neděle 28. července 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší platové třídy pro učitele

V souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax bude pro školy výhodné, aby k 30. září 2019 byli všichni zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě. Díky tomu obdrží školy od ledna 2020 více peněz z MŠMT na platy. Pedagogická komora, z. s., podporuje přeřazení zaměstnanců škol do vyšších platových tříd. V tomto rozcestníku nabízíme vzor žádosti o vyšší platovou třídu, doporučení adresované ředitelům škol i další informace.


Poznámka: Odpočet let praxe kvůli nižšímu vzdělání se v různých platových třídách liší...

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
§ 4
(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do
a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
b) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 3 roků, nebo středního vzdělání, dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
c) desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem,dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.


čtvrtek 25. července 2019

Počty žáků ve třídách základních škol na Slovensku

Nejvyšší počet žáků ve třídách základních škol v České republice činí 30 žáků (na výjimku až 34 žáků), na Slovensku je to na prvním stupni ZŠ výrazně méně...

Zákon č. 245/2008 Z. z.

Základná škola
§ 29

(5) Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je
a) 16 žiakov v triede nultého ročníka,
b) 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
c) 22 žiakov v triede prvého ročníka,
d) 25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
e) 29 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.

(6) Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno deliť na skupiny.

(7) Do nultého ročníka môže byť zaradené dieťa len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Takéto dieťa začína plniť povinnú školskú dochádzku v nultom ročníku.

(8) Najnižší počet žiakov v triede základnej školy je
a) osem žiakov v triede nultého ročníka; šesť žiakov v triede nultého ročníka v neplnoorganizovanej základnej škole,
b) 12 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
c) 11 žiakov v triede prvého ročníka,
d) 13 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
e) 15 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.

(9) V škole možno po súhlase zriaďovateľa zriadiť triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

(10) Do triedy základnej školy možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.

(11) V základnej škole možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť špecializovanú triedu. V špecializovanej triede sa vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka, na účely kompenzácie chýbajúceho obsahu vzdelávania. Žiaka do špecializovanej triedy zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa po vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden školský rok. Špecializovanú triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac ôsmich žiakov z jedného ročníka alebo viacerých ročníkov. Ak je počet žiakov v špecializovanej triede nižší ako štyria žiaci, špecializovaná trieda sa zruší.

(12) V triede základnej školy pre žiakov vzatých do väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody je najviac päť žiakov.

(13) Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,32a) najvyšší počet žiakov v triede podľa odseku 5 sa môže zvýšiť o troch žiakov z dôvodu
a) zmeny trvalého pobytu žiaka,
b) opakovania ročníka žiakom,
c) prestupu žiaka z inej školy,
d) osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e),
e) preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka alebo
f) preradenia žiaka do základnej školy.


pondělí 15. července 2019

Počty dětí ve třídách mateřských škol na Slovensku

Nejvyšší počet dětí ve třídách mateřských škol v České republice činí 24 dětí (na výjimku, která je uplatňována velmi často, až 28 dětí), na Slovensku je to výrazně méně...

Vyhláška 306/2008 Z.z.

§ 4
Organizácia materskej školy

(1) Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 zákona. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa.

(2) Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraďuje najmenej päť detí a najviac desať detí. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia.

(3) Počet detí prijatých do triedy materskej školy s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním nemôže byť vyšší ako
a) 10 detí od 2 do 3 rokov,
b) 15 detí od 3 do 4 rokov,
c) 18 detí od 4 do 5 rokov,
d) 20 detí od 5 do 6 rokov,
e) 15 detí od 3 do 6 rokov.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-306#p4

Zákon č. 245/2008 Z. z.

§ 28

(9)
Najvyšší počet detí v triede materskej školy je
a) 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,
b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,
c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,
d) 21 v triede pre troj- až šesťročné deti.


pondělí 1. července 2019

Stanovisko MPSV k zařazování ředitelek MŠ do platové třídy

Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o zaslání oficiálního stanoviska k zařazování ředitelek mateřských škol do vyšší platové třídy. Odpověď z MPSV naleznete zde.

Věc: Zařazení do platové třídy

Dopisem ze dne 28. 5. 2019 se obrátil náměstek pro řízení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Václav Pícl, na náměstka pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, doc. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D., s dotazem, zda je možné zařadit ředitele mateřské školy do 11. platové třídy a zda je možné jej do této platové třídy zařadit při neplnění stanovených kvalifikačních předpokladů. V odpovědi bylo panu náměstkovi sděleno toto stanovisko:

Podle § 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud je touto nejnáročnější prací komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace, případně správy dalších oborů činnosti organizace, jejíž provádění se u vedoucích zaměstnanců, kteří jsou statutárním orgánem zaměstnavatele, předpokládá, zařadí se tento zaměstnanec do 11. platové třídy, a to podle ustanovení bodu 2 v této platové třídě v povolání 1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník v příloze k nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, kde je tato práce uvedena.


Zaměstnavatel zařadí podle § 3 odst. 2 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě zaměstnance do této (11.) platové třídy, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu. Pro práci uvedenou v bodu 2 v 11. platové třídě v povolání 1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník jiný právní předpis nestanoví nižší vzdělání, než je pro zařazení do této platové třídy stanoveno v § 2 odst. 1 písm. k) nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Pokud se proto pro zařazení do platové třídy ředitele mateřské školy využije uvedené ustanovení katalogu prací ve veřejných službách a správě a tento ředitel nesplňuje stanovené kvalifikační předpoklady, bude se jednat o postup pro výjimečné zařazení do platové třídy podle § 3 odst. 4 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nelze tedy využít postupu podle § 3 odst. 3 písm. b) citovaného nařízení vlády, protože nižší vzdělání stanoví jiný právní předpis (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) pouze pro výkon pedagogických prací, podle nichž se tomuto řediteli platová třída v uvedeném případě nestanoví.

Plnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a předpokladů pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb. však tímto není dotčeno.

Mgr. Dana Roučková v. r.
ředitelka odboru pracovněprávní legislativy

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor pracovněprávní legislativy
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: +420 221 922 671, +420 221 922 231
ID datové schránky: sc9aavg
e-mail: postaa@mpsv.cz
www.mpsv.cz

Vzor žádosti o vyšší platovou třídu pro vychovatele

Zveřejňujeme vzor žádosti o 9. platovou třídu (10. platovou třídu) pro vychovatele, kterou můžete zaslat svému zaměstnavateli.


MŠMT: Rozložení platových tříd a stupňů vychovatelů ve školním roce 2018/2019
Doporučení Pedagogické komory ředitelům škol: Učitelé i další pedagogičtí pracovníci by měli být zařazeni do nejvyšší možné platové třídy

V souvislosti s reformou financování regionálního školství, kdy bude normativ na žáka nahrazen od roku 2020 výpočtem nákladů vycházejícím z tzv. PHmax, bude pro školy výhodné, aby byli jejich zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě, protože obdrží prostředky na tarifní část platu jednotlivých pracovníků přímo a nárokově.

Vedení Pedagogické komory proto doporučuje všem ředitelům škol, kterých se přechod na financování podle PHmax týká, aby zařadili učitele i další pedagogické pracovníky do nejvyšší možné platové třídy, v souladu s platným zněním zákoníku práce a nařízení vlády. Minimálně by mělo jít o 12. platovou třídu u učitelů ZŠ a SŠ, 13. platovou třídu u výchovných poradců, 11. platovou třídu v případě učitelů odborného výcviku, 9. nebo 10. platovou třídu v případě učitelek MŠ a 9. platovou třídu u vychovatelek školních družin.

Rozhodující pro výpočet finančních nároků v roce 2020 bude stav k 30. září 2019, proto by měli ředitelé škol přeřadit zaměstnance do vyšší platové třídy co nejdříve. Pro školu nově nebude nijak výhodné, aby byli její zaměstnanci zařazeni v nižších platových třídách.

Zatímco v rámci stávajícího normativního financování mohla škola ušetřit finanční prostředky tím, že byli její zaměstnanci zařazeni v nižších tarifních třídách, a použít je například na odměny pro vybrané zaměstnance, v novém způsobu financování by od ledna 2020 škola naopak o tyto peníze přišla, pokud budou zaměstnanci k 30. září 2019 zařazeni do nižších platových tříd.

Spolek Pedagogická komora zároveň usiluje o to, aby bylo novelizováno nařízení vlády a všichni ředitelé škol byli nově zařazeni minimálně do 13. platové třídy, a to včetně ředitelek mateřských škol (nebo jim bylo kompenzováno, že jsou zařazeny do nižších platových tříd než ředitelé základních škol, kteří jsou v současnosti zařazeni minimálně ve 12. platové třídě). Pedagogická komora také prosazuje, aby míra přímé pedagogické činnosti byla stejná u všech ředitelů škol (bez ohledu na stupeň školy), což by znamenalo její výrazné snížení především u ředitelek mateřských škol (ale i v případě ředitelů škol základních a obecně menších škol).

Pedagogická komora, z. s., sdružuje více než 2 500 pedagogických pracovníků (většinu členů tvoří řadoví učitelé, ředitelů škol je ve spolku přes 400), což je nejvíce ze všech spolků v ČR. Výše uvedené požadavky jsou součástí Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství, který podepsalo skoro 4 000 pedagogů.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz