úterý 6. února 2024

MŠMT: Odpovědi na dotazy ke specializačnímu příplatku

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, zaslal na MŠMT dotazy ke specializačnímu příplatku. Zveřejňujeme odpovědi z MŠMT...

Pokud pedagogický pracovník začal ve škole vykonávat specializovanou činnost (například koordinátor tvorby ŠVP), ale neabsolvoval příslušné specializační studium (a ani na něj nenastoupil), má nárok na příslušný specializační příplatek?

Na základě vyjádření obsaženého v dokumentu „Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací“, jehož aktuální verze účinná k 5. 12. 2023 je právě dostupná na webových stránkách ministerstva: https://www.msmt.cz/vzdelavani/odmenovani-pedagogickych-pracovniku, pedagogický pracovník vždy disponuje nárokem na přiznání spec. přípl. dle § 133 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předp., jestliže vykonává práce, které spadají pod specializované činnosti dle § 9 vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzděl. ped. prac., akreditační kom. a kariérním syst. ped. prac.
Platí pak, že předmětný výklad je plně v souladu se stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

Pokud pedagogický pracovník vykonává dvě specializované činnosti zároveň (například koordinátor EVVO i koordinátor ICT), má nárok na dva specializační příplatky, nebo jen na jeden?

V souladu s § 133 zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, uvádí: „Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.“
Platí tedy, že na základě § 133 zákoníku práce pedagogický pracovník, který stran přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, má nárok na poskytnutí příplatku ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně. Dle znění příslušného ustanovení je pak příplatek v tomto rozmezí poskytován i v případě většího množství vykonávaných specializovaných činností, v rámci jejichž výkonu je nezbytné předchozí absolvování předmětného studia (obdobně jako zvláštní příplatek).
Platí ovšem, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jedná s MPSV o možných změnách ustanovení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1

Žádné komentáře:

Okomentovat