pátek 23. listopadu 2018

Snižování příplatků v roce 2018 - odpověď z MŠMT

Pedagogická komora zaslala MŠMT dotaz, který upozorňoval na skutečnost, že řadě učitelů byly letos na jaře a znovu letos na podzim sníženy netarifní složky platu (příplatky). Na situaci jsme upozornili již v únoru 2018 a jednali jsme o problému s ministrem školství i premiérem. MŠMT avizovalo, že krajům poskytne finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun, které jim chyběly kvůli inkluzi. Přesto jsou aktuálně mnoha učitelům snižovány příplatky. Dalším nemohly být sníženy, protože žádné nepobírají... Pedagogická komora upozorňuje, že snižování osobního příplatku je v rozporu s judikátem Nejvyššího soudu. Odpověď z MŠMT publikujeme:

Vážený pane prezidente spolku,

z pověření pana ministra Vám zasílám odpovědi na Vaše otázky, které mu byly zaslány e-mailem dne 2. 11. 2018.

První okruh otázek se týkal dodatečného posílení rozpočtu krajů o částku 1 022 mil. Kč.

K navýšení rozpočtu regionálního školství došlo na základě usnesení vlády č. 352 ze dne 6. 6. 2018.

Dne 7. června 2018 datovou schránkou obdržely krajské úřady dopis č. j. MSMT-17989/2018-1, ve kterém je náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, RNDr. Zuzana Matušková, informuje o dofinancování rozpočtu krajů v roce 2018, a to včetně vyčíslení objemu posílení na jednotlivé kraje.


K navýšení finančních prostředků krajských úřadů a HMP ve výši 918 581 796 Kč došlo v rámci 6. úpravy rozpočtu RgŠ ÚSC ( č.j. MSMT – 20715/2018) na základě Dodatku k „Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ ÚSC celků na rok 2018 č.j. MSMT-19657/2018  http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dodatek-k-principum-normativniho-rozpisu-rozpoctu-primych. 6. úprava byla odeslána 12. července 2018. Další část navýšených prostředků pak byla využita na další úpravy rozpočtů krajů na podpůrná opatření ve zbývající části roku 2018.

Oznámení o výši úpravy rozpočtu krajů a následný právní akt úpravy rozpočtu krajů je pak rozhodný pro krajské úřady k možným úpravám rozpočtu jednotlivých škol a školských zařízení. Finanční prostředky jsou totiž již dlouhá léta na účty krajů převáděny ve 2 měsíčních splátkách z posledního upraveného rozpočtu (regulativ MF ČR). Ale zdůrazňuji, že pro KÚ i školy nejsou rozhodné „fyzické peníze na účtu“, ale výše upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky ve výši 918 581 796 Kč byly krajským úřadům a HMP zaslány v nejbližším možném termínu, a to v dotaci RgŠ ÚSC na září a říjen 2018 dne 3. září 2018. Zbývající 1/6 z této částky byla zaslána v dotaci RgŠ ÚSC na listopad až prosinec 2018 dne 7. listopadu 2018.

V průběhu kalendářního roku 2018 bylo toto navýšení rozpočtu probíráno na poradě s krajskými úřady dne 17. září 2018 a pak bude projednáváno dne 29. listopadu 2018. Zpětnou vazbu na jednotlivé školy a školská zařízení má KÚ, tak jak bylo legislativně nastaveno při reformě veřejné správy od roku 2001. Samozřejmě KÚ mají v rámci svých zákonných povinností povinnost celou dotaci, kterou kraje v roce 2018 obdržely, vypořádat i zúčtovat s MŠMT.

Druhý okruh otázek se týkal Vašich informací ohledně snižování osobního ohodnocení učitelů škol

V úvodu chci připomenout, že v případě pracovně právních vztahů se zaměstnanec (tj. i učitel) musí především obrátit na svého zaměstnavatele, kterého reprezentuje ředitel školy. Pak samozřejmě nastupují další úrovně možné ochrany, které vyplývají z příslušných ustanovení zákoníku práce.

Aby mohlo ministerstvo objektivně zodpovědět Vaši informaci týkající se snižování osobních příplatků u konkrétních učitelů, muselo by mít konkrétní informaci, o jakého učitele a z jaké konkrétní školy se jedná, neboť k takovému kroku MŠMT nevidí žádný systémový důvod z pohledu upraveného rozpočtu pro rok 2018. V toku finančních prostředků z MŠMT na jednotlivé školy a školská zařízení zřizovaná obcí, svazkem obcí či krajem hrají významnou roli krajské úřady, které stanovují krajské normativy pro jejich financování. Je také v jejich kompetenci rozhodnout, jak velkou normovanou nenárokovou složku platu do krajského normativu stanoví. Je pravdou, že zde je limitujícím faktorem objem finančních prostředků ze státního rozpočtu na daný kalendářní rok, který rozepíše do rozpočtu krajů MŠMT prostřednictvím republikových normativů na počet dětí, žáků a studentů v daném kraji.

Principy rozpisu rozpočtu pro rok 2018 jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet, a to včetně dodatku z června 2018. 

Vzhledem k tomu, že v řízení vzdělávací soustavy v ČR je vysoká míra autonomie, nemá MŠMT přehled o rozhodnutích konkrétních ředitelů na konkrétní škole. Školy a školská zařízení jsou samostatnými právnickými osobami a jednají svým jménem autonomně. Nemáme ani žádné jiné signály, že by k Vámi popisovanému jevu v krajích hromadně docházelo. Vzhledem k tomu, že stávající systém financování je tzv. „na žáka“, mohlo se stát, že ve škole, kde se s novým školním rokem snížil počet žáků, ředitel neudělal odpovídající opatření v nastavení organizace vzdělávání od 1. 9. 2018, krajský úřad provedl přepočet rozpočtu 2018 na snížený počet žáků, pak ředitel situaci řešil tím, že snížil výši osobních příplatků za cenu zachování původního počtu učitelů.

Vážený pane prezidente spolku, ministerstvo obdrželo též dotaz přímo od aktivní učitelky a předsedkyně Učitelské platformy, která se podivovala nad poznatky o snižování osobních příplatků učitelů škol. Ona sama v širokém okolí a díky svým kontaktům v rámci Učitelské platformy s mnoha učiteli a řediteli takovou zkušenost nemá. Otázka stanovení konkrétní výše osobního příplatku, která podléhá vnitřnímu platovému řádu, nejde paušalizovat a musí se vždy posuzovat u konkrétního učitele v celém kontextu situace na konkrétní škole.

S pozdravem

RNDr. Zuzana Matušková
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 417
e-mail: zuzana.matuskova@msmt.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat