pondělí 12. listopadu 2018

Třídní učitelé na Slovensku mají příplatek minimálně 5 %

Zatímco v ČR není pozice třídního učitele legislativně ukotvena, na Slovensku je tomu jinak. Třídní učitelé tam mají ze zákona nárok na příplatek ve výši 5 % tarifního platu. Pozice třídního učitele je definována v tamější obdobě našeho zákona o pedagogických pracovnících. Informaci jsme získali přímo od Slovenské komory učitelů, s níž Pedagogická komora spolupracuje. Co čeští vládní politici označují v médiích za nesystémové, to na Slovensku dávno funguje... Příplatek českých třídních učitelů začíná na 400 korunách měsíčně, což je 1,18 až 1,57 % tarifního platu.

Zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

"§ 13b (1) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach."

Zákon č. 317/2009 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

"§ 33 (4) Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca."

Zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti

§ 13a

(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva špecializované činnosti, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti.

(2) Špecializovanou činnosťou podľa odseku 1 je činnosť
a) triedneho učiteľa a
b) uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho odborného zamestnanca.

§ 13b

(1) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach.

(2) Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov.

(3) Príplatok za výkon špecializovaných činností podľa odsekov 1 a 2 sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.


Zákon č. 317/2009 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

§ 33

Pedagogický zamestnanec špecialista a odborný zamestnanec špecialista

(1) Špecializované činnosti a riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec súčasne s výkonom pedagogickej činnosti príslušnej kategórie alebo podkategórie pedagogických zamestnancov a výkonom odborných činností príslušnej kategórie odborných zamestnancov.

(2) Pedagogickým zamestnancom špecialistom je
a) triedny učiteľ,
b) výchovný poradca,
c) kariérový poradca,
d) uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
e) vedúci predmetovej komisie alebo vzdelávacej oblasti,45a) vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru,
f) koordinátor informatizácie,
g) iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie.

(3) Činnosť pedagogického zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto
a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a
b) má ukončené adaptačné vzdelávanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca.

(5) Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu46) formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka. Činnosti výchovného poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec.

(6) Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Činnosti kariérového poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec.

(7) Uvádzajúci pedagogický zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca; na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií samostatného pedagogického zamestnanca.

(8) Vedúci predmetovej komisie alebo vzdelávacej oblasti,45a) vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru koordinuje, hodnotí a zodpovedá za prípravu pedagogickej dokumentácie podľa osobitného predpisu v zverenej oblasti plnenia školského vzdelávacieho programu, podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a vykonáva projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania.

(9) Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Môže zabezpečovať aj chod a údržbu informačného systému, ak zamestnávateľ nemá tieto činnosti zabezpečené iným spôsobom. Činnosti koordinátora informatizácie môže vykonávať aj iný zamestnanec určený zamestnávateľom.

(10) Odborným zamestnancom špecialistom je
a) uvádzajúci odborný zamestnanec,
b) supervízor,
c) iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca.

(11) Činnosť odborného zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto
a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a
b) má ukončené adaptačné vzdelávanie.

(12) Uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca; na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií samostatného odborného zamestnanca.

(13) Supervízor koordinuje a odborne dohliada na úroveň jednotlivých odborných činností podľa § 4 a podieľa sa na kontinuálnom vzdelávaní a inom zvyšovaní profesijných kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Žádné komentáře:

Okomentovat