sobota 30. března 2019

Den učitelů v černé na webech škol

Některé školy publikovaly na svém webu informaci, že se zapojily do akce Pedagogické komory Den učitelů v černé. Připojíte se k nim? Pokud učitelé vaší školy přišli do práce v černém oblečení a informovali jste o tom na školním webu, dejte nám o tom vědět na e-mail: info@pedagogicka-komora.cz

Učitelé sobě (konference Pedagogické komory)

Zveme vás na konferenci Učitelé sobě.

Kdy: Sobota 6. dubna 2019 od 10:00 do 16:00
Kde: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 (aula) MAPA

Přihláška na konferenci
Událost na Facebooku

Poznejte osobně vedení a koordinátory spolku Pedagogická komora na naší první konferenci. 
Program konference Učitelé sobě

09:00 prezence
10:00 zahájení konference
10:30 Radek Sárközi: Změny ve školství v roce 2018 a 2019
11:00 Janek Wagner: Google pro školy
11:30 Štefan Klíma: Výsledky průzkumu k pracovní době učitelů
12:00 Téma dle přání přihlášených účastníků
12:30 Diskuze
13:00 Pauza na oběd
14:00 Vystoupení čestných hostů
14:30 České školství nad propastí? (akutní problémy vzdělávání a jejich řešení...) panelová diskuze
16:00 Ukončení konference

České školství nad propastí? (akutní problémy vzdělávání a jejich řešení...)

Účast na panelové diskuzi od 14:30 potvrdili:

- Jiří Růžička (Senát, místopředseda)
- Libuše Ludíková (předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult, UP Olomouc)
- Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy, zástupce školské tripartity)
- Radko Sáblík (člen expertního týmu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030)

- Radek Sárközi (prezident spolku Pedagogická komora)
- Vít Šimral (Magistrát HMP, pražský radní pro školství)


Čestní hosté

- Veronika Valíková (tisková mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury)
- Pavla Kubíčková (ředitelka PPP pro Prahu 10, členka rady Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden)
- Marek Tichý (režisér chystaného dokumentu Postiženi inkluzí)
- Gargulák Karel (MŠMT)


pátek 29. března 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela inkluzivní vyhlášky

MŠMT již více než rok připravuje novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Po opakovaném odložení předpokládané platnosti novelizované vyhlášky (září 2018, prosinec 2018, únor 2019...) ji ministr školství Robert Plaga předloží v nejbližších dnech k projednání ve vládě: Inkluzivní vyhláška jde do vlády. Omezí se počet asistentů. Tento rozcestník mapuje peripetie a diskuze kolem aktuální novelizace inkluzivní vyhlášky.

čtvrtek 28. března 2019

Mediální ohlas akce Pedagogické komory Den učitelů v černé

Průběžně mapujeme mediální ohlas akce Pedagogické komory Den učitelů v černé. Zde naleznete fotoalbum z akce Den učitelé v černé (fotografie můžete stále zasílat na e-mail info@pedagogicka-komora.cz)

Akce Pedagogické komory Den učitelů v černé

Ve čtvrtek 28. března 2019 přišla řada pedagogů do práce v černém, aby upozornili veřejnost na problémy českého školství, které politici odmítají řešit, a aby podpořili kolegy na Slovensku. Den učitelů v černé navazuje na akci Pedagogické komory otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo 3 700 pedagogů. Pokud se vláda nepostaví problémům ve školství čelem a nezačne je urychleně řešit, bude dalším krokem vyhlášení stávkové pohotovosti a případně i stávky po vzoru učitelů v Polsku. Na Slovensku se do akce zapojilo 1 100 škol, v České republice přišli dnes v černé učitelé na tisícovce škol. Více informací naleznete zde.


středa 27. března 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Den učitelů v černé

Vytvořili jsme rozcestník k akci Pedagogické komory Den učitelů v černé (28.3.2019), jejímž cílem je upozornit veřejnost na vleklé problémy českého školství, které politici dlouhodobě neřeší: 

Česká republika dává na školství o 25 % méně, než je průměr EU vzhledem k HDP; vláda ignoruje návrhy změn od učitelů z praxe, které jsou součástí otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství; odkládá se revize inkluze; platy učitelů loni vzrostly jen o 11 % místo 15 % (průměrná mzda v ČR se zvýšila o 8 %); připravuje se novela zákona o pedagogických pracovnících, která umožní učit na základních školách lidem bez pedagogického vzdělání, apod.
Celý loňský rok zaznívalo v médiích, že učitelům rostou platy o 15 %. Ve skutečnosti to bylo jen 11 %, jak vyplývá z aktuálních statistik MŠMT. Průměrné mzdy v ČR vzrostly o 8 %. K metě 130 % se učitelé přiblížili jen o 3 procentní body na aktuálních 110 %. Tímto tempem Achilles želvu v roce 2020 nedožene, jak požadovalo usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2017... Slib, že učitelé budou pobírat 130 % průměrné mzdy, padl již v roce 2003 z úst tehdejší ministryně školství Petry Buzkové (ČSSD). Zdroj: Aktuálně.cz

úterý 26. března 2019

Učitelské noviny o inkluzi

Se souhlasem redakce Učitelských novin zveřejňujeme odkaz na celý text článku  Radmila Švancara Mizející naděje (Učitelské noviny č. 7/2019), který komentuje aktuální dětí kolem inkluze.

Den učitelů v černé

Vedení spolku Pedagogická komora podporuje protestní akce slovenských učitelů – Petici za stažení návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zaměstnancích a Den učitelů v černém.

Doporučujeme českým učitelům, ředitelům škol i dalším pedagogickým pracovníkům, aby vyjádřili podporu kolegům ze Slovenska a aby zároveň podpořili návrhy Pedagogické komory, které jsou shrnuty v otevřeném dopise politikům za záchranu českého školství.

Čeští pedagogové mohou vyjádřit svůj postoj tím, že ve čtvrtek 28. března 2019 přijdou do práce ve smutečním – buď v černém oblečení, nebo s černou páskou.

„České školství je extrémně podfinancované, ministerstvo školství neumožňuje profesním organizacím podílet se na přípravě změn ve vzdělávání, odkládá se revize inkluze, náročná práce pedagogů není doceněna, odměna pro třídní učitele neodpovídá ani výši minimální mzdy,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, na největší aktuální problémy, „do vlády a parlamentu brzy zamíří novela zákona o pedagogických pracovnících, podle níž budou moci na českých základních školách učit lidé bez pedagogického vzdělání, což bude mít negativní dopad na kvalitu výuky.“

České školy i jednotliví učitelé mohou dát vědět o tom, že se zapojují do akce Den učitelů v černé, vyplněním tohoto formuláře.

Pedagogická komora je největší školský spolek v České republice.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


pondělí 25. března 2019

Pedagogická komora - přihláška do spolku

Členství ve spolku Pedagogická komora je nejefektivnější cesta, jak prosadit pozitivní změny v českém školství. Pokud máte zájem o členství ve spolku Pedagogická komora, prosím, vyplňte tuto online přihlášku.

Aktuální cíle spolku (celé stanovy):
  • Propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace
  • Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe
  • Navýšení rozpočtu školství na průměr zemí EU (5 % z HDP), což je o 25 % více než nyní
  • Narovnání platů pedagogů na průměr EU (relace k ostatním stejně kvalifikovaným zaměstnancům), což je o 50 % více než nyní
  • Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)
  • Přijetí zákona o Pedagogické komoře, která bude oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací pedagogických pracovníků
Od října 2017 evidujeme již 2.800 přihlášek - učitelů (80 %), ředitelů (15 %) a dalších pedagogických pracovníků (vychovatelé, lektoři, speciální pedagogové, asistenti, psychologové...). Souhrnné informace o činnosti Pedagogické komory ve školním roce 2017/2018 naleznete zde. Díky velkému počtu členské základny můžeme členům nabídnout zajímavé benefity v podobě slev.

sobota 23. března 2019

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

§ 22a
Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

§ 22b
Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

úterý 19. března 2019

Novelu inkluzivní vyhlášky MŠMT opakovaně odkládá

Děkujeme redakci Učitelských novin, že Pedagogické komoře umožnila publikovat odkaz na celý text článku Boj o přednost, který pojednává o podivných okolnostech opakovaného odkládání novely inkluzivní vyhlášky: Přinese novela vyhlášky o speciálním vzdělávání změnu, nebo současné pojetí inkluze zabetonuje? - UN č. 8/2019.

pondělí 18. března 2019

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 k připomínkování

Pedagogická komora byla vyzvána, aby identifikovala 5 nejzávažnějších systémových problémů českého školství. Jejich návrh nyní nabízíme k připomínkování on-line: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030.

Rozhovor o inkluzi s Martinem Odehnalem

S laskavým svolením šéfredaktora Učitelských novin publikujeme odkaz na celý text rozhovoru s předsedou Asociace speciálních pedagogů ČR Martinem Odehnalem Nejlepší zájem dítěte, nebo jen stamilionový byznys? (Defekt je v každém z opěrných sloupů inkluze) - UN č. 11/2019.