čtvrtek 31. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávková pohotovost ve školách

V tomto rozcestníku naleznete aktuální informace ke stávkové pohotovosti ve školách.středa 30. října 2019

Výsledky ankety k tématu maturita a její změny

Vedení Pedagogické komory zorganizovalo dotazníkové šetření mezi členy spolku Pedagogická komora k tématu maturita a její změny. Respondenti mohli vybírat z nabízených odpovědí, případně doplnit jinou vlastní odpověď.

39,5 % pedagogů odpovědělo, že chtějí zachovat stávající model maturit, kdy si žáci mohou vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Pro povinnou matematiku na stanovených středních školách se vyslovilo 15,2 % respondentů. 77,3 % pedagogů chce, aby slohové práce z češtiny hodnotili učitelé na školách, a 51,6 % hlasujících preferuje, aby konkrétní témata a zadání slohových prací určovaly přímo školy, nikoliv Cermat. 65,7 % pedagogů chce, aby povinnou součástí maturit byla prezentace praktické dovednosti nebo teoretické práce, přičemž konkrétní téma by si volil žák dle svého zájmu a typu školy. 41,3 % respondentů si přeje, aby byla povinnou součástí maturit práce s počítačem. Společnou část maturit by zrušilo 39,7 % hlasujících.

Konkrétní otázky a odpovědi na ně

Poznámka: Odpověď s nejvyšším počtem procent je označena tučným písmem. Podtržením je vyznačena odpověď s nejčastěji zastoupenou konkrétní možností z výběru (s výjimkou „Nevím“ a „Jiné“).

Měla by být povinnou součástí maturit prezentace praktické dovednosti nebo teoretické práce? (Téma by si volil žák dle svého zájmu a typu školy...)
- ANO: 65,7 %
- NE (současný stav): 13,4 %
- Nevím: 18,8 %
- Jiné… 2,1 %Měla by být povinnou součástí maturit práce s počítačem?
- ANO: 41,3 %
- NE (současný stav): 32,5 %
- Nevím: 23,6 %
- Jiné… 2,6 %

Skladba maturitních předmětů by...
- měla být zachována v současné podobě (čeština + výběr cizí jazyk nebo matematika + volitelné předměty): 39,5 %
- se měla změnit, jak je plánováno (povinná matematika pro stanovené SŠ): 15,2 %
- se měla změnit směrem k ještě větší svobodě volby, než je tomu v současnosti (žáci by si nemuseli volit buď matematiku, nebo cizí jazyk): 22,4 %
- se měla změnit tak, že matematika bude nově povinná pro všechny SŠ bez výjimek: 6,4 %
- Nevím: 12,1 %
- Jiné… 4,4 %

Společná část maturit, kterou zajišťuje Cermat, by...
- měla být zachována: 25 %
- měla být zrušena: 39,7 %
- Nevím: 28,6 %
- Jiné… 6,7 %

Hodnotit maturitní slohové práce z češtiny…
- by měl Cermat, jak je tomu v současnosti: 9,2 %
- by měly školy, jak tomu bylo dříve: 77,3 %
- Nevím: 11,3 %
- Jiné… 2,2 %

Určovat konkrétní témata a zadání maturitních slohových prací z češtiny...
- by měl Cermat, jak je tomu v současnosti: 27,5 %
- by měly školy, jak tomu bylo dříve: 56,1 %
- Nevím: 12,8 %
- Jiné… 2,2 %

Má Cermat nadále zpracovávat pro společnou část maturity z cizího jazyka testy i z těch jazyků, které si v minulosti vybralo méně než 250 maturantů?
- ANO (současný stav): 22,9 %
- NE: 37,9 %
- Nevím: 38,6 %
- Jiné… 0,6 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky znalosti a dovednosti potřebné ke studiu na VŠ?
- ANO: 19,2 %
- NE: 44,6 %
- Nevím: 33,9 %
- Jiné… 2,3 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky znalosti a dovednosti potřebné k podnikání v činnostech, které vyžadují maturitu podle živnostenského zákona?
- ANO: 6,8 %
- NE: 41,1 %
- Nevím: 50,8 %
- Jiné… 1,3 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky alespoň minimální znalosti a dovednosti, které jsou potřeba v zaměstnáních požadujících středoškolské vzdělání s maturitou?
- ANO: 31,3 %
- NE: 29,9 %
- Nevím: 37,7 %
- Jiné… 1,1 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky hlavní cíle vzdělávání uvedené ve školském zákoně a RVP?
- ANO: 25,2 %
- NE: 21,5 %
- Nevím: 52,7 %
- Jiné… 0,6 %

Minimalizuje zavedení centrálního hodnocení maturitní zkoušky Cermatem možnost podvádět?
- ANO: 39,4 %
- NE: 16,1 %
- Nevím: 42,7 %
- Jiné… 1,8 %

Jsou maturitní didaktické testy Cermatu meziročně srovnatelné co do jejich obtížnosti?
- ANO: 18,9 %
- NE: 16,6 %
- Nevím: 63,7 %
- Jiné… 0,8 %

Jsou maturitní didaktické testy Cermatu kvalitní?
- ANO: 18,7 %
- NE: 26,1 %
- Nevím: 54,3 %
- Jiné… 0,9 %

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

úterý 29. října 2019

Přijímací řízení na střední školy a maturity v okolních státech

Se souhlasem Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny zveřejňujeme materiál Přijímací řízení na střední školy a maturity. Jde o odpověď na konkrétní poslanecký dotaz, která byla zpracována v požadovaném časovém rámci - tedy na základě zdrojů, které byly v daném termínu zpracování dostupné.  Upozorňujeme, že se nejedná o komplexní analýzu, které Parlamentní institut standardně zveřejňuje.

Pedagogická komora považuje údaje v odpovědi za přínosné pro věcnou diskuzi o změnách maturit a přijímacích zkoušek na střední školy. Proto jsme požádali o svolení materiál zveřejnit. Děkujeme, že nám to bylo Parlamentním institutem umožněno.

Doufejme, že MŠMT nechá zpracovat zevrubnou analýzu alespoň dodatečně, když tak neučinilo před zavedením jednotné přijímací zkoušky ani státních maturit...

sobota 26. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Ředitelky MŠ píšou premiérovi (mediální ohlas)

V tomto rozcestníku průběžně mapujeme mediální ohlasy na Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání. V pátek 11. října 2019 ráno se uskutečnilo jednání ředitelek samostatných MŠ, které zastupovaly 528 signatářů otevřeného dopisu, s premiérem Andrejem Babišem na Úřadu vlády ČR. Otevřený dopis vyšel v tištěných časopisech Průvodce ředitelky MŠ a Učitelské noviny. V elektronické podobě byl zveřejněn na webech Řízení školy, Pedagogická komora, Pedagogické.info, Česká škola a Eduin. Aktuální počet signatářů otevřeného dopisu je 1.150.
čtvrtek 17. října 2019

Pedagogická komora upozorňuje na zavádějící údaje v dopise provozovatelů dětských skupin premiérovi

Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s., zaslala 14. 10. 2019 premiérovi a poslancům dopis, v němž reaguje na Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání ze dne 30. 9. 2019, který podepsalo více než 500 ředitelek samostatných mateřských škol.

Vedení spolku Pedagogická komora, považuje tuto reakci za neadekvátní, protože ředitelky mateřských škol ve svém otevřeném dopise nikterak nekritizují dětské skupiny, jejich provozovatele ani Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pouze upozorňují na skutečnost, že mateřské školy v současnosti navštěvuje 45 000 dětí do tří let a že podmínky pro tyto děti neodpovídají podmínkám, které byly nastaveny pro dětské skupiny. Ředitelky mateřských škol rozhodně neusilují o to, aby se podmínky v dětských skupinách zhoršily, ale naopak navrhují, aby se zlepšily podmínky pro dvouleté děti v mateřských školách.

„Považuji reakci paní předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí za přinejmenším nešťastnou,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „myslím si, že nepochopila, o co ředitelkám mateřských škol ve skutečnosti jde.“

Pedagogická komora již před rokem oslovila ministra školství Roberta Plagu, předsedu vlády Andreje Babiše a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby bylo předškolní vzdělávání pojato koncepčně a komplexně.

„Navrhli jsme při osobních jednáních s ministry a předsedou vlády, aby byla zřízena meziresortní pracovní skupina, v níž by zasedli k jednomu stolu zástupci sekce mateřských škol v Pedagogické komoře, zřizovatelů dětských skupin i dalších organizací, které se věnují předškolnímu vzdělávání a péči o nejmladší děti,“ upozorňuje Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „bohužel se tak doposud nestalo, což přináší řadu problémů, na které upozorňují ředitelky mateřinek ve svém dopise premiérovi.“

Pro děti stejného věku je třeba zajistit stejné podmínky. Nemělo by hrát roli, který druh zařízení navštěvují. Ať už je to dětská skupina, nebo mateřská škola, je nutné, aby v nich bylo o děti kvalitně postaráno, aby jejich pracovníci nebyli přetěžováni a aby všichni byli spokojení (rodiče, učitelky, ředitelky, chůvy i další zaměstnanci, a především děti).

Jelikož dopis předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí Daniely Celerýnové obsahuje řadu nepřesností, uvádíme je na pravou míru, aby nebyli politici, novináři ani široká veřejnost uvedeni v omyl. Vedení Pedagogické komory by ocenilo, kdyby debata pokračovala věcně a byla založena na ověřených faktech. Reakci provozovatelů dětských skupin považujeme za zbytečně vyhrocenou.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Komentář k jednotlivým bodům reakce Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslíneděle 13. října 2019

Školská legislativa: zákony, vyhlášky, nařízení vlády, výklady…

Zákony
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306

Vyhlášky

Vyhláška č. 106/2001 Sb., Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106
Vyhláška č. 114/2002 Sb., Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-10
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-13
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-15
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-47
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-48
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-54
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-74
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-364
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-263
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-176
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-177
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Nařízení vlády
• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-75
• Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222
  - Příloha 2.16 Výchova a vzdělávání: https://drive.google.com/open?id=0B6ir-4sFpVqOOUxQamVQQjJMVjA
• Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341
• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211
• Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-123

Metodické výklady, právní výklady a další dokumenty MŠMT
Dokumenty MŠMT (vybírejte z témat vpravo)
Právní výklady MŠMT
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol (MŠMT)
Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti (MŠMT)
Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (MŠMT)
Legislativa na webu MŠMT


sobota 12. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Mateřské školy a dětské skupiny

V tomto článku průběžně mapujeme problematiku různých podmínek pro stejně staré děti v dětských skupinách (jeslích) a mateřských školách...


čtvrtek 10. října 2019

500 ředitelek mateřských škol oslovilo premiéra otevřeným dopisem

Více než 500 ředitelek samostatných mateřských škol se rozhodlo formou otevřeného dopisu upozornit předsedu vlády Andreje Babiše na některé problémy v oblasti předškolního vzdělávání. Autorkám dopisu vadí, že se ministr školství Robert Plaga nevěnuje mateřským školám a že zůstávají na okraji zájmu vlády. Ministerstvo školství dokonce navrhuje změny, které by místo zlepšení současného stavu naopak způsobily jeho zhoršení. Vysoká kvalita předškolního vzdělávání v České republice je vážně ohrožena.

Hlavní výtky směřují k tomu, že vláda nerozhoduje koncepčně. Zatímco ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje miliardovými částkami provoz a zřizování dětských skupin, které jsou určeny především pro děti do tří let, ministerstvo školství mateřským školám, kde je dvouletých dětí třikrát více, příliš nepomáhá. Dětské skupiny navštěvuje více než 14 000 dětí, v mateřských školách je 45 000 dětí do tří let.

„Mateřské školy mají mnohem horší podmínky než dětské skupiny,“ upozorňuje ředitelka Andrea Benešová, „zatímco v mateřinkách máme až 28 dětí ve třídě na jednu učitelku, v dětské skupině musí být od 13 dětí výše minimálně tři dospělé osoby.“

Velmi nízké jsou platy pracovníků mateřských škol. Nástupní tarifní plat učitelky činí v 8. platové třídě 21 840 Kč hrubého, což je přibližně 17 000 Kč čistého. Ředitelky mateřských škol pobírají většinou pouze 10. platovou třídu, zatímco ředitelé základních škol jsou obvykle zařazeni do 13. platové třídy. Řada ředitelek mateřských škol má přitom vysokoškolské vzdělání.

„Když se podíváte na tarifní tabulku, tak ředitelka mateřské školy v 10. platové třídě dostane po 32 letech praxe necelých pět tisíc korun navíc, podobně jsou na tom naše učitelky v 9. platové třídě, což není příliš lákavá perspektiva,“ uvádí ředitelka Natália Toflová.

Ředitelky samostatných mateřských škol zklamal přístup ministerstva školství, které navrhlo, aby menší mateřské školy do tří tříd nemohly mít funkci zástupce ředitele se sníženou mírou přímé pedagogické činnosti. Tento návrh ale naštěstí neprošel, protože proti němu vystoupila Pedagogická komora.

„Na rozdíl od ředitelů základních škol nemáme k ruce žádnou administrativní sílu, která by nám pomáhala s narůstající byrokracií,“ říká ředitelka Helena Kloudová, „přitom na malých mateřských školách musí být ředitelka až dvacet hodin ze čtyřicetihodinového pracovního týdne s dětmi, takže papírování řešíme hlavně o víkendech.“

Stát neřeší úbytek příjmů mateřských škol za děti v povinném předškolním vzdělávání a ze sociálně slabých rodin, které jsou od placení školkovného osvobozeny. Ve vyloučených lokalitách může být tento výpadek financí od rodičů velmi citelný, právě tam by ale mateřské školy potřebovaly naopak mnohem více peněz.

„Za některé pojištěnce hradí zdravotní pojištění stát, obdobně by to mohl dělat v těchto případech,“ navrhuje postup, který se osvědčil v jiné oblasti, ředitelka Kateřina Tomášová.

Ředitelky doporučují vládě zjednodušit současný složitý systém placení za pobyt dítěte v mateřské škole, kdy zákonný zástupce nárokuje zaplacené úhrady zpětně v daňovém přiznání za uplynulý rok.

„Rodiče platí každý měsíc pár stokorun, které jim stát následně vrací, kdyby vláda navýšila finance pro mateřské školy a další zařízení, nemuseli by zákonní zástupci nic doplácet a ušetřilo by se na úřednících,“ upřesňuje ředitelka Alena Poláková.

Signatářky otevřeného dopisu se chtějí sejít s politiky a situaci v oblasti předškolního vzdělání s nimi osobně prodiskutovat.

„Již se nám ozvala řada poslanců a senátorů, postupně se s nimi chceme setkat, snad společně najdeme řešení stávajících problémů mateřských škol,“ upřesňuje ředitelka Veronika Vápeníková.

„Jde nám především o kvalitní vzdělávání pro všechny děti,“ dodává ředitelka Alena Špíglová, „předškolní věk je klíčové období v životě dítěte. Máme svou práci rády, ale potřebujeme, aby vláda nastavila rovné podmínky všem a aby politici přestali přehlížet problémy mateřských škol. Bez peněz a podpory nelze vysokou kvalitu českých mateřinek udržet.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.czstředa 9. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Dětské skupiny (mikrojesle) a jesle

V tomto rozcestníku naleznete základní informace o dětských skupinách, mikrojeslích a jeslích. Dětské skupiny a mikrojesle spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a pracují v nich speciálně vyškolené chůvy. Aktuální novela příslušného zákona chce dětské skupiny přejmenovat na jesle. Dříve jesle spadaly pod Ministerstvo zdravotnictví a pracoval v nich zdravotnický personál, ale tyto organizace byly zrušeny. Některá soukromá nebo obecní zařízení mají ovšem nadále v názvu slovo "jesle". Mateřské školy spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pracují v nich učitelky.


neděle 6. října 2019

Pedagogická komora podporuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

Vedení Pedagogické komory podporuje stávkovou pohotovost, kterou vyhlásily školské odbory. Pokud vláda nesplnila původní slib, že zvýší platy učitelů o 15 %, mělo by jít v příštím roce do tarifů minimálně 10 % navíc. Nadále trváme na tom, aby celkové navýšení platů v roce 2020 činilo alespoň 15 % a aby vláda naplnila usnesení Poslanecké sněmovny, že platy učitelů budou činit 130 % průměrné mzdy v České republice.

„Protože už je zákon o státním rozpočtu v Poslanecké sněmovně, oslovil jsem jednotlivé poslance, aby hlasovali pro posílení kapitoly školství o chybějících pět miliard korun,“ informuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „již jsem s několika poslanci na toto téma jednal a jsem rád, že přislíbili návrhu podporu.“

V současnosti jsou učitelské platy na 110 % průměrné mzdy v ČR. Za posledních patnáct let stouply o pouhých pět procentních bodů. Vláda investuje do školství necelá čtyři procenta hrubého domácího produktu, evropský průměr je pět procent. Ročně tak chybí ve školství více než 50 miliard korun, což se negativně projevuje nejen v oblasti platů. Školám chybí finance na nákup moderní techniky, pomůcek a učebnic. Nejsou finance na podpůrné profese (školní psychologové, administrativní síly, speciální pedagogové…).

Vládou navržené zvýšení platů pedagogických pracovníků o 10 % je naprosto nedostačující. Původně bylo učitelům slíbeno opakované navýšení platů o 15 % ve třech po sobě jdoucích letech. V loňském roce to ale bylo nakonec jen necelých 11 %. Obdobná je situace i letos. V příštím roce to má být ještě méně.

„Učitelé se oprávněně obávají, že stejně jako v minulých letech najdou na svých výplatních páskách výrazně méně, než deklaruje vláda,“ upozorňuje Radek Sárközi. Současný návrh MŠMT, aby do tarifů šlo pouze 7,5 % navíc, a to zvýšením o stejnou částku 2 700 korun všem pedagogickým pracovníkům, nelze akceptovat.

Pedagogická komora se připravuje na vyhlášení stávkové pohotovosti již od léta. „Uspořádali jsme šetření mezi pedagogy, v němž se pro vyhlášení stávkové pohotovosti vyjádřilo více než devadesát procent respondentů,“ upozorňuje Radek Sárközi.

Pedagogická komora je největším školským spolkem v České republice. Působí na více než tisícovce škol. Letos organizovala akce Školy v černé nebo Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství. Zakladatelé Pedagogické komory uspořádali v roce 2017 petici s takřka 22 000 podpisy učitelů.


Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Stávková pohotovost ve školách (rozcestník)
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/aktualni-tema-stavkova-pohotovost-ve.html

Průběžné vyhodnocení dotazníku Pedagogické komory k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/08/prubezne-vyhodnoceni-dotazniku.html

Výpočet Pedagogické komory, jak by vypadala tarifní tabulka pedagogických pracovníků v roce 2020 dle aktuálního návrhu MŠMT (zvýšení o 2 700 Kč všem)

úterý 1. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Ředitelky mateřských škol píší premiérovi

V tomto rozcestníku mapujeme aktivitu ředitelek mateřských škol, které se rozhodly veřejně vystoupit kvůli neutěšené situaci v předškolním vzdělávání a napsaly otevřený dopis premiérovi. Dopis již podepsalo více než 500 ředitelek MŠ, své jméno k němu můžete připojit i vy, a to výhradně prostřednictvím níže uvedeného podpisového formuláře (dopis mohou podpořit nejen ředitelky MŠ, ale rovněž učitelky nebo další pedagogové z jiných stupňů škol) do konce roku 2019. Kontaktní e-mail na autorky Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání: dopis@skolsky-portal.cz.


Pokud s obsahem Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání souhlasíte, můžete si ho státhnout a zaslat dopis e-mailem v příloze na následující adresy (do textu e-mailu můžete uvést svůj osobní názor na aktuální situaci v předškolním vzdělávání)…