středa 7. února 2024

Nová stavební vyhláška: Jedno umyvadlo na celou školu?

Dosavadní vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby má nahradit nová vyhláška o požadavcích na výstavbu. Návrh nové stavební vyhlášky je bohužel ještě horší, než byl návrh nové hygienické vyhlášky…

V roce 2023 se stal terčem kritiky pracovníků škol, připomínkových míst i široké veřejnosti návrh nové hygienické vyhlášky, který iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Proti vyhlášce vznikla i petice, kterou k dnešnímu dni podepsalo 6.896 signatářů (https://www.petice.com/proti_hygienicke_vyhlasce).

Vypořádání připomínek k hygienické vyhlášce Ministerstvo zdravotnictví doposud nezveřejnilo. K dispozici je pouze původní návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin s textem připomínek ze srpna loňského roku (https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCULCCA49/).

Bez většího zájmu médií ovšem zároveň vznikl návrh nové stavební vyhlášky. Do tohoto návrhu Ministerstvo pro místní rozvoj již zapracovalo připomínky z vnějšího připomínkového řízení. Aktuální text vyhlášky o požadavcích na výstavbu z prosince 2023, který zatím nebyl schválen, je k dispozici v systému eKLEP (https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCT3JM6I5).

„Návrh nové stavební vyhlášky je ještě horší, než byl návrh nové hygienické vyhlášky,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „například se nově umožňuje, aby v celé budově školy bylo jen jedno umyvadlo – doposud muselo být umyvadlo v každé učebně… Dále byly nesystémově vypuštěny požadavky na výšku stropů ve školách – s výjimkou mateřských, kde došlo ke snížení standardu o půl metru… Stejně tak údaj o minimální šířce chodby zůstal uveden jen u mateřských škol – v případě ostatních škol byl nesystémově vypuštěn…“

Porovnání nově navrhovaného znění vyhlášky o požadavcích na výstavbu s dosavadním zněním vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268):

Počty umyvadel ve školách

Návrh textu nové vyhlášky:

Příloha č. 3 k vyhlášce
4. Stavba pro výchovu a vzdělávání
4.3. Ve vnitřních prostorech základní školy, základní umělecké a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, které jsou přístupné žákům, musí být umístěno umyvadlo s tekoucí vodou.


Text stávající vyhlášky:

§ 49
Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení
(8) Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody.


Výška stropů ve školách

Návrh textu nové vyhlášky:

§ 39
Výšky
(2) Světlá výška pobytové místnosti mateřské školy s výjimkou zázemí lesní mateřské školy a výdejny lesní mateřské školy musí být minimálně 2,5 m. Snížení světlé výšky je možné, pokud jsou dodrženy limity vyhlášky upravující hygienické požadavky.


Text stávající vyhlášky:

§ 49
Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení
(1) Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být
a) 3000 mm u mateřských škol a speciálních mateřských škol; snížení na světlou výšku 2500 mm lze připustit, pokud je dodržena kubatura vzduchu 12 m3 na jedno dítě,
b) 3300 mm u základních, středních, vyšších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka,
c) 6000 mm u tělocvičen rozměrů 12 m x 18 m a 12 m x 24 m, 7000 mm u tělocvičen rozměrů 18 m x 30 m a větších,
d) 2500 mm u šaten.


Šířky chodeb ve školách

Návrh textu nové vyhlášky:

§ 40
Šířky, jiné rozměry a vnitřní komunikace budov
(3) Nejmenší průchodná šířka
e) chodby ve stavbě pro základní školy, střední školy a konzervatoře musí splňovat požadavky na přístupnost a požadavky vyhlášky upravující technické podmínky požární ochrany staveb; nejmenší průchodná šířka chodby mateřské školy s výjimkou zázemí lesní mateřské školy a výdejny lesní mateřské školy musí být 1,2 m.


Text stávající vyhlášky:

§ 49
Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení
(5) Nejmenší světlá šířka chodby ve školách musí být 3000 mm, jsou-li výukové prostory umístěny po obou stranách chodby, a 2200 mm, jsou-li výukové prostory jen na jedné straně chodby. Slouží-li tato chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3000 mm. Nejmenší světlá šířka chodby u všech předškolních zařízení musí být 1200 mm.


Další informace k tématu:

Chaos v hygienických normách pro školy


Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat