pedagogická komora – diskuze o školství (6 500 diskutujících)
 • Ankety o největších problémech českého školství
 • Twitter Pedagogická komora
 • Nejlepší ministr školství samostatné České republiky (anketa)
 • Stránka na Facebooku Pedagogická komora, z.s.
 • Připomínkování legislativy a podávání pozměňovacích návrhů
Naše úspěchy
 • Výzva senátorům proti kariérnímu řádu (7 400 signatářů)
 • Petice za nepřijetí kariérního řádu adresovaná poslancům (21 609 podpisů učitelů z 1 150 škol)
 • Zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v MŠ
 • Prezentace ve školském výboru Senátu a Poslanecké sněmovny
 • Jednání s premiérem, ministry, poslanci a senátory
 • Zapojení do pracovních skupin MŠMT (změny v inkluzivní vyhlášce)
 • Informování veřejnosti a novinářů o skutečné situaci ve školství
Naše návrhy
 • Novela zákoníku práce – zvýšení příplatků za třídnictví a specializované činnosti na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně
 • Zvýšení platů pedagogů o 20 % od ledna 2019
 • Zrušení povinného předškolního vzdělávání v mateřských školách pro děti od 5 let
 • Snížení míry přímé vyučovací povinnosti pro všechny specializované činnosti
 • Zvláštní příplatek za zvýšenou míru neuropsychické zátěže pro všechny pedagogy
 • Sjednocení podmínek pro dětské skupiny a mateřské školy
Pedagogická komora aneb Učitelé a ředitelé sobě… 
 • Potřebujeme více svobody, důvěry a spolupráce
 • Hledáme, co nás spojuje
 • Prosazujeme pozitivní změny ve vzdělávání
 • Navzájem se podporujeme a pomáháme si
 • Ukažme, že se dokážeme domluvit
 • Pojďme společně zachránit české školství

středa 28. listopadu 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Reforma financování regionálního školství (normativy na žáka versus PHmax)

Roční náklady na reformu financování škol mají činit 11,5 miliard korun (při schvalování příslušné novely školského zákona bylo v důvodové zprávě uvedeno, že náklady budou 2,5 až 5 miliard). Ministr školství Robert Plaga nejprve navrhl odklad spuštění reformy financování škol o jeden rok (od roku 2020), protože nebyly zajištěny finanční prostředky, vzápětí ale vláda od odkladu ustoupila, protože se finance našlyAKTUALIZACE (30.5.2018): Reforma financování bude postupná, fungovat začne za dva roky, řekl Plaga + tisková zpráva MŠMT
Aktuální informace k reformě financování škol podle PHmax


Nové financování škol v médiích
Aktuální informace ke stávající podobě financování (normativů na žáka)
Pokud neumíte vypočítat PHmax pro svou školu, zažádejte o výpočet přímo MŠMT na e-mailu: posta@msmt.cz

Žádost o výpočet PHmax pro naši školu

Dobrý den,

s ohledem na aktuální sestavování úvazků pro školní rok 2018/2019 prosíme o informaci, jaká bude hodnota PHmax pro naši školu a jaké finanční prostředky obdržíme v novém systému. Potřebujeme co nejdříve znát:

1) PHmax pro naši školu = ?
- tomu odpovídají finanční prostředky ve výši = ?

3) Současná situace naší školy odpovídá PHmax = ?
- tomu odpovídají finanční prostředky ve výši = ?

Připojujeme údaje za naši školu:

- zde musíte doplnit počet tříd ve škole, počet žáků v jednotlivých třídách, počet úvazků a jejich výši, počet hodin týdně ve třídě a počet hodin půlených, u MŠ např. dobu provozu a překrývání učitelek atd. Totéž pro školní družinu apod. Pokud neuvedete všechny údaje potřebné k výpočtu, z MŠMT si vyžádají, co potřebují vědět...

úterý 27. listopadu 2018

Učitelky mateřských škol před kolapsem

V časopise Týden vyšel článek Učitelky mateřských škol před kolapsem, který informuje o průzkumu společnosti Edulab (ve spolupráci s katedrou psychologie PedF UK) zaměřeném na syndrom vyhoření u učitelek MŠ. Z textu článku vybíráme:

Pouze 21 procent učitelek netrpí žádnými projevy vyhoření. Jde spíše o pedagožky mladé a profesně spokojené. Zbytek ale bojuje nejčastěji s projevy fyzického rázu. Typickými pocity jsou únava, nedostatek síly jít do práce nebo naprostá fyzická vysílenost.

„Výsledky mne nepřekvapily a podle mého názoru krásně ukazují realitu. My dnes děti  nevychováváme, ale krotíme. A to za podmínek, kdy na jednu vyučující připadá i dvacet osm dětí a v rámci inkluze může být několik z nich s různými stupni postižení nebo s poruchou autistického spektra,“ říká Andrea Benešová, vedoucí sekce mateřských škol spolku Pedagogická komora a učitelka s více než třicetiletou praxí. Vyučující v mateřských školách jsou podle ní největšími soumary českého trhu práce. „Bohužel nejsme schopny narovnat páteř, držíme jako koně, až do naprostého selhání organismu,“ dodává Benešová.

pondělí 26. listopadu 2018

Pomůcka pro výpočet PHmax - ZŠ, ŠD a MŠ

Kolega Zbyněk Mašek připravil excelovskou tabulku, která slouží jako pomůcka pro výpočet PHmax základních škol, školních družin a mateřských škol. Stačí si stáhnout tento soubor, otevřít ho, vybrat příslušný sešit a vyplnit potřebné údaje. (Jedná se o zkušební verzi. Pokud v ní naleznete nějakou chybu, kontaktujte nás.) Podrobné informace o reformě financování regionálního školství (PHmax) naleznete zde.

neděle 25. listopadu 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Osobní příplatky v roce 2018

Z naší víkendové facebookové ankety vyplývá, že v roce 2018 má nulový osobní příplatek 61 % respondentů, 28,6 % pobírá tento příplatek ve stejné výši jako loni, 3,8 % byl zvýšen a 6,6 % byl osobní příplatek v průběhu roku 2018 snížen...

Hodnocení žáků ZŠ v legislativě

Legislativní rámec pro hodnocení žáků základních škol tvoří Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Hodnocení žáků
§ 14

(1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

(2) Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména:
a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení,
b) kritéria pro hodnocení.

Hodnocení žáků na vysvědčení

§ 15

(1) Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.

(2) Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

(3) Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 - nedostatečný.

(4) Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

(5) Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

(6) Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.

§ 16

(1) Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.

(2) Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.

(3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).

(4) žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.


Hodnocení žáků SŠ v legislativě

Legislativní rámec pro hodnocení žáků středních škol tvoří Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

§ 4

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou součástí školního řádu a obsahují vždy:
a) zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení,
b) kritéria stupňů prospěchu,
c) podrobnosti o komisionálních zkouškách,
d) průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
e) průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu a ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou,
f) průběh a způsob hodnocení ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.¨§ 3

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
(1) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 - nedostatečný.

(2) Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "nehodnocen(a)".

(3) Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "uvolněn(a)".

(4) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům.

(5) V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.

(6) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).

(7) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. V oborech vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění se dále vyžaduje v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program, prospěch 1 - výborný.

(8) Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný.

(9) Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí.

(10) Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu.

sobota 24. listopadu 2018

Snižování příplatků v roce 2018

Pedagogická komora uspořádala ve své facebookové skupině anketu ohledně snižování příplatků v průběhu letošního roku. Z diskuze k anketě vybíráme konkrétní výroky diskutujících:

"Mně byl teď v září osobní příplatek snížen velmi citelně - o 1600 Kč."

"Letos na jaře nám paní ředitelka sdělila, že musí z důvodu nedostatku financí ze státního rozpočtu odebrat osobní příplatek. V mém případě se jednalo o 1000 Kč."

"Bohužel jsem musela přejít z úvazku 0,75 na 0,61. A důvod? Nedostatek peněz."

"U nás letos na jaře snížili na 0 osobní příplatek téměř všem, i mně."

"U nás cela školka šla na úvazek 0,9."

"Právě jsem dostal (stejně jako všichni ostatní učitelé na naší SŠ) nový platový výměr. Osobní ohodnocení u mě sníženo z 1200 na 800 korun. Podle komentáře zástupců ředitelky bylo snížení u ostatních kolegů ještě razantnější - asi o 500 korun."

"Osobní příplatek mi byl k září 2018 snížen na 350 Kč.“

„Byly mi sníženy všechny příplatky o 20%.“

„ Nemám žádné osobní ohodnocení (dosud jsem měla oboje). Učím první třídu a za třídnictví mám 500 Kč.“

„Osobní příplatek mi byl snížen o 25 %.

„U nás ve škole se kolegům osobní snižovalo.“

„Od září všem kolegům i mně 300 Kč dolů za třídnictví.“

„Asi jsem jedna z mála, kdo se po 20 letech vrátil zpět do školství. Osobní příplatek mi byl po přislíben po odpracování 3 měsíců, ale ani po téměř roce žádný nemám...“

Hodnocení žáků ve školském zákoně

Základní principy hodnocení žáků popisuje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podrobnosti naleznete v příslušných vyhláškách pro daný stupeň vzdělávání.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
§ 51

(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

(3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

(4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.§ 52

(1) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle odstavce 6 věty třetí. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

(2) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

(3) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

(4) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

(5) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

(6) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.

§ 168

(1) Školská rada
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

pátek 23. listopadu 2018

Snižování příplatků v roce 2018 - odpověď z MŠMT

Pedagogická komora zaslala MŠMT dotaz, který upozorňoval na skutečnost, že řadě učitelů byly letos na jaře a znovu letos na podzim sníženy netarifní složky platu (příplatky). Na situaci jsme upozornili již v únoru 2018 a jednali jsme o problému s ministrem školství i premiérem. MŠMT avizovalo, že krajům poskytne finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun, které jim chyběly kvůli inkluzi. Přesto jsou aktuálně mnoha učitelům snižovány příplatky. Dalším nemohly být sníženy, protože žádné nepobírají... Pedagogická komora upozorňuje, že snižování osobního příplatku je v rozporu s judikátem Nejvyššího soudu. Odpověď z MŠMT publikujeme:

Vážený pane prezidente spolku,

z pověření pana ministra Vám zasílám odpovědi na Vaše otázky, které mu byly zaslány e-mailem dne 2. 11. 2018.

První okruh otázek se týkal dodatečného posílení rozpočtu krajů o částku 1 022 mil. Kč.

K navýšení rozpočtu regionálního školství došlo na základě usnesení vlády č. 352 ze dne 6. 6. 2018.

Dne 7. června 2018 datovou schránkou obdržely krajské úřady dopis č. j. MSMT-17989/2018-1, ve kterém je náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, RNDr. Zuzana Matušková, informuje o dofinancování rozpočtu krajů v roce 2018, a to včetně vyčíslení objemu posílení na jednotlivé kraje.


K navýšení finančních prostředků krajských úřadů a HMP ve výši 918 581 796 Kč došlo v rámci 6. úpravy rozpočtu RgŠ ÚSC ( č.j. MSMT – 20715/2018) na základě Dodatku k „Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ ÚSC celků na rok 2018 č.j. MSMT-19657/2018  http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dodatek-k-principum-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych. 6. úprava byla odeslána 12. července 2018. Další část navýšených prostředků pak byla využita na další úpravy rozpočtů krajů na podpůrná opatření ve zbývající části roku 2018.

Oznámení o výši úpravy rozpočtu krajů a následný právní akt úpravy rozpočtu krajů je pak rozhodný pro krajské úřady k možným úpravám rozpočtu jednotlivých škol a školských zařízení. Finanční prostředky jsou totiž již dlouhá léta na účty krajů převáděny ve 2 měsíčních splátkách z posledního upraveného rozpočtu (regulativ MF ČR). Ale zdůrazňuji, že pro KÚ i školy nejsou rozhodné „fyzické peníze na účtu“, ale výše upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky ve výši 918 581 796 Kč byly krajským úřadům a HMP zaslány v nejbližším možném termínu, a to v dotaci RgŠ ÚSC na září a říjen 2018 dne 3. září 2018. Zbývající 1/6 z této částky byla zaslána v dotaci RgŠ ÚSC na listopad až prosinec 2018 dne 7. listopadu 2018.

V průběhu kalendářního roku 2018 bylo toto navýšení rozpočtu probíráno na poradě s krajskými úřady dne 17. září 2018 a pak bude projednáváno dne 29. listopadu 2018. Zpětnou vazbu na jednotlivé školy a školská zařízení má KÚ, tak jak bylo legislativně nastaveno při reformě veřejné správy od roku 2001. Samozřejmě KÚ mají v rámci svých zákonných povinností povinnost celou dotaci, kterou kraje v roce 2018 obdržely, vypořádat i zúčtovat s MŠMT.

Druhý okruh otázek se týkal Vašich informací ohledně snižování osobního ohodnocení učitelů škol

V úvodu chci připomenout, že v případě pracovně právních vztahů se zaměstnanec (tj. i učitel) musí především obrátit na svého zaměstnavatele, kterého reprezentuje ředitel školy. Pak samozřejmě nastupují další úrovně možné ochrany, které vyplývají z příslušných ustanovení zákoníku práce.

Aby mohlo ministerstvo objektivně zodpovědět Vaši informaci týkající se snižování osobních příplatků u konkrétních učitelů, muselo by mít konkrétní informaci, o jakého učitele a z jaké konkrétní školy se jedná, neboť k takovému kroku MŠMT nevidí žádný systémový důvod z pohledu upraveného rozpočtu pro rok 2018. V toku finančních prostředků z MŠMT na jednotlivé školy a školská zařízení zřizovaná obcí, svazkem obcí či krajem hrají významnou roli krajské úřady, které stanovují krajské normativy pro jejich financování. Je také v jejich kompetenci rozhodnout, jak velkou normovanou nenárokovou složku platu do krajského normativu stanoví. Je pravdou, že zde je limitujícím faktorem objem finančních prostředků ze státního rozpočtu na daný kalendářní rok, který rozepíše do rozpočtu krajů MŠMT prostřednictvím republikových normativů na počet dětí, žáků a studentů v daném kraji.

Principy rozpisu rozpočtu pro rok 2018 jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet, a to včetně dodatku z června 2018. 

Vzhledem k tomu, že v řízení vzdělávací soustavy v ČR je vysoká míra autonomie, nemá MŠMT přehled o rozhodnutích konkrétních ředitelů na konkrétní škole. Školy a školská zařízení jsou samostatnými právnickými osobami a jednají svým jménem autonomně. Nemáme ani žádné jiné signály, že by k Vámi popisovanému jevu v krajích hromadně docházelo. Vzhledem k tomu, že stávající systém financování je tzv. „na žáka“, mohlo se stát, že ve škole, kde se s novým školním rokem snížil počet žáků, ředitel neudělal odpovídající opatření v nastavení organizace vzdělávání od 1. 9. 2018, krajský úřad provedl přepočet rozpočtu 2018 na snížený počet žáků, pak ředitel situaci řešil tím, že snížil výši osobních příplatků za cenu zachování původního počtu učitelů.

Vážený pane prezidente spolku, ministerstvo obdrželo též dotaz přímo od aktivní učitelky a předsedkyně Učitelské platformy, která se podivovala nad poznatky o snižování osobních příplatků učitelů škol. Ona sama v širokém okolí a díky svým kontaktům v rámci Učitelské platformy s mnoha učiteli a řediteli takovou zkušenost nemá. Otázka stanovení konkrétní výše osobního příplatku, která podléhá vnitřnímu platovému řádu, nejde paušalizovat a musí se vždy posuzovat u konkrétního učitele v celém kontextu situace na konkrétní škole.

S pozdravem

RNDr. Zuzana Matušková
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 417
e-mail: zuzana.matuskova@msmt.cz

čtvrtek 22. listopadu 2018

Snižování příplatků v roce 2018 - odpovědi z krajských úřadů

Pedagogická komora zaslala jednotlivým krajským úřadům dotaz, který upozorňoval na skutečnost, že řadě učitelů byly letos na jaře a znovu letos na podzim sníženy netarifní složky platu (příplatky). Na situaci jsme upozornili již v únoru 2018 a jednali jsme o problému s ministrem školství i premiérem. MŠMT avizovalo, že krajům poskytne finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun, které jim chyběly kvůli inkluzi. Přesto jsou aktuálně mnoha učitelům snižovány příplatky. Dalším nemohly být sníženy, protože žádné nepobírají... Pedagogická komora upozorňuje, že snižování osobního příplatku je v rozporu s judikátem Nejvyššího soudu. Odpovědi průběžně zveřejňujeme:

Vážený pane prezidente,
zasílám odpovědi na vaše otázky:
1. Kdy přesně MŠMT rozepsalo a následně poslalo dodatečné finanční prostředky krajům a kdy jednotlivé kraje tyto finance reálně obdržely?
Plzeňský kraj byl dne 7. 6. 2018 písemně prostřednictvím datových schránek informován o průběhu řešení situace, která vyplynula z usnesení vlády č. 352 ze dne 6. června 2018, které navyšuje prostředky kapitoly MŠMT pro rok 2018 pro regionální školství v celkové výši 1,023 mld. Kč. MŠMT vydalo Dodatek č. j. MSMT-19657/2018 k Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018, č. j. MSMT-34213/2017 v krajích. 
Rozpočet Plzeňskému kraji byl navýšen 6. úpravou oficiálně prostřednictvím datových schránek dne 12. 7. 2018. Finanční prostředky byly kraji zaslány na zvláštní účet kraje dne 3. 9. 2018 ve výši 2/12 celkového rozpočtu jako záloha na měsíce září - říjen 2018. Písemné rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace obdržel kraj do datové schránky dne 23. 8. 2018.
2. Má MŠMT zpětnou vazbu nebo oficiální informace, zda tyto finance již dorazily na jednotlivé školy? 
MŠMT stanovilo účel dotace na činnost škol a školských zařízení uvedená v § 160 odst. 1 písm. c), resp. § 160 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutím MŠMT dále stanovilo i další podmínky použití dotace, např. termín poskytnutí dotace právnickým osobám na měsíce září - říjen 2018  v jedné splátce nejpozději do 25. 9. 2018. Ze zvláštního účtu kraje byly prostředky školám a školským zařízením odeslány ve dnech 21. 9. 2018 a 24. 9. 2018.
Zaslat oficiální informaci nebylo vůči kraji určeno, kraj musí respektovat Rozhodnutí MŠMT a při použití dotace postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení kterékoliv z podmínek použití dotace může vést k neoprávněnému použití dotace, může být považováno za porušení rozpočtové kázně a může být sankcionováno odvodem.
3. Bude to MŠMT nějakým způsobem ověřovat a kontrolovat?
Kraj jako příjemce je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady. Kontrola použití dotace bude probíhat zejména na základě § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Plzeňský kraj nemá informaci o tom, zda bude MŠMT provádět speciální kontrolu použití dotace mimo termíny stanovené Plánem kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy na léta 2017 -2019 zpracovaným MV ČR.
4. Nedostatek finančních prostředků na školách v závěru roku 2018.
Z našich poznatků nevyplývá, že by byly v Plzeňském kraji školy, které se potýkají v závěru kalendářního roku 2018 s nedostatkem finančních prostředků. Vzhledem k úpravě rozpočtu Plzeňskému kraji ze strany MŠMT byl rozpočet všech škol a školských zařízení navýšen zejména pro oblast nenárokových složek platu, a to v souvislosti s novým školním rokem 2018/2019.
S pozdravem
JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
tel.:  377 195 529
jaroslava.havlickova@plzensky-kraj.czVážený pane předsedo,
za Jihočeský kraj sděluji následující:
MŠMT rozeslalo 26. června 2018 „Dodatek č.j. MŠMT-19657/2018 k Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 č. MŠMT-34213/2017“. V tomto dodatku je pro Jihočeský kraj částka 20 774 720,- Kč na platy bez odvodů. Částka NIV celkem 28 671 856,- Kč. Prostředky byly zaslány v 6. úpravě rozpočtu z MŠMT dne 11. 7. 2018 pod č.j. MŠMT-20715/2018-1.
Veškeré tyto prostředky jsou rozdělovány v úpravách rozpočtu jednotlivých škol včetně nového nákladu, což je pokrytí podpůrných opatření za říjen 2018, která již MŠMT nehradí a je nutné je financovat z krajské rezervy. Zatím nemáme přesný propočet, kolik finančních prostředků bude nutné přidělit z rezervy kraje na tato podpůrná opatření za měsíc říjen 2018.
S pozdravem
Ing. Hana Šímová
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje
simova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 846

Vážený pane Sárközi,
k Vašemu dotazu sdělujeme následující:
dne 27. 6. 2018 MŠMT zveřejnilo na svých webových stránkách Dodatek k Principům normativního rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2018, kterým došlo ke zvýšení rozpočtových zdrojů kapitoly 333 (školství) pro regionální školství v roce 2018, vyplývající z usnesení vlády ze dne 6. 6. 2018. Dle přílohy tohoto dodatku upravilo MŠMT rozpočty jednotlivým krajům, přičemž Moravskoslezský kraj obdržel celkem v neinvestičních výdajích částku 148,8 mil. Kč (z toho je 108,5 mil. Kč určeno na platy). Rozhodnutí o provedené úpravě rozpočtu náš kraj obdržel dne 12. 7. 2018. Prostředky na účet kraje pak MŠMT rozepsalo poměrně při poskytnutí dotací na měsíce září – říjen a listopad – prosinec.
Ředitelé jednotlivých organizací byli o vývoji situace v oblasti rozpočtování podrobně informováni již s předstihem, a to sdělením v červnu a poté v říjnu tohoto roku.
Moravskoslezský kraj díky těmto prostředkům navýšil rozpočty plošně všem obecním a krajským školám a školským zařízením, a to rozpočtovou úpravou, kterou schválila rada kraje dne 23. 10. 2018.
MŠMT o zpětnou informaci využití prostředků jednotlivými kraji nepožádalo.
S pozdravem
Bc. Ywetta Kožuszniková, DiS.
vedoucí oddělení přímých nákladů
odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
telefon: 595 622 292
ywetta.kozusznikova@msk.cz

Dobrý den,
Dovolte, abych stručně za Královéhradecký kraj doplnil informaci k některým otázkám, které jste adresoval na MŠMT - viz níže.
MŠMT navýšení prostředků rozepsalo v 6. změně rozpočtu RgŠ (zásilka do datové schránky podepsána11.7.2018).
Našemu kraji bylo přiděleno na platy navíc 36 467,9 tis. Kč.
V úpravě rozpočtu v září (datována k 18.9.2018) jsme všechny tyto prostředky rozepsali školám, navíc i další prostředky z rezervy kraje. 
Podle nových ukazatelů byly kalkulovány prostředky převáděné školám na náklady v období 9.-10.2018. Dotaci obdrženou od MŠMT na 9.-10. jsme celou školám odeslali.
Upozorňujeme, že souběžně byly zpracovány úpravy rozpočtu podle změny výkonů od září. Někde v důsledku snížení počtu dětí a žáků došlo ke snížení normativně přidělovaných prostředků, což ve výsledku vedlo ke snížení celkové úpravy rozpočtu školy. Školy se v takovém případě ale nemusely vyrovnávat s přepočtem v plné výši.
S pozdravem
Ing. Václav Jarkovský
odbor školství │oddělení rozpočtu škol a školských zařízení
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
tel.: 495 817 244
vjarkovsky@kr-kralovehradecky.cz

Dobrý den, pane magistře,
posílám odpověď na váš dotaz.
Krajský úřad obdržel informaci z MŠMT o navýšení rozpočtu dopisem náměstkyně ministra pro řízení sekce ekonomické 7. 6. 2018. Následně, ještě před odchodem škol na prázdniny v souladu s požadavkem paní náměstkyně, krajský úřad o tomto navýšení informoval všechny školy a školská zařízení v kraji s tím, že částka pro Kraj Vysočina umožní zvýšit jejich normativní rozpis mzdových prostředků o cca 0,85%.
Vlastní úpravu rozpočtu provedlo ministerstvo krajům v červenci a krajský úřad jednotlivým organizacím v září 2018.
Co se týče snížení osobního ohodnocení, k tomu se nelze bez detailních informací konkrétního případu odpovědně vyjádřit.
S pozdravem
RNDr. Kamil Ubr
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Kraje Vysočina
tel.: +420 564 602 946
ubr.k@kr-vysocina.cz

středa 21. listopadu 2018

sobota 17. listopadu 2018

Připomínkování vyhlášky č. 27 o inkluzi

Členové spolku Pedagogická komora se mohou zapojit do připomínkování návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Připomínkování probíhá do 1. prosince 2018. Prostudujte si soubory Další příloha materiálu, Důvodová zpráva a Závěrečná zpráva RIA. Pokud nejste členy spolku, ale chtěli byste se zapojit, vyplňte si prosím nejprve přihlášku do Pedagogické komory.

středa 14. listopadu 2018

MPSV na podnět MŠMT a MF výrazně pokrátilo původní návrh na zvýšení tarifních platů učitelů. Vláda návrh schválila

Ve středu 14. 11. 2018 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

MPSV (ministryně Jana Maláčová, ČSSD) na podnět MŠMT (ministr Robert Plaga, ANO) a MF (ministryně Alena Schillerová, ANO) výrazně pokrátilo původní návrh příslušného nařízení vlády, a to v bodě navýšení tarifních platů učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Navrhované zvýšení bylo dodatečně sníženo o více než 1 000 Kč měsíčně a vyškrtnut byl celý jeden platový stupeň! Původní návrh, který podporuje Pedagogická komora, je k dispozici zde.

Ani s ním ale nejsme plně spokojeni, protože zatímco v době První republiky rostly platy učitelů každé tři roky jejich praxe, v současnosti čekají učitelé na zvýšení (postup do dalšího platového stupně) někdy až 8 let a nárůst může být jen několik stovek korun...

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, situaci okomentoval: "Učitelé se těšili, že si od roku 2019 výrazně polepší, ale nyní jsou zklamáni. Původní návrh nařízení vlády s tarifní tabulkou pro pedagogy byl na poslední chvíli seškrtán. Vláda dnes schválila, že začínající učitel na střední škole dostane nástupní plat 28 020 Kč hrubého měsíčně, tedy stejně jako pokladní v Lidlu. Podle původního návrhu, proti kterému se ale v připomínkovém řízení postavilo ministerstvo financí, by měl o skoro tisíc korun více, přesně 28 930. Ministerstvo práce a sociálních věcí návrhy na seškrtání akceptovalo. Nástupní plat učitelky v mateřské škole bude nově činit 21 840 Kč hrubého měsíčně. Tyto částky mladé absolventy do škol rozhodně nenalákají..."


V rámci vnějšího připomínkového řízení navrhlo ministerstvo financí a ministerstvo školství následující změny, které byly ze strany ministerstva práce a sociálních věcí akceptovány...

MF
K návrhu na asymetrické navýšení platových tarifů a zavedení nového platového stupně v tarifní stupnici určené pro pedagogické pracovníky v regionálním školství. Toto opatření nebylo projednáno ani schváleno v rámci jednání o parametrech návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2019 a léta následující. Nesouhlasíme, aby asymetrické navyšování platových tarifů v příslušné stupnici narušilo dohodnuté finanční zabezpečení priorit v oblasti regionálního školství. Opatření navržené předkladatelem představuje navýšení celé řady tarifů o více než 10 %, někde dokonce o více než 20 %, což generuje značný finanční dopad. Při jednání o platových podmínkách došlo k dohodě, že tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství porostou o 10 % a zbytek prostředků bude využit na netarifní složky platu a zejména vyrovnávání mezikrajových rozdílů v odměňování. Z těchto důvodů požadujeme, aby úpravy v tarifní stupnici byly koncipovány způsobem, že průměrně tarify vzrostou maximálně o 10 %, resp. že finanční náročnost provedených úprav v tarifní stupnici bude maximálně v rozsahu 10% navýšení objemu prostředků na platy z vládou schváleného 15% navýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství.

MŠMT
Souhlasíme s desetiprocentním zvýšením platových tarifů ve stupnici pedagogických pracovníků, avšak nesouhlasíme s navrženou úpravou její struktury, tedy se zavedením dalšího platového stupně, jelikož s takovouto změnou by byly spojeny další finanční dopady vázané na nárokové složky platu, přičemž z předpokládaného zvýšení objemu finančních prostředků na platy mají být v roce 2019 kromě zvýšení platových tarifů zajištěny též finanční dopady spojené s vyrovnáváním mezikrajových rozdílů (dopady změny financování regionálního školství) a taktéž cíl posílit podíl nenárokové složky platů pedagogických pracovníků. Dále také upozorňujeme, že navrhované rozšíření platové stupnice není ve vládním návrhu státního rozpočtu na rok 2019 pro kapitolu 333 MŠMT rozpočtově zabezpečeno. Požadujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném.

Nové tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky platné od 1. ledna 2019 (s výpočtem procent zvýšení), jak je včera schválila vláda:

Původní návrh tarifních tabulek pro pedagogické pracovníky (s výpočtem procent zvýšení), který byl seškrtán MPSV v rámci připomínkového řízení na podnět MF a MŠMT...

pondělí 12. listopadu 2018

Třídní učitelé na Slovensku mají příplatek minimálně 5 %

Zatímco v ČR není pozice třídního učitele legislativně ukotvena, na Slovensku je tomu jinak. Třídní učitelé tam mají ze zákona nárok na příplatek ve výši 5 % tarifního platu. Pozice třídního učitele je definována v tamější obdobě našeho zákona o pedagogických pracovnících. Informaci jsme získali přímo od Slovenské komory učitelů, s níž Pedagogická komora spolupracuje. Co čeští vládní politici označují v médiích za nesystémové, to na Slovensku dávno funguje... Příplatek českých třídních učitelů začíná na 400 korunách měsíčně, což je 1,18 až 1,57 % tarifního platu.

Zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

"§ 13b (1) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach."

Zákon č. 317/2009 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

"§ 33 (4) Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca."

Zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti

§ 13a

(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva špecializované činnosti, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti.

(2) Špecializovanou činnosťou podľa odseku 1 je činnosť
a) triedneho učiteľa a
b) uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho odborného zamestnanca.

§ 13b

(1) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach.

(2) Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov.

(3) Príplatok za výkon špecializovaných činností podľa odsekov 1 a 2 sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.


Zákon č. 317/2009 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

§ 33

Pedagogický zamestnanec špecialista a odborný zamestnanec špecialista

(1) Špecializované činnosti a riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec súčasne s výkonom pedagogickej činnosti príslušnej kategórie alebo podkategórie pedagogických zamestnancov a výkonom odborných činností príslušnej kategórie odborných zamestnancov.

(2) Pedagogickým zamestnancom špecialistom je
a) triedny učiteľ,
b) výchovný poradca,
c) kariérový poradca,
d) uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
e) vedúci predmetovej komisie alebo vzdelávacej oblasti,45a) vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru,
f) koordinátor informatizácie,
g) iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie.

(3) Činnosť pedagogického zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto
a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a
b) má ukončené adaptačné vzdelávanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca.

(5) Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu46) formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka. Činnosti výchovného poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec.

(6) Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Činnosti kariérového poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec.

(7) Uvádzajúci pedagogický zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca; na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií samostatného pedagogického zamestnanca.

(8) Vedúci predmetovej komisie alebo vzdelávacej oblasti,45a) vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru koordinuje, hodnotí a zodpovedá za prípravu pedagogickej dokumentácie podľa osobitného predpisu v zverenej oblasti plnenia školského vzdelávacieho programu, podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a vykonáva projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania.

(9) Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Môže zabezpečovať aj chod a údržbu informačného systému, ak zamestnávateľ nemá tieto činnosti zabezpečené iným spôsobom. Činnosti koordinátora informatizácie môže vykonávať aj iný zamestnanec určený zamestnávateľom.

(10) Odborným zamestnancom špecialistom je
a) uvádzajúci odborný zamestnanec,
b) supervízor,
c) iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca.

(11) Činnosť odborného zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto
a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a
b) má ukončené adaptačné vzdelávanie.

(12) Uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca; na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií samostatného odborného zamestnanca.

(13) Supervízor koordinuje a odborne dohliada na úroveň jednotlivých odborných činností podľa § 4 a podieľa sa na kontinuálnom vzdelávaní a inom zvyšovaní profesijných kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Radek Sárközi - rozhovor pro Týdeník Mostecko

Týdeník Mostecko publikoval rozhovor s prezidentem spolku Pedagogická komora Radkem Sárközim Platy učitelů? V Evropské unii jsme ze všech zemí poslední (začátek + pokračování). Všechny rozhovory publikované na tomto webu naleznete zde.

neděle 11. listopadu 2018

Podnět k zahájení řízení o přestupku

Zveřejňujeme vzor podnětu k zahájení řízení o přestupku, který může podat pracovník školy, pokud si myslí, že došlo k porušení zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích: Podnět k zahájení řízení o přestupku dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a písm. c) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Související legislativa:

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

§ 7
Přestupky proti občanskému soužití

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,
b) jinému ublíží na zdraví, nebo
c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že
 1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví,
 2. jiného nepravdivě obviní z přestupku,
 3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo
 4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), nebo
b) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.

(5) Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do
a) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), nebo
b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.

(6) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření. Dopustí-li se přestupku podle odstavce 3 fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření.

(7) Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. b) nebo c) anebo odstavce 2 písm. b) spáchaném mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

(8) Při projednávání přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se správní orgán pokusí obviněného a osobu, jíž bylo ublíženo na cti, usmířit. Dojde-li k usmíření, správní orgán řízení usnesením zastaví.

§ 8
Přestupky proti majetku

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně
a) způsobí škodu na cizím majetku
 1. krádeží,
 2. zpronevěrou,
 3. podvodem, nebo
 4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
pokus tohoto přestupku je trestný,
b) neoprávněně užívá cizí majetek,
c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo
d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

Členské příspěvky

Dnes byl rozeslán všem členům spolku Pedagogická komora e-mail s pokyny k platbě členských příspěvků. Pokud jste tento e-mail nedostali, spadl pravděpodobně do spamu. Pokud ho nenaleznete ani ve spamu, řiďte se prosím těmito instrukcemi. Jestliže jste ještě neuhradili registrační poplatek, pokyny k platbě naleznete na stejném místě. Noví zájemci o členství si musejí nejprve vyplnit přihlášku do spolku Pedagogická komora. Pro členy spolku průběžně domlouváme zajímavé benefity.

sobota 10. listopadu 2018

Práce třídního učitele 1. ročníku ZŠ

Publikujeme soupis činností třídní učitelky, která pracuje na běžné sídlištní škole v Jihomoravském kraji. Jedná se o první třídu základní školy s 26 žáky. Přehled činností zahrnuje přípravný týden na konci srpna 2018 a první měsíc školního roku. Jedná se většinou o činnosti nad rámec běžné výuky. Budeme rádi, když nám zašlete svůj přehled činností nad rámec běžné výuky v průběhu jednoho měsíce, ať už učíte na MŠ, ZŠ nebo SŠ. Nemusí jít o třídnictví, ale například o vedení školy, specializovanou činnost, výchovné poradenství apod. Pište na e-mail info@pedagogicka-komora.cz.

- Získání podkladů pro evidenci žáků – formuláře rodičům
- Zadávání údajů žáků do elektronické evidence v systému bakaláři
- Doprava do třídy všech pracovních sešitů a učebnic ze skladu, rozdání na lavice 7 ks/žák
- Rozdání sponzorských dárků na lavice
- Rozdání balíčků pro prvňáčky
- Výzdoba třídy – s použitím žebříku (2 strany místnosti), další výzdoba třídy a také chodby
- Nákup květin do třídy
- Nákup čtvrtek formátu A1, A2
- Nákup kornoutu s bonbony na první školní den
- Nákup samolepek pro děti – motivace, nalepení na notýsek
- Nákup složek barevných výkresů, výběr 60Kč/žák
- Obstarání meče a podušky na pasování prvňáčků
- Vyčištění počítače po předchozím uživateli a aktualizace software
- Získávání souhlasu na focení žáků do MF Dnes – celoměstské focení prvňáčků
- Získávání souhlasu rodičů – stravování
- Získávání souhlasu – souhlas s činností školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga
- Zjišťování údajů o zdravotní pojišťovně žáka
- Zjišťování a upřesňování údajů žáka (telefony rodičům – nefunkční špatně zapsané e-maily, špatně zapsaná telefonní čísla a rodní čísla apod.)
- Projekty Ovoce do škol a Mléko do škol (2x týdně, zajištění donášky do třídy, výdej, vracení přepravek, ukládání a vydávání nemocným žákům)
- Podepisování a vydávání karet do mlékového automatu
- Třídní schůzky s rodiči prvňáků – v září 2x, poprvé první školní den
- Kontrola přinesených věcí pro hygienu – kapesníky, utěrky papírové, mýdlo
- Kontrola kufříků s věcmi do VV, cvičebních úborů a ručníků
- Přidělání klíče od šatny, aby jedny byly k dispozici šatnářům
- Informování rodičů o školních aktivitách e-mailem
- Doprovod žáků na akci, odnos materiálů dopravní výchovy z akce do školy
- Vyzdobení oken třídy k výročí – soutěž o největší počet vlajek v oknech – lepení 37 vlajek ČR do oken třídy, informování vedení školy
- Dodatečná objednávka písmenkové abecedy – nebylo objednáno, vybírání 23 Kč/žák
- Objednávání školních akcí – do prosince 2 akce
- Objednávka školy v přírodě - mail, potvrzení, odpověď na obsazenost dříve volného termínu
- Zápis úrazu do knihy úrazů, komunikace s rodiči (3x)
- Vypisování třídní knihy, omluvenky žáků
- Vypisování třídního výkazu
- Vybírání 100 Kč/žák -  příspěvek SRPŠ
- Vybírání a odevzdávání 50 Kč/žák  na kopírování
- Rozdávání nabídky knih, vybírání objednávek, distribuce knih dětem, vybírání peněz za knihy (7 dětí, celkem 11 knih,  téměř 2 400 Kč)
- Obstarání a doprava jablek na otiskování ve VV
- Osobní jednání s rodičem kvůli chování žáka – 1 h
- Propichování nových tub s temperami – 26 x 11 = 286 ks

Připomínkujte Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023

Pedagogická komora obdržela k připomínkování  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023. Protože se jedná o zásadní koncepční materiál, rozhodli jsme se jeho text poskytnout nejen členům našeho spolku, ale všem zájemcům. Připomínky můžete zasílat na e-mail info@pedagogicka-komora.cz, ale preferujeme, když je vyznačíte přímo do textu jako komentář v online verzi, aby na ně mohli reagovat ostatní komentující. Připomínkování je možné do 25. listopadu 2018.

Z pracovní verze Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 určené k připomínkování z října 2018 vybíráme:

Dnešní doba přináší potřebu reagovat na mnoho změn, které rychle přicházejí. Na změny společenské, technologické, ekonomické, kulturní, ale i na změny, které s sebou přináší digitalizace a globalizace. Musíme průběžně sledovat nejen trendy a poptávku po dovednostech, podporovat rozvoj kvalifikace, konkurenceschopnosti, dovedností i kompetencí, prosazovat rovnost, sociální soudržnost, ale také budovat vztah ke vzdělávání a vzdělání. A právě vzdělání je klíčové. Vzdělání nás může vybavit dovednostmi, pomocí nichž obstojíme ve stále složitější společnosti. Z těchto důvodů je potřeba mít k dispozici sjednocující nástroj pro formování vzdělávací soustavy, základní prvek pro komunikaci mezi centrem (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a jednotlivými kraji, v němž budou zakotveny mimo jiné záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky. Takovýmto nástrojem je v České republice již 17 let Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který je od roku 2014 implementačním dokumentem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, jež vytváří rámec vzdělávací politiky v České republice.

čtvrtek 8. listopadu 2018

Cut-off score vyřadí především zájemce o nástavbové studium

Z analýzy výsledků, která je součástí Závěrečné souhrnné zprávy k jednotné přijímací zkoušce za rok 2018, vyplývá, že zavedení cut-off score by mělo největší dopady na zájemce o nástavbové studium, zatímco počty studentů gymnázií by ovlivnilo minimálně. Zveřejňujeme nejdůležitější grafy z uvedené analýzy, kterou zpracoval Cermat.
středa 7. listopadu 2018

Ve výdajích na školství jsme na konci žebříčku OECD

Aktuální statistiky OECD řadí Českou republiku mezi státy s nejnižšími výdaji na školství vzhledem k hrubému domácí produktu. V roce 2015 jsme byli druzí od konce ve výdajích na primární a sekundární vzdělávání (ZŠ a SŠ) mezi zeměmi Evropské unie. Celkové výdaje na školství činily pouhých 3,8 % HDP. Podle národních statistik výdaje v roce 2016 dále poklesly na historické minimum 3,6 % HDP.

úterý 6. listopadu 2018

Jsou jednotné přijímačky legální?

V Učitelských novinách vyšel názorový článek Radka Sárköziho Jsou jednotné přijímačky legální?, který upozorňuje na legislativní nedostatky vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Vyhláška vznikla v době, kdy ministerstvo školství vedla Kateřina Valachová.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Přijímací zkoušky na střední školy

Od školního roku 2016/2017 organizuje Cermat jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory SŠ. Příslušnou vyhlášku prosadila tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zkouška je tvořena testem z češtiny a matematiky. Testy mají váhu minimálně 60 % (u sportovních gymnázií 40 %), o dalších kritériích pro přijetí rozhoduje ředitel střední školy. (Zájemci o studium na konzervatoři tyto testy nedělají, absolvují talentovou zkoušku.) Asociace krajů ČR navrhla zavedení nepodkročitelného minima. Během posledního jednání tripartity zaúkoloval premiér Andrej Babiš ministra školství Roberta Plagu, aby cut-off score připravil do listopadu 2018. Proti tomuto návrhu vystoupila Pedagogická komora, Asociace ředitelů gymnázií, Asociace středních průmyslových škol, Svaz průmyslu a dopravy i ředitelka Cermatu... AKTUALIZACE: Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018.

Oficiální informace
Další informace: