neděle 11. listopadu 2018

Podnět k zahájení řízení o přestupku

Zveřejňujeme vzor podnětu k zahájení řízení o přestupku, který může podat pracovník školy, pokud si myslí, že došlo k porušení zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích: Podnět k zahájení řízení o přestupku dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a písm. c) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Související legislativa:

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

§ 7
Přestupky proti občanskému soužití

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,
b) jinému ublíží na zdraví, nebo
c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že
 1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví,
 2. jiného nepravdivě obviní z přestupku,
 3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo
 4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), nebo
b) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.

(5) Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do
a) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), nebo
b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.

(6) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření. Dopustí-li se přestupku podle odstavce 3 fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření.

(7) Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. b) nebo c) anebo odstavce 2 písm. b) spáchaném mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

(8) Při projednávání přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se správní orgán pokusí obviněného a osobu, jíž bylo ublíženo na cti, usmířit. Dojde-li k usmíření, správní orgán řízení usnesením zastaví.

§ 8
Přestupky proti majetku

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně
a) způsobí škodu na cizím majetku
 1. krádeží,
 2. zpronevěrou,
 3. podvodem, nebo
 4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
pokus tohoto přestupku je trestný,
b) neoprávněně užívá cizí majetek,
c) přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo
d) ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

Žádné komentáře:

Okomentovat